Onderwerp: Bezoek-historie

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling dienstreizen defensie
De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

– het Besluit dienstreizen defensie

Besluit:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

relaties0relaties0

Artikel 2 Niet-toepasselijkheid regeling

De groepen, bedoeld in artikel 3 tweede lid, onderdeel d, van het BDD zijn degenen die op individuele basis of in groepsverband zijn ingezet in het kader van een door de minister als zodanig aangemerkte vredes- en humanitaire operatie of andere vorm van daadwerkelijke inzet buiten Nederland.

relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 2 Vergoeding van reiskosten

Artikel 3 Reiskosten openbaar vervoer

 • 1.Wegens reiskosten met openbaar vervoer worden vergoed de kosten die blijkens overgelegde bewijsstukken in verband met de dienstreis zijn gemaakt in het vervoermiddel dat voor de dienstreis in aanmerking komt.relaties0
 • 2.Niet voor vergoeding komen in aanmerking de kosten wegens reizen met lokaal openbaar vervoer in een gebied buiten Nederland.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 4 Indeling in groepen

 • 1.De dienstreizigers zijn ingedeeld in vier groepen:
  • a)groep 1: de secretaris-generaal, de directeuren-generaal alsmede zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 17 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van schout-bij-nacht, generaal-majoor of een hogere rang;relaties0
  • b)groep 2: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 14 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van kapitein ter zee, kolonel of een hogere rang, voor zover zij niet behoren tot groep 1;relaties0
  • c)groep 3: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 9 of een hogere schaal van het IBBAD dan wel een hogere rang dan adjudant-onderofficier/vaandrig, voor zover zij niet behoren tot de groepen 1 en 2; enrelaties0
  • d)groep 4: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 8 of een lagere schaal van het IBBAD, dan wel zij die een functie vervullen waaraan is verbonden de rang van adjudantonderofficier/vaandrig of een lagere rang of stand.relaties0
  relaties0
 • 2.Ingeval van een dienstreiziger met een titulaire rang of een rang verbonden aan de fase van een bepaalde opleiding, wordt deze door de commandant ingedeeld in de met deze rang overeenkomende groep.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 5 Indeling in reisklassen

 • 1.De indeling in reisklassen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het BDD, geschiedt volgens bijlage A, Klasse-indeling bij dienstreizen Defensie.relaties0
 • 2.Indien bij een dienstreis met het vliegtuig een in bijlage A genoemde vliegtuigklasse niet voorkomt, bepaalt de commandant de klasse die met de betrokken klasse overeenkomt.relaties0
 • 3.De commandant kan, in voorkomend geval, het reizen met het vliegtuig in een hogere klasse toestaan, indien in de voor de dienstreiziger geldende klasse door plaatsgebrek geen passage kan worden besproken en de reis niet kan worden uitgesteld.relaties0
 • 4.Een dienstreiziger is gehouden te reizen in een lagere dan de voor hem geldende klasse, indien het dienstbelang dit vereist, of dit met het oog op de regeling van de dienstreis nodig wordt geacht.relaties0
 • 5.De commandant kan de persoonsbeveiliger die ter uitvoering van zijn opdracht een dienstreis onderneemt met een of meer dienstreizigers die in een hogere klasse mogen reizen, toestaan in diezelfde klasse te reizen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 6 Omslagpunt niet van overheidswege verstrekt abonnement

 • 1.Ter bepaling van het omslagpunt, bedoeld in artikel 7, derde lid, van het BDD, worden de door de dienstreiziger gemaakte reiskosten gesaldeerd met de door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen.relaties0
 • 2.De door de dienstreiziger gemaakte reiskosten zijn het totaal van:relaties0
 • 3.De door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen zijn het totaal van:
  • a)de over de looptijd van het abonnement ontvangen reiskostenvergoedingen voor de gemaakte dienstreizen; enrelaties0
  • b)de eventueel over de looptijd van dit abonnement (te) ontvangen tegemoetkomingen in de kosten van het reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling.relaties0
  relaties0
 • 4.De eigen bijdrage bedraagt € 48,29 per maand indien een door Defensie verstrekt openbaar vervoerabonnement of een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer op basis van een jaar(traject)kaart wordt ontvangen. De eigen bijdrage bedraagt € 59,95 per maand indien een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer wordt ontvangen op basis van een maand(traject)kaart.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 7 Vergoeding gebruik eigen motorrijtuig

De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van het BDD, per afgelegde kilometer inclusief eventueel meereizende dienstreizigers wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 1.

relaties0relaties0

Artikel 8 Kilometeromslagpunt en inbegrepen kosten

relaties0relaties0

Artikel 11 Vergoeding van fietsgebruik

 • 1.De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het BDD, per afgelegde kilometer met de eigen fiets, wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 2.relaties0
 • 2.De noodzakelijke kosten voor stalling van een voor de dienstreis gebruikte fiets en de noodzakelijk gemaakte andere kosten van het gebruik voor de dienstreis van een fiets worden vergoed.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 3 Vergoeding van verblijfkosten en andere kosten

