Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling uitrusting Defensie
Publicatiedatum:30-12-2021Geldigheid:30-12-2021 t/m 01-03-2023Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling uitrusting Defensie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Betekenis van uitdrukkingen

 • 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt, voor zover niet anders blijkt, verstaan onder:
  • a. de Commandant van het Operationeel commando:
   • 1.de Commandant Zeestrijdkrachten voor het Commando Zeestrijdkrachten.relaties0
   • 2.de Commandant Landstrijdkrachten voor het Commando Landstrijdkrachten;relaties0
   • 3.de Commandant Luchtstrijdkrachten voor het Commando Luchtstrijdkrachten;relaties0
   • 4.de Commandant van het Commando Koninklijke Marechaussee voor het Commando Koninklijke Marechaussee;relaties0
   relaties0
  • c. gelegenheidskleding:
   • 1.het avondtenue (tropen) Koninklijke landmacht;relaties0
   • 2.het geklede tenue Koninklijke marechaussee;relaties0
   • 3.het klein avondtenue Koninklijke luchtmacht;relaties0
   • 4.het blauwe- en de witte kleine avondtenue Koninklijke Marinerelaties0
   relaties0
  • d. het Hoofd Defensieonderdeel:
   • 1.de Secretaris-Generaal voor de Bestuursstafrelaties0
   • 2.de in onderdeel a bedoelde functionarissenrelaties0
   • 3.de Commandant van het Commando Dienstencentra voor het Commando Dienstencentrarelaties0
   • 4.de Directeur van de Defensie Materieelorganisatie voor de Defensie Materieelorganisatierelaties0
   relaties0
  • e. het KPU-bedrijf:
   het kleding en persoonsgebonden uitrustingbedrijf van de Defensie Materieelorganisatie;relaties0
  • f. militair in werkelijke dienst: de militair die:
   • 1.is aangesteld bij het beroepspersoneel, tenzij hij op non-activiteit is gesteld of hem buitengewoon verlof van lange duur is verleend, anders dan om een bestuursfunctie bij een belangenvereniging van militairen te vervullen;relaties0
   • 2.is aangesteld bij het reserve-personeel en als zodanig feitelijk onder de wapenen is;relaties0
   relaties0
  • g. onderhoud:
   reiniging en herstelling;relaties0
  • h. Persoonsgebonden uitrusting (PGU):
   standaarduitrusting en functie-gerelateerde uitrusting waarover de defensiemedewerker in het kader van de uitoefening van zijn functie of andere opgedragen werkzaamheden moet beschikken;relaties0
  • i. Specifieke uitrusting:
   het geheel aan (militaire) kleding en uitrusting, vast te stellen door het hoofd van het defensieonderdeel waar de defensiemedewerker zijn werkzaamheden verricht, waarover de defensiemedewerker in het kader van de uitoefening van zijn functie of andere opgedragen werkzaamheden moet beschikken;relaties0
  • j. Standaarduitrusting:
   De verzameling van kleding- en uitrustingstukken waarover een individuele militair, op aangeven van de commandant van het betreffende operationeel commando moet beschikken tot de daarbij vermelde aantallen, alsmede de benodigde rangonderscheidingstekens, petgarnituren en overige fournituren.relaties0
  • k. tropen:
   • 1.het gebied binnen de keerkringen;relaties0
   • 2.andere gebieden met een warm klimaat, waarvoor de minister het in bezit hebben van een tropentenue heeft voorgeschreven.relaties0
   relaties0
  relaties0
 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt, voor zover niet anders blijkt, mede verstaan onder:
  • a. rang:
   een militaire stand en klasse;relaties0
  • b. militair:
   hij die is aangesteld in burgerlijke openbare dienst om bij de krijgsmacht als geestelijke verzorger werkzaam te zijn;relaties0
  • c. beroepspersoneel:
   de geestelijke verzorger die aangesteld is om doorlopend bij de krijgsmacht werkzaam te zijn;relaties0
  • d. reserve-personeel:
   de geestelijke verzorger die aangesteld is om niet doorlopend bij de krijgsmacht werkzaam te zijn;relaties0
  • e. onderdeel:
   eenheid.relaties0
  relaties0
relaties0

