Onderwerp: Bezoek-historie

Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel
Publicatiedatum:25-10-2018Geldigheid:25-10-2018 t/m 06-11-2018Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20181025 met:
Vergelijk met versie: 20210121: 21-01-2021 t/m 31-01-2021  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. hoofd defensieonderdeel
  • 1°.de Secretaris-Generaal, voor zover het betreft de Bestuursstaf;relaties0
  • 2°.de commandant operationeel commando voor het desbetreffende commando;relaties0
  • 3°.de directeur van de Defensie Materieel Organisatie, voor zover het betreft de Defensie Materieel Organisatie, met uitzondering van het deel ondergebracht in de Bestuursstaf;relaties0
  • 4°.de commandant van het Commando Dienstencentra, voor zover het betreft het Commando Dienstencentra.relaties0
  relaties0
 • b. commandant de commandant van het dienstencentrum internationale ondersteuning defensie;relaties0
 • c. defensie-ambtenaar de militair of de ambtenaar;relaties0
 • d. gezinsleden de echtgenoot van de defensie-ambtenaar en de kinderen, stief- en pleegkinderen van de defensie-ambtenaar of van zijn echtgenoot;relaties0
 • e. eigen huishouding voeren hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van het Verplaatsingskostenbesluit defensie;relaties0
 • f. gehuwde defensie-ambtenaar de defensie-ambtenaar die met één of meer van zijn gezinsleden samenwoont en een eigen huishouding voert in een woning, of een gedeelte daarvan, waarover de gezinsleden de vrije en zelfstandige beschikking hebben;relaties0
 • g. ongehuwde defensie-ambtenaar iedere niet onder f bedoelde defensie-ambtenaar;relaties0
 • h. standaard netto Nederland
  • 1°.voor de militair:
   verminderd met:
   Vermeerderd met:
   • (j.)voor de gehuwde militair de algemene heffingskorting;
    en vermenigvuldigd met de factor 1,1,
    met dien verstande dat in voorkomend geval geen rekening wordt gehouden met een individuele afwijking als gevolg van:relaties0
   • (k).een in te houden spaarbedrag als bedoeld in de Spaarloonregeling defensiepersoneel;relaties0
   • (l).een in te houden premie inzake het Invaliditeitspensioen Aanvullingsplan.relaties0
   relaties0
  • 2°.Voor de ambtenaar:
   verminderd met:
   • (c).de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen, bedoeld in het pensioenreglement;relaties0
   • (d).de premie voor het bovenwettelijk arbeidsongeschiktheidspensioen, bedoeld in het pensioenreglement, zonder rekening te houden met een eventueel door de ambtenaar gekozen verlaging van die premie;relaties0
   • (e),de premie flexibel pensioen en uittreden, bedoeld in het Pensioenreglement ABP en het Reglement flexibel pensioen en uittreden;relaties0
   • (f)de inhouding inzake werkloosheid, bedoeld in paragraaf 5, artikel 31, van de Wet FVP;relaties0
   • (g)de inkomensafhankelijke bijdrage als bedoeld in artikel 41 van de Zorgverzekeringswet;relaties0
   • (h).de loonheffing code 1,relaties0
   • (i)de WGA-premie;relaties0

   vermeerderd met:
   • (j).voor de gehuwde ambtenaar de algemene heffingskorting,relaties0
   • (k).de werkgeversvergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage als bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet;relaties0
   • (l).het nominale deel van de eindejaarsuitkering;
    en vermenigvuldigd met de factor 1, 075,
    met dien verstande dat in voorkomend geval geen rekening wordt gehouden met een individuele afwijking als gevolg van:relaties0
   • (l).een in te houden spaarbedrag als bedoeld in de Spaarloonregeling defensiepersoneel;
   • (m).een in te houden premie inzake het Invaliditeitspensioen Aanvullingsplan.relaties0
   relaties0
  relaties0
 • i. koopkrachtcomponent het door de minister vastgestelde percentage van het Standaard Netto Nederland dat beoogt de koopkracht te behouden van een voor Nederland representatief geacht pakket van goederen en diensten van betrokkene en in voorkomend geval van zijn gezin;relaties0
 • j. verblijfscomponent het door de minister vastgestelde percentage van het Standaard Netto Nederland dat beoogt een tegemoetkoming te zijn voor de kosten die voortvloeien uit de verschillen in verblijfsomstandigheden tussen Nederland en het land van plaatsing;relaties0
 • k. verplaatsingcomponent het door de minister vastgestelde bedrag als tegemoetkoming in de kosten die het gevolg zijn van een plaatsing in het buitenland. Het betreft een tegemoetkoming voor de kosten die het gevolg zijn van:
  • a.het eventuele verlies van schooljaren van de kinderen waardoor zij langer ten laste van de ouders blijven;relaties0
  • b.het niet mogen of kunnen werken van de echtgeno(o)t(e) van de militair en de daaruit voortvloeiende derving van inkomsten en de kleinere kans op werk voor de echtgeno(o)t(e) bij terugkeer in Nederland;relaties0
  • c.het worden geconfronteerd met een taal die men niet beheerst hetgeen in de beginperiode van de plaatsing buiten Nederland kan leiden tot meerkosten waaronder de uitgaven voor taalonderwijs;relaties0
  • d.het bezit van een woning, met de daaraan verbonden kosten bij verkoop of verhuur (waaronder makelaars- en transactiekosten);relaties0
  • e.de confrontatie met een hogere huur bij terugkeer uit het buitenland;relaties0
  • f.de extra kosten die het gevolg zijn van de afstand tussen het land van plaatsing en het thuisland waar de achtergebleven familieleden verblijven;relaties0
  • g.kosten a.g.v. de extra sociale verplichtingen in geval van plaatsing bij een niet Nederlands onderdeel;relaties0
  relaties0
 • l. tegemoetkoming meerkosten beginperiode dat deel van de verplaatsingcomponent dat ineens bij aanvang plaatsing in het buitenland wordt uitgekeerd ter bestrijding van de meerkosten in de beginperiode van de plaatsing;relaties0
 • n. DBZ de Dienst Buitenlandse Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;relaties0
 • p. DBZV het Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel;relaties0
 • q. post een vertegenwoordiging van het Koninkrijk buiten Nederland als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het RDBZ;relaties0
 • r. diplomatieke titel een van de titels, bedoeld in artikel 141, derde lid, van het RDBZ;relaties0
 • s. basisbeurs de basisbeurs, bedoeld in artikel 3.1 van de Wet studiefinanciering 2000, dan wel de tegemoetkoming scholieren, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;relaties0
 • t. metterwoon gevestigd het daadwerkelijk wonen, zodanig dat de gezinsleden er het merendeel van de tijd de nacht doorbrengt, de maaltijden gebruikt en over het algemeen aldaar het leefpatroon heeft dat de gezinsleden volgens algemeen aanvaarde normen gewoonlijk op het huisadres pleegt te hebben;relaties0
 • u. Europa Europa inclusief Turkije;relaties0
 • v. duurtecorrectie %DC zoals opgenomen in tabel 2.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Hoofdstuk 2 Voorzieningen bij plaatsing buiten Nederland

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 2 Toepasselijkheid

Onverminderd artikel 5, vijfde lid, is dit hoofdstuk van toepassing op de defensie-ambtenaar die is geplaatst in een gebied buiten Nederland, tenzij op hem hoofdstuk 3 dan wel de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO) van toepassing is.

relaties0relaties0

Artikel 3 Plaatsing van de defensie-ambtenaar

De defensie-ambtenaar is geplaatst in een gebied buiten Nederland, indien hij voor een tijdvak van langere duur dan dertig achtereenvolgende dagen – anders dan uitsluitend in verband met een militaire oefening – in dat gebied is tewerkgesteld en in dat gebied is gevestigd.

relaties0relaties0

Artikel 4 Verblijf van het gezin in het gebied van plaatsing

Het verblijf van de gezinsleden van de defensie-ambtenaar in een gebied buiten Nederland wordt uitsluitend in aanmerking genomen, indien de gezinsleden aldaar metterwoon zijn gevestigd en ter zake van dat verblijf is voldaan aan door de minister bepaalde regels.

relaties0relaties0

Artikel 5 Aanvang, einde en duur van de plaatsing

 • 1.De plaatsing van de defensie-ambtenaar en het verblijf van een of meer gezinsleden in een gebied buiten Nederland vangen aan op de dag van aankomst bij een grensstation of -overgang, in de eerste haven of op het eerste vliegveld aldaar.relaties0
 • 2.Onverminderd het derde tot en met het zesde lid eindigen de plaatsing van de defensie-ambtenaar en het verblijf van een of meer gezinsleden in een gebied buiten Nederland op de dag van vertrek van een grensstation of -overgang, uit de laatste haven of van het laatste vliegveld aldaar.relaties0
 • 3.De plaatsing van de defensie-ambtenaar in een gebied buiten Nederland eindigt, indien hij:
  • a.om redenen van dienst – waaronder mede te verstaan medische redenen – het gebied van plaatsing voor een tijdvak van langere duur dan dertig achtereenvolgende dagen verlaat ofrelaties0
  • b.om persoonlijke redenen het gebied van plaatsing voor een tijdvak van langere duur dan zestig achtereenvolgende dagen verlaat.relaties0
  relaties0
 • 4.Onverminderd het vijfde lid wordt de plaatsing van de defensie-ambtenaar die is geplaatst in een gebied buiten Nederland en wiens gezinsleden aldaar metterwoon zijn gevestigd, geacht voort te duren zolang die defensie-ambtenaar voor de duur van ten hoogste zes maanden buiten het gebied van plaatsing verblijft, terwijl zijn gezinsleden aldaar achterblijven. In voorkomend geval eindigt de plaatsing op de dag waarop:
  • a.de duur van het verblijf van de defensie-ambtenaar buiten dat gebied de termijn van zes maanden overschrijdt, dan welrelaties0
  • b.de gezinsleden binnen de termijn van zes maanden dat gebied definitief of voor langere duur dan zestig dagen verlaten.relaties0
  relaties0
 • 5.In afwijking van het vierde lid wordt de plaatsing van de militair als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b, wiens gezinsleden aldaar metterwoon zijn gevestigd, en die is ingezet in het kader van een operatie als bedoeld in de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties, geacht voort te duren tijdens de periode van die inzet en van de direct daaraan voorafgaande opleiding ten behoeve van die inzet.relaties0
 • 6.In afwijking van het vierde lid wordt de plaatsing van de militair als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel d, dan wel de militair als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder f, die is ingezet in het kader van een operatie als bedoeld in de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties, geacht voort te duren tijdens de periode van die inzet en van de direct daaraan voorafgaande opleiding ten behoeve van die inzet indien de militair gedurende deze periode kosten maakt gerelateerd aan zijn huisvesting in het land van plaatsing.relaties0
 • 7.Indien de defensie-ambtenaar bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b, bij eindiging van zijn plaatsing in een gebied buiten Nederland zijn gezinsleden daar moet achterlaten, kan hij, om reden van medische noodzaak, het afronden van het schooljaar van het kind van de defensieambtenaar en het verblijven buiten het land van plaatsing voor het volgen van een bij- of omscholingsopleiding met daarbij het oogmerk van de organisatie de defensieambtenaar terug te laten keren naar het land van plaatsing, niettemin in het genot van de toelage-buitenland, de verhoging daarvan en de overige voorzieningen ter zake van die plaatsing in dat gebied blijven.relaties0
 • 8.De dag van aankomst, bedoeld in het eerste lid, mag maximaal vijf werkdagen voor aanvang van de functievervulling liggen.relaties0
 • 9.Onverminderd het zevende lid, mag de dag van vertrek, bedoeld in het tweede lid, maximaal vijf werkdagen na einde van de functievervulling liggen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 6 Samenloop