Artikel 12 Verblijfkostenvergoedingen

 • 1.De vergoeding van de verblijfkosten, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het BDD, bestaat uit:
  • a.de vergoeding van maaltijden (de maaltijdcomponenten), te weten:relaties0
  • b.de vergoeding van logies (de logiescomponent); enrelaties0
  • c.de vergoeding van kleine uitgaven.relaties0
  relaties0
 • 2.De vergoeding van kleine uitgaven bestaat uit:
  • a.indien het betreft een binnenlandse dienstreis:relaties0
  • b.indien het betreft een buitenlandse dienstreis: de uur component.relaties0
  relaties0
 • 3.Ten aanzien van de maaltijdcomponenten geldt dat slechts aanspraak bestaat op:
  • a.de lunchcomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 12.00 uur en 14.00 uur geheel in de dienstreis valt;relaties0
  • b.de dinercomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 17.30 uur en 20.30 uur geheel in de dienstreis valt; enrelaties0
  • c.de ontbijtcomponent, indien het ontbijt aansluit op een binnen de dienstreis vallend logies; enrelaties0
  • d.de omgekeerde lunchcomponent, indien mede is voldaan aan de voorwaarden dat de tijd tussen 00.00 uur en 03.00 uur geheel in de dienstreis valt en gedurende die tijd geen logies wordt genoten.relaties0
  relaties0
 • 4.De bedragen van de maaltijdcomponenten worden, indien de dienstreiziger de kosten in een horecabedrijf heeft gemaakt, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Horeca. De bedragen van de kleine en grote component en de uur component worden gevonden door toepassing van bijlage C, de desbetreffende kolom.relaties0
 • 5.Indien de dienstreiziger bij een dienstreis kosten heeft gemaakt voor een maaltijd van overheidswege, bestaat geen aanspraak op enige maaltijdcomponent. De commandant bepaalt op welke plaatsen sprake is van maaltijden of logies van overheidswege.relaties0
 • 6.Indien de dienstreiziger kosten heeft gemaakt voor logies worden:
  • a.voor de binnenlandse dienstreis de kosten gemaakt in de horeca vergoed door toekenning van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Logiescomponent.relaties0
  • b.voor de buitenlandse dienstreis de werkelijk gemaakte kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Maximumvergoeding logieskosten.relaties0
  relaties0
 • 7.Indien bij een buitenlandse dienstreis een bewijsstuk van de kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de som van de ontbijt- en logiescomponent.relaties0
 • 8.Onverminderd het eerste tot en met achtste lid, geldt voor de vergoeding van kleine uitgaven dat aanspraak bestaat op:
  • a.de kleine component voor ieder vol etmaal dat de binnenlandse dienstreis duurt, alsmede voor een resterend gedeelte van een etmaal dan wel voor een dienstreis van kortere duur dan een etmaal, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat tenminste vier uren in het resterende gedeelte of in de dienstreis vallen;relaties0
  • b.tweemaal de kleine component voor iedere avond tijdens een binnenlandse dienstreis, indien op de plaats van bestemming van de dienstreis doelmatig gebruik kan worden gemaakt van maaltijden vanwege het ministerie en aansluitend op die avond op die bestemming logies wordt genoten;relaties0
  • c.de grote component, indien aansluitend op de avond tijdens de binnenlandse dienstreis logies bij een horecabedrijf wordt genoten;relaties0
  • d.de uur component voor ieder uur of gedeelte van een uur dat de buitenlandse dienstreis buiten Nederland duurt;relaties0
  • e.de kleine of grote component voor een binnen Nederland verlopend gedeelte van de buitenlandse dienstreis, waarbij de onderdelen a en b van overeenkomstige toepassing zijn.relaties0
  relaties0
 • 9.Indien bij reizen door verschillende gebieden buiten Nederland tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor maaltijden of logies hoeven te worden gedaan, worden deze reisgedeelten gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte buiten Nederland in welk geval aanspraak bestaat op de in dat geval van toepassing zijnde uur component.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 13 Vergoeding van andere kosten bij een buitenlandse dienstreis

 • 1.Andere kosten, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van het BDD, die bij een buitenlandse dienstreis worden vergoed zijn de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten ter zake van:
  • a.aan- en verkoop van buitenlandse betaalmiddelen;relaties0
  • b.vaccinatie;relaties0
  • c.geleden koersverlies na aftrek van eventueel gemaakte koerswinst;relaties0
  • d.uitrusting; enrelaties0
  • e.een reisverzekering met dezelfde of nagenoeg dezelfde dekking als die welke geldt indien de reis vanuit Nederland door de commandant bij de hem daarvoor aangewezen reisorganisatie zou zijn geboekt, doch alleen indien de kosten daarvan niet in de prijs van het reisbiljet zijn begrepen en voor die gevallen waarin bedoelde boeking wegens bijzondere omstandigheden niet kon plaatsvinden.relaties0
  relaties0
 • 2.De dienstreiziger die een dienstreis maakt van langere duur dan 7 dagen naar een in bijlage D vermeld gebied, waar tijdens de dienstreis sprake is van tropische hitte of polaire koude, wordt op zijn verzoek een tegemoetkoming in de werkelijk gemaakte kosten voor aanschaf van deze kleding verstrekt tot ten hoogste een bedrag van € 248,85256,94.relaties0
 • 3.Indien een gebied niet staat vermeld in bijlage D, kan de commandant deze bijlage voor zijn dienstonderdeel voor de duur van de desbetreffende dienstreis met dit gebied uitbreiden, indien tijdens de dienstreis sprake is van de in het tweede lid bedoelde klimatologische omstandigheden en dit gebied niet is gelegen binnen Europa. Deze tijdelijke uitbreiding kan eveneens geschieden voor een gebied binnen Europa in een land dat voorkomt in bijlage D.relaties0
 • 4.De tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, wordt niet verstrekt indien:
  • a.de dienstreiziger tijdens de dienstreis de beschikking kan hebben over geschikte militaire kleding, tenzij dit door de commandant als ondoelmatig in verband met de aard van de dienstreis wordt geoordeeld; ofrelaties0
  • b.de dienstreis plaatsvindt binnen 5 jaar nadat een tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, voor kleding voor hetzelfde klimaat is verstrekt.relaties0
  relaties0
relaties0relaties0

Artikel 14 Beperkingen in de vergoeding van verblijfkosten

De op grond van artikel 13, eerste lid, onderdeel d, van het BDD, aan te wijzen activiteiten zijn:

 • a.een sollicitatiereis, indien de uitnodiging daartoe uitgaat van een tot aanstellen bevoegd gezag binnen het ministerie;relaties0
 • b.een bezoek aan de bedrijfsarts, de militair geneeskundige dienst of de door of vanwege deze dienst aangewezen persoon of instantie, of de bedrijfsmaatschappelijk werker;relaties0
 • c.door de commandant aangewezen representatieve verplichtingen, waaronder in ieder geval het bezoek ten gevolge van:
  • 1.de ziekte of het ongeval van een collega;relaties0
  • 2.het bijwonen van het huwelijk van een collega;relaties0
  • 3.het bijwonen van de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan een collega;relaties0
  • 4.het bijwonen van de receptie ter zake van een diensttijdjubileum van een collega;relaties0
  • 5.het bijwonen van de afscheidsreceptie van een collega; ofrelaties0
  • 6.het bijwonen van de begrafenis of de crematie van een gewezen collega.relaties0
  relaties0
 • d.een door de commandant aangewezen deelname aan een sportwedstrijd, centrale training of in groepsverband aan een wandelmars of -tocht.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 4 Reis- en verblijfkostenvergoeding bij detachering

Artikel 15 Detachering en reiskostenvergoeding

 • 1.In geval van een detachering heeft de dienstreiziger die de status heeft van:relaties0
 • 2.Onder onvermijdbaar doorlopende kosten, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het BDD worden verstaan de kosten:
  • a.van een niet van overheidswege verstrekte maandtrajectkaart over het voor de detachering geldende traject, die doorloopt na de datum van detachering;relaties0
  • b.van een ander niet van overheidswege verstrekt abonnement voor het reizen met het openbaar vervoer, dat doorloopt na de datum van detachering, voor de duur van de periode dat dit abonnement niet kosteloos kan worden beëindigd.relaties0
  relaties0
 • 3.Voor de toepassing van het eerste lid, wordt in de daar genoemde algemeen verbindende voorschriften verstaan onder:relaties0
 • 4.Voor de aanspraak op:
  • a.vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt de militair, indien dagelijks reizen niet mogelijk is, gelijk gesteld aan de militair met verplichte huisvesting van rijkswege;relaties0
  • b.vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt de ambtenaar gelijk gesteld aan de verhuis plichtige ambtenaar.relaties0
  relaties0
 • 5.Indien eerst achteraf blijkt dat een dienstreis een detachering wordt, is dit artikel, met uitzondering van het tweede lid, niet van toepassing op de reeds verstreken dagen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 16 Detachering en verblijfkostenvergoeding

relaties0relaties0

Artikel 16a Detachering Koninklijke Marechaussee

Voor de militair van de Koninklijke Marechaussee die in opdracht van de Commandant Koninklijke Marechaussee in het kader van de uitoefening van taken op grond van de Politiewet 2012 of de Vreemdelingenwet 2000 deze taken verricht op een andere locatie dan de standplaats voor een langere duur dan vier weken en als gevolg hiervan niet dagelijks reist tussen de woning en de plaats van tewerkstelling en voor zijn huisvesting gebruik dient te maken van hotelvoorzieningen, geldt de gehele periode van tewerkstelling als een dienstreis, waarbij huisvesting en voeding door en voor rekening van Defensie worden verstrekt. De vergoedingen vinden plaats op grond van artikelen 3 tot en met 11 en 12, tweede lid, onderdeel a, van deze regeling. Gedurende de periode van tewerkstelling bestaat geen aanspraak op vergoedingen op basis van het Verplaatsingskostenbesluit militairen.

relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 5 Diverse bepalingen; slotbepalingen

Artikel 17 Voorschotverlening

De commandant kan voor de in deze regeling bedoelde vergoedingen een voorschot verstrekken.

relaties0relaties0

Artikel 18 Reisdeclaratie

 • 1.De reisdeclaratie wordt voldaan tot het bedrag, waarop volgens de door de dienstreiziger vermelde gegevens op grond van het BDD en de Regeling dienstreizen defensie aanspraak kan worden gemaakt of wordt gemaakt.relaties0
 • 2.Voor het indienen van de reisdeclaratie wordt gebruik gemaakt van DIDO. Bij het indienen worden de procedures en instructies als vermeld in DIDO gevolgd.relaties0
 • 3.De commandant bepaalt welke bewijsstukken bij de reisdeclaratie worden gevoegd. Het betreft in ieder geval de betalingsbewijzen inzake de gemaakte kosten:relaties0
relaties0relaties0

Artikel 19 Rekenregels

Indien het bedrag van een component behorend bij een binnen de dienstreis vallend gebied buiten Nederland niet in bijlage C staat vermeld, bepaalt de Hoofddirecteur Personeel van het Ministerie van Defensie. dit bedrag aan de hand van de geldende rekenregels.

relaties0relaties0

Artikel 20 Afbouwregeling militairen en burgerambtenaren

Vervallen

relaties0relaties0

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag waarop het Besluit dienstreizen defensie in werking treedt.

relaties0relaties0

Artikel 22 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling dienstreizen defensie.

relaties0relaties0
relaties0

Deze regeling zal in de bundel Rechtspositie militairen (MP 31-300) en de bundel Rechtspositie burgerpersoneel Defensie (MP 33-410) worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie
voor deze
De Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid
B.H.J.J.M.
Völkers

Bijlage A bij de Regeling dienstreizen defensie

Trein Binnen Nederland 1e 1 t/m 4
Veerboot Binnen Nederland 1e 1
    2e 2 t/m
Trein Buiten Nederland 1e 1 t/m 4
Veerboot Engeland Binnen Europa Royal/Suite 1
Business/luxe 2 en 3
Captains/hut met bank 4
Vliegtuig Intercontinentale vluchten Business 1 en 2
Economy 3 en 4
Overige vluchten Economy 1 t/m 4
Groepsindeling
1 2 3 4
SG+DG+ ≥ S17+ ≥ SBN/GM ≥ S14 + <S17; ≥ KTZ/KOL + < SBN/GM ≥ S9 + < S14; > AOO/VDG+ <KTZ/KOL ≤ AOO/VDG/S8
relaties0

Bijlage B bij de Regeling dienstreizen defensie

Alle landen € 0,10 € 0,19
Alle landen € 0,05
relaties0

Bijlage C bij de Regeling dienstreizen defensie

Vergoedingen (buitenland) DIDO Geldigheidsduur vanaf 1 juli 2017 tot 1 januari 2018

