Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling dienstreizen defensie
Publicatiedatum:01-02-2023Geldigheid:01-02-2023 t/m 01-03-2023Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20230201 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling dienstreizen defensie
De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

– het Besluit dienstreizen defensie

Besluit:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.In deze regeling wordt verstaan onder:relaties0
 • 2.Onder commandant, bedoeld in deze regeling wordt verstaan de commandant als bedoeld in de Regeling aanwijzing commandanten defensie.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2 Niet-toepasselijkheid regeling

De groepen, bedoeld in artikel 3 tweede lid, onderdeel d, van het BDD zijn degenen die op individuele basis of in groepsverband zijn ingezet in het kader van een door de minister als zodanig aangemerkte vredes- en humanitaire operatie of andere vorm van daadwerkelijke inzet buiten Nederland.

relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 2 Vergoeding van reiskosten

Artikel 3 Reiskosten openbaar vervoer

 • 1.Wegens reiskosten met openbaar vervoer worden vergoed de kosten die blijkens overgelegde bewijsstukken in verband met de dienstreis zijn gemaakt in het vervoermiddel dat voor de dienstreis in aanmerking komt.relaties0
 • 2.Niet voor vergoeding komen in aanmerking de kosten wegens reizen met lokaal openbaar vervoer in een gebied buiten Nederland.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 4 Indeling in groepen

 • 1.De dienstreizigers zijn ingedeeld in vier groepen:
  • a)groep 1: de secretaris-generaal, de directeuren-generaal alsmede zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 17 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van schout-bij-nacht, generaal-majoor of een hogere rang;relaties0
  • b)groep 2: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 14 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van kapitein ter zee, kolonel of een hogere rang, voor zover zij niet behoren tot groep 1;relaties0
  • c)groep 3: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 9 of een hogere schaal van het IBBAD dan wel een hogere rang dan adjudant-onderofficier/vaandrig, voor zover zij niet behoren tot de groepen 1 en 2; enrelaties0
  • d)groep 4: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 8 of een lagere schaal van het IBBAD, dan wel zij die een functie vervullen waaraan is verbonden de rang van adjudantonderofficier/vaandrig of een lagere rang of stand.relaties0
  relaties0
 • 2.Ingeval van een dienstreiziger met een titulaire rang of een rang verbonden aan de fase van een bepaalde opleiding, wordt deze door de commandant ingedeeld in de met deze rang overeenkomende groep.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 5 Indeling in reisklassen

 • 1.De indeling in reisklassen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het BDD, geschiedt volgens bijlage A, Klasse-indeling bij dienstreizen Defensie.relaties0
 • 2.Indien bij een dienstreis met het vliegtuig een in bijlage A genoemde vliegtuigklasse niet voorkomt, bepaalt de commandant de klasse die met de betrokken klasse overeenkomt.relaties0
 • 3.De commandant kan, in voorkomend geval, het reizen met het vliegtuig in een hogere klasse toestaan, indien in de voor de dienstreiziger geldende klasse door plaatsgebrek geen passage kan worden besproken en de reis niet kan worden uitgesteld.relaties0
 • 4.Een dienstreiziger is gehouden te reizen in een lagere dan de voor hem geldende klasse, indien het dienstbelang dit vereist, of dit met het oog op de regeling van de dienstreis nodig wordt geacht.relaties0
 • 5.De commandant kan de persoonsbeveiliger die ter uitvoering van zijn opdracht een dienstreis onderneemt met een of meer dienstreizigers die in een hogere klasse mogen reizen, toestaan in diezelfde klasse te reizen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 6 Omslagpunt niet van overheidswege verstrekt abonnement

 • 1.Ter bepaling van het omslagpunt, bedoeld in artikel 7, derde lid, van het BDD, worden de door de dienstreiziger gemaakte reiskosten gesaldeerd met de door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen.relaties0
 • 2.De door de dienstreiziger gemaakte reiskosten zijn het totaal van:relaties0
 • 3.De door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen zijn het totaal van:
  • a)de over de looptijd van het abonnement ontvangen reiskostenvergoedingen voor de gemaakte dienstreizen; enrelaties0
  • b)de eventueel over de looptijd van dit abonnement (te) ontvangen tegemoetkomingen in de kosten van het reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling.relaties0
  relaties0
 • 4.De eigen bijdrage bedraagt € 48,29 per maand indien een door Defensie verstrekt openbaar vervoerabonnement of een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer op basis van een jaar(traject)kaart wordt ontvangen. De eigen bijdrage bedraagt € 59,95 per maand indien een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer wordt ontvangen op basis van een maand(traject)kaart.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 7 Vergoeding gebruik eigen motorrijtuig

De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van het BDD, per afgelegde kilometer inclusief eventueel meereizende dienstreizigers wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 1.

relaties0relaties0

Artikel 8 Kilometeromslagpunt en inbegrepen kosten

relaties0relaties0

Artikel 11 Vergoeding van fietsgebruik

 • 1.De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het BDD, per afgelegde kilometer met de eigen fiets, wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 2.relaties0
 • 2.De noodzakelijke kosten voor stalling van een voor de dienstreis gebruikte fiets en de noodzakelijk gemaakte andere kosten van het gebruik voor de dienstreis van een fiets worden vergoed.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 3 Vergoeding van verblijfkosten en andere kosten

Artikel 12 Verblijfkostenvergoedingen

 • 1.De vergoeding van de verblijfkosten, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het BDD, bestaat uit:
  • a.de vergoeding van maaltijden (de maaltijdcomponenten), te weten:relaties0
  • b.de vergoeding van logies (de logiescomponent); enrelaties0
  • c.de vergoeding van kleine uitgaven.relaties0
  relaties0
 • 2.De vergoeding van kleine uitgaven bestaat uit:
  • a.indien het betreft een binnenlandse dienstreis:relaties0
  • b.indien het betreft een buitenlandse dienstreis: de uur component.relaties0
  relaties0
 • 3.Ten aanzien van de maaltijdcomponenten geldt dat slechts aanspraak bestaat op:
  • a.de lunchcomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 12.00 uur en 14.00 uur geheel in de dienstreis valt;relaties0
  • b.de dinercomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 17.30 uur en 20.30 uur geheel in de dienstreis valt; enrelaties0
  • c.de ontbijtcomponent, indien het ontbijt aansluit op een binnen de dienstreis vallend logies; enrelaties0
  • d.de omgekeerde lunchcomponent, indien mede is voldaan aan de voorwaarden dat de tijd tussen 00.00 uur en 03.00 uur geheel in de dienstreis valt en gedurende die tijd geen logies wordt genoten.relaties0
  relaties0
 • 4.De bedragen van de maaltijdcomponenten worden, indien de dienstreiziger de kosten in een horecabedrijf heeft gemaakt, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Horeca. De bedragen van de kleine en grote component en de uur component worden gevonden door toepassing van bijlage C, de desbetreffende kolom.relaties0
 • 5.Indien de dienstreiziger bij een dienstreis kosten heeft gemaakt voor een maaltijd van overheidswege, bestaat geen aanspraak op enige maaltijdcomponent. De commandant bepaalt op welke plaatsen sprake is van maaltijden of logies van overheidswege.relaties0
 • 6.Indien de dienstreiziger kosten heeft gemaakt voor logies worden de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom ‘logies’.relaties0
 • 7.Indien bij een buitenlandse dienstreis een bewijsstuk van de kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de som van de ontbijt- en logiescomponent.relaties0
 • 8.Onverminderd het eerste tot en met achtste lid, geldt voor de vergoeding van kleine uitgaven dat aanspraak bestaat op:
  • a.de kleine component voor ieder vol etmaal dat de binnenlandse dienstreis duurt, alsmede voor een resterend gedeelte van een etmaal dan wel voor een dienstreis van kortere duur dan een etmaal, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat tenminste vier uren in het resterende gedeelte of in de dienstreis vallen;relaties0
  • b.tweemaal de kleine component voor iedere avond tijdens een binnenlandse dienstreis, indien op de plaats van bestemming van de dienstreis doelmatig gebruik kan worden gemaakt van maaltijden vanwege het ministerie en aansluitend op die avond op die bestemming logies wordt genoten;relaties0
  • c.de grote component, indien aansluitend op de avond tijdens de binnenlandse dienstreis logies bij een horecabedrijf wordt genoten;relaties0
  • d.de uur component voor ieder uur of gedeelte van een uur dat de dienstreis buiten het land van plaatsing, dan wel binnen het land van plaatsing buiten Nederland duurt.relaties0
  relaties0
 • 9.Indien bij reizen door verschillende gebieden buiten Nederland tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor maaltijden of logies hoeven te worden gedaan, worden deze reisgedeelten gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte buiten Nederland in welk geval aanspraak bestaat op de in dat geval van toepassing zijnde uur component.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 13 Vergoeding van andere kosten bij een buitenlandse dienstreis

