Onderwerp: Bezoek-historie

instemmingsbesluit voorjaarsmosselvisserij Waddenzee 2019
Ondertekeningsdatum:29-04-2019Geldigheid:29-04-2019 t/m 06-06-2019Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte

 

Op 9 april 2018 is aan de Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur een vergunning (kenmerk: DGAN-NB/18034015) op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verleend om, onder andere in het voorjaar van 2018, in de westelijke Waddenzee de mosselvisserij te mogen uitoefenen.

Twee van de vergunningvoorschriften (nrs. 12 & 18) vereisen dat u, voorafgaand aan de beoogde start van de individuele halfjaarlijkse visserijen, het Visplan, het surveyrapport en een (voorlopige) VKA-berekening ter instemming aan mij voorlegt. Op 19 en 22 april jl. heeft u mij in dat kader per twee afzonderlijke e-mails deze stukken toegestuurd.

Ik ben van mening, mede op basis van het advies van de LNV Waddenunit, dat de toegezonden stukken voldoen aan de in de vergunning opgenomen vereisten. Ik stem daarom in met de beoogde visserij.

U heeft per e-mail aangegeven dat er op de zoekdag (maandag 29 april 2019) gewerkt wordt met de navolgende zoekschepen: BRU 5, BRU 8, BRU 14, BRU 27, BRU 50, TH 48, YE 1, YE 18, YE 46, YE 56, YE 62, YE 87, ZZ 3 en ZZ 6.

Ik maak u erop attent dat u op grond van het vergunningvoorschrift 19 na afronding van deze visserij een definitieve 'VKA-berekening' dient aan te leveren.

Op grond van de vergunningvoorschriften 25 en 26 zal door mij, volgend op deze visserij, tevens een 'starthoeveelheid' bepaald worden. Dit in samenspraak met de LNV Waddenunit en bureau MarinX.

Ik verzoek u laatstgenoemd bureau hierover spoedig na afronding van de visserij contact op te laten nemen met van het Team Natuurvergunningen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

namens deze:
 

 

Directeur Natuur

1 Bezwaar

Tegen dit instemmingsbesluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit instemmingsbesluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit instemmingsbesluit bij het bezwaarschrift te voegen.

2 Publicatie besluit

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderhavig instemmingsbesluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Wnb, waaronder onderhavige, zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op http://vergunningenbank.overheid.nl/natuurbeschermingswet

3 Bijlagen:

  1. Visplan voorjaarsmosselzaadvisserij 2019

  2. Inventarisatie mosselbestanden Waddenzee voorjaar 2019

  3. Kaartbijlage Visplan 2019

  4. Hydrografisch kaartmateriaal Visplan 2019

Naar boven