 • 1.Indien de defensie-ambtenaar reeds uit anderen hoofde aanspraak heeft op voorzieningen – al dan niet in natura – ter zake van zijn plaatsing in een gebied buiten Nederland, kan de aanspraak op voorzieningen op grond van dit hoofdstuk geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.relaties0
 • 2.Indien de echtgenoot van de defensie-ambtenaar over hetzelfde tijdvak aanspraak kan maken op voorzieningen op grond van dit hoofdstuk of op daarmee gelijk te stellen voorzieningen voor ambtenaren behorende tot de Rijksoverheid:
  • a.komt de aanspraak van de defensie-ambtenaar op voorzieningen op grond van dit hoofdstuk te vervallen, indien het standaard netto Nederland van de echtgenoot hoger is;relaties0
  • b.wordt de aanspraak op voorzieningen verleend aan degene die daarvoor door beiden gezamenlijk is aangewezen, indien het standaard netto Nederland van de defensie-ambtenaar en dat van zijn echtgenoot gelijk zijn,relaties0

  tenzij om dienstredenen geen gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd.relaties0
 • 3.De defensie-ambtenaar, bedoeld in het tweede lid, onder a, alsmede de defensie-ambtenaar die niet door beiden gezamenlijk is aangewezen, bedoeld in het tweede lid, onder b, heeft aanspraak op de voorzieningen waarop de ongehuwde defensie-ambtenaar, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel e, aanspraak zou hebben.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 2 Toelage-buitenland

Artikel 7 Toelage buitenland defensieambtenaren

 • 1.Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
  • a. gehuwd, gezin met kinderen aldaar de gehuwde defensieambtenaar die met zijn echtgenoot en kinderen woonachtig is in het land van plaatsing dan wel de alleenstaande ouder die met zijn kinderen woonachtig is in het land van plaatsing;relaties0
  • b. gehuwd, gezin zonder kinderen aldaar de gehuwde defensieambtenaar die met zijn echtgenoot woonachtig is in het land van plaatsing;relaties0
  • c. gehuwd, gezin niet aldaar de gehuwde defensieambtenaar, waarvan geen enkel gezinslid in het land van plaatsing woonachtig is, en die in het land van plaatsing huisvesting en voeding van rijkswege geniet;relaties0
  • d. gehuwd, gezin niet aldaar, zelfstandig woonachtig aldaar de gehuwde defensieambtenaar, waarvan geen enkel gezinslid in het land van plaatsing woonachtig is, en die metterwoon gevestigd is in het land van plaatsing;relaties0
  • e. ongehuwd de ongehuwde defensieambtenaar die in het land van plaatsing huisvesting en voeding van rijkswege geniet;relaties0
  • f. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar de ongehuwde defensieambtenaar die metterwoon gevestigd is in het land van plaatsing.relaties0
  relaties0
 • 2.De defensieambtenaar met aanspraak op salaris die is geplaatst in een gebied buiten Nederland heeft aanspraak op een toelage-buitenland bestaande uit:
  • a.een koopkrachtcomponent bestaande uit een percentage, indien deze positief is, enrelaties0
  • b.een verblijfscomponent bestaande uit een percentage, beide berekend over het voor belanghebbende geldende standaard netto Nederland, enrelaties0
  • c.een verplaatsingcomponent bestaande uit een nominaal bedrag.relaties0
  relaties0
 • 3.Alle in het tweede lid genoemde componenten worden vastgesteld met toepassing van tabel 1.relaties0
 • 4.Indien er in een bepaald gebied sprake is van een verblijfscomponent die meer dan 10 punten hoger is dan de verblijfscomponent in de hoofdstad dan wel duurdere stad, dan wordt de verblijfscomponent voor de defensieambtenaar die in dat gebied woonachtig is, gebaseerd op dat gebied.relaties0
 • 5.Uitgezonderd van de aanspraak op een toelage-buitenland is de defensieambtenaar die is geplaatst in een gebied buiten Nederland en naar het oordeel van de Minister in de gelegenheid is dagelijks te reizen tussen de woonplaats van zijn gezinsleden in Nederland en de plaats waar hij de dienst verricht, dan wel tussen zijn woonplaats in Nederland en de plaats waar hij de dienst verricht.relaties0
 • 6. Artikel 3, derde lid, van het Inkomstenbesluit militairen wordt niet toegepast op de verplaatsingscomponent bij deeltijdverlof of ouderschapsverlof, evenmin wordt de verplaatsingscomponent voor de burgerambtenaar met een deeltijdaanstelling of ouderschapsverlof naar evenredigheid gekort.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 8 Vergoeding kosten zorgverzekering en zorgkosten

 • 1.De defensieambtenaar die is geplaatst in een gebied buiten Nederland heeft ter compensatie van de kosten verbonden aan het uitbreiden van de zorgverzekering met een dekking voor het gebied waar de defensieambtenaar en zijn aldaar met toestemming van de Minister metterwoon verblijvende gezinsleden wonen, aanspraak op een tegemoetkoming ter hoogte van € 35 per maand per inwonend gezinslid van 18 jaar of ouder. Deze aanspraak is ook van toepassing op de defensieambtenaar met uitzondering van de ambtenaar als bedoeld in artikel 90 van het Algemeen militair ambtenarenreglement.relaties0
 • 2.De defensieambtenaar die is geplaatst in een gebied buiten Nederland heeft voor zijn aldaar met toestemming van de Minister metterwoon verblijvende gezinsleden aanspraak op vergoeding van de gemaakte buitenlandse zorgkosten voor dat deel van die kosten dat het niveau van 200% van het Nederlandse prijspeil overstijgt en voor zover niet uit anderen hoofde aanspraak bestaat.relaties0
 • 3.In afwijking van het gestelde in artikel 2, is de aanspraak op de in het eerste lid en tweede lid bedoelde tegemoetkoming ook van toepassing op de ambtenaar op wie hoofdstuk 3 van toepassing is.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 9 Verhoging toelage-buitenland

 • 1.De defensie-ambtenaar bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b, heeft – met inachtneming van het tweede tot en met het zevende lid – aanspraak op een verhoging van zijn toelage-buitenland voor ieder van zijn kinderen, indien:
  • a.ten behoeve van dat kind aanspraak bestaat op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet, en/of het Bundeskindergeldgesetz of het Einkommengesetz, ofrelaties0
  • b.dat kind de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft bereikt en aan dat kind een basisbeurs is toegekend dan wel naar het oordeel van de commandant een basisbeurs zou zijn toegekend indien dat kind zijn studie in Nederland zou hebben gevolgd.relaties0
  relaties0
 • 2.De in het eerste lid bedoelde aanspraak bestaat voor een kind dat verblijft in het gebied van plaatsing van de defensie-ambtenaar, mits dat verblijf uitsluitend het gevolg is van de plaatsing aldaar van die defensie-ambtenaar en de datum van aankomst van het kind in dat gebied is gelegen omstreeks of na de datum van plaatsing van de defensie-ambtenaar in het betreffende gebied. De verhoging bestaat uit een basisbedrag en de duurtecorrectie, indien deze positief is, berekend over een door de minister vastgesteld bedrag gebaseerd op de gemiddelde kinderbijslag per maand voor de eerste twee kinderen. Die bedragen zijn opgenomen in tabel 5.relaties0
 • 3.De in het eerste lid bedoelde aanspraak bestaat voor een kind dat voor het volgen van onderwijs metterwoon in Nederland verblijft en wiens tijd grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband met dat onderwijs. Het bedrag van de verhoging wordt vastgesteld met toepassing van tabel 6.relaties0
 • 4.De aanspraak op de verhoging, bedoeld in het derde lid, blijft behouden indien het samenwonen met de gezinsleden wordt onderbroken voor een termijn van niet langer dan drie maanden, indien aan de voorwaarden die voor het verkrijgen van de aanspraak op die verhoging zijn gesteld, na het samenwonen weer volledig wordt voldaan.relaties0
 • 5.Voor een kind waarvoor de aanspraak op kinderbijslag pas ontstaat op de eerste dag van het kwartaal volgende op dat waarin het kind is aangekomen of geboren in het gebied van plaatsing van de defensie-ambtenaar, gaat de aanspraak op de verhoging in op de dag van aankomst, onderscheidenlijk van de geboorte, in dat gebied.relaties0
 • 6.Indien een aangehuwd of pleegkind pas tijdens de plaatsing van de defensie-ambtenaar in een gebied buiten Nederland tot de gezinsleden van de defensie-ambtenaar gaat behoren, gaat de aanspraak op de verhoging van de toelage-buitenland in met ingang van de dag waarop het kind tot de gezinsleden gaat behoren.relaties0
 • 7.Indien de aanspraak op kinderbijslag, de basisbeurs, of de fictieve basisbeurs, bedoeld in het eerste lid, voor een kind eindigt, vervalt ten aanzien van dat kind de aanspraak op de verhoging met ingang van de dag waarop die verandering plaatsvindt.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 10 Aanvullende toelage-buitenland

De militair die is geplaatst in een gebied buiten Nederland en die aanspraak heeft op:

 • a.de in de pensioengrondslag opgenomen toelage officieren-arts, -tandarts en -apotheker, bedoeld in artikel 7 van de Inkomstenregeling militairen;relaties0
 • b.de vliegtoelage, bedoeld in artikel 10 van de Inkomstenregeling militairen, ofrelaties0
 • c.de garantievliegtoelage, bedoeld in artikel 11 van de Inkomstenregeling militairen,relaties0

heeft aanspraak op een aanvullende toelage-buitenland, waarvan het bedrag wordt vastgesteld met toepassing van tabel 7 en artikel 7.

