Onderwerp: Bezoek-historie

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling dienstreizen defensie
De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

– het Besluit dienstreizen defensie

Besluit:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

relaties0relaties0

Artikel 2 Niet-toepasselijkheid regeling

De groepen, bedoeld in artikel 3 tweede lid, onderdeel d, van het BDD zijn degenen die op individuele basis of in groepsverband zijn ingezet in het kader van een door de minister als zodanig aangemerkte vredes- en humanitaire operatie of andere vorm van daadwerkelijke inzet buiten Nederland.

relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 2 Vergoeding van reiskosten

Artikel 3 Reiskosten openbaar vervoer

 • 1.Wegens reiskosten met openbaar vervoer worden vergoed de kosten die blijkens overgelegde bewijsstukken in verband met de dienstreis zijn gemaakt in het vervoermiddel dat voor de dienstreis in aanmerking komt.relaties0
 • 2.Niet voor vergoeding komen in aanmerking de kosten wegens reizen met lokaal openbaar vervoer in een gebied buiten Nederland.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 4 Indeling in groepen

 • 1.De dienstreizigers zijn ingedeeld in vier groepen:
  • a)groep 1: de secretaris-generaal, de directeuren-generaal alsmede zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 17 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van schout-bij-nacht, generaal-majoor of een hogere rang;relaties0
  • b)groep 2: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 14 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van kapitein ter zee, kolonel of een hogere rang, voor zover zij niet behoren tot groep 1;relaties0
  • c)groep 3: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 9 of een hogere schaal van het IBBAD dan wel een hogere rang dan adjudant-onderofficier/vaandrig, voor zover zij niet behoren tot de groepen 1 en 2; enrelaties0
  • d)groep 4: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 8 of een lagere schaal van het IBBAD, dan wel zij die een functie vervullen waaraan is verbonden de rang van adjudantonderofficier/vaandrig of een lagere rang of stand.relaties0
  relaties0
 • 2.Ingeval van een dienstreiziger met een titulaire rang of een rang verbonden aan de fase van een bepaalde opleiding, wordt deze door de commandant ingedeeld in de met deze rang overeenkomende groep.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 5 Indeling in reisklassen

 • 1.De indeling in reisklassen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het BDD, geschiedt volgens bijlage A, Klasse-indeling bij dienstreizen Defensie.relaties0
 • 2.Indien bij een dienstreis met het vliegtuig een in bijlage A genoemde vliegtuigklasse niet voorkomt, bepaalt de commandant de klasse die met de betrokken klasse overeenkomt.relaties0
 • 3.De commandant kan, in voorkomend geval, het reizen met het vliegtuig in een hogere klasse toestaan, indien in de voor de dienstreiziger geldende klasse door plaatsgebrek geen passage kan worden besproken en de reis niet kan worden uitgesteld.relaties0
 • 4.Een dienstreiziger is gehouden te reizen in een lagere dan de voor hem geldende klasse, indien het dienstbelang dit vereist, of dit met het oog op de regeling van de dienstreis nodig wordt geacht.relaties0
 • 5.De commandant kan de persoonsbeveiliger die ter uitvoering van zijn opdracht een dienstreis onderneemt met een of meer dienstreizigers die in een hogere klasse mogen reizen, toestaan in diezelfde klasse te reizen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 6 Omslagpunt niet van overheidswege verstrekt abonnement

 • 1.Ter bepaling van het omslagpunt, bedoeld in artikel 7, derde lid, van het BDD, worden de door de dienstreiziger gemaakte reiskosten gesaldeerd met de door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen.relaties0
 • 2.De door de dienstreiziger gemaakte reiskosten zijn het totaal van:relaties0
 • 3.De door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen zijn het totaal van:
  • a)de over de looptijd van het abonnement ontvangen reiskostenvergoedingen voor de gemaakte dienstreizen; enrelaties0
  • b)de eventueel over de looptijd van dit abonnement (te) ontvangen tegemoetkomingen in de kosten van het reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling.relaties0
  relaties0
 • 4.De eigen bijdrage bedraagt € 48,29 per maand indien een door Defensie verstrekt openbaar vervoerabonnement of een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer op basis van een jaar(traject)kaart wordt ontvangen. De eigen bijdrage bedraagt € 59,95 per maand indien een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer wordt ontvangen op basis van een maand(traject)kaart.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 7 Vergoeding gebruik eigen motorrijtuig

De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van het BDD, per afgelegde kilometer inclusief eventueel meereizende dienstreizigers wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 1.

relaties0relaties0

Artikel 8 Kilometeromslagpunt en inbegrepen kosten

relaties0relaties0

Artikel 11 Vergoeding van fietsgebruik

 • 1.De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het BDD, per afgelegde kilometer met de eigen fiets, wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 2.relaties0
 • 2.De noodzakelijke kosten voor stalling van een voor de dienstreis gebruikte fiets en de noodzakelijk gemaakte andere kosten van het gebruik voor de dienstreis van een fiets worden vergoed.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 3 Vergoeding van verblijfkosten en andere kosten

Artikel 12 Verblijfkostenvergoedingen

 • 1.De vergoeding van de verblijfkosten, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het BDD, bestaat uit:
  • a.de vergoeding van maaltijden (de maaltijdcomponenten), te weten:relaties0
  • b.de vergoeding van logies (de logiescomponent); enrelaties0
  • c.de vergoeding van kleine uitgaven.relaties0
  relaties0
 • 2.De vergoeding van kleine uitgaven bestaat uit:
  • a.indien het betreft een binnenlandse dienstreis:relaties0
  • b.indien het betreft een buitenlandse dienstreis: de uur component.relaties0
  relaties0
 • 3.Ten aanzien van de maaltijdcomponenten geldt dat slechts aanspraak bestaat op:
  • a.de lunchcomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 12.00 uur en 14.00 uur geheel in de dienstreis valt;relaties0
  • b.de dinercomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 17.30 uur en 20.30 uur geheel in de dienstreis valt; enrelaties0
  • c.de ontbijtcomponent, indien het ontbijt aansluit op een binnen de dienstreis vallend logies; enrelaties0
  • d.de omgekeerde lunchcomponent, indien mede is voldaan aan de voorwaarden dat de tijd tussen 00.00 uur en 03.00 uur geheel in de dienstreis valt en gedurende die tijd geen logies wordt genoten.relaties0
  relaties0
 • 4.De bedragen van de maaltijdcomponenten worden, indien de dienstreiziger de kosten in een horecabedrijf heeft gemaakt, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Horeca. De bedragen van de kleine en grote component en de uur component worden gevonden door toepassing van bijlage C, de desbetreffende kolom.relaties0
 • 5.Indien de dienstreiziger bij een dienstreis kosten heeft gemaakt voor een maaltijd van overheidswege, bestaat geen aanspraak op enige maaltijdcomponent. De commandant bepaalt op welke plaatsen sprake is van maaltijden of logies van overheidswege.relaties0
 • 6.Indien de dienstreiziger kosten heeft gemaakt voor logies worden:
  • a.voor de binnenlandse dienstreis de kosten gemaakt in de horeca vergoed door toekenning van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Logiescomponent.relaties0
  • b.voor de buitenlandse dienstreis de werkelijk gemaakte kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Maximumvergoeding logieskosten.relaties0
  relaties0
 • 7.Indien bij een buitenlandse dienstreis een bewijsstuk van de kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de som van de ontbijt- en logiescomponent.relaties0
 • 8.Onverminderd het eerste tot en met achtste lid, geldt voor de vergoeding van kleine uitgaven dat aanspraak bestaat op:
  • a.de kleine component voor ieder vol etmaal dat de binnenlandse dienstreis duurt, alsmede voor een resterend gedeelte van een etmaal dan wel voor een dienstreis van kortere duur dan een etmaal, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat tenminste vier uren in het resterende gedeelte of in de dienstreis vallen;relaties0
  • b.tweemaal de kleine component voor iedere avond tijdens een binnenlandse dienstreis, indien op de plaats van bestemming van de dienstreis doelmatig gebruik kan worden gemaakt van maaltijden vanwege het ministerie en aansluitend op die avond op die bestemming logies wordt genoten;relaties0
  • c.de grote component, indien aansluitend op de avond tijdens de binnenlandse dienstreis logies bij een horecabedrijf wordt genoten;relaties0
  • d.de uur component voor ieder uur of gedeelte van een uur dat de buitenlandse dienstreis buiten Nederland duurt;relaties0
  • e.de kleine of grote component voor een binnen Nederland verlopend gedeelte van de buitenlandse dienstreis, waarbij de onderdelen a en b van overeenkomstige toepassing zijn.relaties0
  relaties0
 • 9.Indien bij reizen door verschillende gebieden buiten Nederland tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor maaltijden of logies hoeven te worden gedaan, worden deze reisgedeelten gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte buiten Nederland in welk geval aanspraak bestaat op de in dat geval van toepassing zijnde uur component.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 13 Vergoeding van andere kosten bij een buitenlandse dienstreis

