Onderwerp: Bezoek-historie

Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel
Publicatiedatum:21-02-2023Geldigheid:21-02-2023 t/m 01-03-2023Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20230221 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. hoofd defensieonderdeel
  • 1°.de Secretaris-Generaal, voor zover het betreft de Bestuursstaf;relaties0
  • 2°.de commandant operationeel commando voor het desbetreffende commando;relaties0
  • 3°.de directeur van de Defensie Materieel Organisatie, voor zover het betreft de Defensie Materieel Organisatie, met uitzondering van het deel ondergebracht in de Bestuursstaf;relaties0
  • 4°.de commandant van het Defensie Ondersteuningscommando, voor zover het betreft het Defensie Ondersteuningscommando.relaties0
  relaties0
 • b. commandant de commandant van het dienstencentrum internationale ondersteuning defensie;relaties0
 • c. defensie-ambtenaar de militair of de ambtenaar;relaties0
 • d. gezinsleden de echtgenoot van de defensie-ambtenaar en de kinderen, stief- en pleegkinderen van de defensie-ambtenaar of van zijn echtgenoot;relaties0
 • e. eigen huishouding voeren hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van het Verplaatsingskostenbesluit defensie;relaties0
 • f. gehuwde defensie-ambtenaar de defensie-ambtenaar die met één of meer van zijn gezinsleden samenwoont en een eigen huishouding voert in een woning, of een gedeelte daarvan, waarover de gezinsleden de vrije en zelfstandige beschikking hebben;relaties0
 • g. ongehuwde defensie-ambtenaar iedere niet onder f bedoelde defensie-ambtenaar;relaties0
 • h.standaard netto Nederland
  • 1°. voor de militair:relaties0
  • 2°.Voor de ambtenaar:
   • (a)de bezoldiging;relaties0
   • (b)de inkomenstoeslag;relaties0
   • (c)in voorkomend geval de vergoeding wegens overwerk, bedoeld in artikel 49 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, verminderd met:relaties0
   • (d)de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen, bedoeld in het pensioenreglement;relaties0
   • (e)de premie voor het bovenwettelijk arbeidsongeschiktheidspensioen, bedoeld in het pensioenreglement;relaties0
   • (f)de WGA-premie;relaties0
   • (g)de over de voorgaande onderdelen verschuldigde loonheffing volgens de witte maandtabel voor inwoners van Nederland met loonheffingskorting, vermeerderd met:relaties0
   • (h)voor de gehuwde ambtenaar: het maximum bedrag algemene heffingskorting, en het resultaat vermenigvuldigd met de factor 1,075.relaties0
   relaties0
  relaties0
 • i. koopkrachtcomponent het door de minister vastgestelde percentage van het Standaard Netto Nederland dat beoogt de koopkracht te behouden van een voor Nederland representatief geacht pakket van goederen en diensten van betrokkene en in voorkomend geval van zijn gezin;relaties0
 • j. verblijfscomponent het door de minister vastgestelde percentage van het Standaard Netto Nederland dat beoogt een tegemoetkoming te zijn voor de kosten die voortvloeien uit de verschillen in verblijfsomstandigheden tussen Nederland en het land van plaatsing;relaties0
 • k. verplaatsingcomponent het door de minister vastgestelde bedrag als tegemoetkoming in de kosten die het gevolg zijn van een plaatsing in het buitenland. Het betreft een tegemoetkoming voor de kosten die het gevolg zijn van:
  • a.het eventuele verlies van schooljaren van de kinderen waardoor zij langer ten laste van de ouders blijven;relaties0
  • b.het niet mogen of kunnen werken van de echtgeno(o)t(e) van de militair en de daaruit voortvloeiende derving van inkomsten en de kleinere kans op werk voor de echtgeno(o)t(e) bij terugkeer in Nederland;relaties0
  • c.het worden geconfronteerd met een taal die men niet beheerst hetgeen in de beginperiode van de plaatsing buiten Nederland kan leiden tot meerkosten waaronder de uitgaven voor taalonderwijs;relaties0
  • d.het bezit van een woning, met de daaraan verbonden kosten bij verkoop of verhuur (waaronder makelaars- en transactiekosten);relaties0
  • e.de confrontatie met een hogere huur bij terugkeer uit het buitenland;relaties0
  • f.de extra kosten die het gevolg zijn van de afstand tussen het land van plaatsing en het thuisland waar de achtergebleven familieleden verblijven;relaties0
  • g.kosten a.g.v. de extra sociale verplichtingen in geval van plaatsing bij een niet Nederlands onderdeel;relaties0
  relaties0
 • l. tegemoetkoming meerkosten beginperiode dat deel van de verplaatsingcomponent dat ineens bij aanvang plaatsing in het buitenland wordt uitgekeerd ter bestrijding van de meerkosten in de beginperiode van de plaatsing;relaties0
 • n. [Red: vervallen;] relaties0
 • o. [Red: vervallen;] relaties0
 • p. ACRU de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen;relaties0
 • q. post een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland als bedoeld in Bijlage 1 van de ACRU;relaties0
 • r. [Red: vervallen;] relaties0
 • s. basisbeurs de basisbeurs, bedoeld in artikel 3.1 van de Wet studiefinanciering 2000, dan wel de tegemoetkoming scholieren, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;relaties0
 • t. metterwoon gevestigd het daadwerkelijk wonen, zodanig dat de gezinsleden er het merendeel van de tijd de nacht doorbrengt, de maaltijden gebruikt en over het algemeen aldaar het leefpatroon heeft dat de gezinsleden volgens algemeen aanvaarde normen gewoonlijk op het huisadres pleegt te hebben;relaties0
 • u. Europa Europa inclusief Turkije;relaties0
 • v. duurtecorrectie %DC zoals opgenomen in tabel 2.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Hoofdstuk 2 Voorzieningen bij plaatsing buiten Nederland

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 2 Toepasselijkheid

Onverminderd artikel 5, vijfde lid, is dit hoofdstuk van toepassing op de defensie-ambtenaar die is geplaatst in een gebied buiten Nederland, tenzij op hem hoofdstuk 3 dan wel de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO) van toepassing is.

relaties0relaties0

Artikel 3 Plaatsing van de defensie-ambtenaar

De defensie-ambtenaar is geplaatst in een gebied buiten Nederland, indien hij voor een tijdvak van langere duur dan dertig achtereenvolgende dagen – anders dan uitsluitend in verband met een militaire oefening – in dat gebied is tewerkgesteld en in dat gebied is gevestigd.

relaties0relaties0

Artikel 4 Verblijf van het gezin in het gebied van plaatsing

Het verblijf van de gezinsleden van de defensie-ambtenaar in een gebied buiten Nederland wordt uitsluitend in aanmerking genomen, indien de gezinsleden aldaar metterwoon zijn gevestigd en ter zake van dat verblijf is voldaan aan door de minister bepaalde regels.

relaties0relaties0

Artikel 5 Aanvang, einde en duur van de plaatsing

 • 1.De plaatsing van de defensie-ambtenaar en het verblijf van een of meer gezinsleden in een gebied buiten Nederland vangen aan op de dag van aankomst bij een grensstation of -overgang, in de eerste haven of op het eerste vliegveld aldaar.relaties0
 • 2.Onverminderd het derde tot en met het zesde lid eindigen de plaatsing van de defensie-ambtenaar en het verblijf van een of meer gezinsleden in een gebied buiten Nederland op de dag van vertrek van een grensstation of -overgang, uit de laatste haven of van het laatste vliegveld aldaar.relaties0
 • 3.De plaatsing van de defensie-ambtenaar in een gebied buiten Nederland eindigt, indien hij:
  • a.om redenen van dienst – waaronder mede te verstaan medische redenen – het gebied van plaatsing voor een tijdvak van langere duur dan dertig achtereenvolgende dagen verlaat ofrelaties0
  • b.om persoonlijke redenen het gebied van plaatsing voor een tijdvak van langere duur dan zestig achtereenvolgende dagen verlaat.relaties0
  relaties0
 • 4.Onverminderd het vijfde lid wordt de plaatsing van de defensie-ambtenaar die is geplaatst in een gebied buiten Nederland en wiens gezinsleden aldaar metterwoon zijn gevestigd, geacht voort te duren zolang die defensie-ambtenaar voor de duur van ten hoogste zes maanden buiten het gebied van plaatsing verblijft, terwijl zijn gezinsleden aldaar achterblijven. In voorkomend geval eindigt de plaatsing op de dag waarop:
  • a.de duur van het verblijf van de defensie-ambtenaar buiten dat gebied de termijn van zes maanden overschrijdt, dan welrelaties0
  • b.de gezinsleden binnen de termijn van zes maanden dat gebied definitief of voor langere duur dan zestig dagen verlaten.relaties0
  relaties0
 • 5.In afwijking van het vierde lid wordt de plaatsing van de militair als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b, wiens gezinsleden aldaar metterwoon zijn gevestigd, en die is ingezet in het kader van een operatie als bedoeld in de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties, geacht voort te duren tijdens de periode van die inzet en van de direct daaraan voorafgaande opleiding ten behoeve van die inzet.relaties0
 • 6.In afwijking van het vierde lid wordt de plaatsing van de militair als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel d, dan wel de militair als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder f, die is ingezet in het kader van een operatie als bedoeld in de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties, geacht voort te duren tijdens de periode van die inzet en van de direct daaraan voorafgaande opleiding ten behoeve van die inzet indien de militair gedurende deze periode kosten maakt gerelateerd aan zijn huisvesting in het land van plaatsing.relaties0
 • 7.Indien de defensie-ambtenaar bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b, bij eindiging van zijn plaatsing in een gebied buiten Nederland zijn gezinsleden daar moet achterlaten, kan hij, om reden van medische noodzaak, het afronden van het schooljaar van het kind van de defensieambtenaar en het verblijven buiten het land van plaatsing voor het volgen van een bij- of omscholingsopleiding met daarbij het oogmerk van de organisatie de defensieambtenaar terug te laten keren naar het land van plaatsing, niettemin in het genot van de toelage-buitenland, de verhoging daarvan en de overige voorzieningen ter zake van die plaatsing in dat gebied blijven.relaties0
 • 8.De dag van aankomst, bedoeld in het eerste lid, mag maximaal vijf werkdagen voor aanvang van de functievervulling liggen.relaties0
 • 9.Onverminderd het zevende lid, mag de dag van vertrek, bedoeld in het tweede lid, maximaal vijf werkdagen na einde van de functievervulling liggen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 6 Samenloop

 • 1.Indien de defensie-ambtenaar reeds uit anderen hoofde aanspraak heeft op voorzieningen – al dan niet in natura – ter zake van zijn plaatsing in een gebied buiten Nederland, kan de aanspraak op voorzieningen op grond van dit hoofdstuk geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.relaties0
 • 2.Indien de echtgenoot van de defensie-ambtenaar over hetzelfde tijdvak aanspraak kan maken op voorzieningen op grond van dit hoofdstuk of op daarmee gelijk te stellen voorzieningen voor ambtenaren behorende tot de Rijksoverheid:
  • a.komt de aanspraak van de defensie-ambtenaar op voorzieningen op grond van dit hoofdstuk te vervallen, indien het standaard netto Nederland van de echtgenoot hoger is;relaties0
  • b.wordt de aanspraak op voorzieningen verleend aan degene die daarvoor door beiden gezamenlijk is aangewezen, indien het standaard netto Nederland van de defensie-ambtenaar en dat van zijn echtgenoot gelijk zijn,relaties0

  tenzij om dienstredenen geen gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd.relaties0
 • 3.De defensie-ambtenaar, bedoeld in het tweede lid, onder a, alsmede de defensie-ambtenaar die niet door beiden gezamenlijk is aangewezen, bedoeld in het tweede lid, onder b, heeft aanspraak op de voorzieningen waarop de ongehuwde defensie-ambtenaar, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel e, aanspraak zou hebben.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 2 Toelage-buitenland

Artikel 7 Toelage buitenland defensieambtenaren

 • 1.Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
  • a. gehuwd, gezin met kinderen aldaar de gehuwde defensieambtenaar die met zijn echtgenoot en kinderen woonachtig is in het land van plaatsing dan wel de alleenstaande ouder die met zijn kinderen woonachtig is in het land van plaatsing;relaties0
  • b. gehuwd, gezin zonder kinderen aldaar de gehuwde defensieambtenaar die met zijn echtgenoot woonachtig is in het land van plaatsing;relaties0
  • c. gehuwd, gezin niet aldaar de gehuwde defensieambtenaar, waarvan geen enkel gezinslid in het land van plaatsing woonachtig is, en die in het land van plaatsing huisvesting en voeding van rijkswege geniet;relaties0
  • d. gehuwd, gezin niet aldaar, zelfstandig woonachtig aldaar de gehuwde defensieambtenaar, waarvan geen enkel gezinslid in het land van plaatsing woonachtig is, en die metterwoon gevestigd is in het land van plaatsing;relaties0
  • e. ongehuwd de ongehuwde defensieambtenaar die in het land van plaatsing huisvesting en voeding van rijkswege geniet;relaties0
  • f. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar de ongehuwde defensieambtenaar die metterwoon gevestigd is in het land van plaatsing.relaties0
  relaties0
 • 2.De defensieambtenaar met aanspraak op salaris die is geplaatst in een gebied buiten Nederland heeft aanspraak op een toelage-buitenland bestaande uit:
  • a.een koopkrachtcomponent bestaande uit een percentage, indien deze positief is, enrelaties0
  • b.een verblijfscomponent bestaande uit een percentage, beide berekend over het voor belanghebbende geldende standaard netto Nederland, enrelaties0
  • c.een verplaatsingcomponent bestaande uit een nominaal bedrag.relaties0
  relaties0
 • 3.Alle in het tweede lid genoemde componenten worden vastgesteld met toepassing van tabel 1.relaties0
 • 4.Indien er in een bepaald gebied sprake is van een verblijfscomponent die meer dan 10 punten hoger is dan de verblijfscomponent in de hoofdstad dan wel duurdere stad, dan wordt de verblijfscomponent voor de defensieambtenaar die in dat gebied woonachtig is, gebaseerd op dat gebied.relaties0
 • 5.Uitgezonderd van de aanspraak op een toelage-buitenland is de defensieambtenaar die is geplaatst in een gebied buiten Nederland en naar het oordeel van de Minister in de gelegenheid is dagelijks te reizen tussen de woonplaats van zijn gezinsleden in Nederland en de plaats waar hij de dienst verricht, dan wel tussen zijn woonplaats in Nederland en de plaats waar hij de dienst verricht.relaties0
 • 6. Artikel 3, derde lid, van het Inkomstenbesluit militairen wordt niet toegepast op de verplaatsingscomponent bij deeltijdverlof of ouderschapsverlof, evenmin wordt de verplaatsingscomponent voor de burgerambtenaar met een deeltijdaanstelling of ouderschapsverlof naar evenredigheid gekort.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 8 Vergoeding kosten zorgverzekering en zorgkosten

 • 1.De defensieambtenaar die is geplaatst in een gebied buiten Nederland heeft ter compensatie van de kosten verbonden aan het uitbreiden van de zorgverzekering met een dekking voor het gebied waar de defensieambtenaar en zijn aldaar met toestemming van de Minister metterwoon verblijvende gezinsleden wonen, aanspraak op een tegemoetkoming ter hoogte van € 35 per maand per inwonend gezinslid van 18 jaar of ouder. Deze aanspraak is ook van toepassing op de defensieambtenaar met uitzondering van de ambtenaar als bedoeld in artikel 90 van het Algemeen militair ambtenarenreglement.relaties0
 • 2.De defensieambtenaar die is geplaatst in een gebied buiten Nederland heeft voor zijn aldaar met toestemming van de Minister metterwoon verblijvende gezinsleden aanspraak op vergoeding van de gemaakte buitenlandse zorgkosten voor dat deel van die kosten dat het niveau van 200% van het Nederlandse prijspeil overstijgt en voor zover niet uit anderen hoofde aanspraak bestaat.relaties0
 • 3.In afwijking van het gestelde in artikel 2, is de aanspraak op de in het eerste lid en tweede lid bedoelde tegemoetkoming ook van toepassing op de ambtenaar op wie hoofdstuk 3 van toepassing is.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 9 Verhoging toelage-buitenland

 • 1.De defensie-ambtenaar bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b, heeft – met inachtneming van het tweede tot en met het zevende lid – aanspraak op een verhoging van zijn toelage-buitenland voor ieder van zijn kinderen, indien:
  • a.ten behoeve van dat kind aanspraak bestaat op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet, en/of het Bundeskindergeldgesetz of het Einkommengesetz, ofrelaties0
  • b.dat kind de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft bereikt en aan dat kind een basisbeurs is toegekend dan wel naar het oordeel van de commandant een basisbeurs zou zijn toegekend indien dat kind zijn studie in Nederland zou hebben gevolgd.relaties0
  relaties0
 • 2.De in het eerste lid bedoelde aanspraak bestaat voor een kind dat verblijft in het gebied van plaatsing van de defensie-ambtenaar, mits dat verblijf uitsluitend het gevolg is van de plaatsing aldaar van die defensie-ambtenaar en de datum van aankomst van het kind in dat gebied is gelegen omstreeks of na de datum van plaatsing van de defensie-ambtenaar in het betreffende gebied. De verhoging bestaat uit een basisbedrag en de duurtecorrectie, indien deze positief is, berekend over een door de minister vastgesteld bedrag gebaseerd op de gemiddelde kinderbijslag per maand voor de eerste twee kinderen. Die bedragen zijn opgenomen in tabel 5.relaties0
 • 3.De in het eerste lid bedoelde aanspraak bestaat voor een kind dat voor het volgen van onderwijs metterwoon in Nederland verblijft en wiens tijd grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband met dat onderwijs. Het bedrag van de verhoging wordt vastgesteld met toepassing van tabel 6.relaties0
 • 4.De aanspraak op de verhoging, bedoeld in het derde lid, blijft behouden indien het samenwonen met de gezinsleden wordt onderbroken voor een termijn van niet langer dan drie maanden, indien aan de voorwaarden die voor het verkrijgen van de aanspraak op die verhoging zijn gesteld, na het samenwonen weer volledig wordt voldaan.relaties0
 • 5.Voor een kind waarvoor de aanspraak op kinderbijslag pas ontstaat op de eerste dag van het kwartaal volgende op dat waarin het kind is aangekomen of geboren in het gebied van plaatsing van de defensie-ambtenaar, gaat de aanspraak op de verhoging in op de dag van aankomst, onderscheidenlijk van de geboorte, in dat gebied.relaties0
 • 6.Indien een aangehuwd of pleegkind pas tijdens de plaatsing van de defensie-ambtenaar in een gebied buiten Nederland tot de gezinsleden van de defensie-ambtenaar gaat behoren, gaat de aanspraak op de verhoging van de toelage-buitenland in met ingang van de dag waarop het kind tot de gezinsleden gaat behoren.relaties0
 • 7.Indien de aanspraak op kinderbijslag, de basisbeurs, of de fictieve basisbeurs, bedoeld in het eerste lid, voor een kind eindigt, vervalt ten aanzien van dat kind de aanspraak op de verhoging met ingang van de dag waarop die verandering plaatsvindt.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 10 Aanvullende toelage-buitenland

De militair die is geplaatst in een gebied buiten Nederland en die aanspraak heeft op:

 • a.de in de pensioengrondslag opgenomen toelage officieren-arts, -tandarts en -apotheker, bedoeld in artikel 7 van de Inkomstenregeling militairen;relaties0
 • b.de vliegtoelage, bedoeld in artikel 10 van de Inkomstenregeling militairen, ofrelaties0
 • c.de garantievliegtoelage, bedoeld in artikel 11 van de Inkomstenregeling militairen,relaties0

heeft aanspraak op een aanvullende toelage-buitenland, waarvan het bedrag wordt vastgesteld met toepassing van tabel 7 en artikel 7.

relaties0relaties0

Artikel 11 Verandering toelage-buitenland

 • 1.Een verhoging van de toelage-buitenland als gevolg van een verandering in de burgerlijke staat van de defensie-ambtenaar gaat in op de dag waarop die verandering plaatsvindt.relaties0
 • 2.Onverminderd het derde lid gaat een verlaging van de toelage-buitenland als gevolg van een verandering in de burgerlijke staat van de defensie-ambtenaar in op de dag waarop die verandering plaatsvindt.relaties0
 • 3.Een verlaging van de toelage-buitenland of het verliezen van de aanspraak op de toelage-buitenland door het overlijden van een gezinslid, gaat in op de eerste dag van de derde maand volgende op die waarin dat overlijden heeft plaatsgevonden.relaties0
 • 4.Een verhoging van de toelage-buitenland als gevolg van de aankomst of geboorte van een kind in het gebied van plaatsing dan wel dat een aangehuwd of pleegkind in het gebied van plaatsing tot de gezinsleden van de defensie-ambtenaar gaat behoren, gaat in op de dag waarop het kind tot de gezinsleden gaat behoren.relaties0
 • 5.Onverminderd het derde lid gaat een verlaging van de toelage-buitenland als gevolg van het niet meer behoren van kinderen tot de gezinsleden van de defensie-ambtenaar in het gebied van plaatsing van de defensie-ambtenaar, in op de dag waarop die verandering plaatsvindt.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 3 Overige voorzieningen

Artikel 12 Huisvesting en voeding van rijkswege

 • 1.In dit artikel wordt, indien de militair gebruik moet maken van de faciliteiten van in Duitsland gesitueerde Britse messes, verstaan onder noodzakelijk gemaakte kosten:
  • a.ten aanzien van huisvesting: de verschuldigde kosten wegens verstrekking van huisvesting (accommodation charges), in voorkomend geval vermeerderd met de verplichte bijdragen wegens subscriptions, maintenance, sports, silver, fund, messfunctions, library, united services club en staff gratuities, voor zover het totaal van die bijdragen een bedrag per maand te boven gaat van € 10,23 voor officieren of € 5,11 voor andere militairen;relaties0
  • b.ten aanzien van voeding: de verschuldigde kosten wegens verstrekking van voeding (ration charges), met inbegrip van de tafelgelden (extra messing charges).relaties0
  relaties0
 • 2.Aan de militair die is geplaatst in een gebied buiten Nederland en die gebruik maakt van huisvesting en voeding van defensie, wordt huisvesting en voeding verstrekt bij een onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel – indien dat niet leidt tot onnodig hoge kosten voor het Rijk – bij een onderdeel van de krijgsmacht van een buitenlandse mogendheid of een internationale organisatie waarbij Nederland krachtens een verdrag is aangesloten.relaties0
 • 3.Indien geen of geen passende huisvesting als bedoeld in het tweede lid kan worden verstrekt, wordt de militair door de zorg van de commandant voor rekening van het Rijk elders gehuisvest.relaties0
 • 4.Aan kosten van huisvesting worden vergoed de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten.relaties0
 • 5.De in een gebied buiten Nederland geplaatste militair die als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Regeling huisvesting en voeding militairen 2018 en die zelf voor betaling van voeding zorg dient te dragen, heeft aanspraak op een tegemoetkoming:
  • a.indien naar het oordeel van de commandant gebruik kan worden gemaakt van een passende, voor militairen bestemde eetgelegenheid: het voor het betreffende gebied geldende bedrag dat is opgenomen in tabel 8, vermeerderd met het bedrag van een toeslag, indien deze door de militair is verschuldigd;relaties0
  • b.in de overige gevallen: de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten tot een maximum van de vergoedingen op basis van de Regeling dienstreizen defensie, bijlage C, voor het betrokken gebied of gebiedsdeel, waarbij na zestig dagen verblijf aldaar op het aldus berekende bedrag 25 procent in mindering wordt gebracht.relaties0
  relaties0
 • 6.De in een gebied buiten Nederland geplaatste militair die voeding van defensie tegen contante betaling geniet als bedoeld in artikel 9, tweede lid van de Regeling huisvesting en voeding militairen 2018, maar van die voeding naar het oordeel van de commandant geen gebruik kan maken, heeft aanspraak op een tegemoetkoming:
  • a.indien naar het oordeel van de commandant gebruik kan worden gemaakt van een passende, voor militairen bestemde eetgelegenheid: het voor het betreffende gebied geldende bedrag dat is opgenomen in tabel 9, vermeerderd met het bedrag van een toeslag, indien deze door de militair is verschuldigd;relaties0
  • b.in de overige gevallen: de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten tot een maximum van de vergoedingen op basis van de Regeling dienstreizen defensie, bijlage C, voor het betrokken gebied of gebiedsdeel, waarbij na zestig dagen verblijf aldaar op het aldus berekende bedrag 25 procent in mindering wordt gebracht, verminderd met de som van:relaties0
  relaties0
relaties0relaties0

Artikel 13 Tegemoetkoming woninghuur

 • 1.In dit artikel wordt verstaan onder:
  • a. passende woning een woning die wat huurbedrag, aard, ruimte, indeling en ligging betreft, door de commandant – mede gelet op de plaatselijke normen – als een geschikte woning voor de defensie-ambtenaar wordt aangemerkt;relaties0
  • b. vrije keuze woning onder passende woning wordt mede verstaan die woning die alleen voor wat betreft het huurbedrag door de commandant als niet geschikt wordt aangemerkt, maar waarvoor bij de bepaling van de tegemoetkoming gerekend wordt met een door de commandant als geschikt aangemerkt maximaal huurbedrag;relaties0
  • c. passende defensiewoning een specifiek voor defensie-ambtenaren bestemde woning die door het Ministerie van Defensie in eigendom is verworven of is gehuurd en die wat aard, ruimte, indeling en ligging betreft door de commandant – mede gelet op de plaatselijke normen – als een geschikte woning voor de defensie-ambtenaar wordt aangemerkt;relaties0
  • d. verschuldigde huur voor zover niet anders is bepaald: de tegenwaarde in Nederlandse valuta van de som van:
   • 1°.de kale huur;relaties0
   • 2°.de huur van een garage, indien die tezamen met de woning moet worden gehuurd;relaties0
   • 3°.de overige kosten die naar het oordeel van de commandant aan die huur zijn verbonden, waartoe ten minste behoren:
    • (a).voor België en Luxemburg: de risque locataire, verminderd met het gedeelte van de premie dat is bestemd voor de inboedelverzekering, en de eventueel verschuldigde grondbelasting;relaties0
    • (b).voor Frankrijk: de aan die huur verbonden charges, verminderd met de kosten voor verwarming en water, of – voor zover die kosten niet afzonderlijk worden berekend – verminderd met de in artikel 7, derde lid, onderdeel b van de Regeling huisvesting en voeding militairen 2018 genoemde bedragen per maand voor verwarming en voor water; de risque locataire, verminderd met het gedeelte van de premie dat is bestemd voor de inboedelverzekering, en de eventueel verschuldigde taxe immobilière;relaties0
    • (c).voor de Bondsrepubliek Duitsland: de eventueel door de defensie-ambtenaar verschuldigde kosten voor de medeverzekering van de aansprakelijkheid van de huurder ten opzichte van de verhuurder van schade door brand aan het door de huurder bewoonde pand en de eventueel verschuldigde Grundsteuer;relaties0
    • (d).voor de Nederlandse Antillen en Aruba: de verschuldigde gebruiksbelasting;relaties0
    relaties0
   relaties0
  • e. eigen bijdrage zeventien procent van de som van:
   • 1°.de voor de militair geldende bezoldiging, onderscheidenlijk het voor de ambtenaar geldende salaris, in voorkomend geval vermeerderd met de toelage minimumloon, bedoeld in artikel 16 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, enrelaties0
   • 2°.het bedrag van de voor het gebied van plaatsing geldende duurtecorrectie, indien deze positief is, berekend over het voor de militair, onderscheidenlijk ambtenaar, geldende standaard netto Nederland.relaties0
   relaties0
  relaties0
 • 2.De defensie-ambtenaar die aanspraak heeft op de toelage-buitenland, bedoeld in artikel 7, eerste of derde lid, en die in het gebied van plaatsing een eigen huishouding voert, heeft aanspraak op een maandelijkse tegemoetkoming in de woninghuur, indien het hem naar het oordeel van de commandant niet mogelijk is geweest:
  • a.in Duitsland, de Nederlandse Antillen of Aruba: een passende defensiewoning of, indien een zodanige woning naar het oordeel van de commandant niet beschikbaar is, een passende woning te huren;relaties0
  • b.in overige gebieden: een passende woning te huren,relaties0

  waarvan de huur lager is dan of gelijk is aan de eigen bijdrage. De tegemoetkoming bedraagt het verschil tussen de verschuldigde huur, of bij een vrije keuze woning de door de commandant bepaalde maximale huur, en de eigen bijdrage.relaties0
 • 3.De aanspraak op de tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, gaat in op de dag waarop de huur voor de eerste maal is verschuldigd, tenzij de defensie-ambtenaar dan nog geen aanspraak heeft op de voor hem vastgestelde toelage-buitenland, in welk geval de tegemoetkoming wordt toegekend met ingang van de dag waarop de aanspraak op die toelage-buitenland ontstaat.relaties0
 • 4.De aanspraak op de tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, eindigt op de dag waarop de huur niet langer is verschuldigd of de aanspraak op de toelage-buitenland vervalt.relaties0
 • 5.De ongehuwde defensie - ambtenaar die is geplaatst in een gebied buiten Nederland en aldaar een eigen huishouding voert behoudt de aanspraak op de tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, indien:
  • a.het verblijf van de defensieambtenaar buiten dat gebied de termijn van 6 maanden niet overschrijdt, dan wel,relaties0
  • b.de defensieambtenaar is ingezet in het kader van de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties, dan wel,relaties0
  • c.de defensieambtenaar een bij- of omscholingsopleiding volgt met het oogmerk van de organisatie de defensieambtenaar terug te laten keren naar het land van plaatsing.relaties0
  relaties0
 • 6.In geval van overlijden van de defensie-ambtenaar aan wie de tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, is toegekend, wordt de betaling van die tegemoetkoming ten behoeve van zijn nagelaten gezinsleden gecontinueerd tot het tijdstip waarop zij de betrokken woning hebben ontruimd, maar ten hoogste voor een periode van drie maanden na de datum van overlijden.relaties0
 • 7.In afwijking van het gestelde in het eerste lid, onderdeel d, is de eigen bijdrage 10%, indien de defensieambtenaar vanuit een eigendomswoning met een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten is verhuisd naar het buitenland en hij gedurende zijn plaatsing, een deel van die plaatsing, of een aansluitende nieuwe plaatsing in het buitenland deze eigendomswoning aanhoudt en die woning niet verhuurt of ter beschikking stelt aan een ander dan een van de eigen- stief- of pleegkinderen van de defensieambtenaar.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 14 Lening huurwaarborgsom

 • 1.Indien bij het in het gebied van plaatsing betrekken van een passende woning als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, een waarborgsom voor de huurwoning moet worden gestort, kan een renteloze lening worden verstrekt aan:
  • a.de defensie-ambtenaar die aanspraak heeft op de toelage-buitenland, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b, en wiens gezinsleden zich naar verwachting voor ten minste zes achtereenvolgende maanden metterwoon in het gebied van plaatsing zullen vestigen ofrelaties0
  • b.de defensie-ambtenaar die aanspraak heeft op de toelage-buitenland, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen d en f, die voor een tijdvak van ten minste zes achtereenvolgende maanden is geplaatst in een gebied buiten Nederland en die aldaar een eigen huishouding voert.relaties0
  relaties0
 • 2.Het bedrag van de lening is niet hoger dan het bedrag van de te storten waarborgsom, verminderd met het bedrag van de verschuldigde huur dat voor de betrokken woning voor één maand is verschuldigd en – in voorkomend geval – met de tegemoetkoming woninghuur waarop in die maand aanspraak bestaat.relaties0
 • 3.De lening wordt verstrekt en afgelost in de valuta waarin de waarborgsom is gestort. Indien zulks niet mogelijk is, wordt de lening verstrekt en afgelost in de tegenwaarde in Nederlandse valuta tegen de op dat moment geldende administratiekoers. Hieruit mogelijk voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van het defensie.relaties0
 • 4.De aflossing van de lening, met inbegrip van de eventueel daarover verkregen rente, geschiedt in eenmaal aan het eind van het verblijf in het gebied van plaatsing of bij het eerder verlaten van de woning.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 15 Tegemoetkoming doorlopende kosten

relaties0relaties0

Artikel 15a Tegemoetkoming meerkosten beginperiode

 • 1.De defensie-ambtenaar die geplaatst is in een gebied buiten Nederland, heeft bij aanvang van de plaatsing aanspraak op een eenmalige tegemoetkoming in de meerkosten beginperiode.relaties0
 • 2.De bedragen van deze tegemoetkoming zijn opgenomen in tabel 18. De tabelbedragen gelden voor een plaatsingsperiode van 36 maanden. Bij alle plaatsingsperiodes die afwijken van 36 maanden, wordt de tegemoetkoming evenredig vastgesteld.relaties0
 • 3.De hoogte van de tegemoetkoming wordt eenmalig, bij aanvang van de plaatsing, vastgesteld over de initiële plaatsingsduur.relaties0
 • 4.Indien de plaatsing door onvoorziene omstandigheden voortijdig wordt beëindigd, en deze omstandigheden niet aan de defensieambtenaar te wijten zijn, wordt de tegemoetkoming niet teruggevorderd.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 16 Tegemoetkoming onderwijskosten