relaties0relaties0

Artikel 11 Verandering toelage-buitenland

 • 1.Een verhoging van de toelage-buitenland als gevolg van een verandering in de burgerlijke staat van de defensie-ambtenaar gaat in op de dag waarop die verandering plaatsvindt.relaties0
 • 2.Onverminderd het derde lid gaat een verlaging van de toelage-buitenland als gevolg van een verandering in de burgerlijke staat van de defensie-ambtenaar in op de dag waarop die verandering plaatsvindt.relaties0
 • 3.Een verlaging van de toelage-buitenland of het verliezen van de aanspraak op de toelage-buitenland door het overlijden van een gezinslid, gaat in op de eerste dag van de derde maand volgende op die waarin dat overlijden heeft plaatsgevonden.relaties0
 • 4.Een verhoging van de toelage-buitenland als gevolg van de aankomst of geboorte van een kind in het gebied van plaatsing dan wel dat een aangehuwd of pleegkind in het gebied van plaatsing tot de gezinsleden van de defensie-ambtenaar gaat behoren, gaat in op de dag waarop het kind tot de gezinsleden gaat behoren.relaties0
 • 5.Onverminderd het derde lid gaat een verlaging van de toelage-buitenland als gevolg van het niet meer behoren van kinderen tot de gezinsleden van de defensie-ambtenaar in het gebied van plaatsing van de defensie-ambtenaar, in op de dag waarop die verandering plaatsvindt.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 3 Overige voorzieningen

Artikel 12 Huisvesting en voeding van rijkswege

 • 1.In dit artikel wordt, indien de militair gebruik moet maken van de faciliteiten van in Duitsland gesitueerde Britse messes, verstaan onder noodzakelijk gemaakte kosten:
  • a.ten aanzien van huisvesting: de verschuldigde kosten wegens verstrekking van huisvesting (accommodation charges), in voorkomend geval vermeerderd met de verplichte bijdragen wegens subscriptions, maintenance, sports, silver, fund, messfunctions, library, united services club en staff gratuities, voor zover het totaal van die bijdragen een bedrag per maand te boven gaat van € 10,23 voor officieren of € 5,11 voor andere militairen;relaties0
  • b.ten aanzien van voeding: de verschuldigde kosten wegens verstrekking van voeding (ration charges), met inbegrip van de tafelgelden (extra messing charges).relaties0
  relaties0
 • 2.Aan de militair die is geplaatst in een gebied buiten Nederland en die gebruik maakt van huisvesting en voeding van defensie, wordt huisvesting en voeding verstrekt bij een onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel – indien dat niet leidt tot onnodig hoge kosten voor het Rijk – bij een onderdeel van de krijgsmacht van een buitenlandse mogendheid of een internationale organisatie waarbij Nederland krachtens een verdrag is aangesloten.relaties0
 • 3.Indien geen of geen passende huisvesting als bedoeld in het tweede lid kan worden verstrekt, wordt de militair door de zorg van de commandant voor rekening van het Rijk elders gehuisvest.relaties0
 • 4.Aan kosten van huisvesting worden vergoed de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten.relaties0
 • 5.De in een gebied buiten Nederland geplaatste militair die als bedoeld in artikelartikel 9, eerste lid, van de Regeling huisvesting en voeding militairen 2018 12 van de Regeling huisvesting en voeding militairen en die zelf voor betaling van voeding zorg dient te dragen, heeft aanspraak op een tegemoetkoming:
  • a.indien naar het oordeel van de commandant gebruik kan worden gemaakt van een passende, voor militairen bestemde eetgelegenheid: het voor het betreffende gebied geldende bedrag dat is opgenomen in tabel 8tabel 8, vermeerderd met het bedrag van een toeslag, indien deze door de militair is verschuldigd;relaties0
  • b.in de overige gevallen: de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten tot een maximum van de vergoedingen op basis van de Regeling dienstreizen defensie, bijlage C, voor het betrokken gebied of gebiedsdeel, waarbij na zestig dagen verblijf aldaar op het aldus berekende bedrag 25 procent in mindering wordt gebracht.relaties0
  relaties0
 • 6.De in een gebied buiten Nederland geplaatste militair die voeding van defensie tegen contante betaling geniet als bedoeld in artikelartikel 9, tweede lid van de Regeling huisvesting en voeding militairen 2018 10, tweede lid, onder a, van de Regeling huisvesting en voeding militairen, maar van die voeding naar het oordeel van de commandant geen gebruik kan maken, heeft aanspraak op een tegemoetkoming:
  • a.indien naar het oordeel van de commandant gebruik kan worden gemaakt van een passende, voor militairen bestemde eetgelegenheid: het voor het betreffende gebied geldende bedrag dat is opgenomen in tabel 9tabel 9, vermeerderd met het bedrag van een toeslag, indien deze door de militair is verschuldigd;relaties0
  • b.in de overige gevallen: de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten tot een maximum van de vergoedingen op basis van de Regeling dienstreizen defensie, bijlage C, voor het betrokken gebied of gebiedsdeel, waarbij na zestig dagen verblijf aldaar op het aldus berekende bedrag 25 procent in mindering wordt gebracht, verminderd met de som van:relaties0
  relaties0
relaties0relaties0

Artikel 13 Tegemoetkoming woninghuur

 • 1.In dit artikel wordt verstaan onder:
  • a. passende woning een woning die wat huurbedrag, aard, ruimte, indeling en ligging betreft, door de commandant – mede gelet op de plaatselijke normen – als een geschikte woning voor de defensie-ambtenaar wordt aangemerkt;relaties0
  • b. vrije keuze woning onder passende woning wordt mede verstaan die woning die alleen voor wat betreft het huurbedrag door de commandant als niet geschikt wordt aangemerkt, maar waarvoor bij de bepaling van de tegemoetkoming gerekend wordt met een door de commandant als geschikt aangemerkt maximaal huurbedrag;relaties0
  • c. passende defensiewoning een specifiek voor defensie-ambtenaren bestemde woning die door het Ministerie van Defensie in eigendom is verworven of is gehuurd en die wat aard, ruimte, indeling en ligging betreft door de commandant – mede gelet op de plaatselijke normen – als een geschikte woning voor de defensie-ambtenaar wordt aangemerkt;relaties0
  • d. verschuldigde huur voor zover niet anders is bepaald: de tegenwaarde in Nederlandse valuta van de som van:
   • 1°.de kale huur;relaties0
   • 2°.de huur van een garage, indien die tezamen met de woning moet worden gehuurd;relaties0
   • 3°.de overige kosten die naar het oordeel van de commandant aan die huur zijn verbonden, waartoe ten minste behoren:
    • (a).voor België en Luxemburg: de risque locataire, verminderd met het gedeelte van de premie dat is bestemd voor de inboedelverzekering, en de eventueel verschuldigde grondbelasting;relaties0
    • (b).voor Frankrijk: de aan die huur verbonden charges, verminderd met de kosten voor verwarming en water, of – voor zover die kosten niet afzonderlijk worden berekend – verminderd met de in artikel 7, derde lid, onderdeel b van de Regeling huisvesting en voeding militairen 2018 genoemde bedragen per maand voor verwarming en voor water; de risque locataire, verminderd met het gedeelte van de premie dat is bestemd voor de inboedelverzekering, en de eventueel verschuldigde taxe immobilière;relaties0
    • (c).voor de Bondsrepubliek Duitsland: de eventueel door de defensie-ambtenaar verschuldigde kosten voor de medeverzekering van de aansprakelijkheid van de huurder ten opzichte van de verhuurder van schade door brand aan het door de huurder bewoonde pand en de eventueel verschuldigde Grundsteuer;relaties0
    • (d).voor de Nederlandse Antillen en Aruba: de verschuldigde gebruiksbelasting;relaties0
    relaties0
   relaties0
  • e. eigen bijdrage zeventien procent van de som van:
   • 1°.de voor de militair geldende bezoldiging, onderscheidenlijk het voor de ambtenaar geldende salaris, in voorkomend geval vermeerderd met de toelage minimumloon, bedoeld in artikel 16 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, enrelaties0
   • 2°.het bedrag van de voor het gebied van plaatsing geldende duurtecorrectie, indien deze positief is, berekend over het voor de militair, onderscheidenlijk ambtenaar, geldende standaard netto Nederland.relaties0
   relaties0
  relaties0
 • 2.De defensie-ambtenaar die aanspraak heeft op de toelage-buitenland, bedoeld in artikel 7, eerste of derde lid, en die in het gebied van plaatsing een eigen huishouding voert, heeft aanspraak op een maandelijkse tegemoetkoming in de woninghuur, indien het hem naar het oordeel van de commandant niet mogelijk is geweest:
  • a.in Duitsland, de Nederlandse Antillen of Aruba: een passende defensiewoning of, indien een zodanige woning naar het oordeel van de commandant niet beschikbaar is, een passende woning te huren;relaties0
  • b.in overige gebieden: een passende woning te huren,relaties0

  waarvan de huur lager is dan of gelijk is aan de eigen bijdrage. De tegemoetkoming bedraagt het verschil tussen de verschuldigde huur, of bij een vrije keuze woning de door de commandant bepaalde maximale huur, en de eigen bijdrage.relaties0
 • 3.De aanspraak op de tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, gaat in op de dag waarop de huur voor de eerste maal is verschuldigd, tenzij de defensie-ambtenaar dan nog geen aanspraak heeft op de voor hem vastgestelde toelage-buitenland, in welk geval de tegemoetkoming wordt toegekend met ingang van de dag waarop de aanspraak op die toelage-buitenland ontstaat.relaties0
 • 4.De aanspraak op de tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, eindigt op de dag waarop de huur niet langer is verschuldigd of de aanspraak op de toelage-buitenland vervalt.relaties0
 • 5.De ongehuwde defensie - ambtenaar die is geplaatst in een gebied buiten Nederland en aldaar een eigen huishouding voert behoudt de aanspraak op de tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, indien:
  • a.het verblijf van de defensieambtenaar buiten dat gebied de termijn van 6 maanden niet overschrijdt, dan wel,relaties0
  • b.de defensieambtenaar is ingezet in het kader van de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties, dan wel,relaties0
  • c.de defensieambtenaar een bij- of omscholingsopleiding volgt met het oogmerk van de organisatie de defensieambtenaar terug te laten keren naar het land van plaatsing.relaties0
  relaties0
 • 6.In geval van overlijden van de defensie-ambtenaar aan wie de tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, is toegekend, wordt de betaling van die tegemoetkoming ten behoeve van zijn nagelaten gezinsleden gecontinueerd tot het tijdstip waarop zij de betrokken woning hebben ontruimd, maar ten hoogste voor een periode van drie maanden na de datum van overlijden.relaties0
 • 7.In afwijking van het gestelde in het eerste lid, onderdeel d, is de eigen bijdrage 10%, indien de defensieambtenaar vanuit een eigendomswoning met een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten is verhuisd naar het buitenland en hij gedurende zijn plaatsing of een deel van die plaatsing deze eigendomswoning aanhoudt en die woning niet verhuurt of ter beschikking stelt aan een ander dan een van de eigen- stief of pleegkinderen van de defensieambtenaar.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 14 Lening huurwaarborgsom

