Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling dienstreizen defensie
Publicatiedatum:21-01-2021Geldigheid:21-01-2021 t/m 01-03-2021Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling dienstreizen defensie
De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

– het Besluit dienstreizen defensie

Besluit:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

relaties0relaties0

Artikel 2 Niet-toepasselijkheid regeling

De groepen, bedoeld in artikel 3 tweede lid, onderdeel d, van het BDD zijn degenen die op individuele basis of in groepsverband zijn ingezet in het kader van een door de minister als zodanig aangemerkte vredes- en humanitaire operatie of andere vorm van daadwerkelijke inzet buiten Nederland.

relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 2 Vergoeding van reiskosten

Artikel 3 Reiskosten openbaar vervoer

 • 1.Wegens reiskosten met openbaar vervoer worden vergoed de kosten die blijkens overgelegde bewijsstukken in verband met de dienstreis zijn gemaakt in het vervoermiddel dat voor de dienstreis in aanmerking komt.relaties0
 • 2.Niet voor vergoeding komen in aanmerking de kosten wegens reizen met lokaal openbaar vervoer in een gebied buiten Nederland.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 4 Indeling in groepen

 • 1.De dienstreizigers zijn ingedeeld in vier groepen:
  • a)groep 1: de secretaris-generaal, de directeuren-generaal alsmede zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 17 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van schout-bij-nacht, generaal-majoor of een hogere rang;relaties0
  • b)groep 2: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 14 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van kapitein ter zee, kolonel of een hogere rang, voor zover zij niet behoren tot groep 1;relaties0
  • c)groep 3: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 9 of een hogere schaal van het IBBAD dan wel een hogere rang dan adjudant-onderofficier/vaandrig, voor zover zij niet behoren tot de groepen 1 en 2; enrelaties0
  • d)groep 4: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 8 of een lagere schaal van het IBBAD, dan wel zij die een functie vervullen waaraan is verbonden de rang van adjudantonderofficier/vaandrig of een lagere rang of stand.relaties0
  relaties0
 • 2.Ingeval van een dienstreiziger met een titulaire rang of een rang verbonden aan de fase van een bepaalde opleiding, wordt deze door de commandant ingedeeld in de met deze rang overeenkomende groep.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 5 Indeling in reisklassen

 • 1.De indeling in reisklassen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het BDD, geschiedt volgens bijlage A, Klasse-indeling bij dienstreizen Defensie.relaties0
 • 2.Indien bij een dienstreis met het vliegtuig een in bijlage A genoemde vliegtuigklasse niet voorkomt, bepaalt de commandant de klasse die met de betrokken klasse overeenkomt.relaties0
 • 3.De commandant kan, in voorkomend geval, het reizen met het vliegtuig in een hogere klasse toestaan, indien in de voor de dienstreiziger geldende klasse door plaatsgebrek geen passage kan worden besproken en de reis niet kan worden uitgesteld.relaties0
 • 4.Een dienstreiziger is gehouden te reizen in een lagere dan de voor hem geldende klasse, indien het dienstbelang dit vereist, of dit met het oog op de regeling van de dienstreis nodig wordt geacht.relaties0
 • 5.De commandant kan de persoonsbeveiliger die ter uitvoering van zijn opdracht een dienstreis onderneemt met een of meer dienstreizigers die in een hogere klasse mogen reizen, toestaan in diezelfde klasse te reizen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 6 Omslagpunt niet van overheidswege verstrekt abonnement

 • 1.Ter bepaling van het omslagpunt, bedoeld in artikel 7, derde lid, van het BDD, worden de door de dienstreiziger gemaakte reiskosten gesaldeerd met de door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen.relaties0
 • 2.De door de dienstreiziger gemaakte reiskosten zijn het totaal van:relaties0
 • 3.De door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen zijn het totaal van:
  • a)de over de looptijd van het abonnement ontvangen reiskostenvergoedingen voor de gemaakte dienstreizen; enrelaties0
  • b)de eventueel over de looptijd van dit abonnement (te) ontvangen tegemoetkomingen in de kosten van het reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling.relaties0
  relaties0
 • 4.De eigen bijdrage bedraagt € 48,29 per maand indien een door Defensie verstrekt openbaar vervoerabonnement of een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer op basis van een jaar(traject)kaart wordt ontvangen. De eigen bijdrage bedraagt € 59,95 per maand indien een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer wordt ontvangen op basis van een maand(traject)kaart.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 7 Vergoeding gebruik eigen motorrijtuig

De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van het BDD, per afgelegde kilometer inclusief eventueel meereizende dienstreizigers wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 1.

relaties0relaties0

Artikel 8 Kilometeromslagpunt en inbegrepen kosten

relaties0relaties0

Artikel 11 Vergoeding van fietsgebruik

 • 1.De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het BDD, per afgelegde kilometer met de eigen fiets, wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 2.relaties0
 • 2.De noodzakelijke kosten voor stalling van een voor de dienstreis gebruikte fiets en de noodzakelijk gemaakte andere kosten van het gebruik voor de dienstreis van een fiets worden vergoed.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 3 Vergoeding van verblijfkosten en andere kosten

Artikel 12 Verblijfkostenvergoedingen

 • 1.De vergoeding van de verblijfkosten, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het BDD, bestaat uit:
  • a.de vergoeding van maaltijden (de maaltijdcomponenten), te weten:relaties0
  • b.de vergoeding van logies (de logiescomponent); enrelaties0
  • c.de vergoeding van kleine uitgaven.relaties0
  relaties0
 • 2.De vergoeding van kleine uitgaven bestaat uit:
  • a.indien het betreft een binnenlandse dienstreis:relaties0
  • b.indien het betreft een buitenlandse dienstreis: de uur component.relaties0
  relaties0
 • 3.Ten aanzien van de maaltijdcomponenten geldt dat slechts aanspraak bestaat op:
  • a.de lunchcomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 12.00 uur en 14.00 uur geheel in de dienstreis valt;relaties0
  • b.de dinercomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 17.30 uur en 20.30 uur geheel in de dienstreis valt; enrelaties0
  • c.de ontbijtcomponent, indien het ontbijt aansluit op een binnen de dienstreis vallend logies; enrelaties0
  • d.de omgekeerde lunchcomponent, indien mede is voldaan aan de voorwaarden dat de tijd tussen 00.00 uur en 03.00 uur geheel in de dienstreis valt en gedurende die tijd geen logies wordt genoten.relaties0
  relaties0
 • 4.De bedragen van de maaltijdcomponenten worden, indien de dienstreiziger de kosten in een horecabedrijf heeft gemaakt, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Horeca. De bedragen van de kleine en grote component en de uur component worden gevonden door toepassing van bijlage C, de desbetreffende kolom.relaties0
 • 5.Indien de dienstreiziger bij een dienstreis kosten heeft gemaakt voor een maaltijd van overheidswege, bestaat geen aanspraak op enige maaltijdcomponent. De commandant bepaalt op welke plaatsen sprake is van maaltijden of logies van overheidswege.relaties0
 • 6.Indien de dienstreiziger kosten heeft gemaakt voor logies worden:
  • a.voor de binnenlandse dienstreis de kosten gemaakt in de horeca vergoed door toekenning van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Logiescomponent.relaties0
  • b.voor de buitenlandse dienstreis de werkelijk gemaakte kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Maximumvergoeding logieskosten.relaties0
  relaties0
 • 7.Indien bij een buitenlandse dienstreis een bewijsstuk van de kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de som van de ontbijt- en logiescomponent.relaties0
 • 8.Onverminderd het eerste tot en met achtste lid, geldt voor de vergoeding van kleine uitgaven dat aanspraak bestaat op:
  • a.de kleine component voor ieder vol etmaal dat de binnenlandse dienstreis duurt, alsmede voor een resterend gedeelte van een etmaal dan wel voor een dienstreis van kortere duur dan een etmaal, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat tenminste vier uren in het resterende gedeelte of in de dienstreis vallen;relaties0
  • b.tweemaal de kleine component voor iedere avond tijdens een binnenlandse dienstreis, indien op de plaats van bestemming van de dienstreis doelmatig gebruik kan worden gemaakt van maaltijden vanwege het ministerie en aansluitend op die avond op die bestemming logies wordt genoten;relaties0
  • c.de grote component, indien aansluitend op de avond tijdens de binnenlandse dienstreis logies bij een horecabedrijf wordt genoten;relaties0
  • d.de uur component voor ieder uur of gedeelte van een uur dat de buitenlandse dienstreis buiten Nederland duurt;relaties0
  • e.de kleine of grote component voor een binnen Nederland verlopend gedeelte van de buitenlandse dienstreis, waarbij de onderdelen a en b van overeenkomstige toepassing zijn.relaties0
  relaties0
 • 9.Indien bij reizen door verschillende gebieden buiten Nederland tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor maaltijden of logies hoeven te worden gedaan, worden deze reisgedeelten gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte buiten Nederland in welk geval aanspraak bestaat op de in dat geval van toepassing zijnde uur component.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 13 Vergoeding van andere kosten bij een buitenlandse dienstreis