17 NEDERLAND                
1 VAN BUITENLAND NAAR NEDERLAND 1-1-2014 EUR 72,60 8,20 14,85 23,00 4,60 14,35
2 BINNEN NEDERLAND 1-1-2014 EUR 72,60 8,20 14,85 23,00 4,60 14,35
194 AFGHANISTAN                
1 KABUL 1-7-2017 AFN 7.560,00 357,70 596,15 953,85 44,70  
4 ELDERS 1-7-2017 AFN 4.480,00 211,95 353,30 565,25 26,50  
134 ALBANIE                
1 TIRANA 1-7-2017 ALL 15.104,0 937,95 1.563,2 2.501,20 117,25  
2 ELDERS 1-7-2017 ALL 5.488,00 476,05 793,40 1.269,45 59,50  
4 TIRANA INTERNATIONAL 1-7-2017 ALL 20.580,0 1.514,7 2.524,5 4.039,15 189,35  
4 TIRANA SHERATON 1-7-2017 ALL 20.580,0 1.514,7 2.524,5 4.039,15 189,35  
155 ALGERIJE                
2 ELDERS 1-7-2017 USD 91,00 9,65 16,05 25,70 1,20  
91 ANGOLA                
1 LUANDA 1-7-2017 AOA 38.940,0 2.987,4 4.979,0 7.966,45 373,45  
3 ELDERS 1-7-2017 AOA 15.720,0 1.157,0 1.928,3 3.085,30 144,60  
217 ANGUILLA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 USD 191,00 16,55 27,60 44,15 2,05  
1 ALLE GEBIEDEN 15-12-2017 USD 287,00 17,80 29,70 47,50 2,25  
145 ANTIGUA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 USD 185,00 16,75 27,90 44,65 2,10  
1 ALLE GEBIEDEN 1-12-2017 USD 208,00 16,65 27,75 44,40 2,10  
119 ARGENTINIE                
1 BUENOS AIRES 1-7-2017 USD 175,00 9,10 15,15 24,20 1,15  
3 ELDERS 1-7-2017 USD 81,00 6,50 10,80 17,30 0,80  
125 ARMENIE                
1 YEREVAN 1-7-2017 USD 95,00 7,30 12,15 19,45 0,90  
2 ELDERS 1-7-2017 USD 77,00 5,45 9,05 14,45 0,70  
92 ARUBA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 AWG 325,00 28,15 46,95 75,15 3,50  
1 ALLE GEBIEDEN 16-12-2017 AWG 473,00 30,65 51,05 81,70 3,85  
66 AUSTRALIE                
1 SYDNEY,CANBERRA EN MELBOURNE 1-7-2017 AUD 263,00 21,00 35,00 56,00 2,65  
2 ELDERS 1-7-2017 AUD 176,00 14,10 23,50 37,60 1,75  
154 AZERBAIDZJAN                
2 BAKU 1-7-2017 USD 100,00 8,35 13,95 22,30 1,05  
3 ELDERS 1-7-2017 USD 63,00 5,45 9,05 14,50 0,70  
156 BAHAMA S                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 USD 256,00 19,65 32,75 52,40 2,45  
1 ALLE GEBIEDEN 20-12-2017 USD 268,00 19,75 32,90 52,65 2,45  
90 BAHRAIN                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 BHD 68,00 5,65 9,40 15,05 0,70  
68 BANGLADESH                
4 ELDERS 1-7-2017 BDT 2.783,00 251,40 418,95 670,35 31,40  
73 BARBADOS                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 BBD 379,00 45,35 75,60 120,95 5,65  
1 ALLE GEBIEDEN 16-12-2017 BBD 502,00 47,25 78,70 125,95 5,90  
13 BELGIE                
1 BRUSSEL 1-7-2017 EUR 168,00 13,95 23,25 37,20 1,75  
2 ELDERS 1-7-2017 EUR 156,00 13,00 21,70 34,70 1,65  
170 BELIZE                
1 BELIZE CITY 1-7-2017 USD 128,00 9,45 15,75 25,20 1,20  
2 ELDERS 1-7-2017 USD 116,00 11,35 18,95 30,30 1,40  
186 BENIN                
5 ELDERS 1-7-2017 USD 39,00 3,85 6,40 10,25 0,50  
75 BERMUDA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 BMD 367,00 15,75 26,30 42,05 1,95  
1 ALLE GEBIEDEN 1-12-2017 BMD 330,00 14,20 23,65 37,85 1,75  
208 BES-EILANDEN                
1 BONAIRE 1-7-2017 USD 202,00 12,00 20,05 32,05 1,50  
1 BONAIRE 16-12-2017 USD 263,00 13,05 21,75 34,75 1,65  
2 ST. EUSTATIUS 1-7-2017 USD 181,00 13,85 23,10 36,95 1,75  
2 ST. EUSTATIUS 16-12-2017 USD 211,00 14,90 24,85 39,75 1,85  
3 SABA 1-7-2017 USD 181,00 13,85 23,10 36,95 1,75  
3 SABA 16-12-2017 USD 211,00 14,90 24,85 39,75 1,85  
221 BHUTAN                
1 THIMPHU 1-7-2017 USD 88,00 4,80 8,00 12,80 0,60  
2 PARO 1-7-2017 USD 86,00 4,65 7,75 12,45 0,60  
3 PARO (NAK-SEL BOUTIQUE) 1-7-2017 USD 164,00 6,00 10,05 16,05 0,75  
4 PARO (ZHIWALING RESORT) 1-7-2017 USD 204,00 11,60 19,35 30,95 1,45  
5 ELDERS 1-7-2017 USD 75,00 4,65 7,75 12,40 0,60  
191 BOLIVIA                
4 ELDERS 1-7-2017 USD 55,00 5,15 8,55 13,70 0,65  
112 BOSNIE/HERZEGOVINA                
3 SARAJEVO 1-7-2017 BAM 150,00 17,25 28,70 45,95 2,15  
4 ELDERS 1-7-2017 BAM 94,00 9,25 15,40 24,65 1,15  
6 BANJA LUKA (BOSNIE) 1-7-2017 BAM 110,00 9,95 16,55 26,50 1,25  
7 MOSTAR 1-7-2017 BAM 94,00 13,80 22,95 36,75 1,70  
138 BOTSWANA                
3 ELDERS 1-7-2017 BWP 869,00 56,35 93,95 150,30 7,05  
88 BRAZILIE                
1 SAO PAULO 1-7-2017 BRL 384,00 22,80 38,00 60,80 2,85  
4 ELDERS 1-7-2017 BRL 245,00 19,60 32,70 52,30 2,45  
177 BRITSE MAAGDENEILAND                