 • 1.Indien bij het in het gebied van plaatsing betrekken van een passende woning als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, een waarborgsom voor de huurwoning moet worden gestort, kan een renteloze lening worden verstrekt aan:
  • a.de defensie-ambtenaar die aanspraak heeft op de toelage-buitenland, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b, en wiens gezinsleden zich naar verwachting voor ten minste zes achtereenvolgende maanden metterwoon in het gebied van plaatsing zullen vestigen ofrelaties0
  • b.de defensie-ambtenaar die aanspraak heeft op de toelage-buitenland, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen d en f, die voor een tijdvak van ten minste zes achtereenvolgende maanden is geplaatst in een gebied buiten Nederland en die aldaar een eigen huishouding voert.relaties0
  relaties0
 • 2.Het bedrag van de lening is niet hoger dan het bedrag van de te storten waarborgsom, verminderd met het bedrag van de verschuldigde huur dat voor de betrokken woning voor één maand is verschuldigd en – in voorkomend geval – met de tegemoetkoming woninghuur waarop in die maand aanspraak bestaat.relaties0
 • 3.De lening wordt verstrekt en afgelost in de valuta waarin de waarborgsom is gestort. Indien zulks niet mogelijk is, wordt de lening verstrekt en afgelost in de tegenwaarde in Nederlandse valuta tegen de op dat moment geldende administratiekoers. Hieruit mogelijk voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van het defensie.relaties0
 • 4.De aflossing van de lening, met inbegrip van de eventueel daarover verkregen rente, geschiedt in eenmaal aan het eind van het verblijf in het gebied van plaatsing of bij het eerder verlaten van de woning.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 15 Tegemoetkoming doorlopende kosten

relaties0relaties0

Artikel 15a Tegemoetkoming meerkosten beginperiode

 • 1.De defensie-ambtenaar die geplaatst is in een gebied buiten Nederland, heeft bij aanvang van de plaatsing aanspraak op een eenmalige tegemoetkoming in de meerkosten beginperiode.relaties0
 • 2.De bedragen van deze tegemoetkoming zijn opgenomen in tabel 18. De tabelbedragen gelden voor een plaatsingsperiode van 36 maanden. Bij alle plaatsingsperiodes die afwijken van 36 maanden, wordt de tegemoetkoming evenredig vastgesteld.relaties0
 • 3.De hoogte van de tegemoetkoming wordt eenmalig, bij aanvang van de plaatsing, vastgesteld over de initiële plaatsingsduur.relaties0
 • 4.Indien de plaatsing door onvoorziene omstandigheden voortijdig wordt beëindigd, en deze omstandigheden niet aan de defensieambtenaar te wijten zijn, wordt de tegemoetkoming niet teruggevorderd.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 16 Tegemoetkoming onderwijskosten

 • 1.In dit artikel wordt verstaan onder:
  • a. erkende onderwijsinstelling een door de overheid gesubsidieerde of naar het oordeel van de Minister daarmee gelijk te stellen instelling. Voor het buitenland wordt als erkend aangemerkt een Nederlandse of door Nederland gesubsidieerde school en bij het ontbreken daarvan een onderwijsinstelling voor lager of middelbaar onderwijs binnen of nabij de standplaats van de defensieambtenaar die - m.b.t. onderwijsaanbod, aansluiting op Nederlands onderwijs, kosten en plaatselijke omstandigheden door de commandant als passend wordt aangemerkt. Ter zake van universitair en hoger onderwijs een door de Minister erkende onderwijsinstelling.relaties0
  • b. onderwijs alle soorten van onderwijs aan een erkende onderwijsinstelling;relaties0
  • c. onderwijskosten voor het onderwijs verschuldigde schoolgelden, met inbegrip van de schoolgelden voor zogenaamde summerschools in de Verenigde Staten van Amerika en Canada en met uitzondering van de kosten van huisvesting, schoolmaaltijden en schooluniformen;relaties0
  • d. bijkomende kosten de, naar het oordeel van de commandant, noodzakelijke voor het onderwijs verschuldigde kosten van registratie, examenkosten en kosten van onderwijsmateriaal, met uitzondering van de kosten van huisvesting, schoolmaaltijden en schooluniformen;relaties0
  • e. reiskosten de noodzakelijk te maken reiskosten van huis naar school en terug;relaties0
  • f. kind een kind als bedoeld in artikel 9, eerste lid.relaties0
  relaties0
 • 2.De defensie-ambtenaar bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, die is geplaatst in een gebied buiten Nederland en die een of meer kinderen heeft die aldaar onderwijs genieten, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de daarmee verband houdende onderwijskosten, bijkomende kosten en de reiskosten.relaties0
 • 3.De onderwijskosten worden vergoed naar de tarieven die door een erkende onderwijsinstelling worden gehanteerd.relaties0
 • 4.Aanspraak op de tegemoetkoming, als bedoeld in het tweede lid, heeft ook de defensieambtenaar ter zake van de kosten van kleuteronderwijs voor zijn kind of kinderen met de leeftijd van drie jaren, indien het volgen van kleuteronderwijs door driejarigen in het gebied van plaatsing gebruikelijk is en met dien verstande dat de kosten van een crèche, peuterspeelzaal, kinderbewaarplaats en dergelijke niet in beschouwing worden genomen.relaties0
 • 5.Bij het vaststellen van de onderwijskosten worden reeds op andere wijze genoten of nog te ontvangen bijdragen en uitkeringen – zoals studiebeurzen – daarop in mindering gebracht. Daarbij blijven premies voor en uitkeringen op grond van een studieverzekering en de basisbeurs buiten beschouwing.relaties0
 • 6.Als reiskosten worden aangemerkt:
  • a.voor de Verenigde Staten van Amerika en Canada:
   • 1°.indien het onderwijs betreft tot en met het niveau van highschool: de kosten van het reizen per schoolbus;relaties0
   • 2°.indien het onderwijs betreft als vervolg op de high-school:
    • (a).bij een afstand tussen de woning en de school van vijftien kilometer of minder, afhankelijk van het land van verblijf: de kosten per dagelijks af te leggen kilometer, waarvan het bedrag wordt vastgesteld met toepassing van artikel 16 van de Verplaatsingskostenregeling defensie, met dien verstande dat de vermindering met de eigen bijdrage, genoemd in dat artikel, achterwege blijft;relaties0
    • (b).bij een afstand tussen de woning en de school van meer dan vijftien kilometer: de kosten, bedoeld onder (a), vermeerderd met de kosten voor een autoverzekering, indien het betrokken kind over een eigen auto beschikt;relaties0
    relaties0
   relaties0
  • b.voor overige gebieden: de kosten verbonden aan het vervoer per schoolbus, met dien verstande dat indien naar het oordeel van de commandant geen gebruik kan worden gemaakt van een schoolbus, aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten, waarvan het bedrag wordt vastgesteld met toepassing van artikel 16 van de Verplaatsingskostenregeling defensie, met dien verstande dat de vermindering met de eigen bijdrage, genoemd in dat artikel, achterwege blijft.relaties0
  relaties0
 • 7.Het zesde lid, onder b, is niet van toepassing op de defensie-ambtenaar:
  • a.die is geplaatst in de Nederlandse Antillen of Aruba ofrelaties0
  • b.wiens kind of kinderen onderwijs volgen op de zogenoemde Nederlandse scholen in Duitsland.relaties0
  relaties0
 • 8.De defensie-ambtenaar bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, die voor tenminste zes maanden is geplaatst in het buitenland, en wiens kinderen in dat land verblijven en lager, middelbaar of hoger onderwijs volgen, terwijl op goede gronden kan worden aangenomen dat het gezinsverband aldaar tenminste drie maanden zal bestaan, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de, naar het oordeel van de commandant, noodzakelijk te maken kosten van aanschaf van de door de school voorgeschreven school- of sportkleding tot het maximumbedrag van € 350,– per schooljaar.relaties0
 • 9.De defensie-ambtenaar bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, die voor tenminste zes maanden is geplaatst in de Verenigde Staten van Amerika en wiens kinderen aldaar verblijven en lager of middelbaar onderwijs volgen, terwijl op goede gronden kan worden aangenomen dat het gezinsverband aldaar tenminste drie maanden zal bestaan, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de, naar het oordeel van de commandant, noodzakelijk te maken kosten voor het volgen van het bijvak ‘Nederlandse taal en letterkunde’ tot het maximum bedrag van US$ 650 per schooljaar.relaties0
 • 10.De commandant kan de defensie-ambtenaar bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, voorafgaande aan een plaatsing in het buitenland, toestemming verlenen advies in te winnen bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland indien, naar zijn oordeel, specifieke informatiebehoefte over onderwijsmogelijkheden in het buitenland benodigd is.relaties0
 • 11.Kinderen van de uit het buitenland terugkerende defensieambtenaar die in het buitenland internationaal onderwijs hebben genoten zijn gerechtigd om die internationale opleiding aan een instelling voor Internationaal Voortgezet Gesubsidieerd Onderwijs in Nederland af te ronden uitsluitend voor klas 5 HAVO, klas 5 en/of 6 VWO of klas 5 en/of 6 van het Gymnasium. De vergoeding, die door de commandant voor ten hoogste twee jaar kan worden toegekend, bedraagt maximaal de kosten voor het verschuldigde schoolgeld verminderd met de normale voor een Nederlandse onderwijsinstelling verschuldigde ouderlijke bijdrage.relaties0
 • 12.Door de commandant kan aan de partner en de kinderen van de defensieambtenaar aanspraak worden verleend op een vergoeding van de kosten van een taalcursus in de taal van het land waar de defensieambtenaar met zijn gezin is of wordt geplaatst indien dat, naar zijn oordeel, voor de integratie in dat land noodzakelijk is.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 17 Tegemoetkoming kledingkosten