 • 1.In dit artikel wordt verstaan onder:
  • a. erkende onderwijsinstelling een door de overheid gesubsidieerde of naar het oordeel van de Minister daarmee gelijk te stellen instelling. Voor het buitenland wordt als erkend aangemerkt een Nederlandse of door Nederland gesubsidieerde school en bij het ontbreken daarvan een onderwijsinstelling voor lager of middelbaar onderwijs binnen of nabij de standplaats van de defensieambtenaar die - m.b.t. onderwijsaanbod, aansluiting op Nederlands onderwijs, kosten en plaatselijke omstandigheden door de commandant als passend wordt aangemerkt. Ter zake van universitair en hoger onderwijs een door de Minister erkende onderwijsinstelling.relaties0
  • b. onderwijs alle soorten van onderwijs aan een erkende onderwijsinstelling;relaties0
  • c. onderwijskosten voor het onderwijs verschuldigde schoolgelden, met inbegrip van de schoolgelden voor zogenaamde summerschools in de Verenigde Staten van Amerika en Canada en met uitzondering van de kosten van huisvesting, schoolmaaltijden en schooluniformen;relaties0
  • d. bijkomende kosten de, naar het oordeel van de commandant, noodzakelijke voor het onderwijs verschuldigde kosten van registratie, examenkosten en kosten van onderwijsmateriaal, met uitzondering van de kosten van huisvesting, schoolmaaltijden en schooluniformen;relaties0
  • e. reiskosten de noodzakelijk te maken reiskosten van huis naar school en terug;relaties0
  • f. kind een kind als bedoeld in artikel 9, eerste lid.relaties0
  relaties0
 • 2.De defensie-ambtenaar bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, die is geplaatst in een gebied buiten Nederland en die een of meer kinderen heeft die aldaar onderwijs genieten, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de daarmee verband houdende onderwijskosten, bijkomende kosten en de reiskosten.relaties0
 • 3.De onderwijskosten worden vergoed naar de tarieven die door een erkende onderwijsinstelling worden gehanteerd.relaties0
 • 4.Aanspraak op de tegemoetkoming, als bedoeld in het tweede lid, heeft ook de defensieambtenaar ter zake van de kosten van kleuteronderwijs voor zijn kind of kinderen met de leeftijd van drie jaren, indien het volgen van kleuteronderwijs door driejarigen in het gebied van plaatsing gebruikelijk is en met dien verstande dat de kosten van een crèche, peuterspeelzaal, kinderbewaarplaats en dergelijke niet in beschouwing worden genomen.relaties0
 • 5.Bij het vaststellen van de onderwijskosten worden reeds op andere wijze genoten of nog te ontvangen bijdragen en uitkeringen – zoals studiebeurzen – daarop in mindering gebracht. Daarbij blijven premies voor en uitkeringen op grond van een studieverzekering en de basisbeurs buiten beschouwing.relaties0
 • 6.Als reiskosten worden aangemerkt:
  • a.voor de Verenigde Staten van Amerika en Canada:
   • 1°.indien het onderwijs betreft tot en met het niveau van highschool: de kosten van het reizen per schoolbus;relaties0
   • 2°.indien het onderwijs betreft als vervolg op de high-school:
    • (a).bij een afstand tussen de woning en de school van vijftien kilometer of minder, afhankelijk van het land van verblijf: de kosten per dagelijks af te leggen kilometer, waarvan het bedrag wordt vastgesteld met toepassing van artikel 16 van de Verplaatsingskostenregeling defensie, met dien verstande dat de vermindering met de eigen bijdrage, genoemd in dat artikel, achterwege blijft;relaties0
    • (b).bij een afstand tussen de woning en de school van meer dan vijftien kilometer: de kosten, bedoeld onder (a), vermeerderd met de kosten voor een autoverzekering, indien het betrokken kind over een eigen auto beschikt;relaties0
    relaties0
   relaties0
  • b.voor overige gebieden: de kosten verbonden aan het vervoer per schoolbus, met dien verstande dat indien naar het oordeel van de commandant geen gebruik kan worden gemaakt van een schoolbus, aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten, waarvan het bedrag wordt vastgesteld met toepassing van artikel 16 van de Verplaatsingskostenregeling defensie, met dien verstande dat de vermindering met de eigen bijdrage, genoemd in dat artikel, achterwege blijft.relaties0
  relaties0
 • 7.Het zesde lid, onder b, is niet van toepassing op de defensie-ambtenaar:
  • a.die is geplaatst in de Nederlandse Antillen of Aruba ofrelaties0
  • b.wiens kind of kinderen onderwijs volgen op de zogenoemde Nederlandse scholen in Duitsland.relaties0
  relaties0
 • 8.De defensie-ambtenaar bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, die voor tenminste zes maanden is geplaatst in het buitenland, en wiens kinderen in dat land verblijven en lager, middelbaar of hoger onderwijs volgen, terwijl op goede gronden kan worden aangenomen dat het gezinsverband aldaar tenminste drie maanden zal bestaan, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de, naar het oordeel van de commandant, noodzakelijk te maken kosten van aanschaf van de door de school voorgeschreven school- of sportkleding tot het maximumbedrag van € 350,– per schooljaar.relaties0
 • 9.De defensie-ambtenaar bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, die voor tenminste zes maanden is geplaatst in de Verenigde Staten van Amerika en wiens kinderen aldaar verblijven en lager of middelbaar onderwijs volgen, terwijl op goede gronden kan worden aangenomen dat het gezinsverband aldaar tenminste drie maanden zal bestaan, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de, naar het oordeel van de commandant, noodzakelijk te maken kosten voor het volgen van het bijvak ‘Nederlandse taal en letterkunde’ tot het maximum bedrag van US$ 650 per schooljaar.relaties0
 • 10.De commandant kan de defensie-ambtenaar bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, voorafgaande aan een plaatsing in het buitenland, toestemming verlenen advies in te winnen bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland indien, naar zijn oordeel, specifieke informatiebehoefte over onderwijsmogelijkheden in het buitenland benodigd is.relaties0
 • 11.Kinderen van de uit het buitenland terugkerende defensieambtenaar die in het buitenland internationaal onderwijs hebben genoten zijn gerechtigd om die internationale opleiding aan een instelling voor Internationaal Voortgezet Gesubsidieerd Onderwijs in Nederland af te ronden uitsluitend voor klas 5 HAVO, klas 5 en/of 6 VWO of klas 5 en/of 6 van het Gymnasium. De vergoeding, die door de commandant voor ten hoogste twee jaar kan worden toegekend, bedraagt maximaal de kosten voor het verschuldigde schoolgeld verminderd met de normale voor een Nederlandse onderwijsinstelling verschuldigde ouderlijke bijdrage.relaties0
 • 12.Door de commandant kan aan de partner en de kinderen van de defensieambtenaar aanspraak worden verleend op een vergoeding van de kosten van een taalcursus in de taal van het land waar de defensieambtenaar met zijn gezin is of wordt geplaatst indien dat, naar zijn oordeel, voor de integratie in dat land noodzakelijk is.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 17 Tegemoetkoming kledingkosten

 • 1.In dit artikel wordt mede verstaan onder gebied binnen de keerkringen:
  • a.de Verenigde Staten van Amerika bij een verblijf aldaar in een tijdvak waarin voor de Amerikaanse strijdkrachten regionaal het dragen van een tropentenue is voorgeschreven;relaties0
  • b.andere gebieden met een warm klimaat, indien het hoofd defensieonderdeel heeft bepaald dat met de mogelijkheid van het voorschrijven van een tropentenue rekening moet worden gehouden.relaties0
  relaties0
 • 2.De defensie-ambtenaar die voor een tijdvak van ten minste twee jaren wordt geplaatst in een gebied binnen de keerkringen, heeft voor zijn gezinsleden aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van aanschaf van de noodzakelijke kleding ter zake van het verblijf in dat gebied indien op goede gronden kan worden aangenomen dat het gezinsverband aldaar eveneens ten minste twee jaren zal bestaan.relaties0
 • 3.De ambtenaar die voor een tijdvak van tenminste twee jaren wordt geplaatst in een gebied binnen de keerkringen, heeft voor zichzelf aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van de noodzakelijke kleding ter zake van het verblijf in dat gebied.relaties0
 • 4.De bedragen van de tegemoetkoming zijn opgenomen in tabel 12. De tegemoetkoming wordt naar evenredigheid terugbetaald, indien om persoonlijke redenen de plaatsing of het verblijf van kortere duur is dan het tijdvak, bedoeld in het tweede onderscheidenlijk derde lid.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 18 Tegemoetkoming kosten tewerkstelling niet-Nederlands onderdeel buiten Nederland

(vervallen)

relaties0relaties0

Artikel 19 Tegemoetkoming grensgangers

(vervallen)

relaties0relaties0

Artikel 20 Lening aanloopkosten

 • 1.Aan de defensie-ambtenaar die voor ten minste zes achtereenvolgende maanden is of wordt geplaatst in een gebied buiten Nederland kan een renteloze lening worden verstrekt ter bestrijding van de aanloopkosten verbonden aan het verblijf in dat gebied.relaties0
 • 2.De lening wordt berekend over ten hoogste twaalf maanden en bedraagt voor iedere maand dat de defensie-ambtenaar naar verwachting zal zijn geplaatst in dat gebied, niet meer dan één twaalfde deel van de som van het salaris en de toelage-buitenland, bedoeld in artikel 7, waarop de defensie-ambtenaar op de datum van die plaatsing aanspraak heeft.relaties0
 • 3.De lening wordt niet eerder verstrekt dan één maand voor de datum van plaatsing of uiterlijk twee maanden nadat de defensie-ambtenaar, dan wel zijn gezinsleden – indien die pas na datum in het gebied van plaatsing aankomen – in dat gebied zijn aangekomen.relaties0
 • 4.De aflossing van de lening geschiedt vóór het einde van de plaatsing in ten hoogste zesendertig gelijke maandelijkse opeenvolgende termijnen, aanvangende met de maand volgende op die waarin de lening is verstrekt.relaties0
 • 5.Indien de lening niet wordt opgenomen in het tijdvak genoemd in het derde lid, dan kan aan de defensieambtenaar een renteloze lening worden verstrekt ter bestrijding van de aanloopkosten verbonden aan zijn terugkeer in Nederland.relaties0
 • 6.De lening bedoeld in het vijfde lid bedraagt niet meer dan driemaal het salaris waarop de defensieambtenaar op de datum van plaatsing in Nederland aanspraak heeft.relaties0
 • 7.De aflossing van de lening bedoeld in het vijfde lid geschiedt in ten hoogste 24 gelijke maandelijkse opeenvolgende termijnen, aanvangende met de maand volgende waarop die waarin de lening is verstrekt.relaties0
 • 8.De lening bedoeld in het vijfde lid wordt naar rato verlaagd indien de defensieambtenaar binnen een periode van 24 maanden na terugkeer in Nederland de dienst zal verlaten.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 20a Tegemoetkoming aanloopkosten

 • 1.De defensieambtenaar die met aanspraak op een tegemoetkoming in de verhuiskosten is verhuisd naar een land buiten Europa, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de aanloopkosten.relaties0
 • 2.De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 1,224,76.relaties0
 • 3.De over deze tegemoetkoming verschuldigde loonheffing en inhoudingen komen voor rekening van Defensie.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 21 Lening aankoop auto Verenigde Staten van Amerika en Canada