 • 1.Andere kosten, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van het BDD, die bij een buitenlandse dienstreis worden vergoed zijn de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten ter zake van:
  • a.aan- en verkoop van buitenlandse betaalmiddelen;relaties0
  • b.vaccinatie;relaties0
  • c.geleden koersverlies na aftrek van eventueel gemaakte koerswinst;relaties0
  • d.uitrusting; enrelaties0
  • e.een reisverzekering met dezelfde of nagenoeg dezelfde dekking als die welke geldt indien de reis vanuit Nederland door de commandant bij de hem daarvoor aangewezen reisorganisatie zou zijn geboekt, doch alleen indien de kosten daarvan niet in de prijs van het reisbiljet zijn begrepen en voor die gevallen waarin bedoelde boeking wegens bijzondere omstandigheden niet kon plaatsvinden.relaties0
  relaties0
 • 2.De dienstreiziger die een dienstreis maakt van langere duur dan 7 dagen naar een in bijlage D vermeld gebied, waar tijdens de dienstreis sprake is van tropische hitte of polaire koude, wordt op zijn verzoek een tegemoetkoming in de werkelijk gemaakte kosten voor aanschaf van deze kleding verstrekt tot ten hoogste een bedrag van € 256,94.relaties0
 • 3.Indien een gebied niet staat vermeld in bijlage D, kan de commandant deze bijlage voor zijn dienstonderdeel voor de duur van de desbetreffende dienstreis met dit gebied uitbreiden, indien tijdens de dienstreis sprake is van de in het tweede lid bedoelde klimatologische omstandigheden en dit gebied niet is gelegen binnen Europa. Deze tijdelijke uitbreiding kan eveneens geschieden voor een gebied binnen Europa in een land dat voorkomt in bijlage D.relaties0
 • 4.De tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, wordt niet verstrekt indien:
  • a.de dienstreiziger tijdens de dienstreis de beschikking kan hebben over geschikte militaire kleding, tenzij dit door de commandant als ondoelmatig in verband met de aard van de dienstreis wordt geoordeeld; ofrelaties0
  • b.de dienstreis plaatsvindt binnen 5 jaar nadat een tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, voor kleding voor hetzelfde klimaat is verstrekt.relaties0
  relaties0
relaties0relaties0

Artikel 14 Beperkingen in de vergoeding van verblijfkosten

De op grond van artikel 13, eerste lid, onderdeel d, van het BDD, aan te wijzen activiteiten zijn:

 • a.een sollicitatiereis, indien de uitnodiging daartoe uitgaat van een tot aanstellen bevoegd gezag binnen het ministerie;relaties0
 • b.een bezoek aan de bedrijfsarts, de militair geneeskundige dienst of de door of vanwege deze dienst aangewezen persoon of instantie, of de bedrijfsmaatschappelijk werker;relaties0
 • c.door de commandant aangewezen representatieve verplichtingen, waaronder in ieder geval het bezoek ten gevolge van:
  • 1.de ziekte of het ongeval van een collega;relaties0
  • 2.het bijwonen van het huwelijk van een collega;relaties0
  • 3.het bijwonen van de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan een collega;relaties0
  • 4.het bijwonen van de receptie ter zake van een diensttijdjubileum van een collega;relaties0
  • 5.het bijwonen van de afscheidsreceptie van een collega; ofrelaties0
  • 6.het bijwonen van de begrafenis of de crematie van een gewezen collega.relaties0
  relaties0
 • d.een door de commandant aangewezen deelname aan een sportwedstrijd, centrale training of in groepsverband aan een wandelmars of -tocht.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 4 Reis- en verblijfkostenvergoeding bij detachering

Artikel 15 Detachering en reiskostenvergoeding

 • 1.In geval van een detachering heeft de dienstreiziger die de status heeft van:relaties0
 • 2.Onder onvermijdbaar doorlopende kosten, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het BDD worden verstaan de kosten:
  • a.van een niet van overheidswege verstrekte maandtrajectkaart over het voor de detachering geldende traject, die doorloopt na de datum van detachering;relaties0
  • b.van een ander niet van overheidswege verstrekt abonnement voor het reizen met het openbaar vervoer, dat doorloopt na de datum van detachering, voor de duur van de periode dat dit abonnement niet kosteloos kan worden beëindigd.relaties0
  relaties0
 • 3.Voor de toepassing van het eerste lid, wordt in de daar genoemde algemeen verbindende voorschriften verstaan onder:relaties0
 • 4.Voor de aanspraak op:
  • a.vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt de militair, indien dagelijks reizen niet mogelijk is, gelijk gesteld aan de militair met verplichte huisvesting van rijkswege;relaties0
  • b.vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt de ambtenaar gelijk gesteld aan de verhuis plichtige ambtenaar.relaties0
  relaties0
 • 5.Indien eerst achteraf blijkt dat een dienstreis een detachering wordt, is dit artikel, met uitzondering van het tweede lid, niet van toepassing op de reeds verstreken dagen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 16 Detachering en verblijfkostenvergoeding

relaties0relaties0

Artikel 16a Detachering Koninklijke Marechaussee

Voor de militair van de Koninklijke Marechaussee die in opdracht van de Commandant Koninklijke Marechaussee in het kader van de uitoefening van taken op grond van de Politiewet 2012 of de Vreemdelingenwet 2000 deze taken verricht op een andere locatie dan de standplaats voor een langere duur dan vier weken en als gevolg hiervan niet dagelijks reist tussen de woning en de plaats van tewerkstelling en voor zijn huisvesting gebruik dient te maken van hotelvoorzieningen, geldt de gehele periode van tewerkstelling als een dienstreis, waarbij huisvesting en voeding door en voor rekening van Defensie worden verstrekt. De vergoedingen vinden plaats op grond van artikelen 3 tot en met 11 en 12, tweede lid, onderdeel a, van deze regeling. Gedurende de periode van tewerkstelling bestaat geen aanspraak op vergoedingen op basis van het Verplaatsingskostenbesluit militairen.

relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 5 Diverse bepalingen; slotbepalingen

Artikel 17 Voorschotverlening

De commandant kan voor de in deze regeling bedoelde vergoedingen een voorschot verstrekken.

relaties0relaties0

Artikel 18 Reisdeclaratie

 • 1.De reisdeclaratie wordt voldaan tot het bedrag, waarop volgens de door de dienstreiziger vermelde gegevens op grond van het BDD en de Regeling dienstreizen defensie aanspraak kan worden gemaakt of wordt gemaakt.relaties0
 • 2.Voor het indienen van de reisdeclaratie wordt gebruik gemaakt van DIDO. Bij het indienen worden de procedures en instructies als vermeld in DIDO gevolgd.relaties0
 • 3.De commandant bepaalt welke bewijsstukken bij de reisdeclaratie worden gevoegd. Het betreft in ieder geval de betalingsbewijzen inzake de gemaakte kosten:relaties0
relaties0relaties0

Artikel 19 Rekenregels

Indien het bedrag van een component behorend bij een binnen de dienstreis vallend gebied buiten Nederland niet in bijlage C staat vermeld, bepaalt de Hoofddirecteur Personeel van het Ministerie van Defensie. dit bedrag aan de hand van de geldende rekenregels.

relaties0relaties0

Artikel 20 Afbouwregeling militairen en burgerambtenaren

Vervallen

relaties0relaties0

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag waarop het Besluit dienstreizen defensie in werking treedt.

relaties0relaties0

Artikel 22 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling dienstreizen defensie.

relaties0relaties0
relaties0

Deze regeling zal in de bundel Rechtspositie militairen (MP 31-300) en de bundel Rechtspositie burgerpersoneel Defensie (MP 33-410) worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie
voor deze
De Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid
B.H.J.J.M.
Völkers

Bijlage A bij de Regeling dienstreizen defensie

Trein Binnen Nederland 1e 1 t/m 4
Veerboot Binnen Nederland 1e 1
    2e 2 t/m
Trein Buiten Nederland 1e 1 t/m 4
Veerboot Engeland Binnen Europa Royal/Suite 1
Business/luxe 2 en 3
Captains/hut met bank 4
Vliegtuig Intercontinentale vluchten Business 1 en 2
Economy 3 en 4
Overige vluchten Economy 1 t/m 4
Groepsindeling
1 2 3 4
SG+DG+ ≥ S17+ ≥ SBN/GM ≥ S14 + <S17; ≥ KTZ/KOL + < SBN/GM ≥ S9 + < S14; > AOO/VDG+ <KTZ/KOL ≤ AOO/VDG/S8
relaties0

