Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit toedeling uitvoerende personele bevoegdheden Defensie 2021
Publicatiedatum:23-12-2022Geldigheid:23-12-2022 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Mandaatbesluit Personele Bevoegdheden Defensie 2017
De Minister van Defensie;

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. bewindspersoon: de minister of de staatssecretaris van Defensie;relaties0
 • b. het Kerndepartement: de Bestuursstaf;relaties0
 • c. de Secretaris-Generaal: de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie of degene die door de Secretaris-Generaal schriftelijk is aangewezen als waarnemer;relaties0
 • d. de commandant operationeel commando: de functionaris bedoeld in artikel 1, eerste lid onderdeel h, van het Algemeen militair ambtenarenreglement namelijk de Commandant Zeestrijdkrachten, de Commandant Landstrijdkrachten, de Commandant Luchtstrijdkrachten, de Commandant Koninklijke Marechaussee, voor het desbetreffende commando;relaties0
 • e. het hoofd defensieonderdeel: de functionaris bedoeld in artikel 3, eerste lid onderdeel b van het Burgerlijk ambtenarenreglement Defensie namelijk:
  • de Secretaris-Generaal, voor zover het betreft het Kerndepartement;relaties0
  • de commandant operationeel commando voor het desbetreffende commando;relaties0
  • de directeur van de Defensie Materieel Organisatie, voor zover het betreft de Defensie Materieel Organisatie;relaties0
  • de commandant van het Defensie Ondersteuningscommando, voor zover het betreft het Defensie Ondersteuningscommando;relaties0
  relaties0
 • f. beschikking: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan;relaties0
 • g. uitvoerende personele bevoegdheid: de bevoegdheid op grond waarvan een beschikking over een rechtspositionele aangelegenheid kan worden genomen;relaties0
 • h. attributie: het bij wettelijk voorschrift in het leven roepen en toedelen van een publiekrechtelijke bevoegdheid;relaties0
 • i. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een geattribueerde functionaris besluiten te nemen;relaties0
 • j. mandaatgever: de functionaris die een aan hem geattribueerde bevoegdheid mandateert;relaties0
 • k. gemandateerde: de functionaris aan wie een bevoegdheid is gemandateerd;relaties0
 • l. geplaatst op/bij: het als gevolg van het toewijzen of opdragen van een andere functie deel uitmaken van een bepaalde eenheid onder de verantwoordelijkheid van een van de defensieonderdelen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2 Aanwijzing commandant

 • 1. Voor de uitvoering van het Algemeen militair ambtenarenreglement, het Burgerlijk ambtenarenreglement Defensie, het Besluit dienstreizen Defensie, het Inkomstenbesluit militairen, het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren Defensie, het Verplaatsingskostenbesluit Defensie en de ter uitvoering hiervan vastgestelde ministeriële regelingen en beleidsregels wordt onder commandant verstaan de commandant in de bijlagen A tot en met G bij deze regeling, ieder voor de militairen en ambtenaren van zijn bevoegdhedenressort.relaties0
 • 2. In aanvulling op het eerste lid geldt het volgende:
  • a.de Secretaris-Generaal is de commandant van de Commandant Koninklijke Marechaussee;relaties0
  • b.de Commandant der Strijdkrachten is de commandant van de Commandant Zeestrijdkrachten, de Commandant Landstrijdkrachten, de Commandant Luchtstrijdkrachten, de directeur van de Defensie Materieel Organisatie en de commandant van het Defensie Ondersteuningscommando.relaties0
  • c.de Commandant van het dienstencentrum Internationale Ondersteuning is de commandant van:
   • defensiepersoneel geplaatst op een arbeidsplaats behorend tot het strategisch functiebestand internationale militaire samenwerking;relaties0
   • defensiepersoneel geplaatst op een arbeidsplaats behorende tot de Homogene Groep Internationale Samenwerking;relaties0
   • defensiepersoneel, niet genoemd in de onderdelen a en b, dat voor meer dan 30 dagen in het buitenland werkzaam is voor zover tussen het defensieonderdeel en de Commandant van het dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie is overeengekomen dat het administratief commando wordt uitgevoerd door dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie;relaties0
   relaties0
  • d.De Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied is de commandant van het defensiepersoneel geplaatst in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba met uitzondering van defensiepersoneel geplaatst bij het Landelijk Tactisch Commando van de Koninklijke Marechaussee.relaties0
  relaties0
 • 3. Commandant is tevens de functionaris die is geplaatst op een arbeidsplaats waaraan leidinggevende bevoegdheden zijn verbonden die zelfstandig in het personeelsinformatie-systeem worden uitgeoefend.relaties0
relaties0

Artikel 3 Mandatering van uitvoerende personele bevoegdheden

relaties0

Artikel 3a Wijzigen bijlagen

De Hoofddirecteur Personeel van het Directoraat-Generaal Beleid is bevoegd de bijlagen A tot en met G en 1 tot en met 7 van deze regeling te wijzigen.

relaties0relaties0

Artikel 4 Aanwijsbevoegdheid Secretaris-Generaal en Commandant der Strijdkrachten