 • 1.In dit artikel wordt mede verstaan onder gebied binnen de keerkringen:
  • a.de Verenigde Staten van Amerika bij een verblijf aldaar in een tijdvak waarin voor de Amerikaanse strijdkrachten regionaal het dragen van een tropentenue is voorgeschreven;relaties0
  • b.andere gebieden met een warm klimaat, indien het hoofd defensieonderdeel heeft bepaald dat met de mogelijkheid van het voorschrijven van een tropentenue rekening moet worden gehouden.relaties0
  relaties0
 • 2.De defensie-ambtenaar die voor een tijdvak van ten minste twee jaren wordt geplaatst in een gebied binnen de keerkringen, heeft voor zijn gezinsleden aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van aanschaf van de noodzakelijke kleding ter zake van het verblijf in dat gebied indien op goede gronden kan worden aangenomen dat het gezinsverband aldaar eveneens ten minste twee jaren zal bestaan.relaties0
 • 3.De ambtenaar die voor een tijdvak van tenminste twee jaren wordt geplaatst in een gebied binnen de keerkringen, heeft voor zichzelf aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van de noodzakelijke kleding ter zake van het verblijf in dat gebied.relaties0
 • 4.De bedragen van de tegemoetkoming zijn opgenomen in tabel 12. De tegemoetkoming wordt naar evenredigheid terugbetaald, indien om persoonlijke redenen de plaatsing of het verblijf van kortere duur is dan het tijdvak, bedoeld in het tweede onderscheidenlijk derde lid.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 18 Tegemoetkoming kosten tewerkstelling niet-Nederlands onderdeel buiten Nederland

(vervallen)

relaties0relaties0

Artikel 19 Tegemoetkoming grensgangers

(vervallen)

relaties0relaties0

Artikel 20 Lening aanloopkosten

 • 1.Aan de defensie-ambtenaar die voor ten minste zes achtereenvolgende maanden is of wordt geplaatst in een gebied buiten Nederland kan een renteloze lening worden verstrekt ter bestrijding van de aanloopkosten verbonden aan het verblijf in dat gebied.relaties0
 • 2.De lening wordt berekend over ten hoogste twaalf maanden en bedraagt voor iedere maand dat de defensie-ambtenaar naar verwachting zal zijn geplaatst in dat gebied, niet meer dan één twaalfde deel van de som van het salaris en de toelage-buitenland, bedoeld in artikel 7, waarop de defensie-ambtenaar op de datum van die plaatsing aanspraak heeft.relaties0
 • 3.De lening wordt niet eerder verstrekt dan één maand voor de datum van plaatsing of uiterlijk twee maanden nadat de defensie-ambtenaar, dan wel zijn gezinsleden – indien die pas na datum in het gebied van plaatsing aankomen – in dat gebied zijn aangekomen.relaties0
 • 4.De aflossing van de lening geschiedt vóór het einde van de plaatsing in ten hoogste zesendertig gelijke maandelijkse opeenvolgende termijnen, aanvangende met de maand volgende op die waarin de lening is verstrekt.relaties0
 • 5.Indien de lening niet wordt opgenomen in het tijdvak genoemd in het derde lid, dan kan aan de defensieambtenaar een renteloze lening worden verstrekt ter bestrijding van de aanloopkosten verbonden aan zijn terugkeer in Nederland.relaties0
 • 6.De lening bedoeld in het vijfde lid bedraagt niet meer dan driemaal het salaris waarop de defensieambtenaar op de datum van plaatsing in Nederland aanspraak heeft.relaties0
 • 7.De aflossing van de lening bedoeld in het vijfde lid geschiedt in ten hoogste 24 gelijke maandelijkse opeenvolgende termijnen, aanvangende met de maand volgende waarop die waarin de lening is verstrekt.relaties0
 • 8.De lening bedoeld in het vijfde lid wordt naar rato verlaagd indien de defensieambtenaar binnen een periode van 24 maanden na terugkeer in Nederland de dienst zal verlaten.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 20a Tegemoetkoming aanloopkosten

 • 1.De defensieambtenaar die met aanspraak op een tegemoetkoming in de verhuiskosten is verhuisd naar een land buiten Europa, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de aanloopkosten.relaties0
 • 2.De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 1.088,841.133,22.relaties0
 • 3.De over deze tegemoetkoming verschuldigde loonheffing en inhoudingen komen voor rekening van Defensie.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 21 Lening aankoop auto Verenigde Staten van Amerika en Canada

 • 1.Aan de defensie-ambtenaar die voor het volgen van een opleiding of cursus is geplaatst in de Verenigde Staten van Amerika of Canada kan een lening worden verstrekt ter zake van de aankoop van een auto.relaties0
 • 2.Het bedrag van de lening is niet hoger dan de aankoopprijs van de auto, met inachtneming van de maximumbedragen die zijn opgenomen in tabel 15.relaties0
 • 3.Over de lening is een rente van 11 procent per jaar verschuldigd.relaties0
 • 4.De aflossing van de lening geschiedt vóór het einde van de plaatsing in ten hoogste twaalf gelijke maandelijkse opeenvolgende termijnen, aanvangende met de maand volgende op die waarin de lening is verstrekt. Bij het vaststellen van het maandelijkse aflossingsbedrag kan desgewenst rekening worden gehouden met de vermoedelijke opbrengst van de verkoop van de auto bij het einde van de plaatsing. In dat geval wordt de maandelijkse aflossing vastgesteld op ten minste 50 procent van het maandelijkse aflossingsbedrag dat verschuldigd zou zijn, indien de gehele lening in maandelijkse termijnen zou worden afgelost.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 22 Lening aankoop tweede auto Verenigde Staten van Amerika, Canada, de Nederlandse Antillen en Aruba

 • 1.De militair bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b, die voor een tijdsduur van ten minste twee jaar wordt geplaatst in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, de Nederlandse Antillen of op Aruba heeft aanspraak op een renteloze lening ter zake van de aankoop van een tweede personenauto, indien op goede gronden kan worden aangenomen dat het gezinsverband aldaar eveneens ten minste twee jaar zal bestaan.relaties0
 • 2.Het bedrag van de lening is niet hoger dan de som van de aankoopprijs van de auto en de kosten voor een verzekering daarvan voor één jaar, met inachtneming van de maximumbedragen die zijn opgenomen in tabel 16.relaties0
 • 3.De aflossing van de lening geschiedt vóór het einde van de plaatsing in ten hoogste zesendertig gelijke maandelijkse opeenvolgende termijnen, aanvangende met de maand volgende op die waarin de lening is verstrekt.relaties0
relaties0relaties0
relaties0
relaties0

Hoofdstuk 3 Voorzieningen Dienst Buitenlandse Zaken

Artikel 23 Toepasselijkheid

 • 1.Dit hoofdstuk is van toepassing op:
  • a.de defensie-ambtenaar aan wie een diplomatieke titel is verleend;relaties0
  • b.de defensie-ambtenaar die naar het oordeel van de Minister feitelijk op een post is tewerkgesteld, maar aan wie geen diplomatieke titel is verleend;relaties0
  • c.de vlag- of opperofficier die met ingang van een datum gelegen voor 1 juli 2014 feitelijk is tewerkgesteld bij een internationale staf buiten Nederland, doch uiterlijk tot 1 juli 2017,relaties0

  indien aan de overplaatsbare ambtenaar DBZ die vergelijkbaar is met de betreffende defensie-ambtenaar aanspraak zou zijn verleend op het DBZV.relaties0
 • 2.De aanspraak op de voorzieningen ingevolge dit hoofdstuk gaat in op de dag dat de defensie-ambtenaar bij de post of internationale staf aankomt en eindigt op de dag voorafgaande aan die van zijn definitieve vertrek.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 24 Voorzieningen

 • 1.Onverminderd artikel 25 heeft de defensie-ambtenaar behalve op inkomsten op grond van het Inkomstenbesluit militairen, onderscheidenlijk het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, in voorkomend geval aanspraak op:
  • a.een koopkrachtgelijkstelling van het netto Nederlands salaris;relaties0
  • b.standplaatsgebonden voorzieningen;relaties0
  • c.functiegebonden voorzieningen;relaties0
  • d.voorzieningen in verband met een niet op de standplaats verblijvende echtgenoot;relaties0
  • e.voorzieningen in verband met niet op de standplaats verblijvende kinderen;relaties0
  • f.voorzieningen bij overplaatsing naar de post;relaties0
  • g.voorzieningen bij plaatsingen van korte duur bij een post;relaties0
  • h.voorzieningen in verband met overwerk op de post,relaties0

  met overeenkomstige toepassing van het DBZV en de Regeling overwerkvergoeding posten.relaties0
 • 2.Bij de overeenkomstige toepassing van het DBZV en de Regeling overwerkvergoeding posten wordt het functieniveau van de defensie-ambtenaar bepaald met toepassing van tabel 17.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 25 Aanvullende bepalingen voor militairen

 • 1.Bij de toepassing van de koopkrachtgelijkstelling, bedoeld in artikel 24, eerste lid, onder a, wordt het netto Nederlands salaris van de militair vastgesteld op het verschil tussen:
  • a.de bezoldiging, vermeerderd met:
   • 1°.de garantievliegtoelage en de toelage woninghuur Koninklijke marechaussee, bedoeld in artikel 11, onderscheidenlijk 39 van de Inkomstenregeling militairen, indien daarop aanspraak bestaat op de datum van aanvaarding van de diplomatieke functie of op de datum van aanvang van de feitelijke tewerkstelling;relaties0
   • 2°.de vaste extra-beslagleggingstoelage,relaties0

   enrelaties0
  • b.de som van de over a verschuldigde:
   • 1°.de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen, die wordt ingehouden krachtens de Kaderwet militaire pensioenen;relaties0
   • 2°.de premie voor het bovenwettelijk arbeidsongeschiktheidspensioen, bedoeld in artikel 23b van het Inkomstenbesluit militairen, zonder rekening te houden met een eventueel door de militair gekozen verlaging van die premie;relaties0
   • 4°.de inhouding inzake werkloosheid, bedoeld in paragraaf 5, artikel 31, van de Wet FVP;relaties0
   • 5°.de loonheffing code 1;relaties0
   • 6°.de voor de militair verschuldigde premie, bedoeld in artikel 4 van de Regeling ziektekostenverzekering militairen, na aftrek van de werkgeversbijdrage als bedoeld in artikel 5 van die regeling;
    met dien verstande dat in voorkomend geval geen rekening wordt gehouden met een individuele afwijking als gevolg van:relaties0
   • 7°.een in te houden spaarbedrag als bedoeld in de Spaarloonregeling defensiepersoneel en de Premiespaarregeling defensiepersoneel;relaties0
   • 8°.een in te houden premie inzake het Invaliditeitspensioen Aanvullingsplan.relaties0
   relaties0
  relaties0
 • 2.In afwijking van de bepalingen met betrekking tot de vergoeding ziektekosten in het DBZV is op de militair de Regeling ziektekostenverzekering militairen van toepassing.relaties0
 • 3.De militair die behoort tot de categorie vlag- of opperofficier die feitelijk is tewerkgesteld bij een internationale staf buiten Nederland heeft aanspraak op een bruikleenverstrekking van de goederen, die zijn opgenomen in de Regeling bruikleenverstrekking buitenland militair personeel.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 26 Aanvullende toelage-buitenland

