Onderwerp: Bezoek-historie

Wnb; instemmingsbesluit; ecologisch werkprotocol corridor Ameland Midden; Toegangbeperkend Besluit Noordzeekustzone
Ondertekeningsdatum:29-10-2019Geldigheid:01-11-2019 t/m 01-04-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Geachte                    ,

Bij besluit van 31 januari 2019 (kenmerk: DGNVLG-NV/19014098) is in het kader van de vooroeversuppletie bij Ameland Midden instemming verleend voor het gebruik van een doorvaartcorridor in het zone I-gebied genoemd in het Toegangbeperkend Besluit Noordzeekustzone ten noorden van Ameland in de periode van 1 november 2019 tot 1 april 2020.

In dit besluit is het volgende opgenomen:

'Het concreet inregelen van dit ecologisch toezicht, waarbij door u o.a. nader bekeken wordt in welke intensiteit en frequentie dit toezicht aan de orde zou moeten zijn tijdens het benutten van het corridorgebied, zal door u vastgelegd worden in een nader ecologisch werkprotocol. Ik verzoek u dit protocol, ter instemming, uiterlijk op 15 februari 2019 bij mij aan te leveren. Ingeval de corridor-optie in de periode tot 1 april 2019 onbenut blijft, geldt een uiterlijke aanleverdatum van 1 oktober 2019.'

Per mail van 10 oktober 2019 heeft u aan voorschrift voldaan door toezending van het ecologisch werkprotocol 'TBB - corridor Vooroever suppletie Ameland Midden'.

Conclusie

Ik kan instemmen met het door u voorgelegde ecologische werkportcol. U dient de ecologische begeleiding bij het gebruik van de corridor in de periode 1 november 2019 tot 1 april 2020 conform dit ecologisch werkprotocol uit te voeren.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:


 

C. den Hartog MSc

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

BEZWAAR

Tegen dit instemmingsbesluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit instemmingsbesluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit instemmmingsbesluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt dit besluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven