Onderwerp: Bezoek-historie

Garnalenvisserij; 2e verlengde inzet brievenbusnet 2019
Geldigheid:30-09-2019 t/m 11-10-2019Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte ,

In uw brief van 26 september 2019 verzoekt u om, op basis van voorschrift 19 van de op 15 december 2016 aan u verleende Wnb-vergunning voor de garnalenvisserij met kenmerk DGAN-NB/16144842, de zogenaamde 'brievenbus-voorziening' in de westelijke Waddenzee te mogen blijven gebruiken tot en met 11 oktober 2019 vanwege de grote hoeveelheden meegevangen 'groen' in de netten. U doet dit verzoek uit naam van maximaal 35 vergunninghouders.

Per besluit van 29 augustus 2019 heb ik, op basis van een verzoek van uw zijde, de inzet van het brievenbusnet verlengd mogelijk gemaakt tot en met 27 september 2019.

Overwegingen

Ik overweeg het volgende:

• De brievenbus is bedoeld om bijvangst van jonge vis, met name platvis, te voorkomen in situaties dat de zeeflap niet goed werkt door de aanwezigheid van grote hoeveelheden algen en wieren in het water.

• Door extreme weersomstandigheden is de watertemperatuur dit jaar hoger dan in een reguliere zomer; daardoor zijn er meer algen en wieren in het zeewater aanwezig.

Ik heb naar aanleiding van uw verzoek diverse medewerkers van de LNV Waddenunit geconsulteerd. Zij gaven aan dat in het westelijk deel van de Waddenzee er inderdaad nog steeds sprake is van een aanzienlijke hoeveelheid 'groen'. Dit betekent dat in die omstandigheden de zeeflap snel verstopt raakt en in haar werking beperkt wordt; dit kan leiden tot een ongewenste toename van bijvangst aan jonge vis. De beschreven situatie zal, naar de inschatting van de LNV Waddenunit, nog twee weken voortduren. Dit is derhalve in lijn met uw verzoek.

Ik concludeer daarmee dat er voldoende inhoudelijke aanleiding is om in de huidige uitzonderlijke omstandigheden, waarin de zeeflap snel verstopt raakt en daarmee de kans op extra bijvangst van jonge vis toeneemt, tot een verlengde inzet van het brievenbusnet te kiezen.

Besluit

Ik besluit, gezien het bovenstaande, de mogelijkheid tot inzet van het brievenbusnet in het Natura 2000-gebied Waddenzee verlengd toe te staan tot en met 11 oktober 2019. Deze inzet is beperkt tot het deel van het Natura 2000-gebied Waddenzee westelijk van de in onderstaand kaartbeeld weergegeven rode lijn. Deze lijn loopt tussen Nieuwe Bildtpolder en de oostpunt van Terschelling.

De inzet is tevens beperkt tot enkel de lijst van vergunninghouders die verzoeker uiterlijk op maandag 30 september, 12:00 uur aan mij ter beschikking zal stellen. Zonder ontvangst van deze lijst is toepassing van het brievenbusnet niet toegestaan.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

drs. S.P. Band

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Naar boven