 • 1.De militair die vóór 1 oktober 1991 aanspraak had op de maandelijkse aanvullende toelage-buitenland op grond van de Regeling aanvullende toelage-buitenland militairen zeemacht, onderscheidenlijk Regeling aanvullende toelage-buitenland militairen land- en luchtmacht, zonder dat de toelage officieren-arts, -tandarts of -apotheker waarop hij gelijktijdig aanspraak had in de voor hem geldende pensioengrondslag was opgenomen, behoudt de aanspraak op die aanvullende toelage-buitenland.relaties0
 • 2.De militair die aanspraak heeft op de toelage woninghuur Koninklijke marechaussee, bedoeld in artikel 39 van de Inkomstenregeling militairen, heeft aanspraak op een aanvullende toelage-buitenland, waarvan het bedrag wordt vastgesteld met toepassing van tabel 7.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 28 Mogelijkheid tot afwijken

De Minister is bevoegd te beslissen in die gevallen waarin deze regeling naar zijn oordeel niet of niet in redelijkheid voorziet

relaties0relaties0

Artikel 29 Intrekking

Ingetrokken worden:

 • a.de ministeriële regeling van 28 augustus 1974, nr. 983972/978688 (Stationering van opvarenden van Nederlandse onderzeeboten die onder FOSM opereren);relaties0
 • b.de Tijdelijke maatregel financiële voorzieningen Verenigde Staten van Amerika en Canada;relaties0
 • c.de ministeriële regeling van 27 juni 1986, nr. PB86/1510/2897 (Voorzieningen voor in het buitenland geplaatst burgerpersoneel);relaties0
 • d.de Regeling aanvullende toelage-buitenland militairen zeemacht, onderscheidenlijk de Regeling aanvullende toelage-buitenland militairen land- en luchtmacht;relaties0
 • e.de Regeling aanvullende voorzieningen Goose Bay;relaties0
 • f.de ministeriële regeling van 5 september 1984, nr. PP84/001/4382 (Aanvullende maandelijkse tegemoetkoming AFCENT);relaties0
 • g.het DBZ Voorzieningenstelsel Defensie (DBZV-DEF);relaties0
 • h.de Regeling faciliteiten genees- en tandheelkundige verstrekkingen buitenland;relaties0
 • i.de Regeling Voorzieningen UNTSO-waarnemers enrelaties0
 • j.de ministeriële regeling van 25 februari 1982, nummer PP82/002/781 (Regeling Voorlopige voorzieningen Sinaï).relaties0
relaties0relaties0

Artikel 30 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van ondertekening en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

relaties0relaties0

Artikel 31 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel (afgekort: VBD).