 • 1.Andere kosten, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van het BDD, die bij een buitenlandse dienstreis worden vergoed zijn de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten ter zake van:
  • a.aan- en verkoop van buitenlandse betaalmiddelen;relaties0
  • b.vaccinatie;relaties0
  • c.geleden koersverlies na aftrek van eventueel gemaakte koerswinst;relaties0
  • d.uitrusting; enrelaties0
  • e.een reisverzekering met dezelfde of nagenoeg dezelfde dekking als die welke geldt indien de reis vanuit Nederland door de commandant bij de hem daarvoor aangewezen reisorganisatie zou zijn geboekt, doch alleen indien de kosten daarvan niet in de prijs van het reisbiljet zijn begrepen en voor die gevallen waarin bedoelde boeking wegens bijzondere omstandigheden niet kon plaatsvinden.relaties0
  relaties0
 • 2.De dienstreiziger die een dienstreis maakt van langere duur dan 7 dagen naar een in bijlage D vermeld gebied, waar tijdens de dienstreis sprake is van tropische hitte of polaire koude, wordt op zijn verzoek een tegemoetkoming in de werkelijk gemaakte kosten voor aanschaf van deze kleding verstrekt tot ten hoogste een bedrag van € 256,94.relaties0
 • 3.Indien een gebied niet staat vermeld in bijlage D, kan de commandant deze bijlage voor zijn dienstonderdeel voor de duur van de desbetreffende dienstreis met dit gebied uitbreiden, indien tijdens de dienstreis sprake is van de in het tweede lid bedoelde klimatologische omstandigheden en dit gebied niet is gelegen binnen Europa. Deze tijdelijke uitbreiding kan eveneens geschieden voor een gebied binnen Europa in een land dat voorkomt in bijlage D.relaties0
 • 4.De tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, wordt niet verstrekt indien:
  • a.de dienstreiziger tijdens de dienstreis de beschikking kan hebben over geschikte militaire kleding, tenzij dit door de commandant als ondoelmatig in verband met de aard van de dienstreis wordt geoordeeld; ofrelaties0
  • b.de dienstreis plaatsvindt binnen 5 jaar nadat een tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, voor kleding voor hetzelfde klimaat is verstrekt.relaties0
  relaties0
relaties0relaties0

Artikel 14 Beperkingen in de vergoeding van verblijfkosten

De op grond van artikel 13, eerste lid, onderdeel d, van het BDD, aan te wijzen activiteiten zijn:

 • a.een sollicitatiereis, indien de uitnodiging daartoe uitgaat van een tot aanstellen bevoegd gezag binnen het ministerie;relaties0
 • b.een bezoek aan de bedrijfsarts, de militair geneeskundige dienst of de door of vanwege deze dienst aangewezen persoon of instantie, of de bedrijfsmaatschappelijk werker;relaties0
 • c.door de commandant aangewezen representatieve verplichtingen, waaronder in ieder geval het bezoek ten gevolge van:
  • 1.de ziekte of het ongeval van een collega;relaties0
  • 2.het bijwonen van het huwelijk van een collega;relaties0
  • 3.het bijwonen van de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan een collega;relaties0
  • 4.het bijwonen van de receptie ter zake van een diensttijdjubileum van een collega;relaties0
  • 5.het bijwonen van de afscheidsreceptie van een collega; ofrelaties0
  • 6.het bijwonen van de begrafenis of de crematie van een gewezen collega.relaties0
  relaties0
 • d.een door de commandant aangewezen deelname aan een sportwedstrijd, centrale training of in groepsverband aan een wandelmars of -tocht.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 4 Reis- en verblijfkostenvergoeding bij detachering

Artikel 15 Detachering en reiskostenvergoeding

 • 1.In geval van een detachering heeft de dienstreiziger die de status heeft van:relaties0
 • 2.Onder onvermijdbaar doorlopende kosten, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het BDD worden verstaan de kosten:
  • a.van een niet van overheidswege verstrekte maandtrajectkaart over het voor de detachering geldende traject, die doorloopt na de datum van detachering;relaties0
  • b.van een ander niet van overheidswege verstrekt abonnement voor het reizen met het openbaar vervoer, dat doorloopt na de datum van detachering, voor de duur van de periode dat dit abonnement niet kosteloos kan worden beëindigd.relaties0
  relaties0
 • 3.Voor de toepassing van het eerste lid, wordt in de daar genoemde algemeen verbindende voorschriften verstaan onder:relaties0
 • 4.Voor de aanspraak op:
  • a.vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt de militair, indien dagelijks reizen niet mogelijk is, gelijk gesteld aan de militair met verplichte huisvesting van rijkswege;relaties0
  • b.vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt de ambtenaar gelijk gesteld aan de verhuis plichtige ambtenaar.relaties0
  relaties0
 • 5.Indien eerst achteraf blijkt dat een dienstreis een detachering wordt, is dit artikel, met uitzondering van het tweede lid, niet van toepassing op de reeds verstreken dagen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 16 Detachering en verblijfkostenvergoeding

relaties0relaties0

Artikel 16a Detachering Koninklijke Marechaussee

Voor de militair van de Koninklijke Marechaussee die in opdracht van de Commandant Koninklijke Marechaussee in het kader van de uitoefening van taken op grond van de Politiewet 2012 of de Vreemdelingenwet 2000 deze taken verricht op een andere locatie dan de standplaats voor een langere duur dan vier weken en als gevolg hiervan niet dagelijks reist tussen de woning en de plaats van tewerkstelling en voor zijn huisvesting gebruik dient te maken van hotelvoorzieningen, geldt de gehele periode van tewerkstelling als een dienstreis, waarbij huisvesting en voeding door en voor rekening van Defensie worden verstrekt. De vergoedingen vinden plaats op grond van artikelen 3 tot en met 11 en 12, tweede lid, onderdeel a, van deze regeling. Gedurende de periode van tewerkstelling bestaat geen aanspraak op vergoedingen op basis van het Verplaatsingskostenbesluit militairen.

relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 5 Diverse bepalingen; slotbepalingen

Artikel 17 Voorschotverlening

De commandant kan voor de in deze regeling bedoelde vergoedingen een voorschot verstrekken.

relaties0relaties0

Artikel 18 Reisdeclaratie

 • 1.De reisdeclaratie wordt voldaan tot het bedrag, waarop volgens de door de dienstreiziger vermelde gegevens op grond van het BDD en de Regeling dienstreizen defensie aanspraak kan worden gemaakt of wordt gemaakt.relaties0
 • 2.Voor het indienen van de reisdeclaratie wordt gebruik gemaakt van DIDO. Bij het indienen worden de procedures en instructies als vermeld in DIDO gevolgd.relaties0
 • 3.De commandant bepaalt welke bewijsstukken bij de reisdeclaratie worden gevoegd. Het betreft in ieder geval de betalingsbewijzen inzake de gemaakte kosten:relaties0
relaties0relaties0

Artikel 19 Rekenregels

Indien het bedrag van een component behorend bij een binnen de dienstreis vallend gebied buiten Nederland niet in bijlage C staat vermeld, bepaalt de Hoofddirecteur Personeel van het Ministerie van Defensie. dit bedrag aan de hand van de geldende rekenregels.

relaties0relaties0

Artikel 20 Afbouwregeling militairen en burgerambtenaren

Vervallen

relaties0relaties0

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag waarop het Besluit dienstreizen defensie in werking treedt.

relaties0relaties0

Artikel 22 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling dienstreizen defensie.

relaties0relaties0
relaties0

Deze regeling zal in de bundel Rechtspositie militairen (MP 31-300) en de bundel Rechtspositie burgerpersoneel Defensie (MP 33-410) worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie
voor deze
De Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid
B.H.J.J.M.
Völkers

Bijlage A bij de Regeling dienstreizen defensie

Trein Binnen Nederland 1e 1 t/m 4
Veerboot Binnen Nederland 1e 1
    2e 2 t/m
Trein Buiten Nederland 1e 1 t/m 4
Veerboot Engeland Binnen Europa Royal/Suite 1
Business/luxe 2 en 3
Captains/hut met bank 4
Vliegtuig Intercontinentale vluchten Business 1 en 2
Economy 3 en 4
Overige vluchten Economy 1 t/m 4
Groepsindeling
1 2 3 4
SG+DG+ ≥ S17+ ≥ SBN/GM ≥ S14 + <S17; ≥ KTZ/KOL + < SBN/GM ≥ S9 + < S14; > AOO/VDG+ <KTZ/KOL ≤ AOO/VDG/S8
relaties0

Bijlage B bij de Regeling dienstreizen defensie

Alle landen € 0,10 € 0,19
Alle landen € 0,05
relaties0

Bijlage C bij de Regeling dienstreizen defensie

Vergoedingen (buitenland) DIDO Geldigheidsduur vanaf 1 januari 2021 tot 1 juli 2021

NEDERLAND
                   
  BINNEN NEDERLAND 01-07-2014 EUR 72,60 8,20 14,85 23,00 4,60 14,35
  VAN BUITENLAND NAAR NEDERLAND 01-01-2021 EUR 116,00 9,65 16,05 25,70 1,20  
AFGHANISTAN
                   
  ELDERS 01-01-2021 AFN 4.569,00 309,20 515,30 824,50 38,65  
  KABUL 01-01-2021 AFN 7.625,00 538,20 897,00 1.435,20 67,30  
ALBANIE
                   
  ELDERS 01-01-2021 ALL 4.207,00 428,70 714,50 1.143,20 53,60  
  TIRANA 01-01-2021 ALL 8.442,00 547,35 912,25 1.459,65 68,40  
ALGERIJE
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 61,00 6,25 10,40 16,65 0,80  
ANGOLA
                   
  ELDERS 01-01-2021 AOA 41.745,00 3.770,70 6.284,50 10.055,25 471,35  
  LUANDA 01-01-2021 AOA 87.230,00 6.157,00 10.261,70 16.418,70 769,65  
ANGUILLA
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 USD 322,00 19,15 31,95 51,10 2,40  
  ALLE GEBIEDEN 15-04-2021 USD 219,00 17,55 29,20 46,75 2,20  
ANTIGUA
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 USD 210,00 18,95 31,55 50,45 2,35  
  ALLE GEBIEDEN 01-04-2021 USD 177,00 18,85 31,40 50,20 2,35  
ARGENTINIE
                   
  BUENOS AIRES 01-01-2021 USD 189,00 8,50 14,20 22,70 1,05  
  ELDERS 01-01-2021 USD 61,00 4,10 6,85 10,95 0,50  
ARMENIE
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 77,00 6,95 11,60 18,55 0,85  
  YEREVAN 01-01-2021 USD 89,00 7,15 11,90 19,05 0,90  
ARUBA
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 AWG 433,00 30,55 50,95 81,50 3,80  
  ALLE GEBIEDEN 15-04-2021 AWG 297,00 27,95 46,55 74,50 3,50  
AUSTRALIE
                   
  ELDERS 01-01-2021 AUD 183,00 18,60 31,00 49,60 2,35  
  SYDNEY,CANBERRA EN MELBOURNE 01-01-2021 AUD 254,00 22,00 36,65 58,70 2,75  
AZERBAIDZJAN
                   
  BAKU 01-01-2021 USD 92,00 5,45 9,10 14,55 0,70  
  ELDERS 01-01-2021 USD 61,00 3,80 6,35 10,15 0,50  
BAHAMA S
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 USD 277,00 18,75 31,25 50,00 2,35  
  ALLE GEBIEDEN 21-04-2021 USD 234,00 22,05 36,75 58,75 2,75  
BAHRAIN
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 BHD 64,00 4,70 7,80 12,50 0,60  
BANGLADESH
                   
  ELDERS 01-01-2021 BDT 3.819,00 318,05 530,10 848,15 39,75  
BARBADOS
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 BBD 718,00 46,55 77,60 124,20 5,80  
  ALLE GEBIEDEN 16-04-2021 BBD 484,00 43,70 72,85 116,60 5,45  
BELGIE
                   
  BRUSSEL 01-01-2021 EUR 196,00 13,80 23,05 36,85 1,75  
  ELDERS 01-01-2021 EUR 184,00 12,95 21,60 34,55 1,60  
BELIZE
                   
  BELIZE CITY 01-01-2021 USD 168,00 7,25 12,05 19,30 0,90  
  ELDERS 01-01-2021 USD 114,00 9,10 15,15 24,25 1,15  
BENIN
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 52,00 5,70 9,50 15,15 0,70  
BERMUDA
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 BMD 330,00 14,20 23,65 37,85 1,75  
  ALLE GEBIEDEN 15-03-2021 BMD 367,00 15,75 26,30 42,05 1,95  
BES-EILANDEN
                   
  BONAIRE 01-01-2021 USD 263,00 13,05 21,75 34,75 1,65  
  BONAIRE 15-04-2021 USD 202,00 12,00 20,05 32,05 1,50  
  SABA 01-01-2021 USD 211,00 14,90 24,85 39,75 1,85  
  SABA 15-04-2021 USD 181,00 13,85 23,10 36,95 1,75  
  ST. EUSTATIUS 01-01-2021 USD 211,00 14,90 24,85 39,75 1,85  
  ST. EUSTATIUS 15-04-2021 USD 181,00 13,85 23,10 36,95 1,75  
BHUTAN
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 58,00 3,15 5,30 8,45 0,40  
  THIMPHU 01-01-2021 USD 67,00 3,50 5,85 9,35 0,45  
BOLIVIA
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 38,00 2,80 4,65 7,40 0,35  
BOSNIE/HERZEGOVINA
                   
