Onderwerp: Bezoek-historie

Toevoeging deelnemer selectiviteitsonderzoek garnalenvisserij; OD 3; Voordelta
Geldigheid:07-11-2019 t/m 29-02-2020Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte ,

Per brief van 30 oktober 2019 verzoekt u, optredend vanuit de Nederlandse Vissersbond als zaakvertegenwoordiger in deze, mij namens Visserijbedrijf Luime om de huidige lijst van vergunninghouders inzake de Wnb-vergunning t.b.v. de onderzoeksmatige garnalenvisserij zoals door mij afgegeven op 2 mei 2019 aan te passen. Dit in verband met de aanmelding van Visserijbedrijf Luime te Ouddorp (eigenaar van het vissersvaartuig OD-3) bij het reeds lopend selectiviteitsonderzoek binnen de garnalenvisserij.

Projectopzet

Inzet is het uittesten van een twinrignet met een teruggetrokken bovenpees ter beperking van de bijvangst aan (trek)vissen. Het vangstvergelijkingsonderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van Wageningen Marine Research (hierna: WMR) aan boord van de OD-3 waarbij onderzocht wordt wat de effecten van het innovatieve tuig zijn op enerzijds de bijvangst van demersale (platvis) en pelagische soorten (rondvis) en anderzijds op de mate van bodemberoering.

Betrokken partijen willen het onderzoek zonder zeeflap uitvoeren om het effect van het terugtrekken van de bovenpees te onderzoeken.

Het onderzoek op zee kent de volgende fasen:

Testfase

In de testfase worden praktijktesten uitgevoerd. In deze fase (de testvisdagen) nemen de vissers monsters van hun vangst middels een protocol voor zelfbemonstering, opgezet en aangeleverd door WMR. Doel van de zelfbemonstering is om het effect van het aangepaste net te kunnen vaststellen middels stuurboord/bakboord (SB/BB) vergelijkingen. De uitkomsten van deze exercitie zijn dan ook bepalend voor de overgang naar de volgende fase.

 

Onderzoeksfase

Tijdens deze fase worden de wetenschappelijke vangstvergelijkingen (door WMR) van de meest kansrijke netontwerpen uitgevoerd; middels detailmetingen van de marktwaardige vangst en de ongewenste bijvangst en stuurboord/bakboord vergelijkingen wordt uiteindelijk het beste inzicht gekregen in de werkzaamheid van het net. Deze activiteiten vallen qua vigerende Wnb-vergunning onder de noemer 'dataverzamelingsvisdagen'.

De rol van WMR is tweeledig. WMR heeft de technische expertise om de sector te voorzien van input bij de innovaties die in het veld worden getest. Daarnaast begeleidt WMR de veldtesten en zorgt ervoor dat gegevens worden verzameld volgens vaste protocollen. M.b.v. deze gegevens kan worden beoordeeld of de innovaties de beoogde doelen behalen bij toepassing ervan in het veld.

Doorloop in tijd

Voor de uit te voeren praktijktesten zijn drie weken voor onderzoek gepland waarbij WMR aan boord zal gaan bij de OD-3. Elke onderzoeksweek wordt voorafgegaan door enkele dagen fine-tunen van het ontwikkelde netwerk. In het ideale geval zal het onderzoek worden uitgevoerd gedurende drie achtereenvolgende weken en zullen de test- en onderzoeksreizen direct op elkaar aansluiten. In totaal zal er naar verwachting 15 visdagen worden getest op zee (3 weken maal 5 visdagen).

Het onderzoek zal worden uitgevoerd in de maanden november en december 2019, met een mogelijke uitloop naar januari en februari 2020, dit i.v.m. met evt. onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden waardoor de testen op zee niet uitgevoerd kunnen worden.

Onderzoekslocaties

De locaties waar gevist wordt met experimentele netontwerpen worden in samenspraak met de vissers en de onderzoekers van WMR bepaald. De locaties zijn afhankelijk van de omstandigheden die per seizoen gelden in een bepaald gebied en van de omstandigheden die vereist zijn voor de uit te testen en te onderzoeken innovatie. Ook is het voor het onderzoek van belang dat de vissers kunnen uittesten op de visgronden waar ze normaliter ook komen, zodat ze met het aangepaste ontwerp op dezelfde wijze kunnen vissen als zonder aanpassingen. Ook kunnen zij in die opzet hun kennis van de voor hen bekende visgronden benutten ten behoeve van het onderzoek.

Indien de praktijktesten in het Voordeltagebied succesvol zijn, kunnen vervolgtesten op de Waddenzee en/of de Noordzeekustzone tot de mogelijkheden behoren. Wanneer hiervan sprake is, zal door middel van een aanvullend verzoek hier melding van gemaakt worden.