Artikel 2 Algemene bepalingen inzake rangen

 • 1. In deze regeling worden tijdelijke en titulaire rangen aangemerkt als effectieve rangen.relaties0
 • 2. In deze regeling wordt een geestelijke verzorger geacht de rang te bekleden van de militair met wie hij in rang is gelijkgesteld.relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk II Kleding en uitrusting

Titel I Verstrekking

Artikel 3 Verstrekking van PGU

 • 1. De defensiemedewerker ontvangt de tot zijn PGU behorende artikelen draagklaar en passend van Defensie in bruikleen, zodra en zolang hij daarover moet beschikken.relaties0
 • 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid heeft de defensiemedewerker, indien een aantal artikelen niet in natura kan worden verstrekt, ter zake aanspraak op een door de minister vastgestelde tegemoetkoming in de aanschaffingskosten daarvan.relaties0
relaties0

Artikel 4 Verstrekking van PGU in de tropen

 • 1. Indien de militair is aangewezen voor het verrichten van dienst in de tropen zonder dat er sprake is van plaatsing, kan de minister bepalen of, en zo ja over welk gedeelte van de PGU bestemd voor de tropen de betrokken militair moet beschikken.relaties0
 • 2. De minister kan bij verstrekking van de PGU bestemd voor de tropen rekening houden met eerdere verstrekkingen ingevolge het derde lid.relaties0
relaties0

Artikel 5 Verstrekking van de PGU van een ander krijgsmachtdeel

 • 1. De minister kan bepalen dat de militair – niet behorende tot het commando der Koninklijke marechaussee – die voor onbepaalde tijd wordt tewerkgesteld bij een onderdeel van een ander krijgsmachtdeel dan dat waartoe hij behoort, moet beschikken over de gehele of gedeeltelijke PGU, – de tot gelegenheidskleding behorende artikelen uitgezonderd – welke bij dat krijgsmachtdeel geldt voor de groep van militairen waartoe hij alsdan geacht wordt te behoren.relaties0
 • 2. De minister kan bepalen dat de militair die bij een onderdeel van een ander krijgsmachtdeel dan dat waartoe hij behoort in opleiding is, met het doel om na het met gunstig resultaat beëindigen van die opleiding ingedeeld te worden bij dat krijgsmachtdeel, mede moet beschikken over de gehele dan wel gedeeltelijke PGU, welke geldt voor de groep van militairen waartoe hij alsdan geacht wordt te behoren.relaties0
relaties0

Artikel 6 Tegemoetkoming in de kosten van aanschaffing van tot de PGU behorende artikelen die niet in natura worden verstrekt

 • 1. De vrouwelijke militair die ingevolge de voor haar vastgestelde PGU de beschikking moet hebben over artikelen die niet in natura worden verstrekt heeft bij eerste opkomst aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van die artikelen. De tegemoetkoming bedraagt:
  • a.indien zij is ingedeeld bij het Commando Zeestrijdkrachten, tenzij zij adelborst of aspirant-officier is: € 14,95;relaties0
  • b.indien zij is ingedeeld bij het Commando Zeestrijdkrachten en zij adelborst of aspirant-officier is: € 65,71;relaties0
  • c.indien zij is ingedeeld bij het Commando Landstrijdkrachten: € 173,42;relaties0
  • d.indien zij is ingedeeld bij het Commando Luchtstrijdkrachten: € 227,21;relaties0
  • e.indien zij is ingedeeld bij het Commando Koninklijke Marechaussee: € 120,17.relaties0

  (Per 1 januari 2014 komt het bovenstaande lid te vervallen!)relaties0
 • 2. Een militair die ingevolge de voor hem vastgestelde PGU de beschikking dient te hebben over gelegenheidskleding heeft uitsluitend bij de eerste aanschaffing van die kleding aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van aanschaffing daarvan ten bedrage van:
  • a.voor het avondtenue tropen Koninklijke landmacht: € 116,95;relaties0
  • b.voor het geklede tenue Koninklijke marechaussee: voor de mannelijke militair: € 492,39; voor de vrouwelijke militair: € 349,27;relaties0
  • c.voor het klein avondtenue Koninklijke luchtmacht: voor de mannelijke militair: € 92,96; voor de vrouwelijke militair: € 92,96;relaties0
  relaties0
 • 3. In afwijking van het tweede lid kan de commandant van een operationeel commando er voor kiezen de gelegenheidskleding – al dan niet tegen betaling van een eigen bijdrage – in eigendom te verstrekken.relaties0
relaties0
relaties0