  BANJA LUKA (BOSNIE) 01-01-2021 BAM 95,00 11,35 18,95 30,30 1,40  
  ELDERS 01-01-2021 BAM 90,00 9,15 15,30 24,45 1,15  
  MOSTAR 01-01-2021 BAM 90,00 10,80 18,00 28,80 1,35  
  SARAJEVO 01-01-2021 BAM 128,00 15,35 25,55 40,85 1,90  
BOTSWANA
                   
  ELDERS 01-01-2021 BWP 963,00 83,55 139,25 222,80 10,45  
BRAZILIE
                   
  ELDERS 01-01-2021 BRL 235,00 18,05 30,10 48,15 2,25  
  SAO PAULO 01-01-2021 BRL 382,00 20,75 34,60 55,40 2,60  
BRUNEI
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 USD 117,00 7,60 12,65 20,25 0,95  
BULGARIJE
                   
  BURGAS PLOVDIV ST.ZAGORA VARNA 01-01-2021 BGN 87,00 7,85 13,10 20,95 1,00  
  ELDERS 01-01-2021 BGN 69,00 6,75 11,25 18,00 0,85  
  SOFIA 01-01-2021 BGN 206,00 13,35 22,25 35,60 1,65  
BURKINA FASO
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 74,00 5,65 9,45 15,10 0,70  
BURUNDI
                   
  BUJUMBURA 01-01-2021 USD 141,00 11,75 19,55 31,25 1,45  
  ELDERS 01-01-2021 USD 21,00 8,20 13,65 21,80 1,00  
CAMBODJA
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 30,00 3,25 5,45 8,70 0,40  
CANADA
                   
  CALGARY 01-01-2021 CAD 193,00 17,40 29,00 46,35 2,15  
  ELDERS 01-01-2021 CAD 170,00 16,65 27,75 44,40 2,10  
  MONTREAL 01-01-2021 CAD 247,00 18,90 31,55 50,45 2,35  
  OTTAWA 01-01-2021 CAD 268,00 20,60 34,35 54,90 2,55  
  TORONTO 01-01-2021 CAD 288,00 19,50 32,50 52,00 2,45  
  VANCOUVER 01-01-2021 CAD 299,00 20,25 33,75 54,05 2,55  
CENTRAAL AFRIKA
                   
  BANGUI 01-01-2021 USD 116,00 12,30 20,45 32,75 1,55  
  ELDERS 01-01-2021 USD 20,00 5,00 8,35 13,40 0,65  
CHAD
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 63,00 7,20 12,00 19,20 0,90  
  NDJAMENA 01-01-2021 USD 101,00 7,75 12,90 20,65 0,95  
CHILI
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 123,00 10,20 17,00 27,20 1,30  
  SANTIAGO 01-01-2021 USD 209,00 13,50 22,55 36,05 1,70  
CHINA
                   
  BEIJING 01-01-2021 CNY 950,00 72,90 121,45 194,35 9,10  
  ELDERS 01-01-2021 CNY 647,00 45,65 76,05 121,70 5,70  
  SHANGHAI 01-01-2021 CNY 1.208,00 68,70 114,50 183,20 8,60  
COLOMBIA
                   
  BOGOTA 01-01-2021 USD 92,00 3,40 5,65 9,05 0,40  
  CARTAGENA 01-01-2021 USD 95,00 3,50 5,80 9,25 0,45  
  ELDERS 01-01-2021 USD 55,00 2,25 3,75 5,95 0,30  
COMOREN
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 74,00 6,95 11,60 18,55 0,85  
  MORONI 01-01-2021 USD 125,00 11,30 18,80 30,05 1,40  
CONGO DEM. REP
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 82,00 6,55 10,90 17,45 0,80  
  KINSHASA 01-01-2021 USD 178,00 11,55 19,25 30,85 1,45  
COSTA RICA
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 88,00 6,20 10,35 16,55 0,80  
  SAN JOSE 01-01-2021 USD 136,00 10,45 17,45 27,90 1,30  
CUBA
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 66,00 4,85 8,10 12,95 0,60  
CURACAO
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 ANG 331,00 26,45 44,05 70,50 3,30  
  ALLE GEBIEDEN 15-04-2021 ANG 286,00 25,85 43,05 68,90 3,25  
CYPRUS
                   
  ELDERS 01-01-2021 EUR 84,00 8,25 13,75 22,00 1,05  
DENEMARKEN
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 DKK 1.215,00 114,25 190,45 304,70 14,30  
DJIBOUTI
                   
  DJIBOUTI 01-01-2021 DJF 21.505,00 1.942,00 3.237,00 5.180,00 243,00  
  DJIBOUTI (HOTEL SHERATON) 01-01-2021 DJF 54.672,00 2.840,00 4.734,00 7.574,00 355,00  
  ELDERS 01-01-2021 DJF 12.648,00 856,00 1.426,00 2.282,00 107,00  
DOMINICA
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 USD 257,00 10,50 17,50 28,00 1,30  
DOMINICAANSE REP.
                   
  ELDERS 01-01-2021 DOP 1.570,00 229,70 382,80 612,50 28,70  
  SANTO DOMINGO 01-01-2021 DOP 8.568,00 555,55 925,90 1.481,40 69,45  
DUITSLAND
                   
  BERLIJN 01-01-2021 EUR 184,00 14,70 24,50 39,20 1,85  
  BONN 01-01-2021 EUR 121,00 13,30 22,15 35,50 1,65  
  ELDERS 01-01-2021 EUR 120,00 11,75 19,55 31,25 1,45  
  FRANKFURT A/M 01-01-2021 EUR 173,00 15,00 25,00 40,05 1,90  
  HAMBURG 01-01-2021 EUR 173,00 15,00 25,00 40,05 1,90  
  MUNCHEN 01-01-2021 EUR 136,00 11,75 19,60 31,35 1,45  
ECUADOR
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 72,00 7,35 12,30 19,65 0,90  
  GUAYAQUIL 01-01-2021 USD 142,00 11,30 18,85 30,15 1,40  
EGYPTE
                   
  CAIRO 01-01-2021 EGP 2.537,00 194,65 324,40 519,05 24,35  
  ELDERS 01-01-2021 EGP 1.761,00 91,50 152,50 244,00 11,45  
EL SALVADOR
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 69,00 7,00 11,65 18,65 0,85  
  SAN SALVADOR 01-01-2021 USD 142,00 10,40 17,35 27,80 1,30  
ESTLAND
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 EUR 106,00 14,85 24,75 39,55 1,85  
ETHIOPIE
                   
  ADDIS ABEBA 01-01-2021 ETB 4.979,00 296,00 493,30 789,30 37,00  
  ADDIS ABEBA (HILTON) 01-01-2021 ETB 8.127,00 526,95 878,25 1.405,15 65,85  
  ELDERS 01-01-2021 ETB 1.436,00 140,60 234,35 375,00 17,60  
FILIPPIJNEN
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 82,00 4,85 8,10 13,00 0,60  
FINLAND
                   
  ELDERS 01-01-2021 EUR 123,00 10,70 17,80 28,50 1,35  
  HELSINKI 01-01-2021 EUR 190,00 13,40 22,30 35,70 1,65  
FRANKRIJK
                   