Bijlage B bij de Regeling dienstreizen defensie

Alle landen € 0,10 € 0,19
Alle landen € 0,05
relaties0

Bijlage C bij de Regeling dienstreizen defensie

Vergoedingen (buitenland) DIDO Geldigheidsduur vanaf 1 januari 2020 tot 1 juli 2020
NEDERLAND                
VAN BUITENLAND NAAR NEDERLAND 1-1-2014 EUR 72,60 8,20 14,85 23,00 4,60 14,35
BINNEN NEDERLAND 1-1-2014 EUR 72,60 8,20 14,85 23,00 4,60 14,35
AFGHANISTAN                
KABUL 1-1-2020 AFN 7.747,00 546,80 911,35 1.458,15 68,35  
ELDERS 1-1-2020 AFN 4.650,00 314,65 524,40 839,05 39,35  
ALBANIE                
TIRANA 1-1-2020 ALL 8.820,00 571,85 953,10 1.525,00 71,50  
ELDERS 1-1-2020 ALL 4.399,00 448,30 747,20 1.195,50 56,05  
ALGERIJE                
ELDERS 1-1-2020 USD 66,00 6,70 11,15 17,80 0,85  
ANGOLA                
LUANDA 1-1-2020 AOA 51.301,00 3.621,00 6.035,00 9.656,05 452,65  
ELDERS 1-1-2020 AOA 24.530,00 2.215,75 3.692,90 5.908,60 276,95  
ANGUILLA                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 USD 414,00 21,55 35,90 57,45 2,70  
ALLE GEBIEDEN 15-4-2020 USD 278,00 18,80 31,30 50,10 2,35  
ANTIGUA                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 USD 249,00 19,10 31,85 50,95 2,40  
ALLE GEBIEDEN 1-4-2020 USD 213,00 18,50 30,85 49,35 2,30  
ARGENTINIE                
BUENOS AIRES 1-1-2020 USD 160,00 7,25 12,05 19,30 0,90  
ELDERS 1-1-2020 USD 61,00 4,10 6,85 10,95 0,50  
ARMENIE                
YEREVAN 1-1-2020 USD 105,00 6,50 10,85 17,40 0,80  
ARUBA                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 AWG 427,00 30,15 50,25 80,35 3,75  
ALLE GEBIEDEN 15-4-2020 AWG 297,00 27,95 46,55 74,50 3,50  
AUSTRALIE                
SYDNEY,CANBERRA EN MELBOURNE 1-1-2020 AUD 254,00 22,00 36,65 58,70 2,75  
ELDERS 1-1-2020 AUD 183,00 18,60 31,00 49,60 2,35  
AZERBAIDZJAN                
BAKU 1-1-2020 USD 77,00 5,70 9,50 15,20 0,70  
ELDERS 1-1-2020 USD 56,00 4,45 7,40 11,85 0,55  
BAHAMA S                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 USD 277,00 18,75 31,25 50,00 2,35  
ALLE GEBIEDEN 21-4-2020 USD 234,00 22,05 36,75 58,75 2,75  
BAHRAIN                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 BHD 64,00 4,70 7,80 12,50 0,60  
BARBADOS                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 BBD 589,00 39,85 66,40 106,30 5,00  
ALLE GEBIEDEN 16-4-2020 BBD 442,00 45,05 75,05 120,10 5,65  
BELGIE                
BRUSSEL 1-1-2020 EUR 193,00 14,20 23,65 37,80 1,75  
ELDERS 1-1-2020 EUR 181,00 13,30 22,15 35,45 1,65  
BELIZE                
BELIZE CITY 1-1-2020 USD 168,00 7,25 12,05 19,30 0,90  
ELDERS 1-1-2020 USD 114,00 9,10 15,15 24,25 1,15  
BENIN                
ELDERS 1-1-2020 USD 44,00 5,45 9,05 14,50 0,70  
BERMUDA                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 BMD 330,00 14,20 23,65 37,85 1,75  
ALLE GEBIEDEN 15-3-2020 BMD 367,00 15,75 26,30 42,05 1,95  
BHUTAN                
THIMPHU 1-1-2020 USD 71,00 4,55 7,60 12,20 0,55  
ELDERS 1-1-2020 USD 57,00 3,85 6,45 10,30 0,50  
BOLIVIA                
ELDERS 1-1-2020 USD 43,00 4,90 8,15 13,05 0,60  
BOSNIE/HERZEGOVINA                
SARAJEVO 1-1-2020 BAM 140,00 15,40 25,65 41,05 1,95  
ELDERS 1-1-2020 BAM 96,00 9,40 15,65 25,05 1,15  
BANJA LUKA (BOSNIE) 1-1-2020 BAM 102,00 13,25 22,05 35,30 1,65  
MOSTAR 1-1-2020 BAM 98,00 14,30 23,80 38,10 1,80  
BOTSWANA                
ELDERS 1-1-2020 BWP 963,00 83,55 139,25 222,80 10,45  
BRAZILIE                
SAO PAULO 1-1-2020 BRL 359,00 23,30 38,80 62,10 2,90  
ELDERS 1-1-2020 BRL 227,00 18,90 31,50 50,40 2,35  
BRUNEI                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 USD 112,00 6,40 10,65 17,00 0,80  
BULGARIJE                
ELDERS 1-1-2020 BGN 74,00 7,20 12,00 19,25 0,90  
SOFIA 1-1-2020 BGN 221,00 14,30 23,85 38,10 1,80  
BURGAS PLOVDIV ST.ZAGORA VARNA 1-1-2020 BGN 94,00 8,45 14,10 22,50 1,05  
BURKINA FASO                
ELDERS 1-1-2020 USD 68,00 5,25 8,75 14,00 0,65  
BURUNDI                
BUJUMBURA 1-1-2020 USD 131,00 10,90 18,20 29,10 1,35  
ELDERS 1-1-2020 USD 23,00 4,80 8,00 12,80 0,60  
CAMBODJA                
ELDERS 1-1-2020 USD 32,00 2,95 4,90 7,80 0,35  
CANADA                
VANCOUVER 1-1-2020 CAD 299,00 20,25 33,75 54,05 2,55  
TORONTO 1-1-2020 CAD 288,00 19,50 32,50 52,00 2,45  
OTTAWA 1-1-2020 CAD 268,00 20,60 34,35 54,90 2,55  
CALGARY 1-1-2020 CAD 193,00 17,40 29,00 46,35 2,15  
MONTREAL 1-1-2020 CAD 247,00 18,90 31,55 50,45 2,35  
ELDERS 1-1-2020 CAD 170,00 16,65 27,75 44,40 2,10  
CENTRAAL AFRIKA                
BANGUI 1-1-2020 USD 106,00 10,75 17,95 28,70 1,35  
ELDERS 1-1-2020 USD 33,00 3,15 5,25 8,40 0,40  
CHAD                
NDJAMENA 1-1-2020 USD 94,00 7,20 12,00 19,20 0,90  
ELDERS 1-1-2020 USD 58,00 6,70 11,15 17,85 0,85  
CHILI                
ELDERS 1-1-2020 USD 132,00 10,95 18,30 29,25 1,35  
SANTIAGO 1-1-2020 USD 209,00 13,50 22,55 36,05 1,70  
CHINA                
BEIJING 1-1-2020 CNY 1.044,00 80,10 133,55 213,65 10,00  
ELDERS 1-1-2020 CNY 672,00 49,45 82,45 131,90 6,20  
SHANGHAI 1-1-2020 CNY 1.248,00 74,20 123,65 197,85 9,25  
COLOMBIA                
CARTAGENA 1-1-2020 USD 106,00 3,90 6,50 10,40 0,50  
BOGOTA 1-1-2020 USD 103,00 3,80 6,30 10,10 0,45  
ELDERS 1-1-2020 USD 61,00 2,50 4,15 6,70 0,30  
COMOREN                
MORONI 1-1-2020 USD 117,00 10,55 17,55 28,10 1,30  
ELDERS 1-1-2020 USD 69,00 6,50 10,85 17,35 0,80  
CONGO DEM. REP                
ELDERS 1-1-2020 USD 82,00 6,55 10,90 17,45 0,80  
KINSHASA 1-1-2020 USD 178,00 11,55 19,25 30,85 1,45  
COSTA RICA                
SAN JOSE 1-1-2020 USD 127,00 11,00 18,30 29,30 1,35  
ELDERS 1-1-2020 USD 97,00 8,40 14,00 22,40 1,05  
CUBA                
ELDERS 1-1-2020 USD 66,00 4,85 8,10 12,95 0,60  
CURACAO                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 ANG 330,00 26,45 44,05 70,50 3,30  
ALLE GEBIEDEN 15-4-2020 ANG 286,00 25,85 43,05 68,90 3,25  
CYPRUS                
ELDERS 1-1-2020 EUR 84,00 8,25 13,75 22,00 1,05  
DENEMARKEN                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 DKK 1.215,00 114,25 190,45 304,70 14,30  
DJIBOUTI                
DJIBOUTI (HOTEL SHERATON) 1-1-2020 DJF 54.672,00 2.840,00 4.734,00 7.574,00 355,00  
DJIBOUTI 1-1-2020 DJF 21.505,00 1.942,00 3.237,00 5.180,00 243,00  
ELDERS 1-1-2020 DJF 12.648,00 856,00 1.426,00 2.282,00 107,00  
DOMINICA                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 USD 176,00 15,30 25,50 40,80 1,90  
DOMINICAANSE REP.                
SANTO DOMINGO 1-1-2020 DOP 7.749,00 502,45 837,40 1.339,80 62,80  