De Secretaris-Generaal en de Commandant der Strijdkrachten zijn bevoegd om aanwijzingen te geven over de wijze waarop een door hen in ondermandaat verleende uitvoerende personele bevoegdheid wordt uitgeoefend.

relaties0relaties0

Artikel 5 Ondermandaat

Ondermandaat van de bevoegdheden is enkel toegestaan voor zover dit volgt uit de bijlagen genoemd in artikel 3.

relaties0relaties0

Artikel 6 Bijzondere gevallen

De gemandateerde maakt geen gebruik van het aan hem verleende mandaat in de gevallen waarin hij van mening is dat het naasthogere niveau een beslissing dient te nemen of een document dient te ondertekenen.

relaties0relaties0

Artikel 7 Bezwaar en beroep

 • 1. Besluiten over bezwaarschriften neemt de geattribueerde functionaris dan wel de gemandateerde één niveau hoger dan de gemandateerde die het besluit in eerste aanleg heeft genomen, of een daartoe aangewezen autoriteit.relaties0
 • 2. Aan de Secretaris-Generaal wordt mandaat verleend met betrekking tot het beslissen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten die:
  • a.namens een bewindspersoon zijn genomen en die bestuursrechtelijk niet op een tussenliggend niveau kunnen worden afgedaan;relaties0
  • b.namens een bewindspersoon door de Commandant der Strijdkrachten zijn genomen.relaties0
  relaties0
 • 3. Aan het hoofd van het Ondersteuningscentrum van het DienstenCentrum Human Resources wordt mandaat verleend met betrekking tot het beslissen op bezwaarschriften die zich richten tegen automatisch gegenereerde besluiten die tot uitdrukking komen op de loonstrook.relaties0
 • 4. In beschikkingen dient de mogelijkheid van het maken van bezwaar als volgt te worden vermeld:
  Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit (binnen 13 weken als u zich om dienstredenen in het buitenland bevindt) bij mij bezwaar maken. U kunt dit online doen via www.defensie.nl/bezwaarJDV of schriftelijk via Divisie Personeel & Organisatie Defensie (DPOD), DienstenCentrum Juridische Dienstverlening (DC JDV), MPC 55A, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Voorzie het bezwaarschrift in ieder geval van: uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van het bezwaar en een datum en handtekening. Het is wenselijk om een afschrift van het besluit mee te sturen met het bezwaarschrift. relaties0
 • 5. Aan Directeur Juridische Dienstverlening wordt mandaat dan wel machtiging verleend om namens de functionaris die bevoegd is tot het beslissen op het bezwaar over te gaan tot:
  • a.het opschorten van de termijn waarbinnen moet worden beslist;relaties0
  • b.het verdagen van de beslissing;relaties0
  • c.het verlenen van verder uitstel van de beslissing;relaties0
  • d.het niet-ontvankelijk verklaren van een bezwaar;relaties0
  • e.het al dan niet instemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter;relaties0
  • f.het voeren van correspondentie en vertegenwoordigen van Defensie in (hoger) beroepszaken;relaties0
  • g.het vergoeden van proceskosten en in voorkomend geval griffierecht;relaties0
  • h.het nemen van een dwangsombesluit.relaties0
  relaties0
 • 6. De machtiging, bedoeld in het vijfde lid, onderdelen a tot en met c, mag door de Directeur Juridische Dienstverlening in ondermachtiging worden gegeven aan het Hoofd Bedrijfsbureau Juridische Dienstverlening.relaties0
relaties0

Artikel 8 Uitoefening bevoegdheid jegens zichzelf

De gemandateerde oefent een aan hem gemandateerde bevoegdheid niet uit in die gevallen, waarin hij die bevoegdheid jegens zichzelf zou moeten uitoefenen. In dat geval wordt de bevoegdheid uitgeoefend door het naasthogere niveau.

relaties0relaties0

Artikel 9 Ondertekening

De gemandateerde is gehouden het mandaat in de te nemen beschikking tot uitdrukking te laten komen door opneming van het volgende ondertekeningsblok:

Mandaatgever (geattribueerde)

voor deze

Functie van de betrokken gemandateerde

Handtekening

Naam van de gemandateerde

relaties0relaties0

Artikel 10 Intrekking mandaatbesluiten

Met dit mandaatbesluit zijn de mandaatbesluiten genoemd in bijlage H vervallen, evenals de Regeling aanwijzing commandanten defensie en Mandaatbesluit Personele Bevoegdheden Defensie 2016.

relaties0relaties0

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2017.

relaties0relaties0

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit toedeling uitvoerende personele bevoegdheden Defensie 2021.

relaties0relaties0

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de serie Ministeriele Publicaties van het Ministerie van Defensie en met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Defensie
J.A.
Hennis-Plasschaert

Bijlage A behorende bij artikel 2 van dit besluit

Lijst van commandanten bij het Commando Zeestrijdkrachten
Commandant Zeestrijdkrachten Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commando Zeestrijdkrachten
Plaatsvervangend commandant Zeestrijdkrachten Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commando Zeestrijdkrachten
   