  ELDERS 01-01-2021 EUR 131,00 13,85 23,10 36,95 1,75  
  PARIJS 01-01-2021 EUR 192,00 15,35 25,60 40,95 1,90  
FRANS GUYANA
                   
  CAYENNE 01-01-2021 EUR 105,00 11,10 18,50 29,55 1,40  
  ELDERS 01-01-2021 EUR 105,00 11,10 18,50 29,55 1,40  
GABON
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 59,00 4,35 7,20 11,55 0,55  
  LIBREVILLE 01-01-2021 USD 139,00 11,15 18,55 29,70 1,40  
GAMBIA
                   
  BANJUL 01-01-2021 USD 136,00 6,45 10,70 17,15 0,80  
  ELDERS 01-01-2021 USD 29,00 1,90 3,15 5,00 0,25  
GEORGIE
                   
  ELDERS 01-01-2021 GEL 360,00 26,50 44,15 70,65 3,30  
  TBILISI 01-01-2021 GEL 403,00 26,15 43,55 69,70 3,25  
GHANA
                   
  ACCRA 01-01-2021 USD 175,00 13,45 22,40 35,85 1,70  
  ELDERS 01-01-2021 USD 106,00 8,85 14,70 23,55 1,10  
GIBRALTAR
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 USD 124,00 8,05 13,40 21,45 1,00  
GRIEKENLAND
                   
  ATHENE 01-01-2021 EUR 144,00 12,00 20,00 32,05 1,50  
  ELDERS 01-01-2021 EUR 72,00 6,75 11,25 18,00 0,85  
GROENLAND
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 USD 230,00 21,60 35,95 57,55 2,70  
GUADELOUPE
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 EUR 105,00 11,10 18,50 29,55 1,40  
GUATEMALA
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 61,00 5,95 9,95 15,90 0,75  
GUINEA
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 69,00 5,75 9,55 15,30 0,70  
GUYANA
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 59,00 6,80 11,35 18,15 0,85  
HAITI
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 93,00 7,15 11,90 19,05 0,90  
  PORT AU PRINCE 01-01-2021 USD 141,00 12,25 20,40 32,65 1,55  
HONDURAS
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 67,00 4,15 6,95 11,15 0,50  
  TEGUCIGALPA 01-01-2021 USD 124,00 7,70 12,85 20,55 0,95  
HONG KONG
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 HKD 1.337,00 63,25 105,45 168,70 7,90  
HONGARIJE
                   
  BALATON 01-01-2021 HUF 42.210,00 2.295,20 3.825,35 6.120,60 286,90  
  BUDAPEST 01-01-2021 HUF 54.180,00 3.512,95 5.854,90 9.367,80 439,10  
  ELDERS 01-01-2021 HUF 29.748,00 1.617,60 2.695,95 4.313,55 202,20  
IERLAND
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 EUR 185,00 13,05 21,75 34,80 1,65  
IJSLAND
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 ISK 19.544,00 1.695,30 2.825,50 4.520,80 211,90  
  ALLE GEBIEDEN 01-05-2021 ISK 28.098,00 1.821,80 3.036,35 4.858,20 227,75  
INDIA
                   
  ELDERS 01-01-2021 INR 6.962,00 534,10 890,20 1.424,30 66,75  
  NEW DELHI 01-01-2021 INR 9.760,00 688,90 1.148,15 1.837,05 86,10  
  NEW DELHI 01-04-2021 INR 8.236,00 658,45 1.097,40 1.755,80 82,30  
INDONESIE
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 59,00 4,75 7,90 12,60 0,60  
  JAKARTA 01-01-2021 USD 118,00 10,25 17,10 27,35 1,30  
IRAK
                   
  BAGDAD 01-01-2021 USD 133,00 10,65 17,75 28,45 1,35  
  ELDERS 01-01-2021 USD 80,00 8,45 14,05 22,50 1,05  
IRAN
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 16,00 1,10 1,85 3,00 0,15  
  TEHERAN 01-01-2021 USD 27,00 1,55 2,55 4,10 0,20  
ISRAEL
                   
  ELDERS 01-01-2021 ILS 592,00 35,15 58,60 93,75 4,40  
  HAIFA 01-01-2021 ILS 662,00 42,90 71,50 114,35 5,35  
  JERUZALEM 01-01-2021 ILS 566,00 43,45 72,40 115,90 5,45  
  TEL AVIV 01-01-2021 ILS 891,00 50,65 84,45 135,15 6,35  
ITALIE
                   
  BRESCIA 01-01-2021 EUR 141,00 16,20 27,05 43,25 2,05  
  ELDERS 01-01-2021 EUR 89,00 7,70 12,85 20,60 0,95  
  FLORENCE 01-01-2021 EUR 136,00 11,75 19,60 31,35 1,45  
  MILAAN EN PORTE ERCOLE 01-01-2021 EUR 141,00 16,20 27,05 43,25 2,05  
  NAPELS 01-01-2021 EUR 162,00 13,50 22,45 35,95 1,70  
  ROME 01-01-2021 EUR 131,00 14,45 24,10 38,55 1,80  
  VENETIE 01-01-2021 EUR 160,00 16,95 28,20 45,15 2,10  
IVOORKUST
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 54,00 6,20 10,30 16,50 0,75  
JAMAICA
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 334,00 5,50 9,20 14,70 0,70  
  ELDERS 16-04-2021 USD 312,00 5,15 8,60 13,75 0,65  
  KINGSTON 01-01-2021 USD 221,00 12,00 20,05 32,05 1,50  
JAPAN
                   
  ELDERS 01-01-2021 JPY 15.376,00 1.040,00 1.734,00 2.774,00 130,00  
  TOKYO 01-01-2021 JPY 26.195,00 1.557,00 2.595,00 4.153,00 195,00  
JEMEN
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 51,00 5,40 9,00 14,45 0,70  
JORDANIE
                   
  AMMAN 01-01-2021 JOD 104,00 9,00 15,00 23,95 1,10  
  ELDERS 01-01-2021 JOD 25,00 3,65 6,10 9,75 0,45  
KAAPVERDISCHE EIL.
                   
  ELDERS 01-01-2021 CVE 5.699,00 905,40 1.509,00 2.414,35 113,15  
  PRAIA 01-01-2021 CVE 10.450,00 1.153,70 1.922,80 3.076,50 144,20  
KAMEROEN
                   
  DOUALA 01-01-2021 USD 115,00 8,85 14,70 23,55 1,10  
  ELDERS 01-01-2021 USD 69,00 6,20 10,35 16,55 0,80  
KAZACHSTAN
                   
  ALMA ATA 01-01-2021 USD 83,00 9,85 16,45 26,35 1,25  
  ELDERS 01-01-2021 USD 60,00 5,70 9,50 15,15 0,70  
KENIA
                   
  ELDERS 01-01-2021 KES 6.090,00 486,85 811,45 1.298,30 60,85  
  MOMBASA 01-01-2021 KES 16.038,00 912,10 1.520,20 2.432,35 114,00  
  NAIROBI 01-01-2021 KES 17.766,00 1.151,90 1.919,85 3.071,75 144,00  
KOEWEIT
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 KWD 51,00 4,60 7,70 12,30 0,60  
KOREA (ZUID)
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 129,00 12,15 20,25 32,35 1,50  
  SEOUL 01-01-2021 USD 197,00 12,75 21,25 34,00 1,60  
KOSOVO
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 62,00 5,15 8,60 13,80 0,65  
  PRISTINA 01-01-2021 USD 76,00 5,40 8,95 14,35 0,65  
KROATIE
                   