ELDERS 1-1-2020 DOP 1.423,00 208,30 347,15 555,45 26,05  
DUITSLAND                
FRANKFURT A/MAIN 1-1-2020 EUR 174,00 14,55 24,20 38,75 1,80  
BERLIJN 1-1-2020 EUR 146,00 12,65 21,05 33,70 1,60  
BONN 1-1-2020 EUR 118,00 12,95 21,60 34,60 1,60  
ELDERS 1-1-2020 EUR 117,00 11,90 19,85 31,80 1,50  
HAMBURG 1-1-2020 EUR 174,00 14,55 24,20 38,75 1,80  
MUNCHEN 1-1-2020 EUR 169,00 11,00 18,30 29,30 1,35  
ECUADOR                
GUAYAQUIL 1-1-2020 USD 142,00 11,30 18,85 30,15 1,40  
ELDERS 1-1-2020 USD 72,00 7,35 12,30 19,65 0,90  
EGYPTE                
ELDERS 1-1-2020 EGP 1.294,00 148,65 247,75 396,40 18,60  
CAIRO 1-1-2020 EGP 2.627,00 210,05 350,10 560,15 26,25  
EL SALVADOR                
SAN SALVADOR 1-1-2020 USD 129,00 9,90 16,50 26,45 1,25  
ELDERS 1-1-2020 USD 69,00 7,00 11,65 18,65 0,85  
ESTLAND                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 EUR 106,00 14,85 24,75 39,55 1,85  
ETHIOPIE                
ADDIS ABEBA (HILTON) 1-1-2020 ETB 7.296,00 453,10 755,15 1.208,20 56,65  
ELDERS 1-1-2020 ETB 1.470,00 108,20 180,30 288,50 13,50  
ADDIS ABEBA 1-1-2020 ETB 3.270,00 283,70 472,80 756,50 35,45  
FILIPPIJNEN                
ELDERS 1-1-2020 USD 72,00 3,75 6,25 10,00 0,45  
FINLAND                
HELSINKI 1-1-2020 EUR 190,00 13,40 22,30 35,70 1,65  
ELDERS 1-1-2020 EUR 123,00 10,70 17,80 28,50 1,35  
FRANKRIJK                
PARIJS 1-1-2020 EUR 170,00 17,35 28,90 46,20 2,15  
ELDERS 1-1-2020 EUR 148,00 14,50 24,15 38,60 1,80  
FRANS GUYANA                
CAYENNE 1-1-2020 EUR 118,00 11,55 19,30 30,85 1,45  
ELDERS 1-1-2020 EUR 118,00 11,55 19,30 30,85 1,45  
GABON                
LIBREVILLE 1-1-2020 USD 172,00 16,85 28,10 44,95 2,10  
ELDERS 1-1-2020 USD 53,00 6,55 10,90 17,50 0,80  
GAMBIA                
BANJUL 1-1-2020 USD 143,00 7,10 11,80 18,90 0,90  
ELDERS 1-1-2020 USD 23,00 2,50 4,15 6,65 0,30  
GEORGIE                
TBILISI 1-1-2020 GEL 358,00 22,25 37,10 59,35 2,80  
ELDERS 1-1-2020 GEL 304,00 17,30 28,85 46,15 2,15  
GHANA                
ACCRA 1-1-2020 USD 153,00 9,10 15,15 24,20 1,15  
ELDERS 1-1-2020 USD 128,00 8,70 14,45 23,15 1,10  
GIBRALTAR                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 USD 257,00 11,05 18,40 29,45 1,40  
GRIEKENLAND                
ATHENE 1-1-2020 EUR 144,00 12,00 20,00 32,05 1,50  
ELDERS 1-1-2020 EUR 72,00 6,75 11,25 18,00 0,85  
GROENLAND                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 USD 214,00 20,10 33,50 53,65 2,50  
GUADELOUPE                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 EUR 118,00 11,55 19,30 30,85 1,45  
GUATEMALA                
ELDERS 1-1-2020 USD 54,00 4,70 7,85 12,55 0,60  
GUINEA                
ELDERS 1-1-2020 USD 69,00 5,75 9,55 15,30 0,70  
GUYANA                
ELDERS 1-1-2020 USD 45,00 7,10 11,85 18,95 0,90  
HAITI                
ELDERS 1-1-2020 USD 87,00 6,40 10,65 17,10 0,80  
PORT AU PRINCE 1-1-2020 USD 149,00 11,40 19,00 30,40 1,45  
HONDURAS                
TEGUCIGALPA 1-1-2020 USD 130,00 8,40 14,00 22,45 1,05  
ELDERS 1-1-2020 USD 63,00 4,30 7,15 11,40 0,55  
HONG KONG                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 HKD 1.642,00 89,25 148,75 238,00 11,15  
HONGARIJE                
ELDERS 1-1-2020 HUF 29.413,00 1.599,35 2.665,60 4.264,95 199,90  
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 HUF 29.413,00 1.599,35 2.665,60 4.264,95 199,90  
BUDAPEST 1-1-2020 HUF 53.550,00 3.472,10 5.786,80 9.258,90 434,00  
BALATON 1-1-2020 HUF 41.741,00 2.269,70 3.782,85 6.052,55 283,70  
IERLAND                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 EUR 185,00 13,05 21,75 34,80 1,65  
IJSLAND                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 ISK 19.544,00 1.695,30 2.825,50 4.520,80 211,90  
ALLE GEBIEDEN 1-5-2020 ISK 28.098,00 1.821,80 3.036,35 4.858,20 227,75  
INDIA                
ELDERS 1-1-2020 INR 7.316,00 495,05 825,05 1.320,10 61,90  
NEW DELHI 1-1-2020 INR 9.300,00 629,30 1.048,80 1.678,10 78,65  
NEW DELHI 1-4-2020 INR 7.847,00 602,00 1.003,35 1.605,35 75,25  
INDONESIE                
JAKARTA 1-1-2020 USD 112,00 10,50 17,50 28,05 1,30  
ELDERS 1-1-2020 USD 55,00 5,20 8,65 13,80 0,65  
IRAK                
BAGDAD 1-1-2020 USD 133,00 10,65 17,75 28,45 1,35  
ELDERS 1-1-2020 USD 80,00 8,45 14,05 22,50 1,05  
IRAN                
TEHERAN 1-1-2020 USD 74,00 4,20 7,00 11,20 0,55  
ELDERS 1-1-2020 USD 42,00 2,95 4,95 7,90 0,35  
ISRAEL                
TEL AVIV 1-1-2020 ILS 904,00 51,40 85,70 137,15 6,45  
JERUZALEM 1-1-2020 ILS 572,00 43,90 73,20 117,10 5,50  
HAIFA 1-1-2020 ILS 668,00 43,30 72,15 115,45 5,40  
ITALIE                
MILAAN EN PORTE ERCOLE 1-1-2020 EUR 138,00 14,65 24,45 39,10 1,85  
ROME 1-1-2020 EUR 142,00 15,60 26,05 41,65 1,95  
FLORENCE 1-1-2020 EUR 136,00 10,90 18,15 29,05 1,35  
VENETIE 1-1-2020 EUR 158,00 18,20 30,30 48,50 2,25  
ELDERS 1-1-2020 EUR 89,00 7,70 12,85 20,60 0,95  
NAPELS 1-1-2020 EUR 162,00 13,50 22,45 35,95 1,70  
BRESCIA 1-1-2020 EUR 138,00 14,65 24,45 39,10 1,85  
IVOORKUST                
ELDERS 1-1-2020 USD 50,00 5,80 9,65 15,45 0,70  
JAMAICA                
ELDERS 1-1-2020 USD 334,00 5,50 9,20 14,70 0,70  
ELDERS 16-4-2020 USD 310,00 5,10 8,50 13,60 0,65  
KINGSTON 1-1-2020 USD 221,00 12,00 20,05 32,05 1,50  
JAPAN                
TOKYO 1-1-2020 JPY 21.286,00 1.702,00 2.836,00 4.538,00 213,00  
ELDERS 1-1-2020 JPY 12.870,00 1.163,00 1.938,00 3.100,00 145,00  
JEMEN                
ELDERS 1-1-2020 USD 51,00 5,40 9,00 14,45 0,70  
JORDANIE                
AMMAN 1-1-2020 JOD 104,00 9,00 15,00 23,95 1,10  
ELDERS 1-1-2020 JOD 25,00 3,65 6,10 9,75 0,45  
KAAPVERDISCHE EIL.                
PRAIA 1-1-2020 CVE 10.450,00 1.153,70 1.922,80 3.076,50 144,20  
ELDERS 1-1-2020 CVE 5.699,00 905,40 1.509,00 2.414,35 113,15  
KAMEROEN                
DOUALA 1-1-2020 USD 102,00 8,85 14,75 23,60 1,10  
ELDERS 1-1-2020 USD 63,00 5,65 9,45 15,10 0,70  
KAZACHSTAN                
ALMA ATA 1-1-2020 USD 77,00 10,30 17,20 27,55 1,30  
ELDERS 1-1-2020 USD 51,00 5,65 9,40 15,00 0,70  
KENIA                
MOMBASA 1-1-2020 KES 16.008,00 264,10 440,15 704,20 33,00  
ELDERS 1-1-2020 KES 5.027,00 454,10 756,80 1.210,85 56,75  
KOEWEIT                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 KWD 58,00 4,85 8,05 12,90 0,60  
KOREA (ZUID)                
SEOUL 1-1-2020 USD 192,00 12,40 20,70 33,10 1,55  
ELDERS 1-1-2020 USD 126,00 11,85 19,70 31,55 1,50  
KOSOVO                
PRISTINA 1-1-2020 USD 92,00 6,75 11,25 18,00 0,85  