1 ALLE GEBIEDEN (UK) 1-7-2017 USD 209,00 15,35 25,60 41,00 1,90  
1 ALLE GEBIEDEN (UK) 15-12-2017 USD 233,00 15,75 26,20 41,95 1,95  
126 BRUNEI                
2 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 USD 117,00 6,65 11,05 17,70 0,85  
53 BULGARIJE                
3 ELDERS 1-7-2017 BGN 65,00 6,85 11,45 18,30 0,85  
4 SOFIA 1-7-2017 BGN 190,00 12,85 21,40 34,25 1,60  
5 VARNA, PLOVDIV 1-7-2017 BGN 104,00 8,65 14,40 23,05 1,10  
7 BURGAS PLEVEN RUSSE VELIKO TAR 1-7-2017 BGN 104,00 8,65 14,40 23,05 1,10  
148 BURKINA FASO                
4 ELDERS 1-7-2017 USD 41,00 6,00 9,95 15,95 0,75  
203 BURUNDI                
1 BUJUMBURA 1-7-2017 USD 146,00 11,25 18,70 29,95 1,40  
3 ELDERS 1-7-2017 USD 20,00 3,40 5,65 9,00 0,40  
50 CAMBODJA                
3 ELDERS 1-7-2017 USD 19,00 2,05 3,40 5,45 0,25  
21 CANADA                
1 VANCOUVER 1-7-2017 CAD 271,00 19,15 31,95 51,10 2,40  
2 TORONTO 1-7-2017 CAD 269,00 18,20 30,35 48,55 2,30  
3 OTTAWA 1-7-2017 CAD 243,00 20,25 33,80 54,05 2,55  
6 CALGARY 1-7-2017 CAD 214,00 16,45 27,40 43,80 2,05  
7 MONTREAL 1-7-2017 CAD 217,00 16,60 27,70 44,30 2,10  
8 ELDERS 1-7-2017 CAD 168,00 15,20 25,35 40,55 1,90  
219 CENTRAAL AFRIKA                
1 BANGUI 1-7-2017 USD 79,00 10,65 17,70 28,35 1,35  
2 ELDERS 1-7-2017 USD 29,00 3,05 5,05 8,10 0,40  
135 CHAD                
2 NDJAMENA 1-7-2017 USD 103,00 7,30 12,15 19,40 0,90  
4 ELDERS 1-7-2017 USD 58,00 5,20 8,70 13,90 0,65  
162 CHILI                
2 ELDERS 1-7-2017 USD 148,00 7,70 12,85 20,55 0,95  
3 SANTIAGO 1-7-2017 USD 164,00 10,15 16,95 27,15 1,25  
4 VALPARAISO 1-7-2017 USD 150,00 11,05 18,40 29,45 1,40  
48 CHINA                
1 BEIJING 1-7-2017 CNY 869,00 78,50 130,80 209,30 9,80  
3 ELDERS 1-7-2017 CNY 535,00 50,30 83,80 134,05 6,30  
4 SHANGHAI 1-7-2017 CNY 1.007,00 71,05 118,40 189,45 8,90  
122 COLOMBIA                
1 CARTAGENA 1-7-2017 USD 108,00 4,65 7,75 12,35 0,60  
2 BOGOTA 1-7-2017 USD 125,00 4,35 7,30 11,65 0,55  
18 ELDERS 1-7-2017 USD 60,00 2,60 4,35 6,90 0,30  
212 COMOREN                
1 MORONI 1-7-2017 USD 114,00 10,35 17,20 27,55 1,30  
2 ELDERS 1-7-2017 USD 53,00 8,00 13,35 21,35 1,00  
150 CONGO DEM. REP                
4 ELDERS 1-7-2017 USD 82,00 6,55 10,90 17,45 0,80  
5 KINSHASA 1-7-2017 USD 175,00 11,85 19,80 31,65 1,50  
184 COSTA RICA                
1 SAN JOSE 1-7-2017 USD 117,00 10,55 17,55 28,10 1,30  
5 ELDERS 1-7-2017 USD 70,00 6,90 11,50 18,40 0,85  
127 CUBA                
4 ELDERS 1-7-2017 USD 93,00 5,30 8,80 14,10 0,65  
209 CURACAO                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 ANG 314,00 26,10 43,50 69,65 3,25  
1 ALLE GEBIEDEN 16-12-2017 ANG 366,00 26,95 44,90 71,85 3,35  
33 CYPRUS                
1 ELDERS 1-7-2017 EUR 110,00 7,45 12,45 19,90 0,95  
22 DENEMARKEN                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 DKK 1.112,00 150,00 249,95 399,95 18,75  
87 DJIBOUTI                
1 DJIBOUTI (HOTEL SHERATON) 1-7-2017 DJF 32.240,0 2.182,0 3.636,0 5.817,00 273,00  
2 DJIBOUTI 1-7-2017 DJF 17.874,0 1.681,0 2.802,0 4.483,00 210,00  
4 ELDERS 1-7-2017 DJF 11.424,0 991,00 1.652,0 2.643,00 124,00  
206 DOMINICA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 USD 200,00 15,95 26,60 42,55 2,00  
85 DOMINICAANSE REP.                
2 SANTO DOMINGO 1-7-2017 DOP 6.954,00 579,15 965,25 1.544,40 72,40  
5 ELDERS 1-7-2017 DOP 1.638,00 166,90 278,20 445,15 20,85  
12 DUITSLAND                
1 FRANKFURT A/M 1-7-2017 EUR 166,00 12,25 20,40 32,60 1,55  
3 BERLIJN 1-7-2017 EUR 135,00 15,50 25,80 41,30 1,95  
4 BONN 1-7-2017 EUR 124,00 12,60 21,00 33,65 1,60  
6 ELDERS 1-7-2017 EUR 107,00 10,50 17,45 27,95 1,30  
8 HAMBURG 1-7-2017 EUR 166,00 12,25 20,40 32,60 1,55  
9 MUNCHEN 1-7-2017 EUR 162,00 12,45 20,75 33,20 1,55  
152 ECUADOR                
1 GUAYAQUIL 1-7-2017 USD 151,00 11,15 18,55 29,70 1,40  
4 ELDERS 1-7-2017 USD 76,00 8,80 14,65 23,40 1,10  
35 EGYPTE                
7 ELDERS 1-7-2017 EGP 1.502,00 135,65 226,05 361,65 16,95  
9 CAIRO 1-7-2017 EGP 3.027,00 232,20 387,00 619,20 29,05  
188 EL SALVADOR                
1 SAN SALVADOR 1-7-2017 USD 136,00 10,40 17,35 27,75 1,30  
5 ELDERS 1-7-2017 USD 57,00 6,30 10,50 16,80 0,80  
47 ESTLAND                
1 TALLINN 1-7-2017 EUR 112,00 13,40 22,30 35,65 1,65  
