Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit beëindiging mogelijkheid militair noodtestament defensie
Publicatiedatum:22-06-2005Geldigheid:22-06-2005 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit van 30 mei 2005, houdende bepalingen omtrent de wijze van bekendmaking van de beëindiging van de aanwijzing van een gedeelte van de krijgsmacht in verband met de mogelijkheid van het maken van een militair noodtestament (Besluit beëindiging mogelijkheid militair noodtestament defensie)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 25 februari 2005, nr. C2005002042, directie juridische zaken, afdeling wet- en regelgeving;

Gelet op artikel 100 lid 2 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek;

De Raad van State gehoord (advies van 8 april 2005, nr. W07.05.0055/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 23 mei 2005, nr. C2005008025;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De bekendmaking, bedoeld in artikel 100 lid 2 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, wordt door Onze Minister van Defensie gedaan door middel van een mededeling in de Staatscourant.

relaties0relaties0

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beëindiging mogelijkheid militair noodtestament defensie.

relaties0relaties0

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage
30 mei 2005
Beatrix
De Minister van Defensie ,
H. G. J.
Kamp
de eenentwintigste juni 2005
De Minister van Justitie ,
J. P. H.
Donner
Naar boven