Onderwerp: Bezoek-historie

Instemming verzoek stoppen monitoring 380Kv hoogspanningsverbinding Eemshaven
Ondertekeningsdatum:08-04-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte ,

Bij besluit van 24 februari 2009 is aan TenneT TSO BV vergunning (kenmerk: DRZ/09/856/BvdB/SM) verleend op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna Nb-wet) ten behoeve van de oprichting en het in gebruik hebben van een 380 kV schakelstation en bovengrondse hoogspanningslijnen en masten in de Eemshaven, aan de rand van het Natura 2000-gebied 'Waddenzee'.

Bij besluit van 19 november 2017 (kenmerk: DGAN-NB/ 17177434) is de vergunning ambtshalve gewijzigd.

Monitoringsrapport en verzoek

In overeenstemming met voorschrift 19 van de vergunning heeft u op 28 februari 2019 het rapport 'Vervolgmonitoring vogelslachtoffers hoogspanningslijnen Eemshaven 2017-2018' (verder: Monitoringsrapport) ter kennisneming aan mij voorgelegd.

U verzoekt mij, op basis van de resultaten van de monitoring, om de verplichting tot verdere monitoring in het kader van de onderhavige vergunning in te trekken.

De genoemde verplichting is in de vergunning in het volgende voorschrift vastgelegd:

20. De bovenstaande voorschriften (voorschrift 18 en 19) kunnen, nadat tenminste 5 jaren zijn gemonitord na verlening van deze vergunning en indien de monitoringsresultaten duidelijk een stabiel beeld tonen dat niet in negatieve zin afwijkt van de prognose in de Passende Beoordeling (bijlage 2 bij deze vergunning) laten zien met betrekking tot aantallen vogelslachtoffers, op verzoek van de vergunninghouder worden ingetrokken.

Resultaten Monitoringsrapport

Uit de monitoring van de afgelopen 6 jaar blijkt dat er de laatste jaren minder slachtoffers vallen onder de kwalificerende soorten. En er zit een voortdurend dalende trend in het aantal gevonden slachtoffers. Om deze reden verzoekt u dan ook de verplichting tot de monitoring in te trekken.

Beoordeling

Bij besluit van 28 februari 2019 is de vergunning in overeenstemming gebracht met de resultaten van de monitoring, daar uit de resultaten van de monitoring een negatiever beeld naar voren kwam dan beschreven in de bij de aanvraag gevoegde Passende Beoordeling. Rekening houdende met de gewijzigde vergunning tonen de monitoringsresultaten een stabiel beeld met betrekking tot aantallen vogelslachtoffers. Het aantal slachtoffers neemt sinds 2011 af. Uit de monitoring blijkt, ondanks het hogere aantal slachtoffers en andere soorten dan in eerste instantie verwacht, dat de gevolgen voor de verschillende vogelsoorten niet significant zijn.

Besluit

Met de door u toegezonden Monitoringsrapporten is voldoende zekerheid verkregen dat met het uitvoeren van de activiteit, rekening houdend met de relevante instandhoudingsdoelstellingen en met inachtneming van de in de vergunning opgenomen voorschriften, waaronder mitigerende maatregelen, geen aantasting zal optreden van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied 'Waddenzee'.

Op grond van het bovenstaande ben ik van mening dat de monitoring niet voortgezet hoeft te worden. Voorwaarde 20 is hiermee komen te vervallen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:

 


 

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Bezwaar

Tegen dit wijzigingsbesluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit wijzigingsbesluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het wijzigingsbesluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit wijzigingsbesluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Publicatie wijzigingsbesluit

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderhavig wijzigingsbesluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Wnb, waaronder onderhavige, zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op http://vergunningenbank.overheid.nl/wet-natuurbescherming

Naar boven