4 ELDERS 1-7-2017 EUR 99,00 11,85 19,70 31,55 1,50  
81 ETHIOPIE                
1 ADDIS ABEBA (HILTON) 1-7-2017 ETB 5.590,00 290,40 484,00 774,40 36,30  
3 ELDERS 1-7-2017 ETB 1.134,00 83,45 139,10 222,55 10,45  
4 ADDIS ABEBA 1-7-2017 ETB 2.946,00 207,95 346,60 554,55 26,00  
147 FILIPPIJNEN                
2 ELDERS 1-7-2017 USD 54,00 2,90 4,85 7,75 0,35  
38 FINLAND                
1 HELSINKI 1-7-2017 EUR 159,00 15,55 25,95 41,50 1,95  
2 ELDERS 1-7-2017 EUR 136,00 15,00 25,00 40,05 1,90  
14 FRANKRIJK                
1 PARIJS 1-7-2017 EUR 169,00 16,50 27,50 44,00 2,05  
2 ELDERS 1-7-2017 EUR 147,00 13,25 22,10 35,35 1,65  
136 FRANS GUYANA                
1 CAYENNE 1-7-2017 EUR 70,00 8,00 13,35 21,30 1,00  
2 ELDERS 1-7-2017 EUR 43,00 5,55 9,25 14,80 0,70  
128 GABON                
1 LIBREVILLE 1-7-2017 USD 176,00 17,95 29,95 47,90 2,25  
2 ELDERS 1-7-2017 USD 52,00 6,45 10,75 17,15 0,80  
141 GAMBIA                
1 BANJUL 1-7-2017 USD 128,00 8,65 14,40 23,05 1,10  
2 ELDERS 1-7-2017 USD 18,00 2,65 4,40 7,05 0,35  
108 GEORGIE                
1 TBILISI 1-7-2017 GEL 301,00 23,10 38,45 61,55 2,90  
2 ELDERS 1-7-2017 GEL 265,00 18,70 31,15 49,85 2,35  
137 GHANA                
1 ACCRA 1-7-2017 USD 239,00 17,60 29,30 46,85 2,20  
4 ELDERS 1-7-2017 USD 151,00 12,05 20,10 32,15 1,50  
36 GIBRALTAR                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 USD 288,00 11,75 19,60 31,40 1,45  
23 GRIEKENLAND                
1 ATHENE 1-7-2017 EUR 133,00 11,50 19,20 30,70 1,45  
2 ELDERS 1-7-2017 EUR 78,00 6,00 10,05 16,05 0,75  
178 GROENLAND                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 USD 219,00 10,85 18,10 28,95 1,35  
176 GUADELOUPE                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 EUR 69,00 8,55 14,25 22,80 1,05  
207 GUATEMALA                
2 ELDERS 1-7-2017 USD 97,00 8,40 14,00 22,40 1,05  
201 GUINEA                
3 ELDERS 1-7-2017 USD 61,00 8,20 13,65 21,85 1,00  
144 GUYANA                
2 ELDERS 1-7-2017 USD 73,00 4,75 7,90 12,65 0,60  
100 HAITI                
2 ELDERS 1-7-2017 USD 78,00 3,85 6,45 10,30 0,50  
5 PORT AU PRINCE 1-7-2017 USD 139,00 9,00 15,00 23,95 1,10  
172 HONDURAS                
1 TEGUCIGALPA 1-7-2017 USD 126,00 8,85 14,80 23,65 1,10  
4 ELDERS 1-7-2017 USD 60,00 4,60 7,70 12,30 0,60  
72 HONG KONG                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 HKD 1.775,00 125,30 208,80 334,10 15,65  
93 HONGARIJE                
1 ELDERS 1-7-2017 HUF 28.275,0 1.680,8 2.801,4 4.482,25 210,10  
2 BUDAPEST 1-7-2017 HUF 111.804, 6.358,6 10.597, 16.956, 794,80  
2 IERLAND                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 EUR 152,00 12,65 21,05 33,65 1,60  
24 IJSLAND                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 ISK 28.098,0 1.821,8 3.036,3 4.858,20 227,75  
1 ALLE GEBIEDEN 1-10-2017 ISK 19.544,0 1.695,3 2.825,5 4.520,80 211,90  
52 INDIA                
4 ELDERS 1-7-2017 INR 6.435,00 366,00 609,95 975,95 45,75  
5 NEW DELHI 1-7-2017 INR 7.540,00 768,40 1.280,6 2.049,00 96,05  
5 NEW DELHI 1-9-2017 INR 10.561,0 810,25 1.350,4 2.160,60 101,30  
37 INDONESIE                
1 JAKARTA 1-7-2017 USD 122,00 8,20 13,70 21,95 1,05  
3 JAKARTA (SPECIAL HOTELS) 1-7-2017 USD 225,00 12,25 20,40 32,65 1,55  
23 ELDERS 1-7-2017 USD 60,00 4,25 7,10 11,35 0,55  
129 IRAK                
1 BAGDAD 1-7-2017 USD 176,00 10,95 18,20 29,15 1,35  
3 ELDERS 1-7-2017 USD 119,00 8,40 14,00 22,40 1,05  
54 IRAN                
1 TEHERAN 1-7-2017 USD 165,00 7,45 12,45 19,90 0,95  
2 ELDERS 1-7-2017 USD 90,00 4,90 8,15 13,00 0,60  
9 ISRAEL                
1 TEL AVIV 1-7-2017 ILS 890,00 55,25 92,05 147,30 6,90  
3 JERUZALEM 1-7-2017 ILS 612,00 45,05 75,05 120,10 5,65  
4 HAIFA 1-7-2017 ILS 713,00 48,25 80,40 128,65 6,05  
5 NAHARIYA EN ELDERS 1-7-2017 ILS 586,00 41,35 68,90 110,20 5,15  
15 ITALIE                
1 MILAAN EN PORTE ERCOLE 1-7-2017 EUR 121,00 12,85 21,45 34,35 1,60  
2 ROME 1-7-2017 EUR 134,00 16,75 27,90 44,65 2,10  
3 FLORENCE 1-7-2017 EUR 129,00 9,85 16,45 26,30 1,25  
4 VENETIE 1-7-2017 EUR 185,00 14,80 24,65 39,45 1,85  
7 ELDERS 1-7-2017 EUR 62,00 9,10 15,20 24,35 1,15  
8 NAPELS 1-7-2017 EUR 154,00 10,85 18,10 28,95 1,35  
9 BRESCIA 1-7-2017 EUR 121,00 12,85 21,45 34,35 1,60  
142 IVOORKUST                
3 ELDERS 1-7-2017 USD 42,00 4,65 7,75 12,35 0,60  
151 JAMAICA                
1 KINGSTON (PEGASUS EN WYNDHAM) 1-7-2017 USD 194,00 13,15 21,90 35,00 1,65  
3 ELDERS 1-7-2017 USD 201,00 3,30 5,55 8,85 0,40  
3 ELDERS 15-12-2017 USD 270,00 4,45 7,40 11,85 0,55  
10 JAPAN                
1 TOKYO 1-7-2017 JPY 18.865,0 1.704,0 2.840,0 4.544,00 213,00  
16 ELDERS 1-7-2017 JPY 10.047,0 1.066,0 1.776,0 2.842,00 133,00  
180 JEMEN                
8 ELDERS 1-7-2017 USD 51,00 5,40 9,00 14,45 0,70  
30 JORDANIE                
3 AMMAN 1-7-2017 JOD 104,00 12,45 20,75 33,20 1,55  
4 ELDERS 1-7-2017 JOD 25,00 3,65 6,10 9,75 0,45  
71 KAAPVERDISCHE EIL.                
1 PRAIA 1-7-2017 CVE 10.400,0 1.059,8 1.766,4 2.826,25 132,50  
4 ELDERS 1-7-2017 CVE 4.953,00 855,25 1.425,4 2.280,70 106,90  
157 KAMEROEN                
1 DOUALA 1-7-2017 USD 95,00 8,20 13,70 21,90 1,05  
2 ELDERS 1-7-2017 USD 50,00 6,05 10,05 16,05 0,75  
115 KAZACHSTAN                
2 ALMA ATA 1-7-2017 USD 77,00 8,90 14,85 23,70 1,10  
3 ELDERS 1-7-2017 USD 54,00 6,50 10,80 17,30 0,80  
11 KENIA                
1 NAIROBI 1-7-2017 KES 19.648,0 1.220,1 2.033,5 3.253,70 152,50  
2 MOMBASA 1-7-2017 KES 14.007,0 231,05 385,10 616,20 28,90  
3 ELDERS 1-7-2017 KES 10.912,0 164,30 273,80 438,05 20,55  
109 KOEWEIT                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 KWD 62,00 5,35 8,90 14,25 0,65  
49 KOREA (ZUID)                
1 SEOUL 1-7-2017 USD 212,00 24,30 40,55 64,85 3,05  
8 ELDERS 1-7-2017 USD 111,00 8,15 13,60 21,80 1,00  
220 KOSOVO                
1 PRISTINA 1-7-2017 USD 82,00 6,85 11,40 18,25 0,85  
2 ELDERS 1-7-2017 USD 54,00 5,25 8,75 14,00 0,65  
59 KROATIE                
1 ZAGREB 1-7-2017 HRK 702,00 56,10 93,50 149,60 7,00  
5 ELDERS 1-7-2017 HRK 561,00 39,60 66,00 105,65 4,95  
158 KYRGYZSTAN                
2 ELDERS 1-7-2017 KGS 1.932,00 167,60 279,30 446,90 20,95  
56 LETLAND                
1 RIGA 1-7-2017 EUR 106,00 7,80 13,05 20,85 1,00  
2 ELDERS 1-7-2017 EUR 84,00 8,25 13,75 22,00 1,05  
40 LIBANON                
1 BEIROET 1-7-2017 USD 162,00 9,25 15,40 24,60 1,15  
6 ELDERS 1-7-2017 USD 66,00 8,95 14,90 23,80 1,10  
198 LIBERIA                
1 MONROVIA 1-7-2017 USD 185,00 11,95 19,95 31,90 1,50  
2 ELDERS 1-7-2017 USD 57,00 3,85 6,45 10,30 0,50  
46 LIBIE                
2 ELDERS 1-7-2017 USD 108,00 7,60 12,70 20,30 0,95  
116 LITOUWEN                
1 VILNIUS 1-7-2017 EUR 117,00 8,60 14,35 22,95 1,10  
2 ELDERS 1-7-2017 EUR 79,00 5,80 9,65 15,45 0,70  
16 LUXEMBURG                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 EUR 166,00 12,25 20,40 32,60 1,55  
113 MACEDONIE                
2 SKOPJE 1-7-2017 MKD 5.455,00 454,30 757,20 1.211,50 56,80  
3 ELDERS 1-7-2017 MKD 1.960,00 170,00 283,35 453,40 21,25  
190 MADAGASCAR                
1 ANTANANARIVO 1-7-2017 USD 136,00 7,05 11,80 18,85 0,90  
2 ELDERS 1-7-2017 USD 28,00 3,35 5,55 8,90 0,40  
175 MALAWI                
9 ELDERS 1-7-2017 USD 79,00 4,50 7,50 12,00 0,55  
189 MALEDIVEN                
1 MALE 1-7-2017 USD 194,00 16,15 26,90 43,05 2,00  
2 ELDERS (ISLANDS) 1-7-2017 USD 103,00 4,20 7,00 11,20 0,55  
4 HAA ALIFU (J HOTEL & PARADISE) 1-7-2017 USD 482,00 8,65 14,45 23,10 1,10  
4 HAA ALIFU (RESORTS) 1-7-2017 USD 482,00 8,65 14,45 23,10 1,10  
4 HAA ALIFU (J HOTEL & PARADISE) 1-8-2017 USD 334,00 13,65 22,75 36,40 1,70  
4 HAA ALIFU (RESORTS) 1-8-2017 USD 334,00 13,65 22,75 36,40 1,70  
5 KAAFU (RESORTS) 1-7-2017 USD 557,00 9,20 15,30 24,50 1,15  
5 KAAFU (BANDOS) 1-7-2017 USD 557,00 9,20 15,30 24,50 1,15  
28 MALEISIE OOST                
1 KUALA LUMPUR 1-7-2017 MYR 458,00 46,65 77,70 124,35 5,85  
4 ELDERS 1-7-2017 MYR 354,00 26,05 43,40 69,50 3,25  
149 MALI                
1 BAMAKO 1-7-2017 USD 106,00 13,20 22,05 35,25 1,65  
3 ELDERS 1-7-2017 USD 49,00 7,45 12,40 19,80 0,95  
32 MALTA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 EUR 167,00 12,30 20,55 32,85 1,55  
89 MAROKKO                
1 CASABLANCA 1-7-2017 MAD 1.311,00 109,20 182,00 291,15 13,65  
4 RABAT 1-7-2017 MAD 1.259,00 100,60 167,70 268,30 12,60  
8 ELDERS 1-7-2017 MAD 787,00 71,05 118,40 189,45 8,90  
124 MARTINIQUE                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 EUR 70,00 9,05 15,10 24,15 1,15  
193 MAURITANIE                