 • 1.Andere kosten, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van het BDD, die bij een buitenlandse dienstreis worden vergoed zijn de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten ter zake van:
  • a.aan- en verkoop van buitenlandse betaalmiddelen;relaties0
  • b.vaccinatie;relaties0
  • c.geleden koersverlies na aftrek van eventueel gemaakte koerswinst;relaties0
  • d.uitrusting; enrelaties0
  • e.een reisverzekering met dezelfde of nagenoeg dezelfde dekking als die welke geldt indien de reis vanuit Nederland door de commandant bij de hem daarvoor aangewezen reisorganisatie zou zijn geboekt, doch alleen indien de kosten daarvan niet in de prijs van het reisbiljet zijn begrepen en voor die gevallen waarin bedoelde boeking wegens bijzondere omstandigheden niet kon plaatsvinden.relaties0
  relaties0
 • 2.De dienstreiziger die een dienstreis maakt van langere duur dan 7 dagen naar een in bijlage D vermeld gebied, waar tijdens de dienstreis sprake is van tropische hitte of polaire koude, wordt op zijn verzoek een tegemoetkoming in de werkelijk gemaakte kosten voor aanschaf van deze kleding verstrekt tot ten hoogste een bedrag van € 256,61.relaties0
 • 3.Indien een gebied niet staat vermeld in bijlage D, kan de commandant deze bijlage voor zijn dienstonderdeel voor de duur van de desbetreffende dienstreis met dit gebied uitbreiden, indien tijdens de dienstreis sprake is van de in het tweede lid bedoelde klimatologische omstandigheden en dit gebied niet is gelegen binnen Europa. Deze tijdelijke uitbreiding kan eveneens geschieden voor een gebied binnen Europa in een land dat voorkomt in bijlage D.relaties0
 • 4.De tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, wordt niet verstrekt indien:
  • a.de dienstreiziger tijdens de dienstreis de beschikking kan hebben over geschikte militaire kleding, tenzij dit door de commandant als ondoelmatig in verband met de aard van de dienstreis wordt geoordeeld; ofrelaties0
  • b.de dienstreis plaatsvindt binnen 5 jaar nadat een tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, voor kleding voor hetzelfde klimaat is verstrekt.relaties0
  relaties0
relaties0relaties0

Artikel 14 Beperkingen in de vergoeding van verblijfkosten

De op grond van artikel 13, eerste lid, onderdeel d, van het BDD, aan te wijzen activiteiten zijn:

 • a.een sollicitatiereis, indien de uitnodiging daartoe uitgaat van een tot aanstellen bevoegd gezag binnen het ministerie;relaties0
 • b.een bezoek aan de bedrijfsarts, de militair geneeskundige dienst of de door of vanwege deze dienst aangewezen persoon of instantie, of de bedrijfsmaatschappelijk werker;relaties0
 • c.door de commandant aangewezen representatieve verplichtingen, waaronder in ieder geval het bezoek ten gevolge van:
  • 1.de ziekte of het ongeval van een collega;relaties0
  • 2.het bijwonen van het huwelijk van een collega;relaties0
  • 3.het bijwonen van de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan een collega;relaties0
  • 4.het bijwonen van de receptie ter zake van een diensttijdjubileum van een collega;relaties0
  • 5.het bijwonen van de afscheidsreceptie van een collega; ofrelaties0
  • 6.het bijwonen van de begrafenis of de crematie van een gewezen collega.relaties0
  relaties0
 • d.een door de commandant aangewezen deelname aan een sportwedstrijd, centrale training of in groepsverband aan een wandelmars of -tocht.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 4 Reis- en verblijfkostenvergoeding bij detachering

Artikel 15 Detachering en reiskostenvergoeding

 • 1.In geval van een detachering heeft de dienstreiziger die de status heeft van:relaties0
 • 2.Onder onvermijdbaar doorlopende kosten, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het BDD worden verstaan de kosten:
  • a.van een niet van overheidswege verstrekte maandtrajectkaart over het voor de detachering geldende traject, die doorloopt na de datum van detachering;relaties0
  • b.van een ander niet van overheidswege verstrekt abonnement voor het reizen met het openbaar vervoer, dat doorloopt na de datum van detachering, voor de duur van de periode dat dit abonnement niet kosteloos kan worden beëindigd.relaties0
  relaties0
 • 3.Voor de toepassing van het eerste lid, wordt in de daar genoemde algemeen verbindende voorschriften verstaan onder:relaties0
 • 4.Voor de aanspraak op:
  • a.vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt de militair, indien dagelijks reizen niet mogelijk is, gelijk gesteld aan de militair met verplichte huisvesting van rijkswege;relaties0
  • b.vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt de ambtenaar gelijk gesteld aan de verhuis plichtige ambtenaar.relaties0
  relaties0
 • 5.Indien eerst achteraf blijkt dat een dienstreis een detachering wordt, is dit artikel, met uitzondering van het tweede lid, niet van toepassing op de reeds verstreken dagen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 16 Detachering en verblijfkostenvergoeding

relaties0relaties0

Artikel 16a Detachering Koninklijke Marechaussee

Voor de militair van de Koninklijke Marechaussee die in opdracht van de Commandant Koninklijke Marechaussee in het kader van de uitoefening van taken op grond van de Politiewet 2012 of de Vreemdelingenwet 2000 deze taken verricht op een andere locatie dan de standplaats voor een langere duur dan vier weken en als gevolg hiervan niet dagelijks reist tussen de woning en de plaats van tewerkstelling en voor zijn huisvesting gebruik dient te maken van hotelvoorzieningen, geldt de gehele periode van tewerkstelling als een dienstreis, waarbij huisvesting en voeding door en voor rekening van Defensie worden verstrekt. De vergoedingen vinden plaats op grond van artikelen 3 tot en met 11 en 12, tweede lid, onderdeel a, van deze regeling. Gedurende de periode van tewerkstelling bestaat geen aanspraak op vergoedingen op basis van het Verplaatsingskostenbesluit militairen.

relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 5 Diverse bepalingen; slotbepalingen

Artikel 17 Voorschotverlening

De commandant kan voor de in deze regeling bedoelde vergoedingen een voorschot verstrekken.

relaties0relaties0

Artikel 18 Reisdeclaratie

 • 1.De reisdeclaratie wordt voldaan tot het bedrag, waarop volgens de door de dienstreiziger vermelde gegevens op grond van het BDD en de Regeling dienstreizen defensie aanspraak kan worden gemaakt of wordt gemaakt.relaties0
 • 2.Voor het indienen van de reisdeclaratie wordt gebruik gemaakt van DIDO. Bij het indienen worden de procedures en instructies als vermeld in DIDO gevolgd.relaties0
 • 3.De commandant bepaalt welke bewijsstukken bij de reisdeclaratie worden gevoegd. Het betreft in ieder geval de betalingsbewijzen inzake de gemaakte kosten:relaties0
relaties0relaties0

Artikel 19 Rekenregels

Indien het bedrag van een component behorend bij een binnen de dienstreis vallend gebied buiten Nederland niet in bijlage C staat vermeld, bepaalt de Hoofddirecteur Personeel van het Ministerie van Defensie. dit bedrag aan de hand van de geldende rekenregels.

relaties0relaties0

Artikel 20 Afbouwregeling militairen en burgerambtenaren

Vervallen

relaties0relaties0

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag waarop het Besluit dienstreizen defensie in werking treedt.

relaties0relaties0

Artikel 22 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling dienstreizen defensie.

relaties0relaties0
relaties0

Deze regeling zal in de bundel Rechtspositie militairen (MP 31-300) en de bundel Rechtspositie burgerpersoneel Defensie (MP 33-410) worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie
voor deze
De Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid
B.H.J.J.M.
Völkers

Bijlage A bij de Regeling dienstreizen defensie

Trein Binnen Nederland 1e 1 t/m 4
Veerboot Binnen Nederland 1e 1
    2e 2 t/m
Trein Buiten Nederland 1e 1 t/m 4
Veerboot Engeland Binnen Europa Royal/Suite 1
Business/luxe 2 en 3
Captains/hut met bank 4
Vliegtuig Intercontinentale vluchten Business 1 en 2
Economy 3 en 4
Overige vluchten Economy 1 t/m 4
Groepsindeling
1 2 3 4
SG+DG+ ≥ S17+ ≥ SBN/GM ≥ S14 + <S17; ≥ KTZ/KOL + < SBN/GM ≥ S9 + < S14; > AOO/VDG+ <KTZ/KOL ≤ AOO/VDG/S8
relaties0