relaties0relaties0
relaties0

Deze regeling zal worden geplaatst in de bundel Bezoldiging militairen (MP 31-400A) en in de bundel Uitvoering bezoldiging burgerpersoneel defensie (MP 33-310/320). Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie,
voor deze:
de Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid,
B.H.J.J.M.
Völkers
Tabel 1.
Aruba          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 2,099102,20180 13,6158417,48842 23,9274924,74306 37,5433342,23148 1.243,201.297,20
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 2,099102,20180 13,6158417,48842 23,9274924,74306 37,5433342,23148 953,12994,52
2. gehuwd gezin niet aldaar 2,099102,20180 13,6158417,48842 11,9637512,37153 25,5795929,85995 290,08302,68
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 2,099102,20180 13,6158417,48842 11,9637512,37153 25,5795929,85995 290,08302,68
4. ongehuwd 2,099102,20180 11,1649814,34050 11,9637512,37153 23,1287326,71203 290,08302,68
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 2,099102,20180 13,6158417,48842 11,9637512,37153 25,5795929,85995 393,68410,78
Australië          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,606401,59555 21,7095421,98928 13,2906815,22426 35,0002237,21354 1.243,201.297,20
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,606401,59555 21,7095421,98928 13,2906815,22426 35,0002237,21354 953,12994,52
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,606401,59555 21,7095421,98928 6,645347,61213 28,3548829,60141 290,08302,68
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,606401,59555 21,7095421,98928 6,645347,61213 28,3548829,60141 290,08302,68
4. ongehuwd 1,606401,59555 17,8018218,03121 6,645347,61213 24,4471625,64334 290,08302,68
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,606401,59555 21,7095421,98928 6,645347,61213 28,3548829,60141 393,68410,78
België          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 21,9000020,60000 9,508209,40680 31,4082030,00680 953,12994,52
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 21,9000020,60000 9,508209,40680 31,4082030,00680 808,08843,18
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 21,9000020,60000 4,754104,70340 26,6541025,30340 93,2497,29
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 21,9000020,60000 4,754104,70340 26,6541025,30340 93,2497,29
4. ongehuwd 1,00000 17,9580016,89200 4,754104,70340 22,7121021,59540 259,00270,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 21,9000020,60000 4,754104,70340 26,6541025,30340 362,60378,35
BonaireBelize          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,171202,46620 27,9111210,34953 32,9243246,47922 60,8354456,82875 1.243,201.297,20
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,171202,46620 27,9111210,34953 32,9243246,47922 60,8354456,82875 953,12994,52
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,171202,46620 27,9111210,34953 16,4621623,23961 44,3732833,58914 290,08302,68
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,171202,46620 27,9111210,34953 16,4621623,23961 44,3732833,58914 290,08302,68
4. ongehuwd 1,171202,46620 22,887128,48661 16,4621623,23961 39,3492831,72622 290,08302,68
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,171202,46620 27,9111210,34953 16,4621623,23961 44,3732833,58914 393,68410,78
Bonaïre          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,22915 17,99683 31,29276 49,28959 € 1.297,20
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,22915 17,99683 31,29276 49,28959 € 994,52
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,22915 17,99683 15,64638 33,64321 € 302,68
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,22915 17,99683 15,64638 33,64321 € 302,68
4. ongehuwd 1,22915 14,75740 15,64638 30,40378 € 302,68
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,22915 17,99683 15,64638 33,64321 € 410,78
Brunei          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,587801,62810 37,2448731,93078 50,3139748,36582 87,5588480,29660 1.243,201.297,20
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,587801,62810 37,2448731,93078 50,3139748,36582 87,5588480,29660 953,12994,52
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,587801,62810 37,2448731,93078 25,1569824,18291 62,4018556,11369 290,08302,68
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,587801,62810 37,2448731,93078 25,1569824,18291 62,4018556,11369 290,08302,68
4. ongehuwd 1,587801,62810 30,5407926,18324 25,1569824,18291 55,6977750,36615 290,08302,68
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,587801,62810 37,2448731,93078 25,1569824,18291 62,4018556,11369 393,68410,78
Canada          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,511171,56620 11,3864110,84504 7,819335,18755 19,2057416,03259 1.243,201.297,20
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,511171,56620 11,3864110,84504 7,819335,18755 19,2057416,03259 953,12994,52
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,511171,56620 11,3864110,84504 3,909662,59377 15,2960713,43881 290,08302,68
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,511171,56620 11,3864110,84504 3,909662,59377 15,2960713,43881 290,08302,68
4. ongehuwd 1,511171,56620 9,336868,89293 3,909662,59377 13,2465211,48670 290,08302,68
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,511171,56620 11,3864110,84504 3,909662,59377 15,2960713,43881 393,68410,78
Canada (Bagotville)          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,56620 10,84504 14,69805 25,54309 € 1.297,20
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,56620 10,84504 14,69805 25,54309 € 994,52
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,56620 10,84504 7,34903 18,19407 € 302,68
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,56620 10,84504 7,34903 18,19407 € 302,68
4. ongehuwd 1,56620 8,89293 7,34903 16,24196 € 302,68
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,56620 10,84504 7,34903 18,19407 € 410,78
Canada (Cold lake)          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,511171,56620 11,3864110,84504 20,8515420,75019 32,2379531,59523 1.243,201.297,20
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,511171,56620 11,3864110,84504 20,8515420,75019 32,2379531,59523 953,12994,52
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,511171,56620 11,3864110,84504 10,4257710,37510 21,8121821,22014 290,08302,68
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,511171,56620 11,3864110,84504 10,4257710,37510 21,8121821,22014 290,08302,68
4. ongehuwd 1,511171,56620 9,336868,89293 10,4257710,37510 19,7626319,26803 290,08302,68
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,511171,56620 11,3864110,84504 10,4257710,37510 21,8121821,22014 393,68410,78
Chili          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 779,03440874,39900 2,188040,00000 23,1149422,62000 25,3029822,62000 1.243,201.297,20
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 779,03440874,39900 2,188040,00000 23,1149422,62000 25,3029822,62000 953,12994,52
2. gehuwd gezin niet aldaar 779,03440874,39900 2,188040,00000 11,5574711,31000 13,7455111,31000 290,08302,68
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 779,03440874,39900 2,188040,00000 11,5574711,31000 13,7455111,31000 290,08302,68
4. ongehuwd 779,03440874,39900 1,794190,00000 11,5574711,31000 13,3516611,31000 290,08302,68
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 779,03440874,39900 2,188040,00000 11,5574711,31000 13,7455111,31000 393,68410,78
China          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 7,996008,03360 43,6999751,07474 38,1092341,24340 81,8092092,31814 1.243,201.297,20
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 7,996008,03360 43,6999751,07474 38,1092341,24340 81,8092092,31814 953,12994,52
2. gehuwd gezin niet aldaar 7,996008,03360 43,6999751,07474 19,0546220,62170 62,7545971,69644 290,08302,68
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 7,996008,03360 43,6999751,07474 19,0546220,62170 62,7545971,69644 290,08302,68
4. ongehuwd 7,996008,03360 35,8339841,88128 19,0546220,62170 54,8886062,50298 290,08302,68
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 7,996008,03360 43,6999751,07474 19,0546220,62170 62,7545971,69644 393,68410,78
Curaçao          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 2,099102,20180 13,9288310,30112 26,6593525,81046 40,5881836,11158 1.243,201.297,20
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 2,099102,20180 13,9288310,30112 26,6593525,81046 40,5881836,11158 953,12994,52
2. gehuwd gezin niet aldaar 2,099102,20180 13,9288310,30112 13,3296712,90523 27,2585023,20635 290,08302,68
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 2,099102,20180 13,9288310,30112 13,3296712,90523 27,2585023,20635 290,08302,68
4. ongehuwd 2,099102,20180 11,421648,44692 13,3296712,90523 24,7513121,35215 290,08302,68
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 2,099102,20180 13,9288310,30112 13,3296712,90523 27,2585023,20635 393,68410,78
Denemarken          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 7,44155 42,65281 11,12692 53,77973 € 1.081,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 7,44155 42,65281 11,12692 53,77973 € 886,42
2. gehuwd gezin niet aldaar 7,44155 42,65281 5,56346 48,21627 € 183,77
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 7,44155 42,65281 5,56346 48,21627 € 183,77
4. ongehuwd 7,44155 34,97530 5,56346 40,53876 € 270,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 7,44155 42,65281 5,56346 48,21627 € 378,35
Duitsland          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 22,2000020,10000 8,578448,43102 30,7784428,53102 953,12994,52
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 22,2000020,10000 8,578448,43102 30,7784428,53102 808,08843,18
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 22,2000020,10000 4,289224,21551 26,4892224,31551 93,2497,29
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 22,2000020,10000 4,289224,21551 26,4892224,31551 93,2497,29
4. ongehuwd 1,00000 18,2040016,48200 4,289224,21551 22,4932220,69751 259,00270,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 22,2000020,10000 4,289224,21551 26,4892224,31551 362,60378,35
Estland          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 15,3000014,80000 26,9802026,86320 42,2802041,66320 1.036,001.081,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 15,3000014,80000 26,9802026,86320 42,2802041,66320 849,52886,42
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 15,3000014,80000 13,4901013,43160 28,7901028,23160 176,12183,77
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 15,3000014,80000 13,4901013,43160 28,7901028,23160 176,12183,77
4. ongehuwd 1,00000 12,5460012,13600 13,4901013,43160 26,0361025,56760 259,00270,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 15,3000014,80000 13,4901013,43160 28,7901028,23160 362,60378,35
Frankrijk          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 17,8000016,40000 8,269568,17128 26,0695624,57128 1.036,001.081,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 17,8000016,40000 8,269568,17128 26,0695624,57128 849,52886,42
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 17,8000016,40000 4,134784,08564 21,9347820,48564 176,12183,77
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 17,8000016,40000 4,134784,08564 21,9347820,48564 176,12183,77
4. ongehuwd 1,00000 14,5960013,44800 4,134784,08564 18,7307817,53364 259,00270,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 17,8000016,40000 4,134784,08564 21,9347820,48564 362,60378,35
Frans Guyana          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 75,7000073,40000 63,0411662,21592 138,74116135,61592 1.243,201.297,20
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 75,7000073,40000 63,0411662,21592 138,74116135,61592 953,12994,52
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 75,7000073,40000 31,5205831,10796 107,22058104,50796 290,08302,68
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 75,7000073,40000 31,5205831,10796 107,22058104,50796 290,08302,68
4. ongehuwd 1,00000 62,0740060,18800 31,5205831,10796 93,5945891,29596 290,08302,68
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 75,7000073,40000 31,5205831,10796 107,22058104,50796 393,68410,78
Griekenland          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 13,6000011,80000 20,3798420,05692 33,9798431,85692 1.036,001.081,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 13,6000011,80000 20,3798420,05692 33,9798431,85692 849,52886,42
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 13,6000011,80000 10,1899210,02846 23,7899221,82846 176,12183,77
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 13,6000011,80000 10,1899210,02846 23,7899221,82846 176,12183,77
4. ongehuwd 1,00000 11,152009,67600 10,1899210,02846 21,3419219,70446 259,00270,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 13,6000011,80000 10,1899210,02846 23,7899221,82846 362,60378,35
Hongarije          
1a. gehuwd 1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen gezin aldaar, met kinderen 325,68340365,14500 7,485980,89800 16,7678117,31410 24,2537918,21210 1.036,001.081,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 325,68340365,14500 7,485980,89800 16,7678117,31410 24,2537918,21210 849,52886,42
2. gehuwd gezin niet aldaar 325,68340365,14500 7,485980,89800 8,383918,65705 15,869899,55505 176,12183,77
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 325,68340365,14500 7,485980,89800 8,383918,65705 15,869899,55505 176,12183,77
4. ongehuwd 325,68340365,14500 6,138510,73636 8,383918,65705 14,522429,39341 259,00270,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 325,68340365,14500 7,485980,89800 8,383918,65705 15,869899,55505 362,60378,35
Israël          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 4,226203,94730 33,1875043,67289 47,7876750,42918 80,9751794,10207 1.243,201.297,20
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 4,226203,94730 33,1875043,67289 47,7876750,42918 80,9751794,10207 953,12994,52
2. gehuwd gezin niet aldaar 4,226203,94730 33,1875043,67289 23,8938425,21459 57,0813468,88748 290,08302,68
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 4,226203,94730 33,1875043,67289 23,8938425,21459 57,0813468,88748 290,08302,68
4. ongehuwd 4,226203,94730 27,2137535,81177 23,8938425,21459 51,1075961,02636 290,08302,68
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 4,226203,94730 33,1875043,67289 23,8938425,21459 57,0813468,88748 393,68410,78
Italië          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 14,5000011,20000 16,9689016,47984 31,4689027,67984 1.036,001.081,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 14,5000011,20000 16,9689016,47984 31,4689027,67984 849,52886,42
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 14,5000011,20000 8,484458,23992 22,9844519,43992 176,12183,77
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 14,5000011,20000 8,484458,23992 22,9844519,43992 176,12183,77
4. ongehuwd 1,00000 11,890009,18400 8,484458,23992 20,3744517,42392 259,00270,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 14,5000011,20000 8,484458,23992 22,9844519,43992 362,60378,35
Jordanië          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 0,87130 32,62114 46,55002 79,17116 € 1.297,20
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 0,87130 32,62114 46,55002 79,17116 € 994,52
2. gehuwd gezin niet aldaar 0,87130 32,62114 23,27501 55,89615 € 302,68
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 0,87130 32,62114 23,27501 55,89615 € 302,68
4. ongehuwd 0,87130 26,74934 23,27501 50,02435 € 302,68
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 0,87130 32,62114 23,27501 55,89615 € 410,78
Litouwen          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 5,700006,70000 37,9251638,28396 43,6251644,98396 1.036,001.081,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 5,700006,70000 37,9251638,28396 43,6251644,98396 849,52886,42