Titel II Onderhoud en vervanging

Artikel 7

 • 1. Het onderhoud en de vervanging van artikelen welke de defensiemedewerker in bruikleen zijn verstrekt, geschiedt door en voor rekening van Defensie.relaties0
 • 2. In afwijking van het eerste lid kan de commandant van het KPU-bedrijf bepalen dat voor een beperkt aantal artikelen vervanging geschiedt op andere wijze.relaties0
relaties0

Artikel 8 Tenuewijziging

De defensiemedewerker die ten gevolge van een bevordering, de uitvoering van het in zijn bezit zijnde tenue dient aan te passen, heeft aanspraak op verstrekking van de daarvoor benodigde artikelen.

relaties0relaties0

Artikel 9 Draagklaar en passend maken van kleding

 • 1. In die gevallen dat aan de defensiemedewerker een kledingstuk wordt verstrekt:
  • a.waarop -als afzonderlijk(e) PGU- artikel(en) aangemerkt(e)- uitmonstering moet worden aangebracht ten einde dat kledingstuk in overeenstemming te brengen met de geldende tenuevoorschriften en/of,relaties0
  • b.waaraan – naar het oordeel van de commandant van het in het derde lid bedoelde onderdeel – enkele veranderingen moeten worden aangebracht ten einde dat kledingstuk voor de betrokken militair passend te maken,relaties0

  geschieden de desbetreffende werkzaamheden voor rekening van Defensie.relaties0
 • 2. Het in het eerste lid onder a gestelde, is van overeenkomstige toepassing in het gevaluitmonstering moet worden aangebracht in verband met tenuewijziging als bedoeld in artikel 9.relaties0
 • 3. De in het eerste lid bedoelde werkzaamheden geschieden bij of door de zorg van een door de commandant van het Kleding- en persoonsgebonden uitrusting bedrijf aangewezen onderdeel.relaties0
relaties0

Artikel 10 Onderscheidingen

 • 1. Een militair aan wie een ridderorde, ereteken of medaille is verleend, waarvan de datum van toekenning is gelegen na 30 november 1999, heeft voor de eerste aanschaf, indien de onderscheiding niet in natura wordt verstrekt, aanspraak op vergoeding van de aanschafkosten van de groot model onderscheiding en de bijbehorende baton, alsmede de eventuele opmaakkosten.relaties0
 • 2. Indien het avondtenue deel uitmaakt van de PGU van de betrokken militair, heeft hij tevens aanspraak op de eerste aanschafkosten van de klein model onderscheiding, alsmede de eventuele opmaakkosten.relaties0
 • 3. Indien de onderscheiding aan een of meer reeds in bezit zijnde onderscheidingen dient te worden toegevoegd, heeft de militair tevens aanspraak op de opmaakkosten van het totaal aan groot model onderscheidingen, batons en – indien het avondtenue deel uitmaakt van de PGU van de betrokken militair – klein model onderscheidingen.relaties0
relaties0

Artikel 11 Tegemoetkoming in de kosten van onderhoud en vervanging van artikelen die niet in natura zijn verstrekt

 • 1. De vrouwelijke militair als bedoeld in artikel 6, eerste lid, heeft jaarlijks aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van onderhoud en vervanging van de tot haar PGU behorende artikelen die haar niet in natura zijn verstrekt.relaties0
 • 2. De in het eerste lid bedoelde tegemoetkoming bedraagt:
  • a.voor de militair die behoort tot het Commando Landstrijdkrachten: € 50,05;relaties0
  • b.voor de militair die behoort tot het Commando Luchtstrijdkrachten: € 55,23;relaties0
  • c.voor de militair die behoort tot het Commando Koninklijke Marechaussee: € 50,05.relaties0
  relaties0
relaties0
relaties0

Titel III Aanspraken in verband met het vervullen van bepaalde functies, het verblijf in bepaalde landen of het verrichten van bepaalde diensten

Artikel 12 Vervullen van bepaalde functies

 • 1. De minister kan bepalen dat de defensiemedewerker in verband met de uitoefening van bepaalde functies moet beschikken over kleding en uitrustingsstukken die niet zijn opgenomen het assortiment van het KPU-bedrijf.relaties0
 • 2. De in het vorige lid bedoelde artikelen worden de defensiemedewerker zodra en zolang hij daarover moet beschikken in bruikleen verstrekt.relaties0
 • 3. In bepaalde gevallen kan de minister bepalen dat, in tegenstelling tot het gestelde in het vorige lid, de betreffende artikelen éénmalig voor rekening van Defensie en in eigendom worden verstrekt.relaties0
relaties0

