Onderwerp: Bezoek-historie

Wijziging planning aanleg joint COBRAcable;
Ondertekeningsdatum:13-05-2019Geldigheid:15-05-2019 t/m 28-05-2019Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte heer ,

Bij besluit van 9 februari 2016 is aan TenneT TSO BV vergunning verleend op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet) (kenmerk: DGAN-NB/16015055) voor de aanleg, het gebruik en de verwijdering van een hoogspanningsverbinding en de aansluiting op een convertorstation in de Eemshaven.

Bij besluit van 16 februari 2017 (kenmerk: DGAN-NB/17020351) is de vergunning gewijzigd ten aanzien van het bouwoppervlak.

Bij besluit van 2 mei 2018 (kenmerk: DGAN-NB/18085033) is het werkplan goedgekeurd en is de gewijzigde situatie door een verschuiving van het Horsbornzand in oostelijke richting beoordeeld.

Bij besluit van 19 juni 2018 (kenmerk: DGAN-NB/18118683) is voorschrift 16 gewijzigd.

Bij besluit van 1 oktober 2018 (kenmerk: DGAN-NB/18250024) zijn voorschriften 12 en 13 gewijzigd.

Bij besluit van 10 december 2018 (kenmerk: DGNVLG-NB/18306467) zijn voorschriften 13 en 22 gewijzigd.

Op 9 mei 2019 ontving ik van u het verzoek de vergunning aan te passen in verband met een nieuwe planning voor het realiseren van een joint rond punt KP 19,5 (kilometerpunt 19,5, gemeten vanaf de Eemshaven). De wijziging betreft voorschrift 22.

Wettelijk kader

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) in werking getreden. Op grond van artikel 9.4, lid 1, Wnb gelden vergunningen als bedoeld in artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet als vergunningen als bedoeld in artikel 2.7, lid 2, Wnb.

Op grond van artikel 9.4, lid 2, Wnb gelden voorschriften, verbonden aan vergunningen als bedoeld in artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet, als voorschriften als bedoeld in artikel 5.3, lid 1, Wnb.

Wijzigingsverzoek

Om de kabelaanleg van de COBRAcable te voltooien is het noodzakelijk om een field joint te realiseren tussen twee losse kabeleinden, dit ten behoeve van het verbinden van de kabelstukken. Deze joint zal gerealiseerd worden rond punt KP 19,5 (kilometerpunt 19,5, gemeten vanaf de Eemshaven) van het tracé van de kabel. Hiervoor zal een speciaal type schip, gebouwd en ingericht voor het ophalen van kabels en aanbrengen van joints, rond mei 2019 werkzaam zijn op en nabij KP 19,5, een gebied waar zich droogvallende platen die door zeehonden worden gebruikt, bevindt van het tracé van de COBRAcable.

In voorschrift 22 is daartoe het volgende opgenomen:

'Tijdens het baggeren tussen Kilometerpunten 14.9 en 20 is, in de werp- en zoogperiode van gewone zeehonden (15 mei tot 15 juli), een deskundige op het gebied van zeehonden aan boord. Deze deskundige zal de verstoring van zeehonden monitoren.

Deze monitoring dient nader te worden uitgewerkt in een werkplan met bijbehorende planning en voor aanvang van de activiteiten ter goedkeuring aan het bevoegd gezag (wetnatuurbescherming@minlnv.nl) te worden voorgelegd. De aanleg van de joint bij KP 19.5 dient voor 15 mei te zijn afgerond, of de joint wordt tussen KP 19,6 en KP 20 of voorbij KP 22 aangelegd op 1200 meter vanaf de ligplaatsen van de gewone zeehond. Dit dient in het werkplan te worden opgenomen en ter goedkeuring, inclusief planning, aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd.'

Het leggen van de Cobra kabel loopt door weersomstandigheden en voorwaarden van Duitse scheepvaartautoriteiten vertraging op. Daardoor lukt het niet om op tijd KP19,5 te passeren. Er moeten extra werkzaamheden in dit gebied worden uitgevoerd gedurende de werp- en zoogperiode van de gewone zeehond.

Verzocht wordt na 15 mei door te mogen werken.

Effecten

De aangepaste werkwijze kan leiden tot verstoring boven water van de gewone zeehond.

Beoordeling

Van de 3 opties voor wat betreft de planning en uitvoering die worden voorgesteld heeft optie 1 (Zuid naar Noord – fast Track) de voorkeur. Als dat niet kan worden uitgevoerd, dan mag optie 2 (24dagen WSA notification Stakeholders) worden uitgevoerd. Optie 3 mag, in verband met de periode, niet worden uitgevoerd.

De voorgestelde maatregelen ten aanzien van het zeehondenvrijhouden van de platen mogen ook niet worden uitgevoerd. Dit levert in deze periode voor de soort teveel verstoring op deze belangrijke werpplek op, die voor de pups de dood tot gevolg kan hebben.

Momenteel zijn er geen zeehonden op de plaat aanwezig en vaak komen ze wat later in de maand mei. Dit is voldoende om verstoring te voorkomen. Het zeehondenvrijhouden van de plaat is dan ook niet nodig.

Al het verkeer van en naar de kabellegger / walker dient plaats te vinden door de vaargeul Oude Westereems (Alte Ems) en vervolgens west uit, dus geen vaarbewegingen vanaf het zuiden naar beide werkschepen.

Besluit

Op basis van de door u toegezonden aanvullende ecologische beoordeling ben ik van mening dat significante effecten door het verlengen van de periode van werkzaamheden uit zijn te sluiten. De bepalingen uit de memo "Quick Scan aanvullende beoordeling Cobra cable' van 8 mei 2019 zijn integraal onderdeel van onderhavig wijzigingsbesluit en worden ter actieve controle door mij verstrekt aan de betrokken toezichthouders.

Het nieuwe vergunningvoorschrift 22 luidt als volgt:

  1. Tijdens het baggeren tussen Kilometerpunten 14.9 en 20 is, in de werp- en zoogperiode van gewone zeehonden (15 mei tot 15 juli), een deskundige op het gebied van zeehonden aan boord. Deze deskundige zal de verstoring van zeehonden monitoren. Deze monitoring dient nader te worden uitgewerkt in een werkplan met bijbehorende planning en voor aanvang van de activiteiten ter goedkeuring aan het bevoegd gezag (wetnatuurbescherming@minlnv.nl) te worden voorgelegd. Dit dient in het werkplan te worden opgenomen en ter goedkeuring, inclusief planning, aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd.

  2. De aanleg van de joint bij KP 19.5 dient uiterlijk 28 mei 2019 te zijn afgerond.

  3. Optie 2 zoals genoemd in 'Quick Scan aanvullende beoordeling Cobra cable' van 8 mei 2019 mag pas worden uitgevoerd als optie 1 niet mogelijk is. Optie 3 mag niet worden uitgevoerd.

  4. De in de 'Quick Scan aanvullende beoordeling Cobra cable' van 8 mei 2019 genoemde maatregelen tot het zeehondenvrijhouden van de plaat mogen niet worden uitgevoerd.

  5. Al het verkeer van en naar de kabellegger / walker dient plaats te vinden door de vaargeul Oude Westereems (Alte Ems) en vervolgens west uit, dus geen vaarbewegingen vanaf het zuiden naar beide werkschepen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:
 

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Bijlagen:

  1. Quick Scan aanvullende beoordeling Cobra cable van 8 mei 2019.

Bezwaar

Tegen dit wijzigingsbesluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit wijzigingsbesluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het wijzigingsbesluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit wijzigingsbesluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Publicatie besluit

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderhavig besluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Wnb, waaronder onderhavige, zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op http://vergunningenbank.overheid.nl/wet-natuurbescherming

Naar boven