Onderwerp: Bezoek-historie

Compensatieregeling bewaker/hondengeleider KL
Publicatiedatum:16-11-2000Geldigheid:16-11-2000 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Compensatieregeling bewaker/hondengeleider KL
De Staatssecretaris van Defensie

Besluit:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

relaties0relaties0

Artikel 2 Aanspraak compensatietoelage

 • 1. De bewaker/hondengeleider die binnen de defensie-organisatie wordt verplaatst als gevolg van de opheffing van zijn functie, en die aanspraak heeft op een toelage onregelmatige dienst als bedoeld in artikel 20 van het IBBAD, of de afbouwtoelage, bedoeld in artikel 3 van de RTBH, heeft met ingang van de datum van verplaatsing aanspraak op een maandelijkse compensatietoelage.relaties0
 • 2. Voor de toepassing van het eerste lid geldt dat genoemde toelage onregelmatige dienst, direct voorafgaande aan de datum van verplaatsing, gedurende tenminste 2 jaren zonder wezenlijke onderbreking moet zijn genoten. Onder wezenlijke onderbreking wordt verstaan een onderbreking van langer dan 2 maanden.relaties0
relaties0

Artikel 3 Aanspraak compensatietoelage

 • 1. Voor de bewaker/hondengeleider wordt de aanspraakduur van de compensatietoelage, bedoeld in artikel 2, vastgesteld op 3 maanden, vermeerderd met een percentage van de diensttijd.relaties0
 • 2. Het in de eerste lid bedoelde percentage bedraagt de som van:
  • a.19½ %;relaties0
  • b.en 1½ % maal het verschil in jaren van de leeftijd van de bewaker/hondengeleider op de datum van verplaatsing en de leeftijd van 21 jaar.relaties0
  relaties0
 • 3. In aanvulling op de duur van de aanspraak, bedoeld in het eerste lid, wordt de bewaker/hondengeleider die op de datum van verplaatsing een diensttijd van ten minste 10 jaar heeft volbracht, indien de som van zijn leeftijd en diensttijd op de datum van verplaatsing 60 jaren of meer bedraagt, na afloop van de aanspraakduur een bijzondere verlenging verleend. Deze bijzondere verlenging duurt tot de eerste dag van de kalendermaand volgende op die waarop hem ontslag wordt verleend.relaties0
relaties0

Artikel 4 Berekeningsgrondslag compensatietoelage

De berekeningsgrondslag voor de compensatietoelage, bedoeld in artikel 2, wordt gevormd door de som van de toelage onregelmatige dienst, als bedoeld in artikel 20 van het IBBAD, en de afbouwtoelage, bedoeld in artikel 3 van de RTBH, die de bewaker/hondengeleider genoot op de dag voorafgaand aan de datum van verplaatsing.

relaties0relaties0

Artikel 5 Hoogte van de compensatietoelage

 • 1. De compensatietoelage bedraagt een percentage van de berekeningsgrondslag, bedoeld in artikel 4, en wordt gevonden met de volgende tabel:
  eerste 3 maanden volgende 9 maanden. volgende 4 jaar. tot einde aanspraakduur. 93% 83% 73% 70%
  relaties0
 • 2. De compensatietoelage wordt met ingang van 1 januari 2001 verhoogd met 1,9%.relaties0
relaties0

Artikel 6 Samenloopbepaling compensatietoelage

relaties0

Artikel 7 Vakantie-uitkering

Over de compensatietoelage, bedoeld in artikel 2, wordt een vakantie-uitkering uitgekeerd ter hoogte en overeenkomstig de vakantie-uitkering, bedoeld in artikel 43 van het IBBAD.

relaties0relaties0

Artikel 8 Pensioen

De compensatietoelage, bedoeld in artikel 2, maakt deel uit van het inkomen, bedoeld in artikel 3.1 van het Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP.

relaties0relaties0

Artikel 9 Eénmalige afkoopsom toelage extra beslaglegging hondenverzorging

 • 1. De bewaker/hondengeleider die binnen de defensie-organisatie wordt verplaatst, alsmede de bewaker/hondengeleider aan wie als gevolg van de opheffing van zijn functie eervol ontslag wordt verleend als bedoeld in artikel 116 van het BARD, heeft, indien hij aanspraak heeft op de toelage afkoop extra beslaglegging hondenverzorging, bedoeld in artikel 7 van de RTBH, en voorzover hij genoemde toelage tenminste 18 maanden zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten, met ingang van de datum van verplaatsing onderscheidenlijk datum van ontslag, aanspraak op een éénmalige afkoopsom toelage extra beslaglegging hondenverzorging.relaties0
 • 2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder wezenlijke onderbreking verstaan een onderbreking van langer dan 2 maanden.relaties0
 • 3. De éénmalige afkoopsom toelage extra beslaglegging hondenverzorging, bedoeld in het eerste lid, bedraagt een bedrag ter hoogte van 6 maal de maandelijkse aanspraak op de toelage extra beslaglegging hondenverzorging die de bewaker/hondengeleider laatstelijk genoot.relaties0
relaties0

Artikel 10 Tegemoetkoming in de reiskosten

De bewaker/hondengeleider die binnen de defensieorganisatie wordt verplaatst, en die woonachtig is in een (voormalige) rijkswoning, wordt vanaf de datum van verplaatsing tot de datum van verhuizing, maar uiterlijk tot 5 jaar nà de datum van verplaatsing, in aanmerking gebracht voor een tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling ter hoogte van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 12 van de Verplaatsingskostenregeling burgerlijke ambtenaren defensie.

relaties0relaties0

Artikel 12 Gedeeltelijk behoud functioneel leeftijdsontslag

 • 1. De bewaker/hondengeleider die op 1 januari 2000 de leeftijd van 50 jaar of ouder heeft bereikt, doch jonger is dan 55 jaar, behoudt, ongeacht de functie die hij bekleedt na de verplaatsing, bedoeld in artikel 2, een gedeeltelijke aanspraak op functioneel leeftijdsontslag, bedoeld in artikel 119, tweede lid, onderdeel k, van het BARD.relaties0
 • 2. De in het eerste lid bedoelde gedeeltelijke aanspraak wordt als volgt vastgesteld. De bewaker/hondengeleider wordt volgens onderstaande tabel met de met zijn leeftijd op 1 januari 2000 corresponderend aantal maanden later dan de leeftijdsgrens van 60 jaar met ontslag gezonden.
  54½ 1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 2 maanden
  54 1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 4 maanden
  53½ 1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 5 maanden
  53 1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 7 maanden
  52½ 1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 10 maanden
  52 1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 12 maanden
  51½ 1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 15 maanden
  51 1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 17 maanden
  50½ 1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 21 maanden
  50 1e v/d maand volgend op de leeftijd van 60 + 23 maanden
  relaties0
relaties0

Artikel 13 Intrekking regeling

De Regeling toelagen bewaker hondengeleider wordt met ingang van de datum van dagtekening van deze regeling ingetrokken.

relaties0relaties0

Artikel 14 Datum inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de datum van dagtekening en werkt terug tot en met 1 februari 1999.

relaties0relaties0

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Compensatieregeling bewaker/hondengeleider KL.

relaties0relaties0
De Minister van Defensie
Voor deze
De Hoofddirecteur Personeel
P.F.M.
Reesink
Schout-bij-nacht
Naar boven