Artikel 13 Verblijf in door de minister aan te wijzen landen

 • 1. De minister kan bepalen dat de defensiemedewerker in verband met het verblijf in nader aan te wijzen landen moet beschikken over kleding en uitrustingsstukken die niet zijn opgenomen in het assortiment van het KPU-bedrijf.relaties0
 • 2. De in het vorige lid bedoelde artikelen worden de defensiemedewerker zodra en zolang hij daarover dient te beschikken in bruikleen verstrekt.relaties0
 • 3. In bepaalde gevallen kan de minister bepalen dat, in tegenstelling tot het gestelde in het vorige lid, de betreffende artikelen éénmalig voor rekening van Defensie en in eigendom worden verstrekt.relaties0
relaties0

Artikel 14 Burgerkleding in afwijkende maat uit hoofde van de functie

 • 1. De minister kent de militair die een functie toegewezen krijgt als opgenomen in Bijlage 4 van deze regeling en zijn werkzaamheden en diensten verricht in bijzonder representatieve burgerkleding waarvan de maat met het oog op de functie-uitoefening afwijkt van de gebruikelijke maat van de militair, een eenmalige tegemoetkoming in de aanschafkosten van deze burgerkleding toe ten bedrage van € 584,74 indien de militair zelf voor de aanschaf van de kleding zorg draagt.
  • a.Telkens na een periode van twaalf maanden, gerekend vanaf de datum waarop de aanspraak op de tegemoetkoming in de aanschafkosten is ontstaan, heeft de militair direct aanspraak op een tegemoetkoming voor onderhoud en vervanging van deze burgerkleding ten bedrage van € 286,89.relaties0
  • b.De militair, die 2 jaar of langer verlengt op de functie maakt opnieuw aanspraak op de tegemoetkoming voor de aanschafkosten en aansluitend de tegemoetkoming voor onderhoud en vervanging.relaties0
  • c.De militair, die een functie krijgt toegewezen als opgenomen in bijlage 4 van deze regeling en waarbij een afwijkende duur functievervulling van maximaal 6 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar is vastgesteld maakt in afwijking van het eerste lid na een periode van 3 jaar aanspraak op een tweede tegemoetkoming in de aanschafkosten van burgerkleding ten bedrage van € 584,74.relaties0
  • d.De militair heeft geen aanspraak op een tegemoetkoming voor onderhoudskosten indien hij aanspraak heeft op aanschafkosten.relaties0
  relaties0
 • 2. De minister kent de militair, die gecertificeerd is voor de Integrale Beroepsvaardigheid Training en die een functie toegewezen krijgt als opgenomen in bijlage 5 van deze regeling en zijn werkzaamheden en diensten in burgerkleding verricht waarvan de maat met het oog op de functie-uitoefening afwijkt van de gebruikelijke maat van de militair, een eenmalige tegemoetkoming in de aanschafkosten van deze burgerkleding toe ten bedrage van € 292,50 indien de militair zelf voor de aanschaf van de kleding zorg draagt.
  • a.Telkens na een periode van twaalf maanden, gerekend vanaf de datum waarop de aanspraak op de tegemoetkoming in de aanschafkosten is ontstaan, heeft de militair direct aanspraak op een tegemoetkoming voor onderhoud en vervanging ten bedrage van € 48,16.relaties0
  • b.De militair, die 2 jaar of langer verlengt op de functie maakt opnieuw aanspraak op de tegemoetkoming voor de aanschafkosten en aansluitend de tegemoetkoming voor onderhoud en vervanging.relaties0
  • c.De militair, die een functie is toegewezen als opgenomen in bijlage 5 van deze regeling en waarbij een afwijkende duur functievervulling van maximaal 6 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar is vastgesteld maakt in afwijking van het tweede lid na een periode van 3 jaar aanspraak op een tweede tegemoetkoming in de aanschafkosten van burgerkleding ten bedrage van € 292,50.relaties0
  • d.De militair heeft geen aanspraak op een tegemoetkoming voor onderhoudskosten indien hij aanspraak heeft op aanschafkosten.relaties0
  relaties0
 • 3. De minister kent de militair wiens functie niet genoemd wordt in de bijlagen 4 of 5 maar wel opdracht krijgt van zijn directe commandant om werkzaamheden of diensten te verrichten in burgerkleding waarvan de maat met het oog op die opgedragen werkzaamheden afwijkt van de gebruikelijke maat van de militair, een eenmalige tegemoetkoming in de aanschafkosten van deze burgerkleding toe ten bedrage van € 195,01 indien de militair zelf voor de aanschaf van de kleding zorg draagt.
  • a.Telkens na een periode van twaalf maanden, gerekend vanaf de datum waarop voor het eerst de aanspraak op de tegemoetkoming in de aanschafkosten is ontstaan, heeft de militair direct aanspraak op een tegemoetkoming voor de onderhoudskosten ten bedrage van € 48,16.relaties0
  • b.De militair, die 2 jaar of langer verlengt op de functie maakt opnieuw aanspraak op de tegemoetkoming voor de aanschafkosten en aansluitend de tegemoetkoming voor onderhoud en vervanging.relaties0
  • c.De militair, die conform het gestelde in lid 3 een functie is toegewezen en waarbij een afwijkende duur functievervulling van maximaal 6 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar is vastgesteld maakt in afwijking van het derde lid na een periode van 3 jaar aanspraak op een tweede tegemoetkoming in de aanschafkosten van burgerkleding ten bedrage van € 195,01.relaties0
  • d.De militair heeft geen aanspraak op een tegemoetkoming voor onderhoudskosten indien hij aanspraak heeft op aanschafkosten.relaties0
  relaties0
relaties0