1 NOUAKCHOTT 1-7-2017 USD 90,00 6,95 11,55 18,45 0,85  
2 NOUAKCHOTT HOTEL MONOTEL/HALIM 1-7-2017 USD 114,00 9,10 15,15 24,25 1,15  
3 NOUADHIBOU 1-7-2017 USD 46,00 5,95 9,95 15,90 0,75  
4 ELDERS 1-7-2017 USD 35,00 3,60 6,00 9,60 0,45  
169 MAURITIUS                
2 ELDERS 1-7-2017 USD 116,00 1,90 3,20 5,10 0,25  
164 MEXICO                
4 MEXICO STAD 1-7-2017 MXN 4.332,00 225,00 375,00 600,00 28,00  
5 ELDERS 1-7-2017 MXN 1.239,00 131,00 219,00 351,00 16,00  
117 MOLDAVIE                
3 KISHINEV 1-7-2017 USD 87,00 6,65 11,10 17,75 0,85  
4 ELDERS 1-7-2017 USD 65,00 5,85 9,75 15,65 0,75  
70 MONACO                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 EUR 200,00 10,90 18,15 29,05 1,35  
199 MONGOLIE                
3 ELDERS 1-7-2017 USD 31,00 5,85 9,75 15,60 0,75  
204 MONTENEGRO                
1 PODGORICA 1-7-2017 EUR 84,00 5,45 9,10 14,60 0,70  
2 ELDERS 1-7-2017 EUR 53,00 3,30 5,50 8,80 0,40  
102 MOZAMBIQUE                
1 MAPUTO 1-7-2017 USD 146,00 10,30 17,15 27,45 1,30  
2 ELDERS 1-7-2017 USD 53,00 6,85 11,45 18,30 0,85  
1 ELDERS 1-7-2017 USD 44,00 3,80 6,30 10,10 0,45  
2 NAYPYITAW 1-7-2017 USD 59,00 4,15 6,90 11,00 0,50  
165 NAMIBIE                
4 ELDERS 1-7-2017 USD 35,00 2,90 4,85 7,70 0,35  
183 NEPAL                
1 KATHMANDU 1-7-2017 USD 112,00 6,35 10,55 16,90 0,80  
3 ELDERS 1-7-2017 USD 28,00 2,35 3,90 6,20 0,30  
211 NICARAGUA                
1 ELDERS 1-7-2017 USD 69,00 5,75 9,55 15,30 0,70  
2 MANAGUA 1-7-2017 USD 127,00 8,60 14,35 22,95 1,10  
79 NIEUW ZEELAND                
2 AUCKLAND, CHRISTCH., WELLINGTON 1-7-2017 NZD 274,00 21,05 35,10 56,15 2,65  
3 ELDERS 1-7-2017 NZD 185,00 19,60 32,65 52,20 2,45  
130 NIGER                
5 ELDERS 1-7-2017 USD 61,00 9,00 15,00 24,00 1,10  
140 NIGERIA                
2 LAGOS(EKO,FED.PALACE) 1-7-2017 NGN 70.445,0 2.876,4 4.794,1 7.670,60 359,55  
3 LAGOS 1-7-2017 NGN 19.560,0 1.439,6 2.399,3 3.839,00 179,95  
6 ELDERS 1-7-2017 NGN 10.440,0 834,60 1.391,0 2.225,65 104,35  
25 NOORWEGEN                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 NOK 1.118,00 144,85 241,45 386,30 18,10  
103 OEGANDA                
7 ELDERS 1-7-2017 USD 44,00 2,85 4,75 7,60 0,35  
8 ENTEBBE 1-7-2017 USD 131,00 6,50 10,85 17,35 0,80  
104 OEKRAINE                
3 KIEV 1-7-2017 USD 115,00 8,50 14,15 22,60 1,05  
4 ELDERS 1-7-2017 USD 30,00 4,20 7,00 11,20 0,55  
105 OEZBEKISTAN                
4 ELDERS 1-7-2017 USD 42,00 3,80 6,30 10,05 0,45  
55 OMAN                
2 MUSCAT 1-7-2017 OMR 75,00 5,10 8,45 13,55 0,65  
4 ELDERS 1-7-2017 OMR 75,00 4,65 7,75 12,40 0,60  
6 OOSTENRIJK                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 EUR 110,00 16,10 26,85 42,95 2,00  
18 PAKISTAN                
9 ISLAMABAD,RAWALPINDI 1-7-2017 PKR 13.530,0 769,50 1.282,5 2.051,95 96,20  
14 ELDERS 1-7-2017 PKR 6.000,00 441,60 736,00 1.177,60 55,20  
121 PANAMA                
2 PANAMA STAD 1-7-2017 PAB 137,00 11,85 19,75 31,60 1,50  
4 ELDERS 1-7-2017 PAB 125,00 7,40 12,35 19,80 0,95  
174 PERU                
1 LIMA 1-7-2017 PEN 507,00 30,15 50,25 80,35 3,75  
2 ELDERS 1-7-2017 PEN 241,00 18,50 30,85 49,35 2,30  
42 POLEN                
2 ELDERS 1-7-2017 PLN 445,00 31,45 52,40 83,80 3,95  
3 WARSCHAU 1-7-2017 PLN 689,00 48,65 81,10 129,75 6,10  
26 PORTUGAL                
1 ELDERS 1-7-2017 EUR 46,00 9,40 15,65 25,05 1,20  
2 LISSABON 1-7-2017 EUR 103,00 12,80 21,35 34,15 1,60  
120 PUERTO RICO                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 USD 179,00 13,75 22,95 36,70 1,70  
1 ALLE GEBIEDEN 20-12-2017 USD 286,00 14,85 24,80 39,65 1,85  
110 QATAR                
1 DOHA 1-7-2017 USD 268,00 17,40 29,00 46,40 2,20  
39 ROEMENIE                
1 BOEKAREST 1-7-2017 RON 595,00 40,25 67,10 107,40 5,05  
4 ELDERS 1-7-2017 RON 266,00 22,15 36,95 59,10 2,75  
78 RUSLAND                
1 MOSKOU 1-7-2017 RUB 10.281,0 509,95 849,90 1.359,85 63,75  
2 SINT PETERSBURG 1-7-2017 RUB 8.073,00 400,40 667,35 1.067,80 50,05  
4 ELDERS 1-7-2017 RUB 3.963,00 256,95 428,20 685,15 32,10  
106 RWANDA                
1 KIGALI 1-7-2017 USD 137,00 7,80 13,00 20,80 1,00  
5 ELDERS 1-7-2017 USD 52,00 3,40 5,65 9,05 0,40  
215 SAINT BARTEHLEMY                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 USD 640,00