  ELDERS 01-01-2021 HRK 594,00 55,85 93,10 148,95 7,00  
  ZAGREB 01-01-2021 HRK 864,00 69,10 115,15 184,25 8,65  
KYRGYZSTAN
                   
  ELDERS 01-01-2021 KGS 3.072,00 190,75 317,95 508,70 23,85  
LETLAND
                   
  ELDERS 01-01-2021 EUR 67,00 7,15 11,90 19,05 0,90  
  RIGA 01-01-2021 EUR 110,00 9,50 15,85 25,40 1,20  
LIBANON
                   
  BEIROET 01-01-2021 USD 162,00 9,25 15,40 24,60 1,15  
  ELDERS 01-01-2021 USD 66,00 8,95 14,90 23,80 1,10  
LIBERIA
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 56,00 4,30 7,15 11,45 0,55  
  MONROVIA 01-01-2021 USD 176,00 14,05 23,40 37,45 1,75  
LIBIE
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 108,00 7,60 12,70 20,30 0,95  
LITOUWEN
                   
  ELDERS 01-01-2021 EUR 79,00 5,80 9,65 15,45 0,70  
  VILNIUS 01-01-2021 EUR 117,00 8,60 14,35 22,95 1,10  
LUXEMBURG
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 EUR 228,00 14,15 23,60 37,75 1,75  
MAAGDENEILANDEN GBR
                   
  ALLE GEBIEDEN (UK) 01-01-2021 USD 227,00 14,05 23,45 37,50 1,75  
  ALLE GEBIEDEN (UK) 16-04-2021 USD 198,00 14,00 23,30 37,30 1,75  
MAAGDENEILANDEN USA
                   
  ALLE GEBIEDEN (USA) 01-01-2021 USD 371,00 17,55 29,25 46,80 2,20  
  ALLE GEBIEDEN (USA) 01-05-2021 USD 244,00 15,15 25,25 40,40 1,90  
MADAGASCAR
                   
  ANTANANARIVO 01-01-2021 USD 119,00 7,05 11,80 18,85 0,90  
  ELDERS 01-01-2021 USD 47,00 3,05 5,10 8,15 0,40  
MALAWI
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 82,00 5,60 9,30 14,90 0,70  
MALEDIVEN
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 61,00 4,45 7,45 11,90 0,55  
  MALE 01-01-2021 USD 158,00 8,60 14,35 22,95 1,05  
MALEISIE OOST
                   
  ELDERS 01-01-2021 MYR 436,00 24,75 41,30 66,05 3,10  
  KUALA LUMPUR 01-01-2021 MYR 473,00 39,40 65,65 105,05 4,95  
MALI
                   
  BAMAKO 01-01-2021 USD 117,00 13,40 22,35 35,75 1,70  
  ELDERS 01-01-2021 USD 58,00 6,15 10,30 16,45 0,75  
MALTA
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 EUR 167,00 12,30 20,55 32,85 1,55  
MAROKKO
                   
  CASABLANCA 01-01-2021 MAD 1.380,00 101,55 169,30 270,85 12,70  
  ELDERS 01-01-2021 MAD 774,00 75,75 126,25 202,00 9,45  
  RABAT 01-01-2021 MAD 1.224,00 97,85 163,05 260,90 12,25  
MARTINIQUE
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 EUR 105,00 11,10 18,50 29,55 1,40  
MAURITANIE
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 32,00 3,10 5,20 8,30 0,40  
  NOUADHIBOU 01-01-2021 USD 52,00 4,15 6,90 11,00 0,50  
  NOUAKCHOTT 01-01-2021 USD 95,00 6,45 10,75 17,25 0,80  
  NOUAKCHOTT HOTEL MONOTEL/HALIM 01-01-2021 USD 128,00 9,05 15,05 24,10 1,15  
MAURITIUS
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 137,00 2,25 3,75 6,00 0,30  
MEXICO
                   
  ELDERS 01-01-2021 MXN 1.710,00 197,00 328,00 524,00 25,00  
  MEXICO STAD 01-01-2021 MXN 5.295,00 358,00 597,00 955,00 45,00  
MOLDAVIE
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 68,00 6,40 10,65 17,05 0,80  
  KISHINEV 01-01-2021 USD 98,00 5,85 9,70 15,55 0,75  
MONACO
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 EUR 202,00 11,00 18,35 29,35 1,40  
MONGOLIE
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 56,00 3,95 6,60 10,55 0,50  
MONTENEGRO
                   
  ELDERS 01-01-2021 EUR 57,00 3,70 6,20 9,90 0,45  
  PODGORICA 01-01-2021 EUR 71,00 5,50 9,15 14,60 0,70  
MOZAMBIQUE
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 72,00 11,00 18,35 29,35 1,40  
  MAPUTO 01-01-2021 USD 130,00 11,75 19,60 31,40 1,45  
MYANMAR
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 46,00 3,25 5,40 8,60 0,40  
  NAYPYITAW 01-01-2021 USD 46,00 6,00 10,05 16,05 0,75  
NAMIBIE
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 35,00 3,55 5,90 9,45 0,45  
NEPAL
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 28,00 1,85 3,05 4,90 0,25  
  KATHMANDU 01-01-2021 USD 122,00 7,25 12,05 19,25 0,90  
NICARAGUA
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 51,00 4,25 7,05 11,25 0,55  
  MANAGUA 01-01-2021 USD 110,00 7,45 12,45 19,90 0,95  
NIEUW ZEELAND
                   
  AUCKLAND, CHRISTCH., WELLINGTON 01-01-2021 NZD 253,00 21,90 36,50 58,40 2,75  
  ELDERS 01-01-2021 NZD 221,00 19,90 33,20 53,10 2,50  
NIGER
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 45,00 2,95 4,90 7,85 0,35  
NIGERIA
                   
  ABUJA 01-01-2021 NGN 44.118,00 4.149,05 6.915,10 11.064,15 518,65  
  ELDERS 01-01-2021 NGN 20.955,00 1.892,80 3.154,70 5.047,50 236,60  
  LAGOS 01-01-2021 NGN 45.140,00 3.186,15 5.310,25 8.496,40 398,25  
NOORD-MACEDONIE
                   
  ELDERS 01-01-2021 MKD 1.904,00 246,80 411,35 658,15 30,85  
  SKOPJE 01-01-2021 MKD 3.791,00 356,50 594,15 950,70 44,55  
NOORWEGEN
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 NOK 1.319,00 201,05 335,10 536,15 25,15  
OEGANDA
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 42,00 2,70 4,50 7,20 0,35  
  ENTEBBE 01-01-2021 USD 121,00 6,30 10,50 16,75 0,80  
OEKRAINE
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 47,00 4,60 7,70 12,30 0,60  
  KIEV 01-01-2021 USD 97,00 9,85 16,45 26,30 1,25  
OEZBEKISTAN
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 33,00 2,55 4,20 6,75 0,30  
OMAN
                   
  ELDERS 01-01-2021 OMR 45,00 4,20 7,05 11,25 0,55  
  MUSCAT 01-01-2021 OMR 61,00 4,70 7,85 12,55 0,60  
OOSTENRIJK
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 EUR 112,00 16,40 27,35 43,80 2,05  
PAKISTAN
                   
  ELDERS 01-01-2021 PKR 7.860,00 578,50 964,15 1.542,65 72,30  
  ISLAMABAD,RAWALPINDI 01-01-2021 PKR 16.185,00 962,15 1.603,55 2.565,70 120,25  
PANAMA
                   