ELDERS 1-1-2020 USD 60,00 5,40 9,05 14,45 0,70  
KROATIE                
ZAGREB 1-1-2020 HRK 745,00 82,25 137,10 219,35 10,30  
ELDERS 1-1-2020 HRK 683,00 59,25 98,75 158,05 7,40  
KYRGYZSTAN                
ELDERS 1-1-2020 KGS 2.385,00 168,35 280,60 448,95 21,05  
LETLAND                
RIGA 1-1-2020 EUR 110,00 9,50 15,85 25,40 1,20  
ELDERS 1-1-2020 EUR 67,00 7,15 11,90 19,05 0,90  
LIBANON                
BEIROET 1-1-2020 USD 162,00 9,25 15,40 24,60 1,15  
ELDERS 1-1-2020 USD 66,00 8,95 14,90 23,80 1,10  
LIBERIA                
MONROVIA 1-1-2020 USD 176,00 14,05 23,40 37,45 1,75  
ELDERS 1-1-2020 USD 56,00 4,30 7,15 11,45 0,55  
LIBIE                
ELDERS 1-1-2020 USD 108,00 7,60 12,70 20,30 0,95  
LITOUWEN                
VILNIUS 1-1-2020 EUR 117,00 8,60 14,35 22,95 1,10  
ELDERS 1-1-2020 EUR 79,00 5,80 9,65 15,45 0,70  
LUXEMBURG                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 EUR 200,00 14,10 23,55 37,65 1,75  
MAAGDENEILANDEN GBR                
ALLE GEBIEDEN (UK) 1-1-2020 USD 227,00 14,05 23,45 37,50 1,75  
ALLE GEBIEDEN (UK) 16-4-2020 USD 198,00 14,00 23,30 37,30 1,75  
MAAGDENEILANDEN USA                
ALLE GEBIEDEN (USA) 1-1-2020 USD 371,00 17,55 29,25 46,80 2,20  
ALLE GEBIEDEN (USA) 1-5-2020 USD 244,00 15,15 25,25 40,40 1,90  
MADAGASCAR                
ANTANANARIVO 1-1-2020 USD 121,00 6,85 11,45 18,30 0,85  
ELDERS 1-1-2020 USD 34,00 3,45 5,75 9,20 0,45  
MALAWI                
ELDERS 1-1-2020 USD 82,00 5,60 9,30 14,90 0,70  
MALEDIVEN                
MALE 1-1-2020 USD 158,00 8,60 14,35 22,95 1,05  
ELDERS (ISLANDS) 1-1-2020 USD 61,00 4,45 7,45 11,90 0,55  
MALEISIE OOST                
KUALA LUMPUR 1-1-2020 MYR 458,00 46,65 77,70 124,35 5,85  
ELDERS 1-1-2020 MYR 354,00 26,05 43,40 69,50 3,25  
MALI                
BAMAKO 1-1-2020 USD 109,00 12,50 20,85 33,35 1,55  
ELDERS 1-1-2020 USD 54,00 5,75 9,55 15,30 0,70  
MALTA                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 EUR 167,00 12,30 20,55 32,85 1,55  
MAROKKO                
CASABLANCA 1-1-2020 MAD 1.380,00 101,55 169,30 270,85 12,70  
RABAT 1-1-2020 MAD 1.224,00 97,85 163,05 260,90 12,25  
ELDERS 1-1-2020 MAD 774,00 75,75 126,25 202,00 9,45  
MARTINIQUE                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 EUR 118,00 11,55 19,30 30,85 1,45  
MAURITANIE                
NOUAKCHOTT 1-1-2020 USD 112,00 7,60 12,65 20,25 0,95  
NOUAKCHOTT HOTEL MONOTEL/HALIM 1-1-2020 USD 142,00 10,85 18,10 28,95 1,35  
NOUADHIBOU 1-1-2020 USD 79,00 7,40 12,35 19,75 0,95  
ELDERS 1-1-2020 USD 49,00 4,60 7,70 12,30 0,60  
MAURITIUS                
ELDERS 1-1-2020 USD 138,00 2,30 3,80 6,10 0,30  
MEXICO                
MEXICO STAD 1-1-2020 MXN 4.454,00 277,00 461,00 738,00 35,00  
ELDERS 1-1-2020 MXN 1.455,00 167,00 279,00 446,00 21,00  
MOLDAVIE                
KISHINEV 1-1-2020 USD 92,00 7,65 12,75 20,40 0,95  
ELDERS 1-1-2020 USD 67,00 5,60 9,35 14,95 0,70  
MONACO                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 EUR 202,00 11,00 18,35 29,35 1,40  
MONTENEGRO                
PODGORICA 1-1-2020 EUR 96,00 1,60 2,65 4,20 0,20  
ELDERS 1-1-2020 EUR 74,00 1,20 2,05 3,25 0,15  
MOZAMBIQUE                
MAPUTO 1-1-2020 USD 130,00 11,75 19,60 31,40 1,45  
ELDERS 1-1-2020 USD 72,00 11,00 18,35 29,35 1,40  
MYANMAR                
ELDERS 1-1-2020 USD 46,00 3,25 5,40 8,60 0,40  
NAYPYITAW 1-1-2020 USD 46,00 6,00 10,05 16,05 0,75  
NAMIBIE                
ELDERS 1-1-2020 USD 39,00 3,95 6,60 10,60 0,50  
NEPAL                
KATHMANDU 1-1-2020 USD 112,00 7,25 12,10 19,40 0,90  
ELDERS 1-1-2020 USD 24,00 1,35 2,25 3,60 0,15  
NICARAGUA                
ELDERS 1-1-2020 USD 51,00 4,25 7,05 11,25 0,55  
MANAGUA 1-1-2020 USD 110,00 7,45 12,45 19,90 0,95  
NIEUW ZEELAND                
AUCKLAND,CHRISTCH., WELLINGTON 1-1-2020 NZD 253,00 21,90 36,50 58,40 2,75  
ELDERS 1-1-2020 NZD 221,00 19,90 33,20 53,10 2,50  
NIGER                
ELDERS 1-1-2020 USD 64,00 9,05 15,05 24,05 1,15  
NIGERIA                
ABUJA (SHERATON) 1-1-2020 NGN 39.330,00 3.275,55 5.459,30 8.734,85 409,45  
LAGOS(EKO,FED.PALACE) 1-1-2020 NGN 47.190,00 2.805,25 4.675,45 7.480,70 350,65  
ELDERS 1-1-2020 NGN 14.884,00 1.050,55 1.750,95 2.801,50 131,30  
NOORD-MACEDONIE                
SKOPJE 1-1-2020 MKD 4.072,00 382,90 638,20 1.021,10 47,85  
ELDERS 1-1-2020 MKD 2.042,00 264,70 441,15 705,85 33,10  
NOORWEGEN                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 NOK 1.319,00 201,05 335,10 536,15 25,15  
OEGANDA                
ELDERS 1-1-2020 USD 42,00 2,70 4,50 7,20 0,35  
ENTEBBE 1-1-2020 USD 128,00 6,35 10,60 17,00 0,80  
OEKRAINE                
KIEV 1-1-2020 USD 106,00 8,85 14,70 23,55 1,10  
ELDERS 1-1-2020 USD 38,00 3,70 6,15 9,80 0,45  
OEZBEKISTAN                
ELDERS 1-1-2020 USD 33,00 2,55 4,20 6,75 0,30  
OMAN                
MUSCAT 1-1-2020 OMR 61,00 4,70 7,85 12,55 0,60  
ELDERS 1-1-2020 OMR 45,00 4,20 7,05 11,25 0,55  
OOSTENRIJK                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 EUR 110,00 16,05 26,75 42,80 2,00  
PAKISTAN                
ISLAMABAD,RAWALPINDI 1-1-2020 PKR 13.940,00 724,20 1.207,05 1.931,25 90,55  
ELDERS 1-1-2020 PKR 8.515,00 506,20 843,65 1.349,80 63,25  
PANAMA                
PANAMA STAD 1-1-2020 PAB 141,00 12,20 20,30 32,50 1,50  
ELDERS 1-1-2020 PAB 107,00 7,85 13,10 20,95 1,00  
PARAGUAY                
ASUNCION 1-1-2020 USD 99,00 10,50 17,50 28,00 1,30  
CIUDAD DEL ESTE CASINO ACARAY 1-1-2020 USD 110,00 5,45 9,05 14,50 0,70  
ELDERS 1-1-2020 USD 57,00 6,75 11,30 18,05 0,85  
PERU                
LIMA 1-1-2020 PEN 617,00 40,05 66,70 106,75 5,00  
ELDERS 1-1-2020 PEN 303,00 21,40 35,65 57,05 2,65  
POLEN                
ELDERS 1-1-2020 PLN 579,00 34,40 57,30 91,70 4,30  
WARSCHAU 1-1-2020 PLN 604,00 42,65 71,05 113,65 5,35  
PORTUGAL                
ELDERS 1-1-2020 EUR 80,00 8,15 13,60 21,75 1,00  
LISSABON 1-1-2020 EUR 156,00 12,95 21,60 34,55 1,60  
PUERTO RICO                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 USD 286,00 14,85 24,80 39,65 1,85  
ALLE GEBIEDEN 1-5-2020 USD 179,00 13,75 22,95 36,70 1,70  
QATAR                
DOHA 1-1-2020 USD 207,00 14,60 24,35 38,90 1,80  
ROEMENIE                
BOEKAREST 1-1-2020 RON 676,00 40,20 67,00 107,15 5,00  
ELDERS 1-1-2020 RON 347,00 30,10 50,20 80,30 3,75  
RUSLAND                
MOSKOU 1-1-2020 RUB 10.187,00 719,05 1.198,40 1.917,45 89,90  
SINT PETERSBURG 1-1-2020 RUB 8.576,00 466,35 777,20 1.243,55 58,30  
ELDERS 1-1-2020 RUB 5.065,00 342,75 571,25 914,00 42,85  