Bijlage B bij de Regeling dienstreizen defensie

Alle landen € 0,10 € 0,19
Alle landen € 0,05
relaties0

Bijlage C bij de Regeling dienstreizen defensie

NEDERLAND
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BINNEN NEDERLAND 01-07-2014 EUR 72,60 8,20 14,85 23,00 4,60 14,35
  VAN BUITENLAND NAAR NEDERLAND 01-01-2023 EUR 114,00 9,50 15,80 25,30 1,20  
AFGHANISTAN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 AFN 5.227,00 353,65 589,45 943,10 44,20  
  KABUL 01-01-2023 AFN 8.723,00 615,70 1.026,15 1.641,85 76,95  
ALBANIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 ALL 5.451,00 492,35 820,55 1.312,90 61,55  
  TIRANA 01-01-2023 ALL 13.734,00 890,50 1.484,15 2.374,65 111,30  
ALGERIJE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 66,00 5,95 9,95 15,90 0,75  
ANGOLA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  LUANDA 01-01-2023 AOA 66.490,00 4.693,10 7.821,85 12.514,95 586,65  
  ELDERS 01-01-2023 AOA 31.845,00 2.876,45 4.794,10 7.670,60 359,55  
ANGUILLA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 USD 369,00 20,05 33,40 53,45 2,50  
ANTIGUA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-04-2023 USD 256,00 18,05 30,05 48,10 2,25  
  ALLE GEBIEDEN 01-12-2022 USD 313,00 18,60 31,00 49,55 2,30  
ARGENTINIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BUENOS AIRES 01-01-2023 USD 152,00 11,70 19,45 31,15 1,45  
  ELDERS 01-01-2023 USD 78,00 5,75 9,55 15,30 0,70  
ARMENIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 101,00 8,45 14,10 22,55 1,05  
  YEREVAN 01-01-2023 USD 127,00 10,15 16,90 27,10 1,25  
ARUBA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 16-12-2022 AWG 433,00 30,55 50,95 81,50 3,80  
  ALLE GEBIEDEN 15-04-2023 AWG 302,00 28,45 47,40 75,85 3,55  
AUSTRALIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  CANBERRA, MELBOURNE & SYDNEY 01-01-2023 AUD 310,00 21,00 34,95 55,95 2,60  
  ELDERS 01-01-2023 AUD 305,00 18,10 30,20 48,35 2,25  
AZERBAIDZJAN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BAKU 01-01-2023 USD 85,00 7,95 13,30 21,25 1,00  
  ELDERS 01-01-2023 USD 62,00 5,15 8,55 13,65 0,65  
BAHAMA S
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 USD 244,00 18,70 31,15 49,85 2,35  
BAHRAIN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 BHD 64,00 4,70 7,80 12,50 0,60  
BANGLADESH
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 BDT 4.807,00 470,60 784,35 1.255,00 58,85  
BARBADOS
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 16-12-2022 BBD 718,00 46,55 77,60 124,20 5,80  
  ALLE GEBIEDEN 16-04-2023 BBD 484,00 43,70 72,85 116,60 5,45  
BELGIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BRUSSEL 01-01-2023 EUR 177,00 14,15 23,55 37,70 1,75  
  ELDERS 01-01-2023 EUR 165,00 13,20 22,00 35,25 1,65  
BELIZE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BELIZE CITY 01-01-2023 USD 138,00 10,60 17,65 28,25 1,30  
  ELDERS 01-01-2023 USD 132,00 8,25 13,70 21,95 1,05  
BENIN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 44,00 4,80 8,00 12,80 0,60  
BERMUDA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 BMD 330,00 14,20 23,65 37,85 1,75  
BES-EILANDEN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BONAIRE 16-12-2022 USD 263,00 13,05 21,75 34,75 1,65  
  BONAIRE 15-04-2023 USD 202,00 12,00 20,05 32,05 1,50  
  SABA 16-12-2022 USD 187,00 14,95 24,90 39,80 1,85  
  SABA 15-04-2023 USD 162,00 14,60 24,35 38,95 1,85  
  ST. EUSTATIUS 16-12-2022 USD 187,00 14,95 24,90 39,80 1,85  
  ST. EUSTATIUS 15-04-2023 USD 162,00 14,60 24,35 38,95 1,85  
BHUTAN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 60,00 2,85 4,75 7,60 0,35  
  THIMPHU 01-01-2023 USD 69,00 3,30 5,45 8,75 0,40  
BOLIVIA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 38,00 4,70 7,80 12,50 0,60  
BOSNIE/HERZEGOVINA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BANJA LUKA (BOSNIE) 01-01-2023 BAM 112,00 13,40 22,30 35,65 1,65  
  ELDERS 01-01-2023 BAM 106,00 10,80 18,00 28,85 1,35  
  MOSTAR 01-01-2023 BAM 107,00 12,75 21,25 34,00 1,60  
  SARAJEVO 01-01-2023 BAM 151,00 18,05 30,05 48,05 2,25  
BOTSWANA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 BWP 963,00 83,55 139,25 222,80 10,45  
BRAZILIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 BRL 291,00 30,85 51,40 82,25 3,85  
  BRASILIA 01-01-2023 BRL 512,00 36,15 60,30 96,45 4,50  
  RIO DE JANEIRO 01-01-2023 BRL 670,00 39,80 66,35 106,15 4,95  
  SAO PAULO 01-01-2023 BRL 452,00 36,15 60,30 96,45 4,50  
BRUNEI
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 USD 113,00 7,35 12,25 19,60 0,90  
BULGARIJE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BURGAS PLOVDIV ST.ZAGORA VARNA 01-01-2023 BGN 102,00 9,25 15,40 24,65 1,15  
  ELDERS 01-01-2023 BGN 81,00 7,95 13,25 21,15 1,00  
  SOFIA 01-01-2023 BGN 243,00 15,75 26,20 41,95 1,95  
BURKINA FASO
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 69,00 4,70 7,85 12,55 0,60  
BURUNDI
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BUJUMBURA 01-01-2023 USD 141,00 11,75 19,55 31,25 1,45  
  ELDERS 01-01-2023 USD 21,00 8,20 13,65 21,80 1,00  
CAMBODJA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 36,00 3,65 6,10 9,75 0,45  
CANADA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 CAD 248,00 15,40 25,65 41,00 1,90  
  MONTREAL 01-01-2023 CAD 320,00 19,00 31,70 50,70 2,40  
  OTTAWA 01-01-2023 CAD 351,00 20,85 34,80 55,65 2,60  
  TORONTO 01-01-2023 CAD 367,00 19,10 31,80 50,85 2,40  
  CALGARY 01-01-2023 CAD 265,00 15,75 26,20 41,95 1,95  
  VANCOUVER 01-01-2023 CAD 362,00 19,65 32,80 52,45 2,45  
CENTRAAL AFRIKA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BANGUI 01-01-2023 USD 82,00 10,25 17,05 27,30 1,30  
  ELDERS 01-01-2023 USD 17,00 4,25 7,10 11,35 0,55  
CHAD
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 53,00 6,10 10,15 16,20 0,75  
  NDJAMENA 01-01-2023 USD 86,00 6,55 10,95 17,50 0,80  
CHILI
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 107,00 11,35 18,95 30,30 1,40  
  SANTIAGO 01-01-2023 USD 136,00 11,30 18,85 30,15 1,40  
CHINA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 CNY 689,00 48,65 81,10 129,75 6,10  
  BEIJING 01-01-2023 CNY 1.015,00 77,85 129,75 207,60 9,75  
  SHANGHAI 01-01-2023 CNY 1.280,00 72,80 121,35 194,20 9,10  
COLOMBIA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BOGOTA 01-01-2023 USD 81,00 2,65 4,45 7,10 0,35  
  CARTAGENA 01-01-2023 USD 78,00 2,70 4,50 7,20 0,35  
  ELDERS 01-01-2023 USD 39,00 2,30 3,85 6,20 0,30  
COMOREN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 87,00 9,95 16,60 26,60 1,25  
  MORONI 01-01-2023 USD 120,00 12,70 21,20 33,90 1,60  
CONGO
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 81,00 6,20 10,35 16,55 0,80  
CONGO DEM. REP
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 82,00 6,55 10,90 17,45 0,80  
  KINSHASA 01-01-2023 USD 134,00 10,70 17,85 28,55 1,35  
COSTA RICA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 88,00 6,20 10,35 16,55 0,80  
  LIMON 01-01-2023 USD 136,00 13,35 22,25 35,55 1,65  
  SAN JOSE 01-01-2023 USD 136,00 10,45 17,45 27,90 1,30  
CUBA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 66,00 4,85 8,10 12,95 0,60  
CURACAO
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 16-12-2022 ANG 331,00 26,45 44,05 70,50 3,30  
  ALLE GEBIEDEN 15-04-2023 ANG 292,00 26,35 43,90 70,20 3,30  
CYPRUS
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 EUR 84,00 8,25 13,75 22,00 1,05  
DENEMARKEN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 DKK 1.454,00 121,05 201,75 322,80 15,15  
DJIBOUTI
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  DJIBOUTI 01-01-2023 DJF 21.505,00 1.942,00 3.237,00 5.180,00 243,00  
  DJIBOUTI (HOTEL SHERATON) 01-01-2023 DJF 54.672,00 2.840,00 4.734,00 7.574,00 355,00  