Directie Operaties  
Directeur Operaties CZSK Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Operaties
Bevelvoerend officier van een vaartuig, gebezigd ten behoeve van de Zeemacht, danwel van de Kustwacht voor het Caribisch gebied Voor defensiepersoneel geplaatst aan boord van een vaartuig, gebezigd ten behoeve van de Zeemacht, danwel van de Kustwacht voor het Caribisch gebied
Hoofd Maritiem Hoofdkwartier ABNL Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Maritiem Hoofdkwartier ABNL, de operationele eenheden vloot en de operationele eenheden mariniers
Commandant Marine Combat Group Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Marine Combat Group
Commandant Surface Assault and Training Group Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Surface Assault and Training Group
Commandant Seabased Support Group Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Seabased Support Group
Commandant Netherlands Maritime Special Operations Forces Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Netherlands Maritime Special Operations Forces
Commandant Netherlands Maritime Force Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van de Netherlands Maritime Force, Sea Training Command en Marine Training Command
Commandant Sea Training Command Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Sea Training Command
Commandant Marine Training Command Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Marine Training Command
Commandant Defensie Duikgroep Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Duikgroep
Hoofd Maritime Warfare Centre Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Maritime Warfare Centre
Chef der Hydrografie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Dienst der Hydrografie
   
Directie Materiële Instandhouding  
Directeur Materiële Instandhouding CZSK Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Materiële Instandhouding
Hoofd van de afdeling Maritieme Ondersteuning Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Maritieme Ondersteuning
Hoofd van de afdeling Programmering Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Programmering
Hoofd van de afdeling Maritieme Instandhouding Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Maritieme Instandhouding
Hoofd van de afdeling Maritieme Techniek Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Maritieme Techniek
Hoofd van de afdeling Maritieme Logistiek Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Maritieme Logistiek
Bevelvoerend officier van een marine-/marinierskazerne/-basis of-etablissement Voor defensie personeel geplaatst op de betreffende marine-/marinierskazerne/- basis of -etablissement
Commandant Korps Marinebrandweer Voor defensiepersoneel geplaatst bij het korps Marinebrandweer
   
Directie Personeel & Bedrijfsvoering  
Directeur Personeel & Organisatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Personeel & Organisatie
Directeur Integrale Bedrijfsvoering & Besturing Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Integrale Bedrijfsvoering & Besturing
Chef Kabinet Voor defensiepersoneel geplaatst bij het kabinet
Hoofd van de afdeling Financiën & Control Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Financiën & Control
Hoofd van de afdeling Opleidingen Koninklijke Marine Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Opleidingen Koninklijke Marine
Commandant, directeur cq. hoofd van een school Voor defensiepersoneel geplaatst bij de betreffende school
Hoofd van de afdeling Personeel & Organisatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Personeel & Organisatie
Hoofd van de afdeling Integratie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Integratie
Hoofd van de afdeling Geneeskundige & Personele Zorg Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Geneeskundige & Personele Zorg
Hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering & Informatievoorziening Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Bedrijfsvoering & Informatievoorziening
Hoofd van de afdeling Juridische Zaken Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Juridische Zaken
Hoofd van de afdeling Communicatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Communicatie
   
Commando Zeemacht in het Caribisch gebied  
Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commandement der Zeemacht in het Caribisch gebied met uitzondering voor defensiepersoneel geplaatst bij het Landelijk Tactisch Commando van de Koninklijke Marechaussee in het Caribisch gebied
Plaatsvervangend commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commandement der Zeemacht in het Caribisch gebied met uitzondering voor defensiepersoneel geplaatst bij bij het Landelijk Tactisch Commando van de Koninklijke Marechaussee in het Caribisch gebied
Bevelvoerend officier van een marine-/marinierskazerne/-basis of-etablissement in het Caribisch gebied Voor defensie personeel geplaatst op de betreffende marine-/marinierskazerne/- basis of -etablissement in het Caribisch gebied
Bevelvoerend officier Marinesteunpunt Point Blanche te Sint Maarten Voor defensie personeel geplaatst op het betreffende Marinesteunpunt te Sint Maarten
Bevelvoerend officier van een vaartuig, gebezigd ten behoeve van de Zeemacht voor het Caribisch gebied onder commando van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied Voor defensiepersoneel geplaatst aan boord van een vaartuig, gebezigd ten behoeve van de Zeemacht voor het Caribisch gebied onder commando van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied
   
Kustwachtcentrum Nederland  
Directeur Kustwacht Nederland Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Kustwacht Nederland
relaties0

Bijlage B behorende bij artikel 2 van dit besluit

Lijst van commandanten bij het Commando Landstrijdkrachten
Staf Commando Landstrijdkrachten  
Commandant Landstrijdkrachten Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commando Landstrijdkrachten
Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf
Chef Kabinet CLAS Voor defensiepersoneel geplaatst bij het kabinet
Hoofd afdeling Integratie CLAS Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Integratie CLAS
Hoofd afdeling Beleidsondersteuning CLAS Voor defensiepersoneel geplaatst bij Beleidsondersteuning CLAS
Directeur Training & Operaties Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Training & Operaties
Directeur Materieel & Diensten Voor defensiepersoneel geplaatst bij directie Materieel & Diensten
Directeur Personeel & Organisatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Personeel & Organisatie, voor overig CLAS-personeel waarvoor geen commandant is aangewezen en voor personeel in uitzendgebieden
Hoofd afdeling Financiën & Control Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Financiën & Control
   