Artikel 14a Burgerkleding uit hoofde van de functie

 • 1. De minister wijst functies aan, waarvan de werkzaamheden vergen dat deze vrijwel dagelijks in burgerkleding worden verricht opgenomen in bijlage 1. De militair aan wie deze functie is toegewezen heeft aanspraak op een eenmalige tegemoetkoming in de aanschafkosten van deze burgerkleding ten bedrage van € 193,89 indien de militair zelf voor de aanschaf van de kleding zorg draagt.
  • a.Telkens na een periode van twaalf maanden, gerekend vanaf de datum waarop de aanspraak op de tegemoetkoming in de aanschafkosten is ontstaan, heeft de militair direct aanspraak op een tegemoetkoming voor onderhoud en vervanging van deze burgerkleding ten bedrage van € 47,89.relaties0
  • b.De militair, die 2 jaar of langer verlengt op de functie maakt opnieuw aanspraak op de tegemoetkoming in de aanschafkosten en aansluitend op de tegemoetkoming voor onderhoud en vervanging.relaties0
  • c.De militair, die een functie is toegewezen als opgenomen in bijlage 1 van deze regeling en waarbij een afwijkende duur functievervulling van maximaal 6 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar is vastgesteld maakt in afwijking van het eerste lid na een periode van 3 jaar aanspraak op een tweede tegemoetkoming in de aanschafkosten van burgerkleding ten bedrage van € 193,89.relaties0
  • d.De militair heeft geen aanspraak op een tegemoetkoming voor onderhoudskosten indien hij aanspraak heeft op aanschafkosten.relaties0
  relaties0
 • 2. Het eerste lid is mede van toepassing op de in bijlage 2 opgenomen, door de Minister aangewezen, functies, waarvan de werkzaamheden naar het oordeel van de commandant vergen dat deze tijdelijk in burgerkleding worden verricht.
  • a.De militair, die 2 jaar of langer verlengt op de functie maakt opnieuw aanspraak op de tegemoetkoming in de aanschafkosten van burgerkleding.relaties0
  • b.De militair, die een functie is toegewezen als opgenomen in bijlage 2 van deze regeling en waarbij een afwijkende duur functievervulling van maximaal 6 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar is vastgesteld maakt opnieuw aanspraak op de tegemoetkoming in de aanschafkosten van burgerkleding.relaties0
  • c.In afwijking van het eerste lid heeft de militair geen aanspraak op een tegemoetkoming voor onderhoud en vervanging.relaties0
  relaties0
relaties0

Artikel 15 Tegemoetkoming in de kosten van de aanschaffing en het onderhoud van muziekinstrumenten