  ELDERS 01-01-2021 PAB 101,00 7,45 12,45 19,90 0,95  
  PANAMA STAD 01-01-2021 PAB 125,00 10,40 17,35 27,70 1,30  
PARAGUAY
                   
  ASUNCION 01-01-2021 USD 99,00 10,50 17,50 28,00 1,30  
  ELDERS 01-01-2021 USD 57,00 6,75 11,30 18,05 0,85  
PERU
                   
  ELDERS 01-01-2021 PEN 323,00 22,80 38,05 60,85 2,85  
  LIMA 01-01-2021 PEN 655,00 42,50 70,80 113,30 5,30  
POLEN
                   
  ELDERS 01-01-2021 PLN 498,00 36,65 61,10 97,75 4,60  
  WARSCHAU 01-01-2021 PLN 531,00 37,45 62,45 99,90 4,70  
PORTUGAL
                   
  ELDERS 01-01-2021 EUR 80,00 8,10 13,50 21,60 1,00  
  LISSABON 01-01-2021 EUR 153,00 13,25 22,10 35,35 1,65  
PUERTO RICO
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 USD 286,00 14,85 24,80 39,65 1,85  
  ALLE GEBIEDEN 01-05-2021 USD 179,00 13,75 22,95 36,70 1,70  
QATAR
                   
  DOHA 01-01-2021 USD 206,00 14,55 24,25 38,80 1,80  
ROEMENIE
                   
  BOEKAREST 01-01-2021 RON 630,00 40,85 68,10 108,95 5,10  
  ELDERS 01-01-2021 RON 297,00 26,85 44,70 71,55 3,35  
RUSLAND
                   
  ELDERS 01-01-2021 RUB 6.200,00 419,50 699,20 1.118,70 52,45  
  MOSKOU 01-01-2021 RUB 12.505,00 882,65 1.471,10 2.353,75 110,35  
  SINT PETERSBURG 01-01-2021 RUB 10.519,00 572,00 953,30 1.525,30 71,50  
RWANDA
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 52,00 3,40 5,65 9,05 0,40  
  KIGALI 01-01-2021 USD 111,00 8,15 13,60 21,80 1,00  
SAO TOME / PRINCIPE
                   
  PRINCIPE 01-01-2021 USD 78,00 4,05 6,75 10,85 0,50  
  SAO TOME 01-01-2021 USD 131,00 9,20 15,35 24,55 1,15  
SAOEDI-ARABIE
                   
  ELDERS 01-01-2021 SAR 647,00 45,65 76,05 121,70 5,70  
SENEGAL
                   
  DAKAR 01-01-2021 USD 155,00 12,90 21,50 34,45 1,60  
  ELDERS 01-01-2021 USD 75,00 5,50 9,20 14,70 0,70  
SERVIE
                   
  BELGRADO 01-01-2021 USD 111,00 10,85 18,05 28,90 1,35  
  ELDERS 01-01-2021 USD 62,00 5,15 8,60 13,80 0,65  
SEYCHELLEN
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 SCR 2.851,00 268,15 446,90 715,05 33,50  
SIERRA LEONE
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 54,00 3,80 6,30 10,10 0,45  
SINGAPORE
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 SGD 324,00 23,85 39,75 63,60 3,00  
SINT MAARTEN
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 ANG 301,00 23,10 38,45 61,55 2,90  
  ALLE GEBIEDEN 15-04-2021 ANG 258,00 22,40 37,30 59,70 2,80  
SLOVENIE
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 EUR 140,00 10,30 17,15 27,45 1,30  
SLOWAKIJE
                   
  BRATISLAVA 01-01-2021 EUR 134,00 9,45 15,70 25,15 1,20  
  ELDERS 01-01-2021 EUR 104,00 7,05 11,75 18,80 0,90  
SOMALIE
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 43,00 3,55 5,95 9,50 0,45  
SPANJE
                   
  BARCELONA 01-01-2021 EUR 124,00 11,65 19,40 31,00 1,45  
  ELDERS 01-01-2021 EUR 104,00 9,80 16,35 26,15 1,25  
  MADRID 01-01-2021 EUR 146,00 13,15 21,95 35,10 1,65  
SRI LANKA
                   
  ELDERS 01-01-2021 LKR 12.214,00 826,45 1.377,40 2.203,90 103,30  
  KANDY 01-01-2021 LKR 16.524,00 858,45 1.430,80 2.289,25 107,30  
ST. KITTS AND NEVIS
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 USD 267,00 18,80 31,35 50,15 2,35  
  ALLE GEBIEDEN 15-04-2021 USD 253,00 18,65 31,05 49,70 2,35  
ST. LUCIA
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 USD 341,00 14,65 24,40 39,05 1,85  
  ALLE GEBIEDEN 15-04-2021 USD 250,00 12,40 20,70 33,15 1,55  
ST.VINCENT-GRENADINE
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 USD 170,00 13,60 22,65 36,25 1,70  
SUDAN
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 68,00 2,65 4,40 7,05 0,35  
  KHARTOUM 01-01-2021 USD 96,00 7,65 12,75 20,40 0,95  
SURINAME
                   
  ELDERS 01-01-2021 SRD 1.146,00 71,15 118,55 189,70 8,90  
  PARAMARIBO 01-01-2021 SRD 1.745,00 123,15 205,25 328,35 15,40  
SYRIE
                   
  DAMASCUS 01-01-2021 SYP 161.240,00 12.890,30 21.483,85 34.374,15 1.611,30  
  ELDERS 01-01-2021 SYP 96.280,00 7.697,10 12.828,50 20.525,55 962,15  
TAIWAN
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 95,00 6,70 11,20 17,90 0,85  
  TAIPEH 01-01-2021 USD 95,00 6,70 11,20 17,90 0,85  
TAJIKISTAN
                   
  DUSHANBE 01-01-2021 USD 102,00 6,90 11,45 18,35 0,85  
  ELDERS 01-01-2021 USD 26,00 2,15 3,55 5,70 0,25  
TANZANIA
                   
  DAR ES SALAAM 01-01-2021 USD 138,00 9,35 15,60 24,95 1,15  
  ELDERS 01-01-2021 USD 62,00 4,35 7,25 11,60 0,55  
THAILAND
                   
  BANGKOK 01-07-2020 THB 4.109,00 386,45 644,10 1.030,60 48,30  
  ELDERS 01-07-2020 THB 2.117,00 199,05 331,80 530,85 24,90  
TOBAGO AND TRINIDAD
                   
  TOBAGO 01-01-2021 USD 217,00 15,35 25,55 40,85 1,90  
  TRINIDAD 01-01-2021 USD 192,00 15,95 26,60 42,55 2,00  
TOGO
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 58,00 5,05 8,40 13,45 0,65  
TSJECHIE
                   
  BRNO 01-01-2021 CZK 2.912,00 180,85 301,40 482,25 22,60  
  CESKY KRUMLOV 01-01-2021 CZK 2.610,00 192,10 320,15 512,25 24,00  
  ELDERS 01-01-2021 CZK 1.909,00 123,75 206,30 330,05 15,45  
  PRAAG 01-01-2021 CZK 3.639,00 246,25 410,45 656,70 30,80  
TUNESIE
                   
  ELDERS 01-01-2021 TND 243,00 13,20 22,00 35,15 1,65  
  TUNIS 01-01-2021 TND 251,00 19,25 32,05 51,30 2,40  
TURKIJE
                   
  ANKARA 01-01-2021 TRY 918,00 49,90 83,20 133,10 6,25  
  ANTALYA 01-01-2021 TRY 689,00 40,95 68,25 109,20 5,10  
  ELDERS 01-01-2021 TRY 391,00 35,25 58,80 94,05 4,40  
  ISTANBUL 01-01-2021 TRY 957,00 97,50 162,50 260,00 12,20  
  IZMIR 01-01-2021 TRY 806,00 69,95 116,60 186,55 8,75  
TURKMENISTAN
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 62,00 10,20 17,00 27,20 1,30  
TURKS CAICOS ISL.
                   