 • 1.Aan de defensie-ambtenaar die voor het volgen van een opleiding of cursus is geplaatst in de Verenigde Staten van Amerika of Canada kan een lening worden verstrekt ter zake van de aankoop van een auto.relaties0
 • 2.Het bedrag van de lening is niet hoger dan de aankoopprijs van de auto, met inachtneming van de maximumbedragen die zijn opgenomen in tabel 15.relaties0
 • 3.Over de lening is een rente van 11 procent per jaar verschuldigd.relaties0
 • 4.De aflossing van de lening geschiedt vóór het einde van de plaatsing in ten hoogste twaalf gelijke maandelijkse opeenvolgende termijnen, aanvangende met de maand volgende op die waarin de lening is verstrekt. Bij het vaststellen van het maandelijkse aflossingsbedrag kan desgewenst rekening worden gehouden met de vermoedelijke opbrengst van de verkoop van de auto bij het einde van de plaatsing. In dat geval wordt de maandelijkse aflossing vastgesteld op ten minste 50 procent van het maandelijkse aflossingsbedrag dat verschuldigd zou zijn, indien de gehele lening in maandelijkse termijnen zou worden afgelost.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 22 Lening aankoop tweede auto Verenigde Staten van Amerika, Canada, de Nederlandse Antillen en Aruba

 • 1.De militair bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b, die voor een tijdsduur van ten minste twee jaar wordt geplaatst in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, de Nederlandse Antillen of op Aruba heeft aanspraak op een renteloze lening ter zake van de aankoop van een tweede personenauto, indien op goede gronden kan worden aangenomen dat het gezinsverband aldaar eveneens ten minste twee jaar zal bestaan.relaties0
 • 2.Het bedrag van de lening is niet hoger dan de som van de aankoopprijs van de auto en de kosten voor een verzekering daarvan voor één jaar, met inachtneming van de maximumbedragen die zijn opgenomen in tabel 16.relaties0
 • 3.De aflossing van de lening geschiedt vóór het einde van de plaatsing in ten hoogste zesendertig gelijke maandelijkse opeenvolgende termijnen, aanvangende met de maand volgende op die waarin de lening is verstrekt.relaties0
relaties0relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 3 Voorzieningen tijdens plaatsing bij een post

Artikel 23 Toepasselijkheid

 • 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de defensie-ambtenaar die in het buitenland wordt geplaatst of tewerkgesteld om voor een periode van drie maanden of meer werkzaamheden te verrichten bij een post, indien aan de werknemer van het Rijk die vergelijkbaar is met de betreffende defensie-ambtenaar aanspraak zou zijn verleend op de voorzieningen in de ACRU.relaties0
relaties0

Artikel 24 Voorzieningen

 • 1. De defensie-ambtenaar heeft behalve op inkomsten op grond van het Inkomstenbesluit militairen, onderscheidenlijk het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, in voorkomend geval aanspraak op voorzieningen op de voet van de ACRU.relaties0
 • 2. Bij toepassing van de aanspraken op de voet van de ACRU wordt het functieniveau van de defensie-ambtenaar bepaald met toepassing van tabel 17.relaties0
 • 3. Bij toepassing van de koopkrachtgelijkstelling op de voet van de ACRU wordt het nettosalaris van de defensie-ambtenaar vastgesteld conform de berekening van het standaard netto Nederland in artikel 1, onderdeel h. van deze regeling, zonder inachtneming van de daarin genoemde vermenigvuldigingsfactor.relaties0
relaties0

Artikel 25 Aanvullende bepalingen voor militairen [Vervallen per 30-01-2023]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0
relaties0

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 26 Aanvullende toelage-buitenland

 • 1.De militair die vóór 1 oktober 1991 aanspraak had op de maandelijkse aanvullende toelage-buitenland op grond van de Regeling aanvullende toelage-buitenland militairen zeemacht, onderscheidenlijk Regeling aanvullende toelage-buitenland militairen land- en luchtmacht, zonder dat de toelage officieren-arts, -tandarts of -apotheker waarop hij gelijktijdig aanspraak had in de voor hem geldende pensioengrondslag was opgenomen, behoudt de aanspraak op die aanvullende toelage-buitenland.relaties0
 • 2.De militair die aanspraak heeft op de toelage woninghuur Koninklijke marechaussee, bedoeld in artikel 39 van de Inkomstenregeling militairen, heeft aanspraak op een aanvullende toelage-buitenland, waarvan het bedrag wordt vastgesteld met toepassing van tabel 7.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 28 Mogelijkheid tot afwijken

De Minister is bevoegd te beslissen in die gevallen waarin deze regeling naar zijn oordeel niet of niet in redelijkheid voorziet

relaties0relaties0

Artikel 29 Intrekking

Ingetrokken worden:

 • a.de ministeriële regeling van 28 augustus 1974, nr. 983972/978688 (Stationering van opvarenden van Nederlandse onderzeeboten die onder FOSM opereren);relaties0
 • b.de Tijdelijke maatregel financiële voorzieningen Verenigde Staten van Amerika en Canada;relaties0
 • c.de ministeriële regeling van 27 juni 1986, nr. PB86/1510/2897 (Voorzieningen voor in het buitenland geplaatst burgerpersoneel);relaties0
 • d.de Regeling aanvullende toelage-buitenland militairen zeemacht, onderscheidenlijk de Regeling aanvullende toelage-buitenland militairen land- en luchtmacht;relaties0
 • e.de Regeling aanvullende voorzieningen Goose Bay;relaties0
 • f.de ministeriële regeling van 5 september 1984, nr. PP84/001/4382 (Aanvullende maandelijkse tegemoetkoming AFCENT);relaties0
 • g.het DBZ Voorzieningenstelsel Defensie (DBZV-DEF);relaties0
 • h.de Regeling faciliteiten genees- en tandheelkundige verstrekkingen buitenland;relaties0
 • i.de Regeling Voorzieningen UNTSO-waarnemers enrelaties0
 • j.de ministeriële regeling van 25 februari 1982, nummer PP82/002/781 (Regeling Voorlopige voorzieningen Sinaï).relaties0
relaties0relaties0

Artikel 30 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van ondertekening en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

relaties0relaties0

Artikel 31 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel (afgekort: VBD).

