Onderwerp: Bezoek-historie

Instemming verlengde toepassing brievenbusnet N2000 Waddenzee garnalenvisserij
Geldigheid:29-08-2019 t/m 27-09-2019Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

In uw brief van 28 augustus verzoekt u om, op basis van voorschrift 19 van de op 15 december 2016 aan u verleende Wnb-vergunning voor de garnalenvisserij met kenmerk DGAN-NB/16144842, voor het jaar 2019 de zogenaamde 'brievenbus-voorziening' in de netten voor de garnalenvisserij te mogen gebruiken tot en met 27 september vanwege de grote hoeveelheden meegevangen 'groen' in de netten.

De tekst van het voorschrift waar u naar verwijst luidt als volgt:

19. Het gebruik van een brievenbusnet in plaats van de zeeflap is enkel binnen het Natura 2000 Waddenzee toegestaan. Toepassing in dit gebied is uitsluitend mogelijk in de maanden juni, juli en augustus. Voor een eventuele afwijking van deze periode dienen de aanvragers een gezamenlijk verzoek in per post of per e-mail (NBwetteam@minez.nl), ter schriftelijke instemming door het bevoegd gezag. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een deugdelijke ecologisch-inhoudelijke onderbouwing. In een aanvullend besluit op de onderhavige vergunning zal de eventuele instemming voor dit afwijkend gebruik vastgelegd worden.

Ik overweeg het volgende:

• De brievenbus is bedoeld om bijvangst van jonge vis, met name platvis, te voorkomen in situaties dat de zeeflap niet goed werkt door de aanwezigheid van grote hoeveelheden algen en wieren in het water.

• Door extreme weersomstandigheden is de watertemperatuur dit jaar hoger dan in een reguliere zomer; daardoor zijn er meer algen en wieren in het zeewater aanwezig.

Ik heb diverse medewerkers van de LNV Waddenunit geconsulteerd naar aanleiding van uw verzoek. Zij gaven aan dat er momenteel, met name in de drogere geulen en langs de randen van geulen, inderdaad sprake is van een aanzienlijke hoeveelheid 'groen' (alg & wier) en 'haar' (kleine waterplantjes)' in het zeewater. Dit betekent dat de zeeflap snel verstopt raakt en in haar werking beperkt wordt; dit kan leiden tot een ongewenste toename van bijvangst aan jonge vis. De beschreven situatie zal, naar de inschatting van de LNV Waddenunit, in de maand september nog voortduren.

Ik concludeer daarmee dat er voldoende inhoudelijke aanleiding is om in de huidige uitzonderlijke omstandigheden, waarin de zeeflap snel verstopt raakt en daarmee de kans op extra bijvangst van jonge vis toeneemt, tot een verlengde inzet van het brievenbusnet te kiezen.

Besluit

Ik besluit daarom de mogelijkheid tot inzet van het brievenbusnet in het Natura 2000-gebied Waddenzee verlengd toe te staan tot en met 27 september 2019.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

drs. S.P. Band

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 

Naar boven