Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling kledingaanspraken adjudanten van Z.M. de Koning
Publicatiedatum:22-03-2023Geldigheid:22-03-2023 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling kledingaanspraken adjudanten van Z.M. de Koning
De Minister van Defensie

Besluit:

Artikel 1

 • 1. De officier die is benoemd tot adjudant-generaal tevens chef van het militaire huis van Z.M. de Koning dan wel tot adjudant van Z.M. de Koning- hierna te noemen adjudant van Z.M. de Koning- dient, voor de tijd dat hij die functie vervult, naast de voor hem vastgestelde persoonlijke standaarduitrusting te beschikken over de in bijlage 1 onder a genoemde aanvulling.relaties0
 • 2. De in het vorige lid bedoelde officier dient, met toepassing van het gestelde in artikel 12 van de Regeling uitrusting defensie, te beschikken over de in bijlage 1 onder b genoemde kleding- en uitrustingsstukken.relaties0
 • 3. De in het eerste en tweede lid bedoelde artikelen worden -tenzij in bijlage 1 anders is aangegeven- éénmalig voor rekening van het rijk van in eigendom verstrekt. Het onderhoud en de vervanging van deze artikelen geschieden door en voor rekening van de officier.relaties0
 • 4. Indien verstrekking van rijkswege van de in het vorige lid bedoelde artikelen niet mogelijk is, dienen deze zelfstandig te worden aangeschaft. Voor de daaraan verbonden kosten van aanschaffing bestaat aanspraak op een tegemoetkoming tot ten hoogste een bedrag van:
  • a.voor officieren van de Koninklijke Marine voor wat betreft de grote tenue, en de sabelkoppel voor de grote tenue, de blauwe grote avondtenue en de mantel: de aanschaffingsprijs;relaties0
  • b.voor officieren van de Koninklijke Landmacht voor wat betreft de avondtenue: de aanschaffingsprijs en voor wat betreft het bijzondere gelegenheidstenue voor de mannelijke militair: € 363,23 en voor de vrouwelijke militair: € 447,40;relaties0
  • c.voor officieren van de Koninklijke Luchtmacht voor wat betreft de grote tenue, de mantel en de grote avondtenue: de aanschaffingsprijs;relaties0
  • d.voor alle officieren die dienst verrichten als bereden adjudant: € 239,21;relaties0
  • e.voor alle officieren voor wat betreft de overige artikelen: € 318,94.relaties0
  relaties0
relaties0

Artikel 2

 • 1. Naar regelen te stellen door de chef van het militaire huis van Z.M. de Koning kan de officier als bedoeld in artikel 1, eerste lid, worden verplicht de in bijlage 2 genoemde burgerkleding te dragen.relaties0
 • 2. Deze door de officier aan te schaffen burgerkleding blijft zijn eigendom. Voor de eerste aanschaffing bestaat aanspraak op een tegemoetkoming in de daaraan verbonden kosten tot een bedrag van:
  Het onderhoud en de vervanging van deze artikelen geschieden door en voor rekening van de officier.relaties0
relaties0

Artikel 3

Ten aanzien van de officier die is benoemd tot adjudant in buitengewone dienst van Z.M. de Koning is het gestelde in artikel 1 van overeenkomstige toepassing, voor zover de verstrekking van de in bijlage 1 genoemde aantallen door de chef van het militaire huis van Z.M. de Koning noodzakelijk wordt geacht.

relaties0relaties0

Artikel 4

De chef van het militaire huis van Z.M. de Koning is bevoegd ten aanzien van officieren van het Korps Mariniers, officieren van de Koninklijke Marechaussee en vrouwelijke officieren de voor hen benodigde soorten kleding en uitrusting vast te stellen naar analogie van het gestelde in de bijlagen.

relaties0relaties0

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van het moment van abdicatie van hare Majesteit de Koningin op 30 april 2013.

relaties0relaties0

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als de ‘Regeling kledingaanspraken adjudanten van Z.M. de Koning’.