Brigades  
Commandant Brigade Voor defensiepersoneel geplaatst bij de brigade
Plaatsvervangend commandant / Chef Staf Brigade Voor defensiepersoneel geplaatst bij de brigadestaf
Commandant Bataljon, Commandant Afdeling, of zelfstandige Compagnie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het betreffende bataljon, afdeling of zelfstandige compagnie
   
Operationeel Ondersteuningscommando Land  
Commandant Operationeel Ondersteuningscommando Land Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Operationeel Ondersteuningscommando Land
Plaatsvervangend Commandant / Chef Staf Operationeel Ondersteuningscommando Land Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van het Operationeel Ondersteuningscommando Land
Commandant Joint ISTAR Commando Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Joint ISTAR Commando
Commandant Civiel en Militair Interactie Commando Voor defensiepersoneel geplaatst bij het 1ste Civiel en Militair Interactie Commando
Commandant Vuursteun Commando Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Vuursteun Commando
Commandant Explosieven Opruimings Dienst Defensie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Explosieven Opruimings Dienst Defensie
Commandant Bevoorradings- en Transport Commando Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Bevoorradings- en Transport Commando
Commandant Command & Control Ondersteuningscommando Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Command & Control Ondersteuningscommando
Commandant Ondersteuningsgroep CLAS Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Ondersteuningsgroep CLAS
Commandant Bataljon, Commandant Afdeling, of zelfstandige Compagnie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het betreffende bataljon, afdeling of zelfstandige cie
   
Opleidings- en Trainingscommando  
Commandant Opleidings- en Trainingscommando Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Opleidings- en Trainingscommando
Chef Staf Opleidings- en Trainingscommando Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van het Opleidings- en Trainingscommando
Commmandant Opleidings- en Trainingscentrum Voor defensiepersoneel geplaatst bij een opleidings- en trainingscentrum
Commandant Koninklijke Militaire School Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Koninklijke Militaire School
Commandant LO/Sportorganisatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de LO/Sportorganisatie
Commandant Land Training Centre Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Land Training Centre
Commandant Land Warfare Centre Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Land Warfare Centre
   
1(GE/NL) Corps  
Senior National Officer -Nederland Voor defensiepersoneel geplaatst bij het 1ste (GE/NL) Corps
Senior National Staff Officer-Nederland Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van het 1ste (GE/NL) Corps
Commandant Communications & Information Systems Batallion Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Communications & Information Systems Batallion van het 1ste (GE/NL) Corps
Plaatsvervangend Commandant Base Support Command Batallion Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commandant Base Support Command Batallion van het 1ste (GE/NL) Corps
   
Overige eenheden  
Commandant Personeels Logistiek Commando Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Personeels Logistiek Commando
Hoofd Trainingsgeneeskunde & Trainingsfysiologie Voor defensiepersoneel geplaatst bij Trainingsgeneeskunde & Trainingsfysiologie
Commandant Korps Commandotroepen Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Korps Commandotroepen
Commandant Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando
Commandant Materieellogistiek Commando Land Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Materieellogistiek Commando Land
relaties0

Bijlage C behorende bij artikel 2 van dit besluit

Lijst van commandanten bij het Commando Luchtstrijdkrachten
Commandant Luchtstrijdkrachten Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commando Luchtstrijdkrachten
Chef Kabinet Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van het Commando Luchtstrijdkrachten behoudens opperofficieren alsmede Militair Luchtvaart Museum (tot oprichting Nationaal Militair Museum) en Kapel Koninklijke Luchtmacht
Commandant Vliegbasis Leeuwarden Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Vliegbasis Leeuwarden
Commandant Vliegbasis Volkel Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Vliegbasis Volkel
Commandant Air Mobility Command Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Air Mobility Command (Vliegbasis Eindhoven)
Commandant Defensie Helikopter Commando Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Defensie Helikopter Commando en de Groep Luchtmacht Reserve
Commandant Air Operations Control Station Nieuw Milligen Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Air Operations Control Station Nieuw Milligen en de Nationale Datalink Management Cel
Commandant Koninklijke Militaire School Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Koninklijke Militaire School Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht en de Joint Meteorologische Groep
Commandant Logistiek Centrum Woensdrecht Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Logistiek Centrum Woensdrecht
Commandant Luchtmachtreserve Voor al het reservepersoneel van de Luchtmacht
relaties0

Bijlage D behorende bij artikel 2 van dit besluit

Lijst van commandanten bij de Koninklijke Marechaussee
Commandant Koninklijke Marechaussee Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Koninklijke Marechaussee
Commandant Landelijk Tactisch Commando Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Landelijk Tactisch Commando en voor defensiepersoneel geplaatst bij de Passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL)
Commandant Opleidings- en Trainingscentrum KMar Voor defensiepersoneel geplaatst bij Opleidings- en Trainingscentrum KMar
relaties0