De militair die is aangesteld bij het beroepspersoneel en die uit hoofde van zijn functie één of meer muziekinstrumenten in eigendom moet hebben en voor eigen rekening moet onderhouden, heeft aanspraak op een tegemoetkoming van € 72,14 per maand in de kosten van aanschaffing en onderhoud van die instrumenten.

relaties0relaties0
relaties0

Titel IV Bewaarplicht en verplichting tot inlevering van de PGU

Artikel 16 Inleveren van delen van de PGU en Bewaarplicht

 • 1. Zodra de defensiemedewerker niet langer behoeft te beschikken over specifieke uitrusting levert hij deze op door commandant KPU-bedrijf voor te schrijven wijze in.relaties0
 • 2. De commandant van het KPU-bedrijf kan bepalen dat de defensiemedewerker bepaalde artikelen niet behoeft in te leveren, maar gedurende een bepaalde periode onder zich dient te houden.relaties0
 • 3. Bij het (wederom) verstrekken van specifieke PGU kan rekening worden gehouden met de artikelen die de defensiemedewerker ingevolge het tweede lid onder zich heeft.relaties0
relaties0

Artikel 17 Inlevering PGU

relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk III Slotbepalingen

Artikel 18 Gevallen waarin deze regeling niet voorziet

In de gevallen waarin deze regeling niet of niet naar redelijkheid voorziet, beslist de minister.

relaties0relaties0

Artikel 19 Intrekking ministeriële regelingen

 • 1. De Regeling uitrusting militairen (regeling van 20 december 1984, P/84/081/6476), de Regeling uitrusting militairen zeemacht (regeling van 19 maart 1996. P 30031) en de Regeling dienst- en werkkleding burgerlijke ambtenaren defensie worden ingetrokken.relaties0
 • 2. Alle verstrekkingen en betalingen welke op grond van de in het vorige lid genoemde regelingen hebben plaatsgevonden, worden geacht te hebben plaatsgevonden op grond van deze regeling.relaties0
 • 3. Voor zover door zorg van de commandant van het KPU-bedrijf nog geen nieuwe – op basis van deze regeling uitgegeven – voorschriften PGU heeft uitgegeven blijven de oude voorschriften van kracht.relaties0
relaties0

Artikel 20 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling uitrusting Defensie’.

relaties0relaties0

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009

relaties0relaties0
relaties0
De Staatssecretaris van Defensie
voor deze
De Hoofddirecteur Personeel
J.G.A.
Leijh
Luitenant-generaal

Bijlage 1 Functies als bedoeld in artikel 14a

 • NATO/UN Liaison Officer New York
 • Seconded National Expert EDA Brussel
 • Executive officer HFM-Panel bij de NAVO Science and Technology Organisation
 • Directeur Kustwacht Nederland, CZSK
 • Detachering MIN V&J, Arbeidsplaats 00556893
 • Detachering MIN FINANCIEN, Arbeidsplaats 00544316

Brigade Koninklijke Marechaussee Caribisch Gebied

Afdeling infozaken:

 • HFD INFO
 • TACT ANL
 • OPER ANL
 • SR MDW INFOZKN
 • COORDINFOVZN
 • MDW INFOVZN

Afdeling CIE:

 • HFD BCIE
 • CRD INFO RECH CIE
 • SR MDW INFO RECH CIE

KMar / LTC / BTBB

 • HFD HANDH & TZ (BC BTBB)
 • PLV HFD HANDH & TZ tvs HFD OPS (PBC BTBB)
 • HFD EXEC OST
 • SR MDW EXEC OST
 • CRD OPS
 • SR MDW TR & VORM
 • 1e TEAMLDR
 • 2e TEAMLDR
 • SR TOEZHDR
 • TOEZHDR
 • MDW ANTCDT ONDZKN

KMar / LTC / HRB

 • Adviseur Bewaken en Beveiligen HRB

KMar / LTC / INTELL / BD

 • Documentair Informatie bewerker BD
 • Bewerker BD
 • Expert Acquisitie medewerker BD
 • Senior Acquisitie medewerker BD
 • Tact leidinggevende
 • Analist
 • Jr Analist
 • HFD OPS
 • HFD SIE BIJZ DNST
 • TEAMLDR OP INTELL
 • SR MDW OP INTELL
 • MDW OP INTELL
 • JR MDW OP INTELL