Deze regeling wordt gepubliceerd in de serie ministeriële publicaties waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant.

relaties0relaties0
De Minister van Defensie
Voor deze
De Hoofddirecteur Personeel
H.
Itzig Heine
Schout-bij-nacht

Bijlage I Aanvulling persoonlijke standaarduitrusting voor adjudanten van Z.M. de Koning

a. Aanvulling PSU-artikelen KM KL° KLu
  zwarte vlinderdas 1 2 1
  paar witte handschoenen 1 1 2
  uniform (korte jas en broek/DT) 2 2
  dagelijks tenue (jas met brandenburger omslag en broek) 3
  wit overhemd 4 2
  wit overhemd voor geklede of gelegenheidstenue 2
  pet bij uniform DT 1) 1 1
° Jas DT blauwzwart (BGLT) 1
° Broek DT blauwzwart (BGLT) 1
° Rok DT blauwzwart (BGLT) 1
  lange witte broek 2) 3 3
  witte jas toetoep 2) 2 2
  dagelijkse tropentenue (jas en broek) 2) 2
  geklede tropentenue (jas en broek) 2) 2
  avondtenue tropen (baadje met vest) 2) 1 1
b. Aanvulling met niet PSU-artikelen KM° KL° KLu°
  nestel voor adjudanten van Z.M. de Koning* 2 2 2
  stel schouderbedekkingen voor adjudanten van Z.M. de Koning* 2 2
  grote tenue (lange jas/tuniek en broek) 3) 1 1
  sabelkoppel voor grote tenue 1 1
  mantel 1 1
  sabel 4)* 1 1
  sabelkoppel 4)* 1 1
  sjerp 4)* 1 1
  grote avondtenue (baadje en broek met galon/broek) 1 1
  avondtenue (baadje, vest en broek) 1
  wit avondvest 1 1 1
  rokhemd (staand boord) 2 2 2
  smokinghemd (liggend boord) 2 1
  witte vlinderdas 2 2 2
° jas staande kraag, blauwzwart model GkT 1953 (BCT) 1
° boord jaskraag wit 1
° manchetten wit 1
° broek blauwzwart model GkT 1953 (BCT 1
  ceremoniële tenue 4)* 1
  paar rijlaarzen 5) 1 1 1
  paar sporen 5) 1 1 1
  paar hakbalsporen 5) 1 1 1

N.B.: de met een * gemerkte artikelen worden in bruikleen verstrekt. De overige zijn eigendomsartikelen.

Bijzondere onderdelen van de uitrusting, in casu de zogenaamde "WA’s" en "kroontjes", zijn in beheer bij het secretariaat van het militaire huis van Z.M. de Koning en worden door de secretaris naar behoefte aan de adjudanten van Z.M. de Koning in bruikleen verstrekt.

1) Tenzij v.w.b. de Koninklijke Landmacht registratief ingedeeld bij het wapen der Cavalerie of het Korps Rijdende Artillerie.

2) Indien een dienstreis wordt gemaakt naar een gebied in de tropen dan wel naar een gebied waar tropenkleding wordt gedragen.

3) Indien dienst moet worden verricht als bereden adjudant: 1 extra.

4) Te verstrekken uit depot. Bij tropenreizen maken adjudanten van de Koninklijke Luchtmacht gebruik van de marine tropenkleding voorzien van luchtmacht uitmonsteringen. Voor hen geldt derhalve dezelfde tropen-PSU als voor de adjudanten van de Koninklijke Marine.

5) Indien dienst moet worden verricht als bereden adjudant. Bij tropenreizen maken adjudanten van de Koninklijke Luchtmacht gebruik van de marine tropenkleding voorzien van luchtmacht uitmonsteringen. Voor hen geldt derhalve dezelfde tropen-PSU als voor de adjudanten van de Koninklijke marine.

relaties0

Bijlage II Burgerkleding voor adjudanten van Z.M. de Koning

 • a.Adjudanten van Z.M. de Koning dienen te beschikken over de volgende burgerkleding:
  • 1 smoking
  • 1 smokingvest of cumberband
  • 1 paar lakschoenen
  • 2 geklede kostuums (licht en donker)
  • 1 geklede overjas
  • 1 paar geklede schoenen
  relaties0
 • b.Indien een adjudant van Z.M. de Koning een reis moet maken naar een gebied in de tropen dan wel naar een gebied waar tropenkleding wordt gedragen, dient hij bovendien aan te schaffen:
  • 1 tropensmoking
  • 1 gekleed tropenkostuum
  relaties0
 • c.Indien een adjudant van Z.M. de Koning dienst doet als bereden adjudant moet hij beschikken over het volgende:relaties0
rij-colbert 1 1 1
rijbroek 2 2 2
rij-regenjas 1 1 1
veiligheids rij-cap 1 1 1
rijzweep° 1 1 1
paar rij-handschoenen 1 1 1

Adjudanten die bezig zijn zich te bekwamen om dienst te kunnen verrichten als bereden adjudant, schaffen op aanwijzing van de stalmeester van Z.M. de Koning en afhankelijk van hun vorderingen de rijkleding in gedeelten aan.

relaties0
Naar boven