relaties0relaties0
relaties0

Deze regeling zal worden geplaatst in de bundel Bezoldiging militairen (MP 31-400A) en in de bundel Uitvoering bezoldiging burgerpersoneel defensie (MP 33-310/320). Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie,
voor deze:
de Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid,
B.H.J.J.M.
Völkers
Tabel 1.
Aruba          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,96000 27,68776 26,89104 54,57880 € 1.348,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,96000 27,68776 26,89104 54,57880 € 1.034,08
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,96000 27,68776 13,44552 41,13328 € 314,72
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,96000 27,68776 13,44552 41,13328 € 314,72
4. ongehuwd 1,96000 22,70396 13,44552 36,14948 € 314,72
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,96000 27,68776 13,44552 41,13328 € 427,12
Australië          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,52975 21,94483 15,21871 37,16354 € 1.348,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,52975 21,94483 15,21871 37,16354 € 1.034,08
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,52975 21,94483 7,60936 29,55419 € 314,72
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,52975 21,94483 7,60936 29,55419 € 314,72
4. ongehuwd 1,52975 17,99476 7,60936 25,60412 € 314,72
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,52975 21,94483 7,60936 29,55419 € 427,12
Bahrein          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 0,40970 36,64755 47,96329 84,61084 € 1.348,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 0,40970 36,64755 47,96329 84,61084 € 1.034,08
2. gehuwd gezin niet aldaar 0,40970 36,64755 23,98164 60,62919 € 314,72
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 0,40970 36,64755 23,98164 60,62919 € 314,72
4. ongehuwd 0,40970 30,05099 23,98164 54,03263 € 314,72
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 0,40970 36,64755 23,98164 60,62919 € 427,12
België          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 17,00000 10,95120 27,95120 € 1.034,08
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 17,00000 10,95120 27,95120 € 876,72
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 17,00000 5,47560 22,47560 € 101,16
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 17,00000 5,47560 22,47560 € 101,16
4. ongehuwd 1,00000 13,94000 5,47560 19,41560 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 17,00000 5,47560 22,47560 € 393,40
Bonaire          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,08665 28,28418 34,02096 62,30514 € 1.348,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,08665 28,28418 34,02096 62,30514 € 1.034,08
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,08665 28,28418 17,01048 45,29466 € 314,72
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,08665 28,28418 17,01048 45,29466 € 314,72
4. ongehuwd 1,08665 23,19302 17,01048 40,20350 € 314,72
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,08665 28,28418 17,01048 45,29466 € 427,12
Canada          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,44787 18,51893 5,54669 24,06562 € 1.348,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,44787 18,51893 5,54669 24,06562 € 1.034,08
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,44787 18,51893 2,77334 21,29227 € 314,72
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,44787 18,51893 2,77334 21,29227 € 314,72
4. ongehuwd 1,44787 15,18552 2,77334 17,95886 € 314,72
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,44787 18,51893 2,77334 21,29227 € 427,12
Canada (Bagotville)          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,44787 18,51893 15,71561 34,23454 € 1.348,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,44787 18,51893 15,71561 34,23454 € 1.034,08
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,44787 18,51893 7,85780 26,37673 € 314,72
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,44787 18,51893 7,85780 26,37673 € 314,72
4. ongehuwd 1,44787 15,18552 7,85780 23,04332 € 314,72
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,44787 18,51893 7,85780 26,37673 € 427,12
China          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 7,36260 53,58229 47,91768 101,49997 € 1.348,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 7,36260 53,58229 47,91768 101,49997 € 1.034,08
2. gehuwd gezin niet aldaar 7,36260 53,58229 23,95884 77,54113 € 314,72
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 7,36260 53,58229 23,95884 77,54113 € 314,72
4. ongehuwd 7,36260 43,93748 23,95884 67,89632 € 314,72
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 7,36260 53,58229 23,95884 77,54113 € 427,12
Curaçao          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,96000 28,77755 30,13395 58,91150 € 1.348,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,96000 28,77755 30,13395 58,91150 € 1.034,08
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,96000 28,77755 15,06697 43,84452 € 314,72
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,96000 28,77755 15,06697 43,84452 € 314,72
4. ongehuwd 1,96000 23,59759 15,06697 38,66456 € 314,72
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,96000 28,77755 15,06697 43,84452 € 427,12
Denemarken          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 7,43765 42,32641 12,21161 54,53802 € 1.124,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 7,43765 42,32641 12,21161 54,53802 € 921,68
2. gehuwd gezin niet aldaar 7,43765 42,32641 6,10580 48,43221 € 191,08
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 7,43765 42,32641 6,10580 48,43221 € 191,08
4. ongehuwd 7,43765 34,70765 6,10580 40,81345 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 7,43765 42,32641 6,10580 48,43221 € 393,40
Duitsland          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 18,90000 9,27420 28,17420 € 1.034,08
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 18,90000 9,27420 28,17420 € 876,72
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 18,90000 4,63710 23,53710 € 101,16
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 18,90000 4,63710 23,53710 € 101,16
4. ongehuwd 1,00000 15,49800 4,63710 20,13510 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 18,90000 4,63710 23,53710 € 393,40
Estland          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 18,50000 27,72900 46,22900 € 1.124,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 18,50000 27,72900 46,22900 € 921,68
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 18,50000 13,86450 32,36450 € 191,08
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 18,50000 13,86450 32,36450 € 191,08
4. ongehuwd 1,00000 15,17000 13,86450 29,03450 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 18,50000 13,86450 32,36450 € 393,40
Finland          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 15,30000 9,89274 25,19274 € 1.124,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 15,30000 9,89274 25,19274 € 921,68
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 15,30000 4,94637 20,24637 € 191,08
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 15,30000 4,94637 20,24637 € 191,08
4. ongehuwd 1,00000 12,54600 4,94637 17,49237 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 15,30000 4,94637 20,24637 € 393,40
Frankrijk          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 14,80000 8,95440 23,75440 € 1.124,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 14,80000 8,95440 23,75440 € 921,68
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 14,80000 4,47720 19,27720 € 191,08
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 14,80000 4,47720 19,27720 € 191,08
4. ongehuwd 1,00000 12,13600 4,47720 16,61320 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 14,80000 4,47720 19,27720 € 393,40
Griekenland          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 14,20000 20,48748 34,68748 € 1.124,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 14,20000 20,48748 34,68748 € 921,68
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 14,20000 10,24374 24,44374 € 191,08
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 14,20000 10,24374 24,44374 € 191,08
4. ongehuwd 1,00000 11,64400 10,24374 21,88774 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 14,20000 10,24374 24,44374 € 393,40
Hongarijë          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 389,00000 2,56298 18,39980 20,96278 € 1.124,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 389,00000 2,56298 18,39980 20,96278 € 921,68
2. gehuwd gezin niet aldaar 389,00000 2,56298 9,19990 11,76288 € 191,08
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 389,00000 2,56298 9,19990 11,76288 € 191,08
4. ongehuwd 389,00000 2,10165 9,19990 11,30155 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 389,00000 2,56298 9,19990 11,76288 € 393,40
Italië          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 10,10000 18,03438 28,13438 € 1.124,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 10,10000 18,03438 28,13438 € 921,68
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 10,10000 9,01719 19,11719 € 191,08
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 10,10000 9,01719 19,11719 € 191,08
4. ongehuwd 1,00000 8,28200 9,01719 17,29919 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 10,10000 9,01719 19,11719 € 393,40
Litouwen          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 16,30000 41,72844 58,02844 € 1.124,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 16,30000 41,72844 58,02844 € 921,68
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 16,30000 20,86422 37,16422 € 191,08
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 16,30000 20,86422 37,16422 € 191,08
4. ongehuwd 1,00000 13,36600 20,86422 34,23022 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 16,30000 20,86422 37,16422 € 393,40
Luxemburg          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 13,90000 7,99578 21,89578 € 1.124,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 13,90000 7,99578 21,89578 € 921,68
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 13,90000 3,99789 17,89789 € 191,08
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 13,90000 3,99789 17,89789 € 191,08
4. ongehuwd 1,00000 11,39800 3,99789 15,39589 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 13,90000 3,99789 17,89789 € 393,40
Moldavie          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 20,39520 45,59833 54,51201 100,11034 € 1.124,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 20,39520 45,59833 54,51201 100,11034 € 921,68
2. gehuwd gezin niet aldaar 20,39520 45,59833 27,25601 72,85434 € 191,08
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 20,39520 45,59833 27,25601 72,85434 € 191,08
4. ongehuwd 20,39520 37,39063 27,25601 64,64664 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 20,39520 45,59833 27,25601 72,85434 € 393,40
Noorwegen          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 10,75500 27,70544 8,96492 36,67036 € 1.124,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 10,75500 27,70544 8,96492 36,67036 € 921,68
2. gehuwd gezin niet aldaar 10,75500 27,70544 4,48246 32,18790 € 191,08
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 10,75500 27,70544 4,48246 32,18790 € 191,08
4. ongehuwd 10,75500 22,71846 4,48246 27,20092 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 10,75500 27,70544 4,48246 32,18790 € 393,40
Noorwegen (Stavanger)          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 10,75500 27,70544 11,95323 39,65867 € 1.124,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 10,75500 27,70544 11,95323 39,65867 € 921,68
2. gehuwd gezin niet aldaar 10,75500 27,70544 5,97661 33,68205 € 191,08
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 10,75500 27,70544 5,97661 33,68205 € 191,08
4. ongehuwd 10,75500 22,71846 5,97661 28,69507 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 10,75500 27,70544 5,97661 33,68205 € 393,40
Oekraine          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 39,96120 16,40942 73,54747 89,95689 € 1.124,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 39,96120 16,40942 73,54747 89,95689 € 921,68
2. gehuwd gezin niet aldaar 39,96120 16,40942 36,77373 53,18315 € 191,08
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 39,96120 16,40942 36,77373 53,18315 € 191,08
4. ongehuwd 39,96120 13,45572 36,77373 50,22945 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 39,96120 16,40942 36,77373 53,18315 € 393,40
Oostenrijk          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 23,30000 10,57914 33,87914 € 1.124,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 23,30000 10,57914 33,87914 € 921,68
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 23,30000 5,28957 28,58957 € 191,08
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 23,30000 5,28957 28,58957 € 191,08
4. ongehuwd 1,00000 19,10600 5,28957 24,39557 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 23,30000 5,28957 28,58957 € 393,40
Polen          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 4,70725 1,05900 16,55346 17,61246 € 1.124,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 4,70725 1,05900 16,55346 17,61246 € 921,68
2. gehuwd gezin niet aldaar 4,70725 1,05900 8,27673 9,33573 € 191,08
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 4,70725 1,05900 8,27673 9,33573 € 191,08
4. ongehuwd 4,70725 0,86838 8,27673 9,14511 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 4,70725 1,05900 8,27673 9,33573 € 393,40
Portugal          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 2,80000 9,62208 12,42208 € 1.124,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 2,80000 9,62208 12,42208 € 921,68
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 2,80000 4,81104 7,61104 € 191,08
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 2,80000 4,81104 7,61104 € 191,08
4. ongehuwd 1,00000 2,29600 4,81104 7,10704 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 2,80000 4,81104 7,61104 € 393,40
Roemenië          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 4,89730 10,16070 33,51089 43,67159 € 1.124,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 4,89730 10,16070 33,51089 43,67159 € 921,68
2. gehuwd gezin niet aldaar 4,89730 10,16070 16,75544 26,91614 € 191,08
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 4,89730 10,16070 16,75544 26,91614 € 191,08
4. ongehuwd 4,89730 8,33177 16,75544 25,08721 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 4,89730 10,16070 16,75544 26,91614 € 393,40
Spanje          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 17,60000 11,92464 29,52464 € 1.124,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 17,60000 11,92464 29,52464 € 921,68
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 17,60000 5,96232 23,56232 € 191,08
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 17,60000 5,96232 23,56232 € 191,08
4. ongehuwd 1,00000 14,43200 5,96232 20,39432 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 17,60000 5,96232 23,56232 € 393,40
St. Eustatius          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,08665 23,13072 29,77301 52,90373 € 1.348,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,08665 23,13072 29,77301 52,90373 € 1.034,08
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,08665 23,13072 14,88650 38,01722 € 314,72
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,08665 23,13072 14,88650 38,01722 € 314,72
4. ongehuwd 1,08665 18,96719 14,88650 33,85369 € 314,72
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,08665 23,13072 14,88650 38,01722 € 427,12
St. Maarten          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,96000 15,15510 28,74271 43,89781 € 1.348,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,96000 15,15510 28,74271 43,89781 € 1.034,08
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,96000 15,15510 14,37136 29,52646 € 314,72
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,96000 15,15510 14,37136 29,52646 € 314,72
4. ongehuwd 1,96000 12,42718 14,37136 26,79854 € 314,72
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,96000 15,15510 14,37136 29,52646 € 427,12
Suriname          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 34,79140 0,00000 36,66000 36,66000 € 1.348,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 34,79140 0,00000 36,66000 36,66000 € 1.034,08
2. gehuwd gezin niet aldaar 34,79140 0,00000 18,33000 18,33000 € 314,72
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 34,79140 0,00000 18,33000 18,33000 € 314,72
4. ongehuwd 34,79140 0,00000 18,33000 18,33000 € 314,72
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 34,79140 0,00000 18,33000 18,33000 € 427,12
Tsjechie          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 23,82500 34,09444 16,73499 50,82943 € 1.124,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 23,82500 34,09444 16,73499 50,82943 € 921,68
2. gehuwd gezin niet aldaar 23,82500 34,09444 8,36749 42,46193 € 191,08
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 23,82500 34,09444 8,36749 42,46193 € 191,08
4. ongehuwd 23,82500 27,95744 8,36749 36,32493 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 23,82500 34,09444 8,36749 42,46193 € 393,40
Turkije          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 20,43635 0,00000 30,42000 30,42000 € 1.124,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 20,43635 0,00000 30,42000 30,42000 € 921,68
2. gehuwd gezin niet aldaar 20,43635 0,00000 15,21000 15,21000 € 191,08
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 20,43635 0,00000 15,21000 15,21000 € 191,08
4. ongehuwd 20,43635 0,00000 15,21000 15,21000 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 20,43635 0,00000 15,21000 15,21000 € 393,40
Verenigd Koninkrijk          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 0,87885 9,89793 11,14365 21,04158 € 1.124,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 0,87885 9,89793 11,14365 21,04158 € 921,68
2. gehuwd gezin niet aldaar 0,87885 9,89793 5,57183 15,46976 € 191,08
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 0,87885 9,89793 5,57183 15,46976 € 191,08
4. ongehuwd 0,87885 8,11631 5,57183 13,68814 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 0,87885 9,89793 5,57183 15,46976 € 393,40
Verenigde Staten van Amerika (NY)          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,08665 29,66457 11,12522 40,78979 € 1.348,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,08665 29,66457 11,12522 40,78979 € 1.034,08
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,08665 29,66457 5,56261 35,22718 € 314,72
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,08665 29,66457 5,56261 35,22718 € 314,72
4. ongehuwd 1,08665 24,32494 5,56261 29,88755 € 314,72
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,08665 29,66457 5,56261 35,22718 € 427,12
Zuid Afrika          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 18,70125 0,00000 25,74000 25,74000 € 1.348,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 18,70125 0,00000 25,74000 25,74000 € 1.034,08
2. gehuwd gezin niet aldaar 18,70125 0,00000 12,87000 12,87000 € 314,72
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 18,70125 0,00000 12,87000 12,87000 € 314,72
4. ongehuwd 18,70125 0,00000 12,87000 12,87000 € 314,72
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 18,70125 0,00000 12,87000 12,87000 € 427,12
Zweden          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 11,20525 3,32005 10,47665 13,79670 € 1.124,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 11,20525 3,32005 10,47665 13,79670 € 921,68
2. gehuwd gezin niet aldaar 11,20525 3,32005 5,23833 8,55838 € 191,08
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 11,20525 3,32005 5,23833 8,55838 € 191,08
4. ongehuwd 11,20525 2,72244 5,23833 7,96077 € 281,00
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 11,20525 3,32005 5,23833 8,55838 € 393,40
           
