Onderwerp: Bezoek-historie

Wijziging Wnb-vergunning DGAN-NB/18148384; Verwateren importmosselen uit Jutland
Ondertekeningsdatum:04-07-2019Geldigheid:04-07-2019 t/m 31-07-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Wijziging Wnb-vergunning DGAN-NB/18148384; Verwateren importmosselen uit Jutland

Besluit

Geachte heer ,

In uw brief van 14 juni 2019, door mij ontvangen 19 juni 2019, vraagt u mij om het bedrijf Triton Yerseke B.V., Postbus 58, 4400 AB Yerseke, toe te voegen aan de gebruikers zoals aangegeven in de op 28 juni 2018 aan de Vereniging van Importeurs van Schelpdieren verleende Wnb-vergunning voor het in de Oosterschelde verwateren van geïmporteerde mosselen uit het Deense gebied Noordoost Jutland (kenmerk: DGAN-NB/18148384).

Overwegingen

In het kader van de besluitvorming rond de eerder aan u verleende vergunning op basis van de Wnb heeft u een passende beoordeling aangeleverd. Hierbij is de door u aangevraagde activiteit door mij getoetst en aangemerkt als activiteit die geen aantasting van de relevante natuurwaarden van de Oosterschelde tot gevolg heeft. Dit nadrukkelijk onder de daarbij gestelde vergunningvoorschriften.

Naar mijn oordeel leidt het toevoegen van het bedrijf Triton Yerseke B.V. aan de gebruikers van de reeds verleende vergunning voor het gebied Noordoost Jutland niet tot meer of andere mogelijke effecten op de natuurlijke kenmerken van de Oosterschelde dan zijn beschreven in de reeds eerder aangeleverde passende beoordeling. Het bedrijf Triton Yerseke B.V. is reeds gebruiker van vergunning voor het gebied Zuidoost Jutland.

Er zijn ook geen andere nieuwe ontwikkelingen of zaken bekend die nu tot een andere conclusie zouden kunnen leiden. Derhalve handhaaf ik mijn eerdere conclusie dat de aangevraagde activiteit, ook na toevoeging van Triton Yerseke B.V. als gebruiker van de reeds verleende Wnb-vergunning, geen aantasting van de relevante natuurwaarden van de Oosterschelde tot gevolg heeft.

Besluit

Gelet op de reeds doorlopen procedure met betrekking tot de aan u verleende vergunning op grond van de Wnb en mijn constatering dat het toevoegen van een gebruiker aan deze vergunning niet leidt tot aantasting van de relevante natuurwaarden van de Oosterschelde besluit ik het bedrijf:

Triton Yerseke B.V.

Postbus 58

4400 AB Yerseke

toe te voegen aan de gebruikers van de op 28 juni 2018 aan de Vereniging van Importeurs van Schelpdieren verleende Wnb-vergunning met het kenmerk DGAN-NB/18148384 voor het gebied Noordoost Jutland.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

drs. S.P. Band

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Bezwaar

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Staatssecretaris van Economische Zaken

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

a) de naam en het adres van de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

d) de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Publicatie besluit

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het Ministerie van Economische Zaken onderhavig besluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Wnb, waaronder onderhavige, zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op http://vergunningenbank.overheid.nl/wet-natuurbescherming

Naar boven