Onderwerp: Bezoek-historie

Verlenging vergunning Wet natuurbescherming bouw- en aanlegfase NCIA-vestiging
Geldigheid:15-07-2015 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte heer,

Bij brief van 29 mei 2019 verzoekt u mij om een verlenging van de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) ten behoeve van de bouw- en aanlegfase van de herontwikkeling van de vestiging van de NATO Communication & Information Agency (NCIA), gelegen aan de Oude Waalsdorperweg 61 in Den Haag.

 

Eerdere besluitvorming

Op 27 juli 2015 is door de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken aan de Minister van Defensie een vergunning (DGAN-NB/15078435) op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, thans de Wnb, verleend voor dit project. De NCIA is een ICT-organisatie van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). De herontwikkeling van de bestaande NCIA-vestiging in Den Haag vindt plaats om een geschikte werkplek te kunnen bieden aan alle medewerkers. Een deel van de ICT-ontwikkeling en -dienstverlening van de NAVO wordt op deze locatie geconcentreerd. Deze vergunning is onder meer verleend onder de voorwaarde dat de realisatiefase (bouw- en aanlegwerkzaamheden) uiterlijk 1 juli 2019 moet zijn beëindigd (voorschrift 37).

Uw verzoek

Door de uitloop en de (extra) fasering van werkzaamheden binnen het project is inmiddels gebleken dat het niet mogelijk is om aan dit voorschrift te voldoen. Het verzoek strekt tot een verlenging van de bouw- en aanlegwerkzaamheden tot en met 31 december 2021.

De bouw- en aanlegwerkzaamheden zijn slechts vertraagd. Deze werkzaamheden worden ongewijzigd voortgezet. De effecten van de bouw– en aanlegwerkzaamheden op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide zijn beoordeeld in de passende beoordeling 'Herontwikkeling NCIA Oude Waalsdorperweg' (rapport Vertegaal Ecologisch Advies en Onderzoek (december 2014)), dat met de aanvraag onderdeel uitmaakt van de vigerende vergunning. Alle voorwaarden en beperkingen blijven gelden en de daarmee verband houdende voorschriften worden opgevolgd tijdens de bouw- en gebruiksfase.

Bevoegdheid tot vergunningverlening

De bevoegdheid om de geldigheidsduur van de vergunning van 27 juli 2015 te verlengen wordt ontleend aan artikel 1.3, eerste lid, aanhef en onder d van het Besluit natuurbescherming (Staatsblad 2016, nr. 383), luidend: 'militaire activiteiten buiten de in onderdeel a, onder 3o, bedoelde terreinen, gebieden en inrichtingen, en de in onderdeel a, onder 4o bedoelde militaire luchthavens;'.

Op deze wettelijke grond is de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevoegd tot om de vigerende vergunning te verlengen (artikel 2.7, tweede lid jo artikel 1.3, vijfde lid, van de Wnb).

Beoordeling

De vigerende vergunning is niet verleend onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Ook bij een langere doorlooptijd van de bouw- en aanlegwerkzaamheden blijft volgens uw verzoek de totale stikstofemissie als gevolg van de uitvoering van deze werkzaamheden ongewijzigd. De stikstofdepositie zal daarom ook niet toenemen.

De activiteiten worden ongewijzigd voortgezet overeenkomstig de uitgangspunten en inhoud van de eerder bij de aanvraag van de vigerende vergunning ingediende passende beoordeling voor de bouwfase. Deze onderbouwing is destijds door het bevoegd gezag geaccepteerd en heeft mede ten grondslag gelegen aan de vigerende vergunning. De eerder geleverde onderbouwing is naar mijn mening nog actueel en valide om als grondslag te dienen voor dit besluit om de geldigheidsduur van de bouw- en aanlegfase uit de eerder verleende vergunning te verlengen. Artikel 2.8, tweede lid, van de Wnb is van toepassing.

Besluit
Ik besluit daarom op grond van artikel 5.4, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wnb om voorschrift 37 van de vergunning van 27 juli 2015 (DGAN-NB/15078435) als volgt te wijzigen:

37. De vergunning is geldig van 15 juli 2015 tot en met het moment dat de vergunde bouw- en aanlegactiviteiten worden beëindigd, doch uiterlijk tot 1 januari 2022.

Overige voorschriften en beperkingen blijven onverkort van kracht.

Bezwaar

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open om een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 100073

8000 GB Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

a) de naam en het adres van de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en

d) de gronden van het bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Publicatie

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dit besluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Wnb, waaronder dit besluit, zullen onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op:

https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/#

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze:

drs. S.P. Band

MT-lid bij het Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied

Naar boven