Uw verzoek

U verzoekt vanuit het voorgaande om:

 • toevoeging van Visserijbedrijf Luime, in combinatie met het in te zetten vissersvaartuig OD-3, op de lijst van vergunninghouders van de voorgenoemde vigerende Wnb-vergunning voor de periode van van 1 november 2019 tot en met uiterlijk 29 februari 2020;

 • uitbreiding van de werking van voorgenoemde vergunning naar het Natura 2000-gebied Voordelta, specifiek en alleen voor Visserijbedrijf Luime in combinatie met het vaartuig OD-3.

Wijzigingsbesluit

Vanuit bovenstaande is er aanleiding om het dictum van het eerdere vergunningvoorschrift alsmede enkele van de daarin opgenomen vergunningvoorschriften te wijzigen c.q. aan te vullen. Als volgt:

Ter bescherming van de in de Natura 2000-gebieden Waddenzee, Noordzeekustzone en Voordelta aanwezige beschermde natuurwaarden, verbind ik aan deze vergunning de volgende voorschriften en beperkingen:

[...]

 1. In 2019 mogen er in totaal maximaal 30 testvisdagen per ontwerp uitgevoerd worden. Deze testvisdagen zijn uitwisselbaar onder het geheel van vergunninghouders tezamen: niet benutte testvisdagen op het ene ontwerp mogen benut worden als testvisdag op het andere ontwerp maar tot een maximum van 60 testvisdagen per ontwerp. De testvisdagen vinden plaats in de Natura 2000-gebieden Waddenzee, Noordzeekustzone en Voordelta gezamenlijk. Laatstgenoemde Natura 2000-gebied is enkel benutbaar door Visserijbedrijf Luime met inzet van de OD-3.

 2. In 2019 mogen er maximaal 60 dataverzamelingsvisdagen en maximaal 12 waarnemersvisdagen uitgevoerd worden in de Natura 2000-gebieden Waddenzee, Noordzeekustzone en Voordelta gezamenlijk. Laatstgenoemde Natura 2000-gebied is enkel benutbaar door Visserijbedrijf Luime met inzet van de OD-3.

 3. In 2020 mogen er maximaal 16 dataverzamelingsvisdagen en maximaal 12 waarnemersvisdagen uitgevoerd worden in de Natura 2000-gebieden Waddenzee, Noordzeekustzone en Voordelta gezamenlijk. Laatstgenoemde Natura 2000-gebied is enkel benutbaar door Visserijbedrijf Luime met inzet van de OD-3.

[...]

 1. Het toegestane visgebied binnen de Natura 2000-gebieden Waddenzee, Noordzeekustzone en Voordelta is gedefinieerd in het vergunningbesluit van 15 december 2016 (DGAN-NB/16144842) en daarop gevolgde afzonderlijke wijzigingsbesluiten.

 2. De binnen deze vergunning toegestane experimentele netvoorzieningen beperken zich tot de in de bijlage 4 van het besluit van 2 mei 2019 (kenmerk: DGNVLG/19071273) en de in bijlage 4 van onderhavig besluit opgenomen beschrijving.

[...]

 1. Onderhavige vergunning geldt voor wat betreft de feitelijke uitvoering voor de vergunninghouders nrs. 1 t t/m 3 vanaf het moment van afgifte van de vergunning tot en met 31 augustus 2021 en voor wat betreft het vergunningvoorschrift 19, tot en met 1 november 2021.

 2. Onderhavige vergunning geldt voor wat betreft de feitelijke uitvoering voor vergunninghouder nr. 4 vanaf het moment van afgifte van het onderhavig besluit tot en met 29 februari 2020 en voor wat betreft het vergunningvoorschrift 19, tot en met 1 november 2021.

De overige vergunningvoorschriften blijven ongewijzigd.

Bijlage 3 van de vigerende vergunning wordt uitgebreid. De hierop aangevulde bijlage (de lijst van vergunninghouders) is bij onderhavig wijzigingsbesluit als bijlage nr. 3 toegevoegd.

Hoogachtend,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:


C. den Hartog MSc.

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

BEZWAAR

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

 1. de naam en het adres van de indiener;

 2. de dagtekening;

 3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

 4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt dit besluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

BIJLAGEN:

 1. Onderzoeksopzet Visserij-innovatiecentrum

 2. Onderzoeksopzet WMR

 3. Lijst vergunninghouders

 4. Technische configuratie

 5. Brief WMR-NVB

Naar boven