  ELDERS 01-01-2023 DJF 12.648,00 856,00 1.426,00 2.282,00 107,00  
DOMINICA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 USD 296,00 11,50 19,15 30,60 1,45  
DOMINICAANSE REP.
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 DOP 1.686,00 246,70 411,15 657,80 30,85  
  SANTO DOMINGO 01-01-2023 DOP 7.280,00 631,50 1.052,50 1.683,95 78,95  
DUITSLAND
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BERLIJN 01-01-2023 EUR 156,00 13,50 22,50 36,00 1,70  
  BONN 01-01-2023 EUR 133,00 14,70 24,45 39,15 1,85  
  ELDERS 01-01-2023 EUR 120,00 11,75 19,55 31,25 1,45  
  FRANKFURT A/M 01-01-2023 EUR 202,00 17,55 29,25 46,75 2,20  
  HAMBURG 01-01-2023 EUR 202,00 17,55 29,25 46,75 2,20  
  MUNCHEN 01-01-2023 EUR 136,00 11,75 19,60 31,35 1,45  
ECUADOR
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 71,00 6,65 11,10 17,75 0,85  
  GUAYAQUIL 01-01-2023 USD 121,00 11,85 19,70 31,55 1,50  
EGYPTE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  CAIRO 01-01-2023 EGP 4.218,00 310,45 517,40 827,85 38,80  
  ELDERS 01-01-2023 EGP 3.300,00 134,75 224,55 359,30 16,85  
EL SALVADOR
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 76,00 7,45 12,45 19,90 0,95  
  SAN SALVADOR 01-01-2023 USD 132,00 11,40 19,05 30,45 1,45  
ESTLAND
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 EUR 104,00 13,95 23,30 37,25 1,75  
ETHIOPIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ADDIS ABEBA 01-01-2023 ETB 7.150,00 425,05 708,40 1.133,45 53,15  
  ELDERS 01-01-2023 ETB 2.072,00 202,90 338,15 541,00 25,35  
FILIPPIJNEN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 68,00 4,05 6,75 10,80 0,50  
FINLAND
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 EUR 168,00 10,45 17,40 27,85 1,30  
  HELSINKI 01-01-2023 EUR 167,00 11,75 19,60 31,35 1,45  
FRANKRIJK
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 EUR 151,00 14,20 23,70 37,90 1,80  
  PARIJS 01-01-2023 EUR 192,00 15,95 26,60 42,55 2,00  
FRANS GUYANA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  CAYENNE 01-01-2023 EUR 121,00 11,40 18,95 30,35 1,40  
  ELDERS 01-01-2023 EUR 121,00 11,40 18,95 30,35 1,40  
GABON
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 62,00 5,80 9,65 15,45 0,70  
  LIBREVILLE 01-01-2023 USD 138,00 8,60 14,30 22,90 1,05  
GAMBIA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BANJUL 01-01-2023 USD 136,00 6,45 10,70 17,15 0,80  
  ELDERS 01-01-2023 USD 29,00 1,90 3,15 5,00 0,25  
GEORGIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 GEL 245,00 15,90 26,50 42,35 2,00  
  TBILISI 01-01-2023 GEL 303,00 27,30 45,55 72,85 3,40  
GHANA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ACCRA 01-01-2023 USD 184,00 12,95 21,60 34,55 1,60  
  ELDERS 01-01-2023 USD 120,00 9,25 15,40 24,60 1,15  
GIBRALTAR
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 USD 112,00 7,25 12,05 19,30 0,90  
GRIEKENLAND
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ATHENE 01-01-2023 EUR 139,00 12,10 20,15 32,25 1,50  
  ELDERS 01-01-2023 EUR 86,00 7,80 13,00 20,80 0,95  
GROENLAND
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 USD 234,00 19,45 32,45 51,90 2,45  
GUADELOUPE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 EUR 121,00 11,40 18,95 30,35 1,40  
GUAM
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 USD 152,00 12,65 21,05 33,65 1,60  
GUATEMALA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 39,00 4,65 7,75 12,40 0,60  
GUINEA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 79,00 7,40 12,35 19,75 0,95  
GUYANA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 63,00 2,70 4,55 7,25 0,35  
HAITI
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 93,00 8,80 14,65 23,45 1,10  
  PORT AU PRINCE 01-01-2023 USD 145,00 11,15 18,55 29,70 1,40  
HONDURAS
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 72,00 4,25 7,10 11,35 0,55  
  TEGUCIGALPA 01-01-2023 USD 107,00 6,65 11,05 17,70 0,85  
HONG KONG
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 HKD 1.337,00 63,25 105,45 168,70 7,90  
HONGARIJE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BALATON 01-01-2023 HUF 48.843,00 2.655,90 4.426,50 7.082,40 332,00  
  BUDAPEST 01-01-2023 HUF 66.960,00 4.530,80 7.551,35 12.082,20 566,35  
  ELDERS 01-01-2023 HUF 46.766,00 2.542,95 4.238,25 6.781,20 317,85  
IERLAND
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 EUR 167,00 13,35 22,25 35,60 1,65  
IJSLAND
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 ISK 28.098,00 1.821,80 3.036,35 4.858,20 227,75  
INDIA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 INR 6.844,00 525,05 875,10 1.400,15 65,65  
  NEW DELHI 01-09-2022 INR 8.791,00 674,45 1.124,05 1.798,50 84,30  
  NEW DELHI 01-04-2023 INR 7.830,00 625,95 1.043,30 1.669,25 78,25  
INDONESIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 61,00 4,30 7,20 11,50 0,55  
  JAKARTA 01-01-2023 USD 107,00 11,80 19,70 31,50 1,50  
IRAK
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BAGDAD 01-01-2023 USD 175,00 11,35 18,95 30,30 1,40  
  ELDERS 01-01-2023 USD 103,00 7,90 13,15 21,00 1,00  
IRAN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 33,00 2,45 4,05 6,50 0,30  
  TEHERAN 01-01-2023 USD 78,00 3,70 6,15 9,80 0,45  
ISRAEL
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 ILS 605,00 35,95 59,90 95,85 4,50  
  TEL AVIV 01-01-2023 ILS 911,00 51,80 86,35 138,15 6,45  
  JERUZALEM 01-01-2023 ILS 578,00 44,35 73,95 118,30 5,55  
  HAIFA 01-01-2023 ILS 680,00 44,10 73,55 117,65 5,50  
ITALIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BRESCIA 01-01-2023 EUR 162,00 15,85 26,40 42,20 2,00  
  ELDERS 01-01-2023 EUR 99,00 11,90 19,80 31,70 1,50  
  FLORENCE 01-01-2023 EUR 139,00 12,10 20,15 32,25 1,50  
  MILAAN EN PORTE ERCOLE 01-01-2023 EUR 162,00 15,85 26,40 42,20 2,00  
  VENETIE 01-01-2023 EUR 166,00 16,95 28,25 45,20 2,10  
  ROME 01-01-2023 EUR 136,00 15,00 25,00 40,05 1,90  
  NAPELS 01-01-2023 EUR 174,00 14,50 24,15 38,60 1,80  
IVOORKUST
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 66,00 6,75 11,20 17,95 0,85  
JAMAICA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 15-12-2022 USD 320,00 5,30 8,80 14,10 0,65  
  ELDERS 16-04-2023 USD 288,00 4,75 7,90 12,65 0,60  
  KINGSTON 01-01-2023 USD 183,00 11,85 19,75 31,60 1,50  
JAPAN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 JPY 15.840,00 1.166,00 1.943,00 3.109,00 146,00  
  TOKYO 01-01-2023 JPY 23.302,00 1.645,00 2.741,00 4.386,00 206,00  
JEMEN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 50,00 5,50 9,20 14,70 0,70  
JORDANIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  AMMAN 01-01-2023 JOD 90,00 6,35 10,55 16,90 0,80  
  ELDERS 01-01-2023 JOD 25,00 3,65 6,10 9,75 0,45  
KAAPVERDISCHE EIL.
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 CVE 5.699,00 905,40 1.509,00 2.414,35 113,15  
  PRAIA 01-01-2023 CVE 10.450,00 1.153,70 1.922,80 3.076,50 144,20  
KAMEROEN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  DOUALA 01-01-2023 USD 103,00 7,60 12,65 20,25 0,95  
  ELDERS 01-01-2023 USD 58,00 5,25 8,80 14,05 0,65  
KAZACHSTAN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALMA ATA 01-01-2023 USD 75,00 9,70 16,20 25,90 1,20  
  ELDERS 01-01-2023 USD 58,00 5,95 9,90 15,85 0,75  
KENIA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 KES 7.076,00 565,70 942,80 1.508,50 70,70  
  NAIROBI 01-01-2023 KES 18.056,00 1.274,45 2.124,10 3.398,55 159,30  
  MOMBASA 01-01-2023 KES 17.202,00 1.214,20 2.023,65 3.237,80 151,75  
KOEWEIT
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 KWD 59,00 4,35 7,20 11,55 0,55  
KOREA (ZUID)
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 128,00 12,05 20,05 32,10 1,50  
  SEOUL 01-01-2023 USD 195,00 12,60 21,05 33,65 1,60  
KOSOVO
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 59,00 4,35 7,30 11,65 0,55  
