Onderwerp: Bezoek-historie

Wijziging Wnb-vergunning DGAN-NB/16188477; Verwateren importmosselen uit de Limfjord en Isefjord
Ondertekeningsdatum:29-08-2019Geldigheid:29-08-2019 t/m 31-12-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Wijziging Wnb-vergunning DGAN-NB/16188477; Verwateren importmosselen uit de Limfjord en Isefjord

Besluit

Geachte heer ,

In uw e-mail van 16 augustus 2019, vraagt u mij om het bedrijf Aquamossel/Barbé groep, Postbus 129, 4400 AC Yerseke, toe te voegen aan de gebruikers van het gebied Isefjord, zoals aangegeven in de op 12 december 2016 aan de Vereniging van Importeurs van Schelpdieren verleende Wnb-vergunning voor het in de Oosterschelde verwateren van geïmporteerde mosselen uit de Deense gebieden Limfjord en Isefjord (kenmerk: DGAN-NB/16188477).

Overwegingen

In het kader van de besluitvorming rond de eerder aan u verleende vergunning op basis van de Wnb heeft u een passende beoordeling aangeleverd. Hierbij is de door u aangevraagde activiteit door mij getoetst en aangemerkt als activiteit die geen aantasting van de relevante natuurwaarden van de Oosterschelde tot gevolg heeft. Dit nadrukkelijk onder de daarbij gestelde vergunningvoorschriften.

Naar mijn oordeel leidt het toevoegen van het bedrijf Aquamossel/Barbé groep aan de gebruikers van de reeds verleende vergunning voor het gebied Isefjord niet tot meer of andere mogelijke effecten op de natuurlijke kenmerken van de Oosterschelde dan zijn beschreven in de reeds eerder aangeleverde passende beoordeling. Het bedrijf Aquamossel/Barbé groep is reeds gebruiker van de betreffende vergunning voor het gebied Limfjord.

Er zijn ook geen andere nieuwe ontwikkelingen of zaken bekend die nu tot een andere conclusie zouden kunnen leiden. Derhalve handhaaf ik mijn eerdere conclusie dat de aangevraagde activiteit, ook na toevoeging van Triton Yerseke B.V. als gebruiker van de reeds verleende Wnb-vergunning, geen aantasting van de relevante natuurwaarden van de Oosterschelde tot gevolg heeft.

Besluit

Gelet op de reeds doorlopen procedure met betrekking tot de aan u verleende vergunning op grond van de Wnb en mijn constatering dat het toevoegen van een gebruiker aan deze vergunning niet leidt tot aantasting van de relevante natuurwaarden van de Oosterschelde besluit ik het bedrijf:

Aquamossel/Barbé groep

Postbus 129

4400 AC Yerseke

toe te voegen aan de gebruikers van de op 12 december 2016 aan de Vereniging van Importeurs van Schelpdieren verleende Wnb-vergunning met het kenmerk DGAN-NB/16188477 voor het gebied Isefjord.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

drs. S.P. Band

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Bezwaar

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Staatssecretaris van Economische Zaken

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

a) de naam en het adres van de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

d) de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Publicatie besluit

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het Ministerie van Economische Zaken onderhavig besluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Wnb, waaronder onderhavige, zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/

Naar boven