Onderwerp: Bezoek-historie

Werkzaamheden Gasunie aan afsluiter S-228 Groessen
Ondertekeningsdatum:07-02-2019Geldigheid:07-02-2019 t/m 09-06-2019Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

1 Besluit

Geachte heer,

Op basis van uw aanvraag van 18 december 2018 om een vergunning op grond van artikelen 2.7, lid 2 , jo. 1.3, lid 5 Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verleen ik hierbij vergunning voor het plaatsen van een stop in de hoofdleiding A-524 (werk 1), en het reviseren en/of afwerken van afsluiters op locatie S-228 (werk 2) in de omgeving van het Natura 2000-gebied Rijntakken bij Groessen (provincie Gelderland), daar waar deze vergunningplicht op grond van de Wnb ziet op de stikstofdepositie als gevolg van deze activiteiten.

Voor een weergave van de inhoud van de aanvraag en de relevante wet- en regelgeving alsmede het van toepassing zijnde beleid verwijs ik naar de bijlage bij dit besluit. In dezelfde bijlage treft u voorts mijn inhoudelijke overwegingen die aan dit besluit ten grondslag liggen aan. De aanvraag en de bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit.

2 Voorschriften en beperkingen

Ter bescherming van de in het Natura 2000-gebied Rijntakken aanwezige beschermde natuurwaarden, verbind ik aan deze vergunning de volgende voorschriften en beperkingen daar waar de vergunningplicht voortvloeit uit de effecten als gevolg van de veroorzaakte stikstofdepositie.

3 Algemeen

 1. Deze vergunning staat op naam van Gasunie Transport Services B.V. (hierna vergunninghouder) (of diens rechtsopvolger).

 2. Deze vergunning wordt uitsluitend gebruikt door (medewerkers van) de vergunninghouder of aantoonbaar in opdracht van de vergunninghouder handelende (rechts)personen. De vergunninghouder blijft daarbij verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.

 3. De in voorschrift 2 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de vergunde activiteit wordt uitgevoerd over een kopie van deze beschikking, inclusief alle daarbij behorende bijlagen.

 4. De in voorschrift 2 genoemde (rechts)personen zijn aantoonbaar op de hoogte van de inhoud en het doel van deze voorschriften en beperkingen, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.

 5. Het tijdstip waarop de vergunde activiteit daadwerkelijk wordt gestart, wordt minimaal twee dagen voor de aanvang ervan gemeld aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter attentie van het Team Natuurvergunningen (hierna: het bevoegd gezag).

 6. De vergunde activiteit wordt overeenkomstig de ingediende aanvraag en bijbehorende passende beoordeling uitgevoerd, met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften en beperkingen. Bij eventuele strijdigheid van de aanvraag en/of met de voorschriften en beperkingen in onderhavige vergunning, prevaleren deze laatste.

 7. Bij een opgetreden incident wordt onverwijld melding over de aard en omvang van het incident gedaan aan het bevoegd gezag onder overlegging van alle relevante gegevens. Onder incident wordt in dit verband verstaan 'een onvoorziene gebeurtenis waardoor schade aan de natuurlijke kenmerken in het betrokken beschermde gebied is of kan worden toegebracht' (bijvoorbeeld wanneer onbedoeld vrijgekomen schadelijke stoffen een habitattype of habitat- of vogelsoort bedreigen.)

 8. Bij een opgetreden incident is de vergunninghouder verplicht eventuele verontreinigingen zo mogelijk direct te laten verwijderen en de eventueel opgetreden schade voor zover mogelijk te herstellen, zulks ter beoordeling van het bevoegd gezag.

 9. Alle door of namens het bevoegd gezag te geven aanwijzingen en/of uitvoeringsbepalingen worden binnen de in de aanwijzing bepaalde termijn opgevolgd.

 10. Zodra de werkzaamheden met betrekking tot de vergunde activiteit feitelijk zijn beëindigd, wordt dit uiterlijk binnen een week bij het bevoegd gezag gemeld.

 11. Alle correspondentie uit hoofde van deze vergunning kan per reguliere post of per e-mail (wetnatuurbescherming@minez.nl) worden gedaan.

4 Toezicht

 1. Het voorliggende besluit is pas geldig als alle eventueel benodigde ontheffingen op grond van hoofdstuk 3 van de Wnb aanwezig zijn.

 2. De vergunninghouder voert een administratie waarin alle op deze vergunning betrekking hebbende documenten en bewijsstukken ten aanzien de naleving van de voorschriften en beperkingen van deze vergunning zijn opgenomen.

 3. De vergunninghouder geeft, overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht, alle medewerking aan de aangewezen toezichthouder(s).

 4. Gevraagde informatie en documenten, bijvoorbeeld met betrekking tot de voorschriften 3, 12 en 13, worden op eerste vordering aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren getoond.

5 Looptijd/geldigheid

 1. Met inachtneming van het voorbehoud van voorschrift 12, is de vergunning geldig tot en met het moment dat de vergunde activiteit wordt beëindigd (zie voorschrift 10), doch uiterlijk tot en met 9 juni 2019.

 2. De vergunning waarin ontwikkelingsruime is toegedeeld kan worden ingetrokken of gewijzigd, indien het project of de andere handeling waarop dit besluit betrekking heeft, nadat het besluit onherroepelijk is geworden, niet is gerealiseerd, onderscheidenlijk is verricht.

6 Ter informatie

Op grond van art. 5.1, lid 1 van de Wnb jo. afdeling 4.1.1. Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan een verzoek tot wijziging van de vergunning worden ingediend.

Op grond van artikel 5.4, lid 1 en lid 2, van de Wnb kan de verleende vergunning worden ingetrokken of gewijzigd.

Op grond van artikel 7.2, lid 2, van de Wnb kan een last onder bestuursdwang worden opgelegd.

Conform artikel 5:32, lid 1, Awb kan een bestuursorgaan dat bevoegd is bestuursdwang toe te passen, in plaats daarvan, aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze: 

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

7 Bijlage:

 1. Inhoudelijke overwegingen

 2. Beantwoording aanvullende vragen Gasunie inzake Wnb-vergunning locatie Groessen d.d. 24-1-2019

 3. Quickscan beschermde natuur afsluiterschema S-228 Groessen d.d. 17 12-2018

 4. PDF AERIUS Calculator d.d. 10-10-2018 (kenmerk RT1gEQ8DXMPd)

 5. PDF AERIUS Register d.d. 25-1-2019 (kenmerk RT1gEQ8DXMPd)

8 Bezwaar

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

 1. de naam en het adres van de indiener;

 2. de dagtekening;

 3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

 4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Naar boven