KMar / LTC / INTELL / IKP / CENTRALE COORDINATIE

 • LSO EUROPOL
 • PROCESCRD CT INFOBOX

KMar / LTC / OPS / TVO / Bureau Wapens, Munitie en Explosieven

 • MDW Bureau WME

KMar / LTC / INTELL / OI / Schiphol

 • PHFD BUR SPL OI
 • SR MDW OI
 • MDW OI
 • JR MDW OI
relaties0

Bijlage 2 Functies als bedoeld in artikel 14a

Brigade Vreemdelingenzaken:

 • 2e TL Brigade Vreemdelingenzaken DKMARLV, indien in het bezit van het certificaat Cursus
 • escort begeleiding (CEB) en/of de leergang escortcommandanten begeleiding (LECB)
 • (SR) OA Brigade Vreemdelingenzaken DKMARLV, indien in het bezit van het certificaat Cursus
 • escort begeleiding (CEB) en/of de leergang escortcommandanten begeleiding (LECB)
 • De werknemers van overige brigades die deelnemen aan de verwijderingspool.

KMar / Staf / DPB

 • Flexibel inzetbare Liaison (FILO) Migratie (5 functies)
 • SR STAF ADV IPOL (Hoofd backoffice LIRC)
relaties0

Bijlage 4 Functies als bedoeld in artikel 14, eerste lid

KMar / LTC / BSB

 • C-BRIG KMAR
 • PLV C-KMAR
 • HFD TEAMLDR BIJZ OPDRN
 • 1e TEAMLDR BIJZ OPDRN
 • 2e TEAMLDR BIJZ OPDRN
 • MDW BIJZ OPDRN
 • SR MDW BIJZ OPDRN
 • SR MDW BIJZ OPDRN / HNDNGLDR
 • MDW OBSERVATIE
 • HFD TEAMLDR O&T
 • 1e TEAMLDR O&T
 • 2e TEAMLDR O&T
 • SR MDW O&T
 • 2e TEAMLDR O&T (VWPN CRD)

KMar / LTC / Brigade P&B (Schiphol)

 • CRD BGL GEPRIV PERS
 • SR MDW OBSERV OST
 • MDW OBSERV OST
relaties0

Bijlage 5 Functies als bedoeld in artikel 14, tweede lid

KMar / LTC / Brigade P&B (Schiphol)

 • TEAMLDR RECH
 • CRD RECH
 • SR MDW RECH
 • MDW RECH

KMar / LTC / Brigade VZ / Sluisteam

 • CRD RECH
 • SR MDW RECH
 • MDW RECH

KMar / LTC / Brigade Recherche

 • HFD BUR CIE
 • HFD SIE CIE
 • TMLDR A CIE
 • CRD INTELL CIE
 • MDW INTELL CIE
 • SR MDW INTELL CIE
 • SR INFORMANTENRUNNER
 • SR MDW AQUISITIE
 • MDW INTELL CIE
 • HFD SIE FIN / J&Z
 • HFD BUR J&Z
 • VAK SPEC A J&Z
 • SR MDW SPEC OPSP J&Z
 • MDW SPEC OPSP J&Z
 • VAK SPEC A FINEC
 • VAK SPEC B FINEC
 • SR MDW SPEC OPSP FINEC
 • HFD SIE OPSP
 • VAK SPEC A TACT OPSP
 • TMLDR B TACT OPSP
 • TMLDR C TACT OPSP
 • CRD TACT OPSP
 • SR MDW TACT OPSP
 • MDW TACT OPSP
 • ASS OST OPSP
 • TMLDR A OPS (FALSI)
 • SR MDW SPEC OPSP (FALSI)
 • MDW SPEC OPSP (FALSI)

KMar / LTC / Brigade Recherche / SPEC OPS / SIE FOR TEC

 • 2e TEAMLDR DIGI
 • VAKSPEC A DIGI
 • VAKSPEC B DIGI
 • SR MDW SPEC OPSP DIGI
 • SR MDW SPEC OPS
 • MDW CYBER OPS

KMar / Staf / Kab / CL Integr

 • HFD INT ONDZKN
 • SR MDW INT ONDZKN
 • MDW INT ONDZKN
 • OTS MDW INT ONDZKN
 • INFO VERW
relaties0

Inhoudsopgave

Alles dichtklappenAlles openklappen
Naar boven