RWANDA                
KIGALI 1-1-2020 USD 111,00 8,15 13,60 21,80 1,00  
ELDERS 1-1-2020 USD 52,00 3,40 5,65 9,05 0,40  
SAO TOME / PRINCIPE                
SAO TOME 1-1-2020 USD 89,00 8,65 14,45 23,10 1,10  
PRINCIPE 1-1-2020 USD 62,00 3,85 6,45 10,30 0,50  
SAOEDI-ARABIE                
ELDERS 1-1-2020 SAR 647,00 45,65 76,05 121,70 5,70  
SENEGAL                
ELDERS 1-1-2020 USD 63,00 5,95 9,90 15,85 0,75  
SERVIE                
ELDERS 1-1-2020 USD 60,00 5,40 9,05 14,45 0,70  
BELGRADO 1-1-2020 USD 111,00 10,05 16,75 26,75 1,25  
SEYCHELLEN                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 SCR 2.230,00 209,75 349,55 559,30 26,20  
SIERRA LEONE                
ELDERS 1-1-2020 USD 50,00 4,20 6,95 11,15 0,50  
SINGAPORE                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 SGD 335,00 22,65 37,75 60,40 2,85  
SINT MAARTEN                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 ANG 301,00 23,10 38,45 61,55 2,90  
ALLE GEBIEDEN 15-4-2020 ANG 258,00 22,40 37,30 59,70 2,80  
SLOVENIE                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 EUR 140,00 10,30 17,15 27,45 1,30  
SLOWAKIJE                
BRATISLAVA 1-1-2020 EUR 123,00 9,40 15,70 25,10 1,20  
ELDERS 1-1-2020 EUR 89,00 6,55 10,90 17,45 0,80  
SOMALIE                
ELDERS 1-1-2020 USD 43,00 3,55 5,95 9,50 0,45  
SPANJE                
MADRID 1-1-2020 EUR 146,00 13,15 21,95 35,10 1,65  
BARCELONA 1-1-2020 EUR 124,00 11,65 19,40 31,00 1,45  
ELDERS 1-1-2020 EUR 104,00 9,80 16,35 26,15 1,25  
SRI LANKA                
ELDERS 1-1-2020 LKR 12.214,00 826,45 1.377,40 2.203,90 103,30  
KANDY 1-1-2020 LKR 16.524,00 858,45 1.430,80 2.289,25 107,30  
ST. KITTS AND NEVIS                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 USD 359,00 23,30 38,80 62,10 2,90  
ALLE GEBIEDEN 15-4-2020 USD 251,00 20,95 34,90 55,85 2,60  
ST. LUCIA                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 USD 327,00 16,20 27,05 43,25 2,05  
ALLE GEBIEDEN 15-4-2020 USD 232,00 14,45 24,05 38,45 1,80  
ST.VINCENT-GRENADINE                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 USD 220,00 19,10 31,80 50,90 2,40  
ALLE GEBIEDEN 15-4-2020 USD 172,00 18,25 30,40 48,60 2,30  
SUDAN                
KHARTOUM 1-1-2020 USD 96,00 7,65 12,75 20,40 0,95  
ELDERS 1-1-2020 USD 68,00 2,65 4,40 7,05 0,35  
SURINAME                
ELDERS 1-1-2020 SRD 608,00 37,75 62,95 100,70 4,70  
PARAMARIBO 1-1-2020 SRD 921,00 65,00 108,35 173,35 8,15  
SYRIE                
DAMASCUS 1-1-2020 SYP 55.854,00 4.465,25 7.442,05 11.907,30 558,15  
ELDERS 1-1-2020 SYP 33.466,00 2.675,45 4.459,05 7.134,50 334,45  
TAIWAN                
TAIPEH 1-1-2020 USD 94,00 6,95 11,55 18,50 0,85  
ELDERS 1-1-2020 USD 94,00 6,95 11,55 18,50 0,85  
TAJIKISTAN                
DUSHANBE 1-1-2020 USD 112,00 6,40 10,65 17,00 0,80  
ELDERS 1-1-2020 USD 31,00 2,20 3,65 5,85 0,25  
TANZANIA                
DAR ES SALAAM 1-1-2020 USD 138,00 9,35 15,60 24,95 1,15  
ELDERS 1-1-2020 USD 59,00 4,70 7,80 12,50 0,60  
THAILAND                
BANGKOK 1-1-2020 THB 4.109,00 386,45 644,10 1.030,60 48,30  
ELDERS 1-1-2020 THB 2.117,00 199,05 331,80 530,85 24,90  
TOBAGO AND TRINIDAD                
TOBAGO 1-1-2020 USD 217,00 15,35 25,55 40,85 1,90  
TOBAGO 15-4-2020 USD 196,00 15,05 25,05 40,05 1,90  
TRINIDAD 1-1-2020 USD 192,00 15,95 26,60 42,55 2,00  
TOGO                
ELDERS 1-1-2020 USD 54,00 4,70 7,85 12,55 0,60  
TSJECHIE                
PRAAG 1-1-2020 CZK 3.720,00 251,70 419,50 671,25 31,45  
BRNO 1-1-2020 CZK 2.982,00 185,20 308,70 493,90 23,15  
ELDERS 1-1-2020 CZK 1.953,00 126,65 211,05 337,70 15,85  
CESKY KRUMLOV 1-1-2020 CZK 2.664,00 196,05 326,80 522,85 24,50  
TUNESIE                
TUNIS 1-1-2020 TND 198,00 19,40 32,35 51,75 2,45  
ELDERS 1-1-2020 TND 211,00 3,50 5,80 9,30 0,45  
TURKIJE                
ISTANBUL 1-1-2020 TRY 745,00 64,60 107,70 172,30 8,10  
ANTALYA 1-1-2020 TRY 538,00 46,65 77,70 124,35 5,85  
ANKARA 1-1-2020 TRY 504,00 37,10 61,80 98,90 4,65  
ELDERS 1-1-2020 TRY 307,00 30,10 50,15 80,25 3,75  
IZMIR 1-1-2020 TRY 537,00 37,90 63,15 101,05 4,75  
TURKS CAICOS ISL.                
GRAND TURK 1-1-2020 USD 246,00 15,25 25,45 40,70 1,90  
PROVIDENCIALES 14-4-2020 USD 293,00 15,95 26,60 42,55 2,00  
URUGUAY                
ELDERS 1-1-2020 USD 91,00 8,60 14,30 22,90 1,05  
VENEZUELA                
CARACAS 1-1-2020 USD 119,00 5,90 9,80 15,70 0,75  
ELDERS 1-1-2020 USD 46,00 6,20 10,30 16,50 0,75  
VER.ARAB.EMIR.                
DUBAI 1-1-2020 AED 893,00 60,40 100,70 161,10 7,55  
ABU DHABI 1-1-2020 AED 734,00 69,05 115,10 184,20 8,65  
ELDERS 1-1-2020 AED 814,00 62,45 104,10 166,55 7,80  
VERENIGD KONINKRIJK                
LONDEN 1-1-2020 GBP 208,00 12,35 20,60 32,95 1,55  
ELDERS 1-1-2020 GBP 170,00 10,55 17,60 28,20 1,30  
VERENIGDE STATEN                
CHICAGO 1-1-2020 USD 217,00 13,45 22,45 35,95 1,70  
BOSTON 1-1-2020 USD 253,00 15,70 26,15 41,85 1,95  
SAN FRANCISCO 1-1-2020 USD 266,00 13,20 21,95 35,15 1,65  
LOS ANGELES 1-1-2020 USD 246,00 13,95 23,25 37,25 1,75  
HONOLULU 1-1-2020 USD 262,00 13,60 22,65 36,25 1,70  
PHILADELPHIA 1-1-2020 USD 205,00 13,90 23,15 37,05 1,75  
MIAMI 1-1-2020 USD 212,00 12,60 21,00 33,60 1,55  
ELDERS 1-1-2020 USD 205,00 12,70 21,20 33,90 1,60  
WASHINGTON DC, NORFOLK 1-1-2020 USD 233,00 17,20 28,65 45,80 2,15  
VIETNAM                
HANOI 1-1-2020 USD 112,00 6,70 11,15 17,85 0,85  
HO CHI MIN CITY 1-1-2020 USD 106,00 6,60 11,00 17,60 0,80  
ELDERS 1-1-2020 USD 45,00 3,30 5,50 8,85 0,40  
WIT RUSLAND                
MINSK 1-1-2020 USD 129,00 13,20 22,00 35,20 1,65  
ELDERS 1-1-2020 USD 41,00 5,60 9,30 14,90 0,70  
ZAMBIA                
ELDERS 1-1-2020 USD 92,00 3,95 6,60 10,55 0,50  
ZIMBABWE                
HARARE 1-1-2020 USD 118,00 9,05 15,10 24,15 1,15  
ELDERS 1-1-2020 USD 81,00 6,25 10,40 16,65 0,80  
ZUID SUDAN                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 USD 58,00 3,60 6,05 9,65 0,45  
ZUID-AFRIKA                
KAAPSTAD 1-1-2020 ZAR 1.983,00 117,85 196,40 314,25 14,75  
JOHANNESBURG 1-1-2020 ZAR 2.707,00 147,20 245,30 392,50 18,40  
PRETORIA 1-1-2020 ZAR 1.680,00 79,50 132,50 211,95 9,95  
ELDERS 1-1-2020 ZAR 921,00 65,00 108,35 173,35 8,15  
ZWEDEN                
STOCKHOLM EN MALMO 1-1-2020 SEK 2.332,00 126,80 211,30 338,10 15,85  
ELDERS 1-1-2020 SEK 1.827,00 118,45 197,45 315,90 14,80  
ZWITSERLAND                
ALLE GEBIEDEN 1-1-2020 CHF 232,00 15,70 26,15 41,85 1,95  
relaties0