Tabel 1.a.
Aruba          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,96000 27,68776 26,89104 54,57880 € 1.629,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,96000 27,68776 26,89104 54,57880 € 1.539,88
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,96000 27,68776 13,44552 41,13328 € 404,64
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,96000 27,68776 13,44552 41,13328 € 494,56
4. ongehuwd 1,96000 22,70396 13,44552 36,14948 € 382,16
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,96000 27,68776 13,44552 41,13328 € 708,12
Australië          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,52975 21,94483 15,21871 37,16354 € 1.629,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,52975 21,94483 15,21871 37,16354 € 1.539,88
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,52975 21,94483 7,60936 29,55419 € 404,64
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,52975 21,94483 7,60936 29,55419 € 494,56
4. ongehuwd 1,52975 17,99476 7,60936 25,60412 € 382,16
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,52975 21,94483 7,60936 29,55419 € 708,12
Bahrein          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 0,40970 36,64755 47,96329 84,61084 € 1.629,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 0,40970 36,64755 47,96329 84,61084 € 1.539,88
2. gehuwd gezin niet aldaar 0,40970 36,64755 23,98164 60,62919 € 404,64
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 0,40970 36,64755 23,98164 60,62919 € 494,56
4. ongehuwd 0,40970 30,05099 23,98164 54,03263 € 382,16
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 0,40970 36,64755 23,98164 60,62919 € 708,12
België          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 17,00000 10,95120 27,95120 € 1.236,40
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 17,00000 10,95120 27,95120 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 17,00000 5,47560 22,47560 € 146,12
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 17,00000 5,47560 22,47560 € 213,56
4. ongehuwd 1,00000 13,94000 5,47560 19,41560 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 17,00000 5,47560 22,47560 € 550,76
Bonaire          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,08665 28,28418 34,02096 62,30514 € 1.629,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,08665 28,28418 34,02096 62,30514 € 1.539,88
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,08665 28,28418 17,01048 45,29466 € 404,64
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,08665 28,28418 17,01048 45,29466 € 494,56
4. ongehuwd 1,08665 23,19302 17,01048 40,20350 € 382,16
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,08665 28,28418 17,01048 45,29466 € 708,12
Canada          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,44787 18,51893 5,54669 24,06562 € 1.629,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,44787 18,51893 5,54669 24,06562 € 1.539,88
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,44787 18,51893 2,77334 21,29227 € 404,64
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,44787 18,51893 2,77334 21,29227 € 494,56
4. ongehuwd 1,44787 15,18552 2,77334 17,95886 € 382,16
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,44787 18,51893 2,77334 21,29227 € 708,12
Canada (Bagotville)          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,44787 18,51893 15,71561 34,23454 € 1.629,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,44787 18,51893 15,71561 34,23454 € 1.539,88
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,44787 18,51893 7,85780 26,37673 € 404,64
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,44787 18,51893 7,85780 26,37673 € 494,56
4. ongehuwd 1,44787 15,18552 7,85780 23,04332 € 382,16
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,44787 18,51893 7,85780 26,37673 € 708,12
China          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 7,36260 53,58229 47,91768 101,49997 € 1.629,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 7,36260 53,58229 47,91768 101,49997 € 1.539,88
2. gehuwd gezin niet aldaar 7,36260 53,58229 23,95884 77,54113 € 404,64
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 7,36260 53,58229 23,95884 77,54113 € 494,56
4. ongehuwd 7,36260 43,93748 23,95884 67,89632 € 382,16
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 7,36260 53,58229 23,95884 77,54113 € 708,12
Curaçao          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,96000 28,77755 30,13395 58,91150 € 1.629,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,96000 28,77755 30,13395 58,91150 € 1.539,88
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,96000 28,77755 15,06697 43,84452 € 404,64
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,96000 28,77755 15,06697 43,84452 € 494,56
4. ongehuwd 1,96000 23,59759 15,06697 38,66456 € 382,16
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,96000 28,77755 15,06697 43,84452 € 708,12
Denemarken          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 7,43765 42,32641 12,21161 54,53802 € 1.281,36
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 7,43765 42,32641 12,21161 54,53802 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 7,43765 42,32641 6,10580 48,43221 € 236,04
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 7,43765 42,32641 6,10580 48,43221 € 303,48
4. ongehuwd 7,43765 34,70765 6,10580 40,81345 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 7,43765 42,32641 6,10580 48,43221 € 550,76
Duitsland          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 18,90000 9,27420 28,17420 € 1.236,40
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 18,90000 9,27420 28,17420 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 18,90000 4,63710 23,53710 € 146,12
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 18,90000 4,63710 23,53710 € 213,56
4. ongehuwd 1,00000 15,49800 4,63710 20,13510 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 18,90000 4,63710 23,53710 € 550,76
Estland          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 18,50000 27,72900 46,22900 € 1.281,36
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 18,50000 27,72900 46,22900 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 18,50000 13,86450 32,36450 € 236,04
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 18,50000 13,86450 32,36450 € 303,48
4. ongehuwd 1,00000 15,17000 13,86450 29,03450 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 18,50000 13,86450 32,36450 € 550,76
Finland          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 15,30000 9,89274 25,19274 € 1.281,36
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 15,30000 9,89274 25,19274 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 15,30000 4,94637 20,24637 € 236,04
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 15,30000 4,94637 20,24637 € 303,48
4. ongehuwd 1,00000 12,54600 4,94637 17,49237 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 15,30000 4,94637 20,24637 € 550,76
Frankrijk          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 14,80000 8,95440 23,75440 € 1.281,36
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 14,80000 8,95440 23,75440 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 14,80000 4,47720 19,27720 € 236,04
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 14,80000 4,47720 19,27720 € 303,48
4. ongehuwd 1,00000 12,13600 4,47720 16,61320 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 14,80000 4,47720 19,27720 € 550,76
Griekenland          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 14,20000 20,48748 34,68748 € 1.281,36
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 14,20000 20,48748 34,68748 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 14,20000 10,24374 24,44374 € 236,04
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 14,20000 10,24374 24,44374 € 303,48
4. ongehuwd 1,00000 11,64400 10,24374 21,88774 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 14,20000 10,24374 24,44374 € 550,76
Hongarijë          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 389,00000 2,56298 18,39980 20,96278 € 1.281,36
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 389,00000 2,56298 18,39980 20,96278 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 389,00000 2,56298 9,19990 11,76288 € 236,04
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 389,00000 2,56298 9,19990 11,76288 € 303,48
4. ongehuwd 389,00000 2,10165 9,19990 11,30155 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 389,00000 2,56298 9,19990 11,76288 € 550,76
Italië          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 10,10000 18,03438 28,13438 € 1.281,36
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 10,10000 18,03438 28,13438 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 10,10000 9,01719 19,11719 € 236,04
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 10,10000 9,01719 19,11719 € 303,48
4. ongehuwd 1,00000 8,28200 9,01719 17,29919 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 10,10000 9,01719 19,11719 € 550,76
Litouwen          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 16,30000 41,72844 58,02844 € 1.281,36
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 16,30000 41,72844 58,02844 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 16,30000 20,86422 37,16422 € 236,04
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 16,30000 20,86422 37,16422 € 303,48
4. ongehuwd 1,00000 13,36600 20,86422 34,23022 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 16,30000 20,86422 37,16422 € 550,76
Luxemburg          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 13,90000 7,99578 21,89578 € 1.281,36
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 13,90000 7,99578 21,89578 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 13,90000 3,99789 17,89789 € 236,04
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 13,90000 3,99789 17,89789 € 303,48
4. ongehuwd 1,00000 11,39800 3,99789 15,39589 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 13,90000 3,99789 17,89789 € 550,76
Moldavie          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 20,39520 45,59833 54,51201 100,11034 € 1.281,36
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 20,39520 45,59833 54,51201 100,11034 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 20,39520 45,59833 27,25601 72,85434 € 236,04
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 20,39520 45,59833 27,25601 72,85434 € 303,48
4. ongehuwd 20,39520 37,39063 27,25601 64,64664 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 20,39520 45,59833 27,25601 72,85434 € 550,76
Noorwegen          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 10,75500 27,70544 8,96492 36,67036 € 1.281,36
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 10,75500 27,70544 8,96492 36,67036 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 10,75500 27,70544 4,48246 32,18790 € 236,04
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 10,75500 27,70544 4,48246 32,18790 € 303,48
4. ongehuwd 10,75500 22,71846 4,48246 27,20092 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 10,75500 27,70544 4,48246 32,18790 € 550,76
Noorwegen (Stavanger)          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 10,75500 27,70544 11,95323 39,65867 € 1.281,36
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 10,75500 27,70544 11,95323 39,65867 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 10,75500 27,70544 5,97661 33,68205 € 236,04
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 10,75500 27,70544 5,97661 33,68205 € 303,48
4. ongehuwd 10,75500 22,71846 5,97661 28,69507 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 10,75500 27,70544 5,97661 33,68205 € 550,76
Oekraine          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 39,96120 16,40942 73,54747 89,95689 € 1.281,36
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 39,96120 16,40942 73,54747 89,95689 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 39,96120 16,40942 36,77373 53,18315 € 236,04
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 39,96120 16,40942 36,77373 53,18315 € 303,48
4. ongehuwd 39,96120 13,45572 36,77373 50,22945 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 39,96120 16,40942 36,77373 53,18315 € 550,76
Oostenrijk          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 23,30000 10,57914 33,87914 € 1.281,36
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 23,30000 10,57914 33,87914 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 23,30000 5,28957 28,58957 € 236,04
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 23,30000 5,28957 28,58957 € 303,48
4. ongehuwd 1,00000 19,10600 5,28957 24,39557 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 23,30000 5,28957 28,58957 € 550,76
Polen          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 4,70725 1,05900 16,55346 17,61246 € 1.281,36
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 4,70725 1,05900 16,55346 17,61246 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 4,70725 1,05900 8,27673 9,33573 € 236,04
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 4,70725 1,05900 8,27673 9,33573 € 303,48
4. ongehuwd 4,70725 0,86838 8,27673 9,14511 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 4,70725 1,05900 8,27673 9,33573 € 550,76
Portugal          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 2,80000 9,62208 12,42208 € 1.281,36
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 2,80000 9,62208 12,42208 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 2,80000 4,81104 7,61104 € 236,04
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 2,80000 4,81104 7,61104 € 303,48
4. ongehuwd 1,00000 2,29600 4,81104 7,10704 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 2,80000 4,81104 7,61104 € 550,76
Roemenië          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 4,89730 10,16070 33,51089 43,67159 € 1.281,36
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 4,89730 10,16070 33,51089 43,67159 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 4,89730 10,16070 16,75544 26,91614 € 236,04
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 4,89730 10,16070 16,75544 26,91614 € 303,48
4. ongehuwd 4,89730 8,33177 16,75544 25,08721 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 4,89730 10,16070 16,75544 26,91614 € 550,76
Spanje          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 17,60000 11,92464 29,52464 € 1.281,36
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 17,60000 11,92464 29,52464 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 17,60000 5,96232 23,56232 € 236,04
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 17,60000 5,96232 23,56232 € 303,48
4. ongehuwd 1,00000 14,43200 5,96232 20,39432 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 17,60000 5,96232 23,56232 € 550,76
St. Eustatius          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,08665 23,13072 29,77301 52,90373 € 1.629,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,08665 23,13072 29,77301 52,90373 € 1.539,88
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,08665 23,13072 14,88650 38,01722 € 404,64
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,08665 23,13072 14,88650 38,01722 € 494,56
4. ongehuwd 1,08665 18,96719 14,88650 33,85369 € 382,16
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,08665 23,13072 14,88650 38,01722 € 708,12
St. Maarten          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,96000 15,15510 28,74271 43,89781 € 1.629,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,96000 15,15510 28,74271 43,89781 € 1.539,88
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,96000 15,15510 14,37136 29,52646 € 404,64
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,96000 15,15510 14,37136 29,52646 € 494,56
4. ongehuwd 1,96000 12,42718 14,37136 26,79854 € 382,16
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,96000 15,15510 14,37136 29,52646 € 708,12
Suriname          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 34,79140 0,00000 36,66000 36,66000 € 1.629,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 34,79140 0,00000 36,66000 36,66000 € 1.539,88
2. gehuwd gezin niet aldaar 34,79140 0,00000 18,33000 18,33000 € 404,64
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 34,79140 0,00000 18,33000 18,33000 € 494,56
4. ongehuwd 34,79140 0,00000 18,33000 18,33000 € 382,16
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 34,79140 0,00000 18,33000 18,33000 € 708,12
Tsjechie          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 23,82500 34,09444 16,73499 50,82943 € 1.281,36
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 23,82500 34,09444 16,73499 50,82943 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 23,82500 34,09444 8,36749 42,46193 € 236,04
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 23,82500 34,09444 8,36749 42,46193 € 303,48
4. ongehuwd 23,82500 27,95744 8,36749 36,32493 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 23,82500 34,09444 8,36749 42,46193 € 550,76
Turkije          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 20,43635 0,00000 30,42000 30,42000 € 1.281,36
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 20,43635 0,00000 30,42000 30,42000 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 20,43635 0,00000 15,21000 15,21000 € 236,04
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 20,43635 0,00000 15,21000 15,21000 € 303,48
4. ongehuwd 20,43635 0,00000 15,21000 15,21000 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 20,43635 0,00000 15,21000 15,21000 € 550,76
Verenigd Koninkrijk          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 0,87885 9,89793 11,14365 21,04158 € 1.281,36
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 0,87885 9,89793 11,14365 21,04158 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 0,87885 9,89793 5,57183 15,46976 € 236,04
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 0,87885 9,89793 5,57183 15,46976 € 303,48
4. ongehuwd 0,87885 8,11631 5,57183 13,68814 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 0,87885 9,89793 5,57183 15,46976 € 550,76
Verenigde Staten van Amerika (NY)          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,08665 29,66457 11,12522 40,78979 € 1.629,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,08665 29,66457 11,12522 40,78979 € 1.539,88
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,08665 29,66457 5,56261 35,22718 € 404,64
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,08665 29,66457 5,56261 35,22718 € 494,56
4. ongehuwd 1,08665 24,32494 5,56261 29,88755 € 382,16
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,08665 29,66457 5,56261 35,22718 € 708,12
Zuid Afrika          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 18,70125 0,00000 25,74000 25,74000 € 1.629,80
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 18,70125 0,00000 25,74000 25,74000 € 1.539,88
2. gehuwd gezin niet aldaar 18,70125 0,00000 12,87000 12,87000 € 404,64
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 18,70125 0,00000 12,87000 12,87000 € 494,56
4. ongehuwd 18,70125 0,00000 12,87000 12,87000 € 382,16
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 18,70125 0,00000 12,87000 12,87000 € 708,12
Zweden          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 11,20525 3,32005 10,47665 13,79670 € 1.281,36
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 11,20525 3,32005 10,47665 13,79670 € 1.236,40
2. gehuwd gezin niet aldaar 11,20525 3,32005 5,23833 8,55838 € 236,04
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 11,20525 3,32005 5,23833 8,55838 € 303,48
4. ongehuwd 11,20525 2,72244 5,23833 7,96077 € 325,96
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 11,20525 3,32005 5,23833 8,55838 € 550,76
Tabel 2 Duurtecorrecties (ad artikel 1, lid 1, onderdeel u VBD)
Afghanistan 36,86 0,01606 0,01667 1,037982565 42,06
Aruba – 11,53 0,41093 0,42116 1,024894751 – 9,33
Australië 21,48 0,70314 0,72844 1,035981455 25,85
België 9,1     1,000000000 9,1
Bonaire – 16,45 0,41093 0,42116 1,024894751 – 14,37
Burundi – 13,6 0,00059 0,00061 1,033898305 – 10,67
Canada 8,66 0,70408 0,73986 1,050818089 14,18
Chili – 1,3 0,00147 0,00156 1,061224489 4,74
China 28,1 0,10852 0,11310 1,042204202 33,51
Curaçao – 16,45 0,41093 0,42116 1,024894751 – 14,37
Denemarken 37,35 0,13407 0,13414 1,000522115 37,42
Duitsland 8,9     1,000000000 8,9
Estland 3     1,000000000 3
Frankrijk 9,8     1,000000000 9,8
Frans Guyana 73     1,000000000 73
Gabon (Afrika) 56,75 0,00152 0,00152 1,000000000 56,75
Griekenland 6,3     1,000000000 6,3
Hongarije 2,34 0,00362 0,00358 0,988950276 1,21
Indonesië 11,55 0,00008 0,00008 1,000000000 11,55
Israël 3,1 0,1987 0,20534 1,033417212 6,55
Italië 3     1,000000000 3
Litouwen – 5,2 0,28961 0,28960 0,99997104 – 5,20
Luxemburg 2     1,000000000 2
Maleisië – 12,3 0,23308 0,23932 1,026771924 – 9,95
Mali 29,03 0,00152 0,00152 1,000000000 29,03
Marokko 5,7 0,08895 0,08954 1,006632940 6,4
Noorwegen 41,05 0,12282 0,12284 1,000162840 41,07
Polen – 5,09 0,25318 0,24784 0,978908287 – 7,09
Portugal – 8,3     1,000000000 – 8,3
Saba – 16,45 0,41093 0,42116 1,024894751 – 14,37
Slowakije 27,9     1,000000000 27,9
Spanje 2     1,000000000 2
St. Eustasius – 16,45 0,41093 0,42116 1,024894751 – 14,37
St. Maarten – 17,58 0,41093 0,42116 1,024894751 – 15,53
Sri Lanka 6,6 0,00649 0,00676 1,041402631 11,01
Suriname – 12,85 0,26424 0,27463 1,039320315 – 9,42
Turkije 24,65 0,50408 0,50782 1,007419457 25,57
VAE 1,66 0,19749 0,20525 1,039293129 5,65
Verenigd Koninkrijk – 8,7 1,1443 1,1777 1,029188150 – 6,04
Verenigde Staten van Amerika – 18,08 0,72543 0,75398 1,039355968 – 14,86
Zuid Afrika – 4,26 0,10318 0,1058 1,025392518 – 1,83
Zuid Korea 41,05 0,00064 0,00066 1,031250000 45,46
Zweden 15,3 0,10691 0,10801 1,010289030 16,49