Bijlage E behorende bij artikel 2 van dit besluit

Lijst van commandanten bij de Defensie Materieel Organisatie
Directeur Defensie Materieel Organisatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Materieel Organisatie
Chef Kabinet Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Kabinet
Directeur Financiën & Control Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Financiën & Control
Directeur Personeel & Organisatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Personeel & Organisatie
Directeur Bestuur en Bedrijfsvoering Voor defensiepersoneel geplaatst bij Bestuur en Bedrijfsvoering
Commandant Defensie Munitiebedrijf Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Defensie Munitiebedrijf
Commandant Kleding en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Kleding en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf
Commandant Afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Defensie Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf
Directeur Defensie Pijpleiding Organisatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Pijpleiding Organisatie
Directeur Projecten Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Projecten
Directeur Inkoop Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Inkoop
Hoofd Afdeling Maritieme Systemen Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Afdeling Maritieme Systemen
Hoofd Afdeling Grondgebonden Wapensystemen Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Afdeling Grondgebonden Wapensystemen
Hoofd Afdeling Luchtvaartsystemen Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Afdeling Luchtvaartsystemen
Directeur Joint Informatievoorziening Commando Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Joint Informatievoorziening Commando
Hoofd Staf Joint Informatievoorziening Commando Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Staf van het Joint Informatievoorziening Commando
Hoofd Afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie
relaties0

Bijlage F behorende bij artikel 2 van dit besluit

Lijst van commandanten bij het Defensie Ondersteuningscommando
   
Commandant Defensie Ondersteuningscommando Voor Commandant Divisie Facilitair, Logistiek & Beveiliging, Commandant Divisie Personeel & Organisatie Defensie, Commandant Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie, Commandant Nederlandse Defensie Academie, Plaatsvervangend Commandant DOSCO/Chef-Staf, Directeur Financiën & Control DOSCO
Plaatsvervangend Commandant DOSCO/Chef-Staf Directeur Personeel & organisatie, Hoofd Bedrijfsvoering Ondersteuning, Hoofd Kernstaf, Hoofd Inkoop- en contractmanagement, Hoofd Vraag en Aanbodmanagement, Directeur Defensie Vastgoedmanagement
   
Staf DOSCO  
Directeur Financiën & Control Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Financiën & Control
Directeur Personeel & Organisatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Personeel & Organisatie
Hoofd BedrijfsvoeringOndersteuning Voor defensiepersoneel geplaatst bij BedrijfsvoeringOndersteuning
Hoofd Kernstaf Voor defensiepersoneel geplaatst bij Communicatie, Kabinet, Staf Militaire Muziek en Bestuursondersteuning
Hoofd Inkoop & Contractmanagement Voor defensiepersoneel geplaatst bij Inkoop- en Contractmanagement
Hoofd Vraag- en Aanbodmanagement Voor defensiepersoneel geplaatst bij Vraag- en Aanbodmanagement
Directeur Defensie Vastgoedmanagement Voor defensiepersoneel geplaatst bij Defensie Vastgoed Management en defensiepersoneel gedetacheerd bij het RijksVastgoedBedrijf
   