  PRISTINA 01-01-2023 USD 76,00 5,40 8,95 14,35 0,65  
KROATIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 EUR 132,00 8,60 14,30 22,85 1,05  
  ZAGREB 01-01-2023 EUR 162,00 20,20 33,65 53,85 2,50  
KYRGYZSTAN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 KGS 3.329,00 266,15 443,60 709,75 33,25  
LETLAND
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 EUR 71,00 7,25 12,10 19,35 0,90  
  RIGA 01-01-2023 EUR 117,00 10,60 17,65 28,20 1,30  
LIBANON
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BEIROET 01-01-2023 USD 118,00 12,55 20,90 33,45 1,55  
  ELDERS 01-01-2023 USD 106,00 10,80 18,00 28,85 1,35  
LIBERIA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 48,00 3,25 5,45 8,75 0,40  
  MONROVIA 01-01-2023 USD 163,00 8,45 14,05 22,50 1,05  
LIBIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 108,00 7,60 12,70 20,30 0,95  
LITOUWEN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 EUR 80,00 5,65 9,40 15,05 0,70  
  VILNIUS 01-01-2023 EUR 117,00 8,60 14,35 22,95 1,10  
LUXEMBURG
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 EUR 262,00 16,25 27,10 43,35 2,05  
MAAGDENEILANDEN GBR
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN (UK) 16-04-2023 USD 198,00 14,00 23,30 37,30 1,75  
  ALLE GEBIEDEN (UK) 15-12-2022 USD 227,00 14,05 23,45 37,50 1,75  
MAAGDENEILANDEN USA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN (USA) 15-12-2022 USD 371,00 17,55 29,25 46,80 2,20  
  ALLE GEBIEDEN (USA) 01-05-2023 USD 244,00 15,15 25,25 40,40 1,90  
MADAGASCAR
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ANTANANARIVO 01-01-2023 USD 155,00 9,20 15,35 24,50 1,15  
  ELDERS 01-01-2023 USD 43,00 3,55 5,95 9,50 0,45  
MALAWI
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 57,00 6,75 11,30 18,05 0,85  
MALEDIVEN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 67,00 5,85 9,70 15,55 0,75  
  MALE 01-01-2023 USD 180,00 8,15 13,55 21,70 1,00  
MALEISIE OOST
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 MYR 436,00 24,75 41,30 66,05 3,10  
  KUALA LUMPUR 01-01-2023 MYR 473,00 39,40 65,65 105,05 4,95  
MALI
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BAMAKO 01-01-2023 USD 99,00 11,35 18,95 30,35 1,40  
  ELDERS 01-01-2023 USD 49,00 5,25 8,75 14,00 0,65  
MALTA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 EUR 145,00 10,65 17,75 28,40 1,35  
MAROKKO
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 MAD 774,00 75,75 126,25 202,00 9,45  
  CASABLANCA 01-01-2023 MAD 1.380,00 101,55 169,30 270,85 12,70  
  RABAT 01-01-2023 MAD 1.224,00 97,85 163,05 260,90 12,25  
MARTINIQUE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 EUR 121,00 11,40 18,95 30,35 1,40  
MAURITANIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 43,00 3,60 6,00 9,60 0,45  
  NOUADHIBOU 01-01-2023 USD 73,00 6,10 10,15 16,20 0,75  
  NOUAKCHOTT 01-01-2023 USD 85,00 6,80 11,35 18,20 0,85  
MAURITIUS
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 118,00 1,95 3,25 5,20 0,25  
MEXICO
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 MXN 1.413,00 150,00 250,00 400,00 19,00  
  MEXICO STAD 01-01-2023 MXN 4.607,00 262,00 437,00 699,00 33,00  
MOLDAVIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 80,00 7,20 12,00 19,20 0,90  
  KISHINEV 01-01-2023 USD 89,00 6,00 10,00 16,00 0,75  
MONACO
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 EUR 215,00 12,20 20,35 32,55 1,50  
MONGOLIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 60,00 3,70 6,15 9,85 0,45  
MONTENEGRO
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 EUR 59,00 3,85 6,40 10,25 0,50  
  PODGORICA 01-01-2023 EUR 74,00 5,90 9,80 15,70 0,75  
MOZAMBIQUE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 72,00 11,00 18,35 29,35 1,40  
  MAPUTO 01-01-2023 USD 130,00 11,75 19,60 31,40 1,45  
MYANMAR
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 46,00 3,25 5,40 8,60 0,40  
  NAYPYITAW 01-01-2023 USD 46,00 6,00 10,05 16,05 0,75  
NAMIBIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 44,00 3,85 6,40 10,25 0,50  
NEPAL
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 28,00 1,85 3,05 4,90 0,25  
  KATHMANDU 01-01-2023 USD 122,00 7,25 12,05 19,25 0,90  
NICARAGUA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 51,00 4,25 7,05 11,25 0,55  
  MANAGUA 01-01-2023 USD 110,00 7,45 12,45 19,90 0,95  
NIEUW CALEDONIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 USD 193,00 11,00 18,35 29,35 1,35  
NIEUW ZEELAND
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  AUCKLAND,CHRISTCHURCH, WELLINGTON 01-01-2023 NZD 253,00 21,90 36,50 58,40 2,75  
  ELDERS 01-01-2023 NZD 289,00 20,35 33,95 54,30 2,55  
NIGER
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 38,00 2,50 4,15 6,65 0,30  
NIGERIA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ABUJA 01-01-2023 NGN 44.118,00 4.149,05 6.915,10 11.064,15 518,65  
  ELDERS 01-01-2023 NGN 20.955,00 1.892,80 3.154,70 5.047,50 236,60  
  LAGOS 01-01-2023 NGN 45.140,00 3.186,15 5.310,25 8.496,40 398,25  
NOORD-MACEDONIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 MKD 3.306,00 233,35 388,95 622,30 29,15  
  SKOPJE 01-01-2023 MKD 7.424,00 461,05 768,40 1.229,40 57,65  
NOORWEGEN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 NOK 1.876,00 169,40 282,35 451,75 21,20  
OEGANDA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 42,00 2,70 4,50 7,20 0,35  
  ENTEBBE 01-01-2023 USD 121,00 6,30 10,50 16,75 0,80  
OEKRAINE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 58,00 6,10 10,20 16,30 0,75  
  KIEV 01-01-2023 USD 96,00 9,05 15,05 24,10 1,15  
OEZBEKISTAN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 39,00 3,95 6,60 10,60 0,50  
OMAN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 OMR 58,00 4,45 7,40 11,85 0,55  
  MUSCAT 01-01-2023 OMR 64,00 5,15 8,60 13,70 0,65  
OOSTENRIJK
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 EUR 130,00 18,30 30,50 48,80 2,30  
PAKISTAN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 PKR 8.905,00 529,35 882,30 1.411,65 66,15  
  ISLAMABAD,RAWALPINDI 01-01-2023 PKR 15.410,00 837,95 1.396,55 2.234,50 104,75  
PANAMA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 PAB 89,00 7,40 12,35 19,75 0,95  
  PANAMA STAD 01-01-2023 PAB 115,00 12,70 21,15 33,85 1,60  
PARAGUAY
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ASUNCION 01-01-2023 USD 100,00 11,55 19,25 30,80 1,45  
  ELDERS 01-01-2023 USD 55,00 8,05 13,40 21,50 1,00  
PERU
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 PEN 354,00 24,95 41,60 66,60 3,10  
  LIMA 01-01-2023 PEN 725,00 47,00 78,30 125,25 5,85  
POLEN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 PLN 612,00 45,05 75,05 120,10 5,65  
  WARSCHAU 01-01-2023 PLN 653,00 46,05 76,80 122,85 5,75  
PORTUGAL
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 EUR 96,00 11,40 19,05 30,45 1,45  
  LISSABON 01-01-2023 EUR 175,00 11,85 19,70 31,55 1,50  
PUERTO RICO
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 20-12-2022 USD 286,00 14,85 24,80 39,65 1,85  
  ALLE GEBIEDEN 01-05-2023 USD 179,00 13,75 22,95 36,70 1,70  
QATAR
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  DOHA 01-01-2023 USD 206,00 14,50 24,20 38,70 1,80  
ROEMENIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BOEKAREST 01-01-2023 RON 800,00 54,10 90,20 144,30 6,75  
  ELDERS 01-01-2023 RON 301,00 37,45 62,40 99,85 4,70  
RUSLAND
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 RUB 4.842,00 327,65 546,10 873,70 40,95  
  MOSKOU 01-01-2023 RUB 9.699,00 684,60 1.141,00 1.825,55 85,55  
  SINT PETERSBURG 01-01-2023 RUB 8.174,00 444,45 740,80 1.185,25 55,55  
RWANDA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 52,00 3,40 5,65 9,05 0,40  
  KIGALI 01-01-2023 USD 111,00 8,15 13,60 21,80 1,00  
