Onderwerp: Bezoek-historie

Viking Link wijziging snelheid
Ondertekeningsdatum:08-04-2019Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte ,

Bij besluit van 1 februari 2018 is aan National Grid Viking Link Ltd. een vergunning op grond van artikel 2.7, lid 2, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verleend (kenmerk: DGAN-NB/18002769) voor de aanleg, exploitatie en de verwijdering van een hoogspanningsgelijkstroomverbinding tussen het Britse en Deense elektriciteitsnet (hierna: Viking Link) in en nabij de Natura 2000-gebieden Klaverbank en Friese Front.

Op 20 februari 2019 ontving ik van u namens de vergunninghouder een verzoek tot wijziging van voorschriften 17, 18 en 19.

Wijzigingsverzoek

In de vergunning zijn de volgende voorschriften opgenomen:

  1. Alle schepen, die niet betrokken zijn bij een kabelinstallatie (leggen of begraven), zullen, waar mogelijk, niet sneller varen dan 14 knopen/ 25.928 kilometer per uur.

  2. De schepen die worden gebruikt ten behoeve van de installatie (leggen en begraven) van de kabel, mogen in Natura 2000-gebied Klaverbank niet harder varen dan 300 meter per uur.

  3. In de periode juli en augustus mogen alle bij de installatie (leggen en begraven)betrokken schepen (inclusief onderzoekschepen, pre-lay-grapnel-run schepen en bewakingsschepen) buiten Natura 2000-gebied Klaverbank niet harder varen dan 300 meter per uur.

De inschrijvingen voor de installatie van de Viking Link kabel zijn ontvangen, hierbij geven alle inschrijvers aan dat ze de kabel willen leggen en begraven in aparte operaties. Het is volgens u technisch echter zeer moeilijk om de kabel vloeiend neer te leggen met een snelheid van 300 meter per uur. Dit komt omdat het 'momentum'' van het neerleggen van de zware kabels op de zeebodem verdwijnt bij zulke lage snelheden.

Dit maakt dat het leggen op lage snelheid niet veilig is, doordat er relatief veel gemanoeuvreerd dient te worden om de kabel op de beoogde lijn te leggen. Dit kan ervoor zorgen dat de kabel niet vloeiend wordt neergelegd, wat kan zorgen voor trekspanning bij het begraven. Door de snelheid van het kabellegschip te verhogen naar maximaal circa 2000 meter per uur (1,3 knopen), wordt dit negatieve effect weggenomen.

De voorgestelde wijzigingen betreffen het verhogen van de snelheid om de kabels te leggen van maximaal 300 meter per uur naar maximaal 2000 meter per uur, zowel binnen als buiten het Natura 2000-gebied Klaverbank. Tevens stelt u voor om alle schepen die geen kabels leggen of begraven, in alle gebieden en alle maanden maximaal 14 knopen (circa 26 km/u) te laten varen.

Door de hogere snelheid kunnen de volgende effecten optreden:

  • Verstoring door geluid boven water met gevolgen voor vogels binnen en buiten N2000-gebied;

  • Visuele verstoring boven water met gevolgen voor vogels binnen en buiten N2000-gebied;

  • Geluid verstoring onder water met gevolgen voor zeezoogdieren;

  • Aanvaringsrisico's voor zeezoogdieren met schepen.

Beoordeling

Ik stem in met de conclusie, zoals opgenomen in de aanvullende ecologische beoordeling, dat met de voorgestelde verandering in uitvoering een (significant) negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen is uit te sluiten.

Besluit

Op basis van de door u toegezonden aanvullende ecologische beoordeling ben ik van mening dat (significante) effecten door het verhogen van de snelheid uit zijn te sluiten.

De nieuwe vergunningvoorschriften komen als volgt te luiden:

17. Alle schepen, die geen kabels leggen of begraven (bewakingsvaartuigen, PLGR, survey), varen in alle gebieden en gedurende het hele jaar tot maximaal 14 knopen/25.928 kilometer per uur.

18. Binnen Natura 2000-gebied Klaverbank:

a. Het leggen en begraven van de kabel wordt separaat uitgevoerd.

b. Het begraven van de kabel (jetting) wordt uitgevoerd op een snelheid tot maximaal 0,2 knopen/300 meter.

c. Het leggen van de kabel wordt uitgevoerd tot een snelheid tot maximaal 1,3 knopen/2000 meter per uur.

19. Gebieden buiten Klaverbank, voor de periode juli en augustus:

a. Het begraven van de kabel (jetting) wordt uitgevoegd tot een snelheid van maximaal 0,2 knopen/300 meter.

b. Het leggen kabel van de kabel wordt uitgevoerd tot een snelheid van maximaal 1,3 knopen/2000 meter per uur.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:drs. S.P. Band

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Bijlagen:

  1. Verslechteringstoets

  2. Kaart met hoge zwerfkeiconcentraties

Bezwaar

Tegen dit wijzigingsbesluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit wijzigingsbesluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

a) de naam en het adres van de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

d) de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit wijzigingsbesluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Publicatie besluit

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderhavig wijzigingsbesluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Wnb, waaronder onderhavige, zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op http://vergunningenbank.overheid.nl/wet-natuu

Naar boven