Onderwerp: Bezoek-historie

Handhavingsverzoek boorlocatie Weststellingwerf-1

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte   ,

Op 18 juni 2019 heeft u een handhavingsverzoek ingediend met betrekking tot een project van Vermilion Energy Netherlands BV op de boorlocatie Weststellingwerf-1. Volgens u beschikte Vermilion niet over de benodigde ontheffing en vergunning op basis van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). Het project omvat het plaatsen van een boorinstallatie, gasboren gedurende ongeveer twee maanden en vervolgens het ontmantelen en afvoeren van de boorinstallatie.

Voor wat betreft de ontheffing, die betrekking heeft op soortenbescherming, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland u op 17 juli haar besluit meegedeeld.

In reactie op uw verzoek heb ik u op 1 augustus laten weten dat Vermilion voor dat project inderdaad een vergunning nodig had en dat het bedrijf daar niet over beschikte. Ik heb het bedrijf daarom een formele waarschuwing gegeven. Vermilion heeft die waarschuwing ter harte genomen en de werkzaamheden uitgesteld.

De reden dat Vermilion een vergunning nodig had, is dat het project zou leiden tot stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied, in dit geval Drents-Friese Wold en Leggelderveld. Vermilion had eerder geconcludeerd dat de depositie (<0,05) binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vergunningvrij was. Na de uitspraak van 29 mei kan het PAS echter niet meer als onderbouwing voor de effectbeoordeling van een activiteit worden gebruikt. Een nieuw beoordelingskader ontbrak op het moment van uw handhavingsverzoek nog.

Vermilion heeft mij laten weten technische aanpassingen aan het project te doen. Het aangepaste project levert volgens de nieuwe AERIUS Calculator een stikstofdepositie op van 0,00 mol/ha/j op het eerdergenoemde Natura 2000-gebied. Zoals u wellicht hebt gezien in de brief aan de Tweede Kamer van 13 september jongstleden, kunnen projecten doorgang vinden waarvan met een berekening van de AERIUS Calculator kan worden aangetoond dat een activiteit niet tot een toename van depositie leidt. Er is dan namelijk geen toestemming vereist voor het aspect stikstofdepositie.


Deze nieuwe gegevens betekenen dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat de uitvoering van het project gaat leiden tot een overtreding van de Wnb. Om die reden wijs ik uw handhavingsverzoek dan ook af voor zover het gaat om de vergunningplicht op basis van de Wnb.

Een afschrift van deze brief zend ik aan Vermilion Energy Netherlands BV.

Hoogachtend,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

drs. S.P. Band

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied

Bezwaar

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Naar boven