SAO TOME / PRINCIPE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  PRINCIPE 01-01-2023 USD 78,00 4,05 6,75 10,85 0,50  
  SAO TOME 01-01-2023 USD 131,00 9,20 15,35 24,55 1,15  
SAOEDI-ARABIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 SAR 745,00 70,10 116,80 186,90 8,75  
SENEGAL
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  DAKAR 01-01-2023 USD 136,00 10,45 17,45 27,90 1,30  
  ELDERS 01-01-2023 USD 88,00 4,75 7,95 12,75 0,60  
SERVIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BELGRADO 01-01-2023 USD 104,00 11,00 18,30 29,30 1,35  
  ELDERS 01-01-2023 USD 59,00 4,35 7,30 11,65 0,55  
SEYCHELLEN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 SCR 2.122,00 199,60 332,65 532,20 24,95  
SIERRA LEONE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 61,00 3,80 6,35 10,15 0,50  
SINGAPORE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 SGD 324,00 23,85 39,75 63,60 3,00  
SINT MAARTEN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 16-12-2022 ANG 307,00 23,55 39,25 62,75 2,95  
  ALLE GEBIEDEN 15-04-2023 ANG 262,00 22,70 37,80 60,50 2,85  
SLOVENIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 EUR 119,00 14,85 24,75 39,65 1,85  
SLOWAKIJE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BRATISLAVA 01-01-2023 EUR 131,00 8,90 14,80 23,70 1,10  
  ELDERS 01-01-2023 EUR 115,00 7,50 12,45 19,95 0,95  
SOMALIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 50,00 4,50 7,55 12,05 0,55  
SPANJE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BARCELONA 01-01-2023 EUR 174,00 10,80 18,00 28,85 1,35  
  ELDERS 01-01-2023 EUR 119,00 9,55 15,90 25,45 1,20  
  MADRID 01-01-2023 EUR 172,00 12,65 21,05 33,70 1,60  
SRI LANKA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 LKR 12.214,00 826,45 1.377,40 2.203,90 103,30  
  KANDY 01-01-2023 LKR 16.524,00 858,45 1.430,80 2.289,25 107,30  
ST. KITTS AND NEVIS
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 15-12-2022 USD 245,00 19,55 32,60 52,20 2,45  
  ALLE GEBIEDEN 15-04-2023 USD 190,00 18,65 31,05 49,65 2,35  
ST. LUCIA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 15-12-2022 USD 294,00 19,10 31,80 50,85 2,40  
  ALLE GEBIEDEN 15-04-2023 USD 223,00 17,85 29,75 47,60 2,25  
ST.VINCENT-GRENADINE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 USD 156,00 11,00 18,35 29,40 1,40  
SUDAN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 68,00 2,65 4,40 7,05 0,35  
  KHARTOUM 01-01-2023 USD 96,00 7,65 12,75 20,40 0,95  
SURINAME
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 SRD 2.400,00 149,05 248,40 397,45 18,65  
  PARAMARIBO 01-01-2023 SRD 3.642,00 257,05 428,40 685,45 32,15  
SYRIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  DAMASCUS 01-01-2023 SYP 386.280,00 30.881,10 51.468,50 82.349,55 3.860,15  
  ELDERS 01-01-2023 SYP 231.420,00 18.500,85 30.834,70 49.335,55 2.312,60  
TAIWAN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 95,00 6,70 11,20 17,90 0,85  
  TAIPEH 01-01-2023 USD 95,00 6,70 11,20 17,90 0,85  
TAJIKISTAN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  DUSHANBE 01-01-2023 USD 95,00 7,60 12,65 20,30 0,95  
  ELDERS 01-01-2023 USD 26,00 2,15 3,55 5,70 0,25  
TANZANIA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  DAR ES SALAAM 01-01-2023 USD 143,00 9,70 16,15 25,85 1,20  
  ELDERS 01-01-2023 USD 75,00 6,00 9,95 15,95 0,75  
THAILAND
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BANGKOK 01-01-2023 THB 4.109,00 386,45 644,10 1.030,60 48,30  
  ELDERS 01-01-2023 THB 2.117,00 199,05 331,80 530,85 24,90  
TOBAGO AND TRINIDAD
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  TOBAGO 16-12-2022 USD 217,00 15,35 25,55 40,85 1,90  
  TOBAGO 15-04-2023 USD 196,00 15,05 25,05 40,05 1,90  
  TRINIDAD 01-01-2023 USD 192,00 15,95 26,60 42,55 2,00  
TOGO
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 50,00 4,30 7,20 11,55 0,55  
TSJECHIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  BRNO 01-01-2023 CZK 2.515,00 156,20 260,30 416,50 19,50  
  CESKY KRUMLOV 01-01-2023 CZK 3.223,00 145,35 242,25 387,60 18,15  
  PRAAG 01-01-2023 CZK 3.205,00 190,50 317,50 508,00 23,80  
  ELDERS 01-01-2023 CZK 1.855,00 87,75 146,30 234,05 10,95  
TUNESIE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 TND 210,00 16,80 28,00 44,75 2,10  
  TUNIS 01-01-2023 TND 275,00 21,10 35,15 56,25 2,65  
TURKIJE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 TRY 1.001,00 90,40 150,70 241,10 11,30  
  ANTALYA 01-01-2023 TRY 2.422,00 137,75 229,60 367,35 17,20  
  ANKARA 01-01-2023 TRY 2.119,00 125,95 209,95 335,90 15,75  
  ISTANBUL 01-01-2023 TRY 2.736,00 227,85 379,80 607,65 28,50  
  IZMIR 01-01-2023 TRY 2.081,00 173,25 288,80 462,05 21,65  
TURKMENISTAN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 62,00 10,20 17,00 27,20 1,30  
TURKS CAICOS ISL.
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  PROVIDENCIALES 22-12-2022 USD 378,00 17,90 29,80 47,70 2,25  
  GRAND TURK 01-01-2023 USD 246,00 15,25 25,45 40,70 1,90  
  PROVIDENCIALES 14-04-2023 USD 293,00 15,95 26,60 42,55 2,00  
URUGUAY
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 66,00 5,30 8,80 14,10 0,65  
VENEZUELA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 51,00 5,40 9,00 14,45 0,70  
  CARACAS 01-01-2023 USD 88,00 9,00 15,00 24,00 1,15  
VER.ARAB.EMIR.
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ABU DHABI 01-01-2023 AED 734,00 69,05 115,10 184,20 8,65  
  DUBAI 01-01-2023 AED 893,00 60,40 100,70 161,10 7,55  
  ELDERS 01-01-2023 AED 814,00 62,45 104,10 166,55 7,80  
VERENIGD KONINKRIJK
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 GBP 144,00 10,15 16,95 27,10 1,25  
  LONDEN 01-01-2023 GBP 195,00 13,15 21,95 35,15 1,65  
VERENIGDE STATEN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  CHICAGO 01-01-2023 USD 217,00 13,45 22,45 35,95 1,70  
  BOSTON 01-01-2023 USD 245,00 16,55 27,60 44,20 2,05  
  ELDERS 01-01-2023 USD 205,00 12,70 21,20 33,90 1,60  
  WASHINGTON DC, NORFOLK 01-01-2023 USD 230,00 19,15 31,90 51,00 2,40  
  SAN FRANCISCO 01-01-2023 USD 290,00 16,50 27,55 44,05 2,05  
  HONOLULU 01-01-2023 USD 262,00 13,60 22,65 36,25 1,70  
  LOS ANGELES 01-01-2023 USD 246,00 13,95 23,25 37,25 1,75  
  MIAMI 01-01-2023 USD 205,00 13,30 22,20 35,50 1,65  
  NEW YORK 01-01-2023 USD 281,00 16,75 27,90 44,60 2,10  
  PHILADELPHIA 01-01-2023 USD 205,00 13,90 23,15 37,05 1,75  
VIETNAM
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 45,00 3,30 5,50 8,85 0,40  
  HANOI 01-01-2023 USD 112,00 6,70 11,15 17,85 0,85  
  HO CHI MIN CITY 01-01-2023 USD 106,00 6,60 11,00 17,60 0,80  
WIT RUSLAND
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  MINSK 01-01-2023 USD 145,00 12,05 20,10 32,15 1,50  
  ELDERS 01-01-2023 USD 43,00 5,40 8,95 14,35 0,65  
ZAMBIA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 47,00 3,00 5,05 8,05 0,40  
ZIMBABWE
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 USD 65,00 5,40 9,00 14,45 0,70  
  HARARE 01-01-2023 USD 131,00 7,45 12,45 19,90 0,95  
ZUID SUDAN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 USD 58,00 3,60 6,05 9,65 0,45  
  ELDERS 01-01-2023 USD 58,00 3,60 6,05 9,65 0,45  
ZUID-AFRIKA
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 ZAR 921,00 65,00 108,35 173,35 8,15  
  PRETORIA 01-01-2023 ZAR 1.680,00 79,50 132,50 211,95 9,95  
  KAAPSTAD 01-01-2023 ZAR 1.983,00 117,85 196,40 314,25 14,75  
  JOHANNESBURG 01-01-2023 ZAR 2.707,00 147,20 245,30 392,50 18,40  
ZWEDEN
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ELDERS 01-01-2023 SEK 1.877,00 121,75 202,90 324,60 15,20  
  STOCKHOLM EN MALMO 01-01-2023 SEK 2.450,00 121,50 202,50 324,00 15,20  
ZWITSERLAND
REISGEBIED INGANGSDATUM VALUTA LOGIES ONTBIJT LUNCH DINER COMP_KLEIN COMP_GROOT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2023 CHF 201,00 17,45 29,05 46,50 2,20  
relaties0