Divisie Facilitair, Logistiek & Beveiliging  
Commandant Divisie Facilitair, Logistiek & Beveiliging Voor Chef Staf/Plaatsvervangend Commandant, Directeur Paresto, Commandant Facilitair Bedrijf Defensie, Commandant Defensie Verkeers-en Vervoersorganisatie, Commandant Mediacentrum Defensie, Commandant Financieel Administratie en Beheer Kantoor, Hoofd Bureau Internationale Militaire Sport, Commandant KTOMM Bronbeek, Commandant Defensie-en Beveiligingsorganisatie en defensiepersoneel geplaatst bij het Kabinet Divisie Facilitair, Logistiek & Beveiliging.
Chef Staf/Plaatsvervangend Commandant DFL&B Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Staf Divisie Facilitair, Logistiek & Beveiliging
Directeur Paresto Voor defensiepersoneel geplaatst bij Staf, Operationele Ondersteuningsgroep en Hoofd Operaties/Plaatsvervangend Directeur
Hoofd Operaties/Plaatsvervangend Directeur Paresto Voor Districtsmanager Noord-West, Districtsmanager Zuid-West, Districtmanager Zuid-Oost, Districtmanager Midden, Districtmanager Oost, Districtmanager Noord-Oost
Districtmanager Noord-West Voor defensiepersoneel geplaatst bij District Noord-West
Districtmanager Zuid-West Voor defensiepersoneel geplaatst bij District Zuid-West
Districtmanager Zuid-Oost Voor defensiepersoneel geplaatst bij District Zuid-Oost
Districtmanager Midden Voor defensiepersoneel geplaatst bij District Midden
Districtmanager Oost Voor defensiepersoneel geplaatst bij District Oost
Districtmanager Noord-Oost Voor defensiepersoneel geplaatst bij District Noord-Oost
Commandant Facilitair Bedrijf Defensie Voor Chef Staf Facilitair Bedrijf Defensie, Commandant regiokantoor Breda, Commandant regiokantoor Den Haag, Commandant regiokantoor Den Helder, Commandant regiokantoor Havelte, Commandant regiokantoor Oirschot, Commandant regiokantoor Schaarsbergen, Commandant regiokantoor Soesterberg
Chef Staf Facilitair Bedrijf Defensie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Staf van het Facilitair Bedrijf Defensie
Commandant regiokantoor Breda Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Breda
Commandant regiokantoor Den Haag Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Den Haag
Commandant regiokantoor Den Helder Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Den Helder
Commandant regiokantoor Havelte Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Havelte
Commandant regiokantoor Oirschot Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Oirschot
Commandant regiokantoor Schaarsbergen Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Schaarsbergen
Commandant regiokantoor Soesterberg Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Soesterberg
Commandant Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie
Commandant Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie
Commandant Mediacentrum Defensie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Mediacentrum Defensie
Commandant Financieel Administratie en Beheer Kantoor Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Financieel Administratie en Beheer Kantoor
Hoofd Bureau Internationale Militaire Sport Voor defensiepersoneel geplaatst bij het bureau Internationale Militaire Sport
Commandant KTOMM Bronbeek Voor defensiepersoneel geplaatst bij KTOMM Bronbeek
Commandant Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie Voor Chef Staf DBBO, Hoofd OPSCEN, Regio Commandant Noord, Regio Commandant Zuid, Regio Commandant West en defensiepersoneel geplaatst bij het Kabinet
Chef Staf Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij Programmamanagement, Operaties, Advies Inrichting Fysiek Beveiliging, afdeling Defensie Bewakings-en BeveiligingsSystemen en het Project Defensie Bewakings-en BeveiligingsSystemen.
Hoofd OPSCEN Voor defensiepersoneel geplaatst bij het OPSCEN DBBO
Regio Commandant Beveiligingsregio Noord Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Beveiligingsregio Noord
Regio Commandant Beveiligingsregio Zuid Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Beveiligingsregio Zuid
Regio Commandant Beveiligingsregio West Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Beveiligingsregio West
   
Divisie Personeel & Organisatie Defensie  
Commandant Divisie Personeel & Organisatie Defensie Voor Chef Staf Divisie Personeel & Organisatie Defensie, Hoofd Afdeling Coördinatie & Beleidsimplementatie, Directeur Dienstencentrum Personeelslogistiek, Directeur Dienstencentrum Personeelszorg, Directeur Dienstencentrum Organisatie en Formatie, Directeur Dienstencentrum Human Resources en Rechtspositie, Directeur Dienstencentrum Re-integratie, Directeur Juridische dienstverlening, Commandant Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie, Directeur, Diensten Geestelijke Verzorging, Hoofd Management en Developmentgroep, defensiepersoneel geplaatst bij het Kabinet Divisie Personeel & Organisatie Defensie
Chef Staf Divisie Personeel & Organisatie Defensie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Staf Divisie Personeel & Organisatie Defensie
Hoofd Afdeling Coördinatie & Beleidsimplementatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Afdeling Coördinatie & Beleidsimplementatie
Directeur Dienstencentrum Personeellogistiek Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Dienstencentrum Personeellogistiek
Directeur Dienstencentrum Personeelszorg Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Dienstencentrum Personeelszorg
Directeur Dienstencentrum Organisatie en Formatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Dienstencentrum Organisatie en Formatie
Directeur Dienstencentrum Human Resources en Rechtspositie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Dienstencentrum Human Resources en Rechtspositie
Directeur Dienstencentrum Re-integratie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Dienstencentrum Re-integratie
Directeur Dienstencentrum Juridische Dienstverlening Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Dienstencentrum Juridische Dienstverlening
Directeur Diensten Geestelijke Verzorging (per 1-5-2022 naar Kerndepartement) Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Diensten Geestelijke Verzorging
Hoofd Management en Developmentgroep Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Management en Development Groep
   
Nederlandse Defensie Academie  
Commandant Nederlandse Defensie Academie Voor Chef Staf Nederlandse Defensie Academie, Commandant Koninklijk Instituut voor de Marine, Commandant Koninklijke Militaire Academie, Decaan Faculteit Militaire Wetenschappen, Directeur Instituut Defensie Leergangen, Directeur Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Commandant Expertisecentrum Leiderschap Defensie, Commandant Talencentrum Defensie en defensiepersoneel geplaatst bij het kabinet Nederlandse Defensie Academie
Chef Staf Nederlandse Defensie Academie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Staf van de Nederlandse Defensie Academie
Commandant Koninklijk Instituut voor de Marine Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Koninklijk Instituut voor de Marine
Commandant Koninklijke Militaire Academie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Koninklijke Militaire Academie
Decaan Faculteit Militaire Wetenschappen Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Faculteit Militaire Wetenschappen
Directeur Instituut Defensie Leergangen Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Instituut Defensie Leergangen
Directeur Nederlands Instituut voor Militaire Historie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Commandant Expertisecentrum Leiderschap Defensie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Expertisecentrum Leiderschap Defensie
Commandant Talencentrum Defensie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Talencentrum Defensie
   
Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie  
Commandant Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie Voor Plaatsvervangend Commandant Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie, Directeur Militaire Geestelijke Gezondheidszorg, Commandant Centraal Militair Hospitaal, Commandant Bijzondere Medische Beoordelingen, Commandant Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum, Commandant Militair Revalidatie Centrum, Commandant Militair Geneeskundig Logistiek Centrum, Commandant Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen, Directeur Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid, Commandant Defensie Tandheelkundige Dienst, Commandant Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf en defensiepersoneel geplaatst bij het kabinet Defensie Gezondheidszorg Organisatie
Plaatsvervangend Commandant Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Staf Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie
Commandant Militaire Geestelijke GezondheidsZorg Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg
Commandant Centraal Militair Hospitaal Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Centraal Militair Hospitaal
Commandant Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum
Commandant Militair Revalidatie Centrum Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Militair Revalidatie Centrum
Commandant Militair Geneeskundig Logistiek Centrum Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum
Commandant Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen
Directeur Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid
Commandant Bijzondere Medische Beoordelingen Voor defensiepersoneel geplaatst bij Bijzondere Medische Beoordelingen
Commandant Defensie Tandheelkundige Dienst Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Tandheelkundige Dienst
Commandant Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf
relaties0

Bijlage G behorende bij artikel 2 van dit besluit

Lijst van commandanten bij het Kerndepartement en de Bijzondere Organisatie Eenheden (BOE-en)
Secretaris-generaal Defensiepersoneel geplaatst bij het Kerndepartement en de BOE-en
Plaatsvervangend Secretaris-generaal Defensiepersoneel geplaatst bij het Kerndepartement en de BOE-en
Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Defensiepersoneel geplaatst bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directeur Militaire Luchtvaartautoriteit Defensiepersoneel geplaatst bij de Militaire Luchtvaart autoriteit
Inspecteur-generaal der Krijgsmacht Defensiepersoneel geplaatst bij de inspecteur-generaal der Krijgsmacht
Chef van het militaire huis van Z.M. de Koning Defensiepersoneel geplaatst bij het militaire huis van Z.M. de Koning
Inspecteur Veiligheid Defensie Defensiepersoneel geplaatst bij de Inspectie Veiligheid Defensie
Inspecteur Militaire Gezondheidszorg Defensiepersoneel geplaatst bij de Inspectie Militaire Gezondheidszorg
Directeur Centrale Organisatie Integriteit Defensie Defensiepersoneel geplaatst bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie
Directeur Diensten Geestelijke Verzorging Defensiepersoneel geplaatst bij de Diensten Geestelijke Verzorging
relaties0