Bijlage D bij de Regeling dienstreizen defensie

Canada Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto
China Peking
Finland Helsinki
Groenland Nuuk
IJsland Reykjavik
Korea Seoul
Noord- en Zuidpool  
Noorwegen Oslo
Oekraïne Kiev
Polen Warschau
Russische Federatie Moskou, St. Petersburg
Verenigd Koninkrijk Falkland Eilanden
Verenigde Staten Chicago
Zweden Stockholm
Angola Luanda
Bahama’s Nassau
Bangladesh Chittagong, Dhaka
Barbados Bridgetown
Belize Belmopan
Benin Cotonou
Bolivia Santa Cruz
Brazilië Rio de Janeiro, Sao Paulo
Burkina Faso Ouagadougou
Burundi Bujumbura
Cambodja Phnom Penh
Colombia Barranquilla
Costa Rica San Jose
Cuba Havanna
Djibouti Djibouti
Dominicaanse Republiek Santo Domingo
El Salvador San Salvador
Ecuador Guayaquil
Filipijnen Manilla
Frans Guyana Cayenne
Gabon Libreville
Ghana Accra
Guatemala de stad Guatemala
Guyana Georgetown
Haïti Port au Prince
Honduras Tegucigalpa
Hongkong Hongkong
India Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum
Indonesië Jakarta
Irak Bagdad
Ivoorkust Abidjan
Jamaica Kingston
Kameroen Douala, Yaoundé
Kenia Mombasa, Nairobi
Koeweit Koeweit
Laos Vientiane
Liberia Monrovia
Madagaskar Antananarivo
Maleisië Borneo, Kuala Lumpur, Malakka
Mali Bamako
Martinique Fort-de-France
Mexico Acapulco
Mozambique Maputo
Myanmar (Birma) Rangoon
Nederlandse Antillen Willemstad
Nicaragua Managua
Nigeria Lagos
Oeganda Kampala
Oman Muscat
Pakistan Karachi
Panama Panama
Paraguay Asunción
Puerto Rico San Juan
Saoedi Arabië Jeddah, Riyad
Senegal Dakar
Sierra Leone Freetown
Singapore Singapore
Somalië Mogadishu
Sri Lanka Colombo
Sudan Khartoem
Suriname Paramaribo
Tanzania Dar es Salaam
Thailand Bangkok
Trinidad Piarco, Port of Spain
Venezuela Caracas
Verenigde Arabische Emiraten Abu Dhabi, Dubai
Verenigde Staten Hawaii, Miami
Vietnam Ho Chi Minhstad
Zaïre Kinshasa
Zambia Lusaka
Egypte Cairo
Libanon Beiroet
Libië Tripoli
Tunesië Tunis
Uruguay Montevideo
Zuid Afrika Kaapstad

Voetnoten:

 • 1.Voor degene die is geplaatst in een buiten Europa gelegen land en die een dienstreis per vliegtuig maakt, geldt voor reizen binnen het land van plaatsing de indeling in reisklassen, zoals die geldt voor reizen per vliegtuig binnen Europa.relaties0
relaties0

Inhoudsopgave

Alles dichtklappenAlles openklappen
Naar boven