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 5,700006,70000 18,9625819,14198 24,6625825,84198 176,12183,77
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 5,700006,70000 18,9625819,14198 24,6625825,84198 176,12183,77
4. ongehuwd 1,00000 4,674005,49400 18,9625819,14198 23,6365824,63598 259,00270,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 5,700006,70000 18,9625819,14198 24,6625825,84198 362,60378,35
Luxemburg          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 16,3000014,20000 8,164267,12608 24,4642621,32608 1.036,001.081,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 16,3000014,20000 8,164267,12608 24,4642621,32608 849,52886,42
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 16,3000014,20000 4,082133,56304 20,3821317,76304 176,12183,77
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 16,3000014,20000 4,082133,56304 20,3821317,76304 176,12183,77
4. ongehuwd 1,00000 13,3660011,64400 4,082133,56304 17,4481315,20704 259,00270,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 16,3000014,20000 4,082133,56304 20,3821317,76304 362,60378,35
Noorwegen          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 9,7692010,50100 32,5107529,43053 8,268679,08602 40,7794238,51655 1.036,001.081,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 9,7692010,50100 32,5107529,43053 8,268679,08602 40,7794238,51655 849,52886,42
2. gehuwd gezin niet aldaar 9,7692010,50100 32,5107529,43053 4,134344,54301 36,6450933,97354 176,12183,77
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 9,7692010,50100 32,5107529,43053 4,134344,54301 36,6450933,97354 176,12183,77
4. ongehuwd 9,7692010,50100 26,6588124,13303 4,134344,54301 30,7931528,67604 259,00270,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 9,7692010,50100 32,5107529,43053 4,134344,54301 36,6450933,97354 362,60378,35
Noorwegen (Bardufoss)          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 9,7692010,50100 32,5107529,43053 38,2426037,35365 70,7533566,78418 1.036,001.081,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 9,7692010,50100 32,5107529,43053 38,2426037,35365 70,7533566,78418 849,52886,42
2. gehuwd gezin niet aldaar 9,7692010,50100 32,5107529,43053 19,1213018,67683 51,6320548,10736 176,12183,77
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 9,7692010,50100 32,5107529,43053 19,1213018,67683 51,6320548,10736 176,12183,77
4. ongehuwd 9,7692010,50100 26,6588124,13303 19,1213018,67683 45,7801142,80986 259,00270,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 9,7692010,50100 32,5107529,43053 19,1213018,67683 51,6320548,10736 362,60378,35
Noorwegen (Stavanger)          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 9,7692010,50100 34,0662529,43053 12,5486012,11470 46,6148541,54523 1.036,001.081,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 9,7692010,50100 34,0662529,43053 12,5486012,11470 46,6148541,54523 849,52886,42
2. gehuwd gezin niet aldaar 9,7692010,50100 34,0662529,43053 6,274306,05735 40,3405535,48788 176,12183,77
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 9,7692010,50100 34,0662529,43053 6,274306,05735 40,3405535,48788 176,12183,77
4. ongehuwd 9,7692010,50100 27,9343224,13303 6,274306,05735 34,2086230,19038 259,00270,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 9,7692010,50100 34,0662529,43053 6,274306,05735 40,3405535,48788 362,60378,35
Oostenrijk          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 23,20000 9,60960 32,80960 € 1.081,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 23,20000 9,60960 32,80960 € 886,42
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 23,20000 4,80480 28,00480 € 183,77
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 23,20000 4,80480 28,00480 € 183,77
4. ongehuwd 1,00000 19,02400 4,80480 23,82880 € 270,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 23,20000 4,80480 28,00480 € 378,35
Polen          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 4,292704,58005 0,00000 16,38000 16,38000 1.036,001.081,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 4,292704,58005 0,00000 16,38000 16,38000 849,52886,42
2. gehuwd gezin niet aldaar 4,292704,58005 0,00000 8,19000 8,19000 176,12183,77
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 4,292704,58005 0,00000 8,19000 8,19000 176,12183,77
4. ongehuwd 4,292704,58005 0,00000 8,19000 8,19000 259,00270,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 4,292704,58005 0,00000 8,19000 8,19000 362,60378,35
Portugal          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 2,100000,00000 8,760188,58000 10,860188,58000 1.036,001.081,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 2,100000,00000 8,760188,58000 10,860188,58000 849,52886,42
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 2,100000,00000 4,380094,29000 6,480094,29000 176,12183,77
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 2,100000,00000 4,380094,29000 6,480094,29000 176,12183,77
4. ongehuwd 1,00000 1,722000,00000 4,380094,29000 6,102094,29000 259,00270,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 2,100000,00000 4,380094,29000 6,480094,29000 362,60378,35
Roemenië          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 4,635504,86830 0,000001,41733 35,1000035,59748 35,1000037,01481 1.036,001.081,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 4,635504,86830 0,000001,41733 35,1000035,59748 35,1000037,01481 849,52886,42
2. gehuwd gezin niet aldaar 4,635504,86830 0,000001,41733 17,5500017,79874 17,5500019,21607 176,12183,77
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 4,635504,86830 0,000001,41733 17,5500017,79874 17,5500019,21607 176,12183,77
4. ongehuwd 4,635504,86830 0,000001,16221 17,5500017,79874 17,5500018,96095 259,00270,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 4,635504,86830 0,000001,41733 17,5500017,79874 17,5500019,21607 362,60378,35
Saba          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,171201,22915 22,8578415,81760 37,3733535,23171 60,2311951,04931 1.243,201.297,20
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,171201,22915 22,8578415,81760 37,3733535,23171 60,2311951,04931 953,12994,52
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,171201,22915 22,8578415,81760 18,6866817,61586 41,5445233,43346 290,08302,68
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,171201,22915 22,8578415,81760 18,6866817,61586 41,5445233,43346 290,08302,68
4. ongehuwd 1,171201,22915 18,7434312,97043 18,6866817,61586 37,4301130,58629 290,08302,68
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,171201,22915 22,8578415,81760 18,6866817,61586 41,5445233,43346 393,68410,78
Saoedi Arabië          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 4,61500 19,75320 49,50597 69,25917 € 1.297,20
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 4,61500 19,75320 49,50597 69,25917 € 994,52
2. gehuwd gezin niet aldaar 4,61500 19,75320 24,75299 44,50619 € 302,68
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 4,61500 19,75320 24,75299 44,50619 € 302,68
4. ongehuwd 4,61500 16,19762 24,75299 40,95061 € 302,68
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 4,61500 19,75320 24,75299 44,50619 € 410,78
Spanje          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 15,4000013,90000 10,8014410,66104 26,2014424,56104 1.036,001.081,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 15,4000013,90000 10,8014410,66104 26,2014424,56104 849,52886,42
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 15,4000013,90000 5,400725,33052 20,8007219,23052 176,12183,77
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 15,4000013,90000 5,400725,33052 20,8007219,23052 176,12183,77
4. ongehuwd 1,00000 12,6280011,39800 5,400725,33052 18,0287216,72852 259,00270,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 15,4000013,90000 5,400725,33052 20,8007219,23052 362,60378,35
Sri Lanka          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 227,97900 9,62536 52,15975 61,78511 € 1.297,20
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 227,97900 9,62536 52,15975 61,78511 € 994,52
2. gehuwd gezin niet aldaar 227,97900 9,62536 26,07987 35,70523 € 302,68
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 227,97900 9,62536 26,07987 35,70523 € 302,68
4. ongehuwd 227,97900 7,89280 26,07987 33,97267 € 302,68
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 227,97900 9,62536 26,07987 35,70523 € 410,78
St. Eustatius          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,171201,22915 22,8578415,81760 29,7070328,00470 52,5648743,82230 1.243,201.297,20
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,171201,22915 22,8578415,81760 29,7070328,00470 52,5648743,82230 953,12994,52
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,171201,22915 22,8578415,81760 14,8535114,00235 37,7113529,81995 290,08302,68
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,171201,22915 22,8578415,81760 14,8535114,00235 37,7113529,81995 290,08302,68
4. ongehuwd 1,171201,22915 18,7434312,97043 14,8535114,00235 33,5969426,97278 290,08302,68
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,171201,22915 22,8578415,81760 14,8535114,00235 37,7113529,81995 393,68410,78
St. Maarten          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 2,099102,20180 13,094184,83877 28,2283126,16776 41,3224931,00653 1.243,201.297,20
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 2,099102,20180 13,094184,83877 28,2283126,16776 41,3224931,00653 953,12994,52
2. gehuwd gezin niet aldaar 2,099102,20180 13,094184,83877 14,1141513,08388 27,2083317,92265 290,08302,68
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 2,099102,20180 13,094184,83877 14,1141513,08388 27,2083317,92265 290,08302,68
4. ongehuwd 2,099102,20180 10,737233,96779 14,1141513,08388 24,8513817,05167 290,08302,68
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 2,099102,20180 13,094184,83877 14,1141513,08388 27,2083317,92265 393,68410,78
Turkije          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 7,634609,05750 0,00000 31,2000030,42000 31,2000030,42000 1.036,001.081,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 7,634609,05750 0,00000 31,2000030,42000 31,2000030,42000 849,52886,42
2. gehuwd gezin niet aldaar 7,634609,05750 0,00000 15,6000015,21000 15,6000015,21000 176,12183,77
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 7,634609,05750 0,00000 15,6000015,21000 15,6000015,21000 176,12183,77
4. ongehuwd 7,634609,05750 0,00000 15,6000015,21000 15,6000015,21000 259,00270,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 7,634609,05750 0,00000 15,6000015,21000 15,6000015,21000 362,60378,35
Verenigd Koninkrijk          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 0,897600,90200 1,356951,09878 7,905847,88570 9,262798,98448 1.036,001.081,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 0,897600,90200 1,356951,09878 7,905847,88570 9,262798,98448 849,52886,42
2. gehuwd gezin niet aldaar 0,897600,90200 1,356951,09878 3,952923,94285 5,309875,04163 176,12183,77
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 0,897600,90200 1,356951,09878 3,952923,94285 5,309875,04163 176,12183,77
4. ongehuwd 0,897600,90200 1,112700,90100 3,952923,94285 5,065624,84385 259,00270,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 0,897600,90200 1,356951,09878 3,952923,94285 5,309875,04163 362,60378,35
Verenigde Staten van Amerika (NY)          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,171201,22915 16,4359610,97091 7,265608,65573 23,7015619,62664 1.243,201.297,20
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,171201,22915 16,4359610,97091 7,265608,65573 23,7015619,62664 953,12994,52
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,171201,22915 16,4359610,97091 3,632804,32787 20,0687615,29878 290,08302,68
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,171201,22915 16,4359610,97091 3,632804,32787 20,0687615,29878 290,08302,68
4. ongehuwd 1,171201,22915 13,477498,99615 3,632804,32787 17,1102913,32402 290,08302,68
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,171201,22915 16,4359610,97091 3,632804,32787 20,0687615,29878 393,68410,78
Zuid Afrika          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 16,8872017,96570 0,00000 21,0600024,18000 21,0600024,18000 1.243,201.297,20
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 16,8872017,96570 0,00000 21,0600024,18000 21,0600024,18000 953,12994,52
2. gehuwd gezin niet aldaar 16,8872017,96570 0,00000 10,5300012,09000 10,5300012,09000 290,08302,68
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 16,8872017,96570 0,00000 10,5300012,09000 10,5300012,09000 290,08302,68
4. ongehuwd 16,8872017,96570 0,00000 10,5300012,09000 10,5300012,09000 290,08302,68
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 16,8872017,96570 0,00000 10,5300012,09000 10,5300012,09000 393,68410,78
Zweden          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 10,6960010,09075 1,7329814,79900 8,7286910,74519 10,4616725,54419 1.036,001.081,00
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 10,6960010,09075 1,7329814,79900 8,7286910,74519 10,4616725,54419 849,52886,42
2. gehuwd gezin niet aldaar 10,6960010,09075 1,7329814,79900 4,364355,37259 6,0973320,17159 176,12183,77
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 10,6960010,09075 1,7329814,79900 4,364355,37259 6,0973320,17159 176,12183,77
4. ongehuwd 10,6960010,09075 1,4210512,13518 4,364355,37259 5,7854017,50777 259,00270,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 10,6960010,09075 1,7329814,79900 4,364355,37259 6,0973320,17159 362,60378,35
Tabel 1.a.
Aruba          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 2,099102,20180 13,6158417,48842 23,9274924,74306 37,5433342,23148 1.502,201.567,45
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 2,099102,20180 13,6158417,48842 23,9274924,74306 37,5433342,23148 1.419,321.480,97
2. gehuwd gezin niet aldaar 2,099102,20180 13,6158417,48842 11,9637512,37153 25,5795929,85995 372,96389,16
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 2,099102,20180 13,6158417,48842 11,9637512,37153 25,5795929,85995 455,84475,64
4. ongehuwd 2,099102,20180 11,1649814,34050 11,9637512,37153 23,1287326,71203 352,24367,54
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 2,099102,20180 13,6158417,48842 11,9637512,37153 25,5795929,85995 652,68681,03
Australië          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,606401,59555 21,7095421,98928 13,2906815,22426 35,0002237,21354 1.502,201.567,45
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,606401,59555 21,7095421,98928 13,2906815,22426 35,0002237,21354 1.419,321.480,97
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,606401,59555 21,7095421,98928 6,645347,61213 28,3548829,60141 372,96389,16
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,606401,59555 21,7095421,98928 6,645347,61213 28,3548829,60141 455,84475,64
4. ongehuwd 1,606401,59555 17,8018218,03121 6,645347,61213 24,4471625,64334 352,24367,54
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,606401,59555 21,7095421,98928 6,645347,61213 28,3548829,60141 652,68681,03
België          
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen 1,00000 21,9000020,60000 9,508209,40680 31,4082030,00680 1.139,601.189,10
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen 1,00000 21,9000020,60000 9,508209,40680 31,4082030,00680 1.139,601.189,10
2. gehuwd gezin niet aldaar 1,00000 21,9000020,60000 4,754104,70340 26,6541025,30340 134,68140,53
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar 1,00000 21,9000020,60000 4,754104,70340 26,6541025,30340 196,84205,39
4. ongehuwd 1,00000 17,9580016,89200 4,754104,70340 22,7121021,59540 300,44313,49
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar 1,00000 21,9000020,60000