Onderwerp: Bezoek-historie

mosselzaadvisserij; zuidwestelijke Delta; instemming voorjaarsmosselvisserij 2019
Ondertekeningsdatum:24-05-2019Geldigheid:24-05-2019 t/m 18-06-2019Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

[Geachte heer,

 

Recent is aan de Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur een vergunning (kenmerk: DGNVLG-NV/19129725) op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verleend om, onder andere in het voorjaar van 2019, in de zuidwestelijke Deltawateren de mosselvisserij te mogen uitoefenen.

Enkele van de gestelde vergunningvoorschriften (nrs. 10 t/m 13) vereisen dat u, voorafgaand aan de beoogde start van de individuele halfjaarlijkse visserijen, het Visplan en het surveyrapport ter instemming aan mij voorlegt. Op 22 mei jl. heeft u mij in dat kader per e-mail deze stukken toegestuurd.

Ik ben van mening dat de toegezonden stukken voldoen aan de in de vergunning opgenomen vereisten. Ik stem daarom in met de beoogde visserij.

U heeft aangegeven dat de zoekdag ofwel op woensdag 29 mei 2019 ofwel op vrijdag 31 mei 2019 zal plaatsvinden. Hierbij zullen de BRU 36 (Voordelta) en de YE 01 (Oosterschelde) betrokken worden. Ik verzoek u eventuele wijzigingen daarin per e-mail (wetnatuurbescherming@minlnv.nl) aan mij door te melden.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

namens deze:

Drs. S.P. Band

MT-lid Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Bijlagen:
bijlage 1: Visplan voorjaar 2019

Bijlage 2: Bijlage Visplan voorjaar 2019

Bijlage 3: Survey voorjaar 2019

]

Naar boven