Bijlage H behorende bij artikel 10 van dit besluit

Ingetrokken mandaatbesluiten

 • Besluit belegging personele bevoegdheden DMO
 • Besluit tot mandaat en ondermandaat personele bevoegdheden CLSK
 • Mandaatbesluit CKMar bevoegdheden IBBAD, IRBAD, VKB en VKR
 • Mandaatbesluit CKMar bevoegdheden IBM en IRM
 • Mandaatbesluit CKMar bevoegdheden RDD en RIRM
 • Mandaatbesluit CKMar bevoegdheden VKBM en VKRM
 • Mandaatbesluit CKMAR personele bevoegdheden AMAR en SBK
 • Mandaatbesluit CKMar personele bevoegdheden BARD en SBK
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Aanbieding Nota Herzien Reïntegratiebeleid – Defensiepersoneel
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden AMAR
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden BAA
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden BARD
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden IBBAD
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden IBM
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden IRBAD
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden IRM
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Regeling bedrijfsvakanties
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Regeling cursusfaciliteiten en studietoelage
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Regeling herplaatsing en ontslag SBK
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Regeling nevenwerkzaamheden Defensie
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden RFTDD
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden RGVGMBN
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden RIRM
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden RTODB
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden RVMA
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Studiefaciliteitenregeling b.a.d
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden VKBD
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden VKRD
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden VV URAMAR
 • Mandaatbesluit CZSK bevoegdheden IBBAD, IRBAD
 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden AMAR
 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden BARD
 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden IBM en IRM
 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden RTIR
 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden Sociaal Beleidskader Defensie 2012-2016
 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden VKBM
 • Mandaatbesluit CZSK Regeling bedrijfsvakanties
 • Mandaatbesluit CZSK Regeling terugbetaling opleidingskosten van dienstopleidingen burgerpersoneel
 • Mandaatbesluit CZSK Studiefaciliteitenregeling BAD
 • Mandaatbesluit Personeel, Organisatie, Formatie en Veiligheidsmanagement Bestuursstaf 2013
 • Mandaatbesluit personele bevoegdheden CDC 2014
 • Mandaatbesluit personele bevoegdheden Dienst Vastgoed Defensie 2014
 • Mandaatbesluit personele bevoegdheden Divisie V&B 2014
 • Mandaatbesluit personele bevoegdheden NLDA 2014
 • Mandaatbesluit personele bevoegdheden Directie Bedrijfsvoering OG&K
 • Mandaatbesluit SG/PSG personele bevoegdheden Bestuursstaf 2013
 • Mandaatbesluit uitvoerende bevoegdheden AMAR
 • Mandaatbesluit uitvoerende bevoegdheden BARD
 • Mandaatbesluit uitvoerende bevoegdheden besluit aanpassing arbeidsduur militairen
 • Mandaatbesluit uitvoerende bevoegdheden WAA
 • Mandaatbesluit uitvoerende personele bevoegdheden SG
 • Mandaatbesluit uitvoerende personele bevoegdheden ten aanzien van hardheidsclausules
 • Ondermandaatbesluit CKMar artikel 14 RUD
 • Ondermandaatbesluit CKMAR uitvoerende bevoegdheden AMAR
 • Ondermandaatbesluit CKMar uitvoerende bevoegdheden BARD
 • Ondermandaatbesluit CKMar uitvoerende bevoegdheden WAA en BAA
 • Ondermandaatbesluit CZSK Regeling bedrijfsvakanties
 • Ondermandaatbesluit CZSK uitvoerende bevoegdheden AMAR
 • Ondermandaatbesluit CZSK uitvoerende bevoegdheden BARD
 • Ondermandaatbesluit CZSK uitvoerende bevoegdheden Besluit aanpassing arbeidsduur militairen
 • Ondermandaatbesluit CZSK uitvoerende bevoegdheden Wet aanpassing arbeidsduur
 • Ondermandaatbesluit DMI/CZSK uitvoerende - en personele bevoegdheden BARD/IBBAD/IRBAD
 • Ondermandaatbesluit DOPS/CZSK uitvoerende - en personele bevoegdheden BARD/IBBAD/IRBAD
 • Ondermandaatbesluit DP&BV bevoegdheden IBBAD, IRBAD
 • Ondermandaatbesluit DP&BV bevoegdheden IBBAD, IRBAD
 • Ondermandaatbesluit DP&BV personele bevoegdheden BARD
 • Ondermandaatbesluit DP&BV personele bevoegdheden BARD
 • Ondermandaatbesluit DP&BV uitvoerende bevoegdheden BARD
 • Ondermandaatbesluit DP&BV uitvoerende bevoegdheden BARD
 • Ondermandaatbesluit DP&BV/CZSK uitvoerende- en personele bevoegdheden BARD/IBBAD/IRBAD
 • Ondermandaatbesluit DP&O bevoegdheden IBBAD, IRBAD, VKB en VKR
 • Ondermandaatbesluit DP&O bevoegdheden IBM en IRM
 • Ondermandaatbesluit DP&O bevoegdheden VKBM en VKRM
 • Ondermandaatbesluit D-P&O personele bevoegdheden AMAR EN SBK
 • Ondermandaatbesluit DP&O personele bevoegdheden BARD en SBK
 • Ondermandaatbesluit DPERS CZSK personele bevoegdheden AMAR
 • Ondermandaatbesluit DPERS CZSK uitvoerende bevoegdheden AMAR
 • Ondermandaatbesluit SCPL Regeling bedrijfsvakanties
 • Ondermandaatbesluit SCPL CZSK (i.o.) personele bevoegdheden BARD
 • Ondermandaatbesluit SCPL CZSK personele bevoegdheden IBM en IRM
 • Ondermandaatbesluit SCPL CZSK personele bevoegdheden VKBM
 • Ondermandaatbesluit SCPL CZSK uitvoerende bevoegdheden Besluit aanpassing arbeidsduur militairen
 • Ondermandaatbesluit SCPL CZSK uitvoerende bevoegdheden Wet aanpassing arbeidsduur
 • Ondermandaatbesluit SCPL Regeling terugbetaling opleidingskosten van dienstopleidingen burgerpersoneel
 • Ondermandaatbesluit SCPL studiefaciliteitenregeling burger ambtenaren defensie
 • Ondermandaatbesluit uitvoerende personele bevoegdheden ten aanzien van hardheidsclausules C-DPOD
 • Ondermandaatbesluit VBD
 • Ondermandaatbesluit VKBM en VKBBAD
 • Subondermandaatbesluit D-P&O uitvoerende bevoegdheden AMAR
 • Subondermandaatbesluit DP&O uitvoerende bevoegdheden BARD
relaties0

Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van dit besluit

[Red: Niet opgenomen.]

relaties0

Bijlage 2 behorende bij artikel 3 van dit besluit

[Red: Niet opgenomen.]

relaties0

Bijlage 3 behorende bij artikel 3 van dit besluit

[Red: Niet opgenomen.]

relaties0

Bijlage 4 behorende bij artikel 3 van dit besluit

[Red: Niet opgenomen.]

relaties0

Bijlage 5 behorende bij artikel 3 van dit besluit

[Red: Niet opgenomen.]

relaties0

Bijlage 6 behorende bij artikel 3 van dit besluit

[Red: Niet opgenomen.]

relaties0

Bijlage 7 behorende bij artikel 3 van dit besluit

[Red: Niet opgenomen.]

relaties0
Naar boven