Tabel 3 Toelage-buitenland bij verblijf ten zuiden van de Noorderkeerkring voor gehuwde militairen van de Koninklijke marine (bedrag per maand in guldens)

(vervallen)

Tabel 4 Toelage-buitenland bij verblijf ten zuiden van de Noorderkeerkring voor ongehuwde militairen van de Koninklijke marine (bedrag per maand in guldens)

(vervallen)

Tabel 5 Verhoging toelage-buitenland (indien het kind verblijft in het gebied van plaatsing) (ad art. 9, 2e lid VBD)

Bedragen met ingang van 1 april 2022
Binnen Europa € 85,33 96,37
Buiten Europa € 182,97

Tabel 6 Verhoging toelage-buitenland (indien het kind niet verblijft in het gebied van plaatsing) (ad art. 9, 3e lid VBD)

Bedragen met ingang van 1 april 2022
€ 367,08 € 293,38
Tabel 7 Aanvullende toelage buitenland (ad artikel 10 VBD) Basisbedragen per: 1 januari 2002
gehuwd, gezinsleden aldaar 258.65 322.18 176.97 394.79 326.72 245.04 45.38
gehuwd, gezinsleden niet aldaar 258.65 322.18 176.97 394.79 326.72 245.04 45.38
ongehuwd 231.43 304.03 158.82 349.41 290.42 226.89 27.23

Tabel 8 Huisvesting en voeding van defensie (tegemoetkoming kosten voeding indien zelf voor betaling moet worden zorggedragen) (ad art. 12, 5e lid, onder a VBD) Bedragen per 1 juni 2018

België Brussel SHAPE Oostende Brugge € 19,83 € 17,35 € 13,63
€ 19,83 € 17,35 € 13,63
€ 8,50 € 8,50 € 8,50
€ 9,00 € 9,00 € 9,00
Verenigd Koninkrijk Entitled Personel1 Nonentitled Personel £ 6,35 £ 29,46 £ 5,16 £ 17,57 £ 4,31 £ 8,96
Verenigde Staten van Amerika Fort Rucker Fort Bliss/Redstone Arsenal Sheppard Airforce Base US$ 4,95 US$ 6,40 US$ 14,00
elders US$ 13,35 US$ 12,85 US$ 10,60

1 Entitled personnel geniet dezelfde faciliteiten als aldaar geplaatst Brits personeel en is het lage tarief verschuldigd.

Tabel 9: Huisvesting en voeding van rijkswege (tegemoetkoming kosten voeding indien geen gebruik gemaakt kan worden van voeding van rijkswege) (VBD ad art. 12, 6e lid, onder a)

Bedragen per 1 juli 2022

België Brussel SHAPE Oostende Brugge € 8,69 € 8,69 nihil nihil € 6,21 € 6,21 nihil nihil € 2,49 € 2,49 nihil nihil
Verenigd Koninkrijk Entitled personnel1 Nonentitled personnel Nihil £ 19,37 Nihil £ 7,48 Nihil Nihil
Verenigde Staten van Amerika Fort Rucker Fort Bliss/Redstone Arsenal Sheppard Airforce Base nihil nihil € 1,66
  Elders € 1,01 € 0,51 nihil

1 Entitled personnel geniet dezelfde faciliteiten als aldaar geplaatst Brits personeel en is het lage tarief verschuldigd.

Tabel 10 Tegemoetkoming onderwijskosten

(vervallen)

Tabel 11 Tegemoetkoming kledingkosten (Goose Bay, Canada)

(vervallen)

Tabel 12: Tegemoetkoming kledingkosten (gebied binnen de keerkringen) (ad art. 17, 2e en 3e lid VBD) Bedragen per: 1 maart 2021
levenspartner of ambtenaar € 664,19
Overige gezinsleden € 133,90

Tabel 13 Tegemoetkoming kosten tewerkstelling niet-Nederlands onderdeel buiten Nederland (overzicht onderdelen in Duitsland)

(vervallen)

Tabel 14 Tegemoetkoming grensgangers

(vervallen)

Tabel 15 Lening aankoop auto Verenigde Staten van Amerika en Canada (ad art. 21, 2e lid VBD) Bedragen per: 1 januari 1996
Verenigde Staten van Amerika US$ 1.200
Canada CAN$ 1.200
Tabel 16 Lening aankoop tweede auto Verenigde Staten van Amerika, Canada, de Nederlandse Antillen en Aruba (ad art. 22, 2e lid VBD) Bedragen per: 1 januari 1996
Verenigde Staten van Amerika US$ 3.600
Canada CAN$ 3.600
Nederlandse Antillen NAƒ 3.000
Aruba Aƒ 2.300

Tabel 17

Tabel 17 Geassimileerde schaal IBBAD (ad art. 24, 2e lid VBD)
4 Kpl/Mar2 4
5 matr1 kpl1/ Mar1 5
6 kpl Sgt/Wmr 6
7 sgt sgt1/Wmr1 7
8 smjr/ltz3 sm/tlnt 8
9 aoo/ltz2 aoo/elnt 9
10 ltz2oc Kap 10
12 ltz1 Maj 12
14 kltz Lkol 14
16 ktz Kol 16
17 cdr Bgen/Cdre 17
Tabel 18 Tegemoetkoming meerkosten beginperiodeBedragen met ingang van 1 januari 2022
Voor de defensieambtenaar die metterwoon gevestigd is in het land van plaatsing € 5.622,37 € 10.066,56
Voor de defensieambtenaar die van rijkswege wordt gehuisvest in het land van plaatsing € 1.618,56 € 2.700,35

Inhoudsopgave

Alles dichtklappenAlles openklappen
Naar boven