  GRAND TURK 01-01-2021 USD 246,00 15,25 25,45 40,70 1,90  
  PROVIDENCIALES 01-01-2021 USD 378,00 17,90 29,80 47,70 2,25  
  PROVIDENCIALES 14-04-2021 USD 293,00 15,95 26,60 42,55 2,00  
URUGUAY
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 75,00 8,95 14,95 23,90 1,10  
VENEZUELA
                   
  CARACAS 01-01-2021 USD 119,00 5,90 9,80 15,70 0,75  
  ELDERS 01-01-2021 USD 46,00 6,20 10,30 16,50 0,75  
VER.ARAB.EMIR.
                   
  ABU DHABI 01-01-2021 AED 734,00 69,05 115,10 184,20 8,65  
  DUBAI 01-01-2021 AED 893,00 60,40 100,70 161,10 7,55  
  ELDERS 01-01-2021 AED 814,00 62,45 104,10 166,55 7,80  
VERENIGD KONINKRIJK
                   
  ELDERS 01-01-2021 GBP 170,00 10,55 17,60 28,20 1,30  
  LONDEN 01-01-2021 GBP 208,00 12,35 20,60 32,95 1,55  
VERENIGDE STATEN
                   
  BOSTON 01-01-2021 USD 245,00 16,55 27,60 44,20 2,05  
  CHICAGO 01-01-2021 USD 217,00 13,45 22,45 35,95 1,70  
  ELDERS 01-01-2021 USD 205,00 12,70 21,20 33,90 1,60  
  HONOLULU 01-01-2021 USD 262,00 13,60 22,65 36,25 1,70  
  LOS ANGELES 01-01-2021 USD 246,00 13,95 23,25 37,25 1,75  
  MIAMI 01-01-2021 USD 205,00 13,30 22,20 35,50 1,65  
  NEW YORK 01-01-2021 USD 281,00 16,75 27,90 44,60 2,10  
  PHILADELPHIA 01-01-2021 USD 205,00 13,90 23,15 37,05 1,75  
  SAN FRANCISCO 01-01-2021 USD 290,00 16,50 27,55 44,05 2,05  
  WASHINGTON DC, NORFOLK 01-01-2021 USD 233,00 17,20 28,65 45,80 2,15  
VIETNAM
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 45,00 3,30 5,50 8,85 0,40  
  HANOI 01-01-2021 USD 112,00 6,70 11,15 17,85 0,85  
  HO CHI MIN CITY 01-01-2021 USD 106,00 6,60 11,00 17,60 0,80  
WIT RUSLAND
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 44,00 5,90 9,80 15,70 0,75  
  MINSK 01-01-2021 USD 130,00 13,75 22,90 36,65 1,70  
ZAMBIA
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 92,00 3,95 6,60 10,55 0,50  
ZIMBABWE
                   
  ELDERS 01-01-2021 USD 81,00 6,25 10,40 16,65 0,80  
  HARARE 01-01-2021 USD 110,00 9,15 15,25 24,45 1,15  
ZUID SUDAN
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 USD 58,00 3,60 6,05 9,65 0,45  
ZUID-AFRIKA
                   
  ELDERS 01-01-2021 ZAR 921,00 65,00 108,35 173,35 8,15  
  JOHANNESBURG 01-01-2021 ZAR 2.707,00 147,20 245,30 392,50 18,40  
  KAAPSTAD 01-01-2021 ZAR 1.983,00 117,85 196,40 314,25 14,75  
  PRETORIA 01-01-2021 ZAR 1.680,00 79,50 132,50 211,95 9,95  
ZWEDEN
                   
  ELDERS 01-01-2021 SEK 1.877,00 121,75 202,90 324,60 15,20  
  STOCKHOLM EN MALMO 01-01-2021 SEK 2.450,00 121,50 202,50 324,00 15,20  
ZWITSERLAND
                   
  ALLE GEBIEDEN 01-01-2021 CHF 232,00 15,70 26,15 41,85 1,95  
CDC/DPOD/UB REPOS   21-12-2020
relaties0

Bijlage D bij de Regeling dienstreizen defensie

Canada Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto
China Peking
Finland Helsinki
Groenland Nuuk
IJsland Reykjavik
Korea Seoul
Noord- en Zuidpool  
Noorwegen Oslo
Oekraïne Kiev
Polen Warschau
Russische Federatie Moskou, St. Petersburg
Verenigd Koninkrijk Falkland Eilanden
Verenigde Staten Chicago
Zweden Stockholm
Angola Luanda
Bahama’s Nassau
Bangladesh Chittagong, Dhaka
Barbados Bridgetown
Belize Belmopan
Benin Cotonou
Bolivia Santa Cruz
Brazilië Rio de Janeiro, Sao Paulo
Burkina Faso Ouagadougou
Burundi Bujumbura
Cambodja Phnom Penh
Colombia Barranquilla
Costa Rica San Jose
Cuba Havanna
Djibouti Djibouti
Dominicaanse Republiek Santo Domingo
El Salvador San Salvador
Ecuador Guayaquil
Filipijnen Manilla
Frans Guyana Cayenne
Gabon Libreville
Ghana Accra
Guatemala de stad Guatemala
Guyana Georgetown
Haïti Port au Prince
Honduras Tegucigalpa
Hongkong Hongkong
India Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum
Indonesië Jakarta
Irak Bagdad
Ivoorkust Abidjan
Jamaica Kingston
Kameroen Douala, Yaoundé
Kenia Mombasa, Nairobi
Koeweit Koeweit
Laos Vientiane
Liberia Monrovia
Madagaskar Antananarivo
Maleisië Borneo, Kuala Lumpur, Malakka
Mali Bamako
Martinique Fort-de-France
Mexico Acapulco
Mozambique Maputo
Myanmar (Birma) Rangoon
Nederlandse Antillen Willemstad
Nicaragua Managua
Nigeria Lagos
Oeganda Kampala
Oman Muscat
Pakistan Karachi
Panama Panama
Paraguay Asunción
Puerto Rico San Juan
Saoedi Arabië Jeddah, Riyad
Senegal Dakar
Sierra Leone Freetown
Singapore Singapore
Somalië Mogadishu
Sri Lanka Colombo
Sudan Khartoem
Suriname Paramaribo
Tanzania Dar es Salaam
Thailand Bangkok
Trinidad Piarco, Port of Spain
Venezuela Caracas
Verenigde Arabische Emiraten Abu Dhabi, Dubai
Verenigde Staten Hawaii, Miami
Vietnam Ho Chi Minhstad
Zaïre Kinshasa
Zambia Lusaka
Egypte Cairo
Libanon Beiroet
Libië Tripoli
Tunesië Tunis
Uruguay Montevideo
Zuid Afrika Kaapstad

Voetnoten:

 • 1.Voor degene die is geplaatst in een buiten Europa gelegen land en die een dienstreis per vliegtuig maakt, geldt voor reizen binnen het land van plaatsing de indeling in reisklassen, zoals die geldt voor reizen per vliegtuig binnen Europa.relaties0
relaties0

Inhoudsopgave

Alles dichtklappenAlles openklappen
Naar boven