Bijlage D bij de Regeling dienstreizen defensie

Canada Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto
China Peking
Finland Helsinki
Groenland Nuuk
IJsland Reykjavik
Korea Seoul
Noord- en Zuidpool  
Noorwegen Oslo
Oekraïne Kiev
Polen Warschau
Russische Federatie Moskou, St. Petersburg
Verenigd Koninkrijk Falkland Eilanden
Verenigde Staten Chicago
Zweden Stockholm
Angola Luanda
Bahama’s Nassau
Bangladesh Chittagong, Dhaka
Barbados Bridgetown
Belize Belmopan
Benin Cotonou
Bolivia Santa Cruz
Brazilië Rio de Janeiro, Sao Paulo
Burkina Faso Ouagadougou
Burundi Bujumbura
Cambodja Phnom Penh
Colombia Barranquilla
Costa Rica San Jose
Cuba Havanna
Djibouti Djibouti
Dominicaanse Republiek Santo Domingo
El Salvador San Salvador
Ecuador Guayaquil
Filipijnen Manilla
Frans Guyana Cayenne
Gabon Libreville
Ghana Accra
Guatemala de stad Guatemala
Guyana Georgetown
Haïti Port au Prince
Honduras Tegucigalpa
Hongkong Hongkong
India Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum
Indonesië Jakarta
Irak Bagdad
Ivoorkust Abidjan
Jamaica Kingston
Kameroen Douala, Yaoundé
Kenia Mombasa, Nairobi
Koeweit Koeweit
Laos Vientiane
Liberia Monrovia
Madagaskar Antananarivo
Maleisië Borneo, Kuala Lumpur, Malakka
Mali Bamako
Martinique Fort-de-France
Mexico Acapulco
Mozambique Maputo
Myanmar (Birma) Rangoon
Nederlandse Antillen Willemstad
Nicaragua Managua
Nigeria Lagos
Oeganda Kampala
Oman Muscat
Pakistan Karachi
Panama Panama
Paraguay Asunción
Puerto Rico San Juan
Saoedi Arabië Jeddah, Riyad
Senegal Dakar
Sierra Leone Freetown
Singapore Singapore
Somalië Mogadishu
Sri Lanka Colombo
Sudan Khartoem
Suriname Paramaribo
Tanzania Dar es Salaam
Thailand Bangkok
Trinidad Piarco, Port of Spain
Venezuela Caracas
Verenigde Arabische Emiraten Abu Dhabi, Dubai
Verenigde Staten Hawaii, Miami
Vietnam Ho Chi Minhstad
Zaïre Kinshasa
Zambia Lusaka
Egypte Cairo
Libanon Beiroet
Libië Tripoli
Tunesië Tunis
Uruguay Montevideo
Zuid Afrika Kaapstad

Voetnoten:

 • 1.Voor degene die is geplaatst in een buiten Europa gelegen land en die een dienstreis per vliegtuig maakt, geldt voor reizen binnen het land van plaatsing de indeling in reisklassen, zoals die geldt voor reizen per vliegtuig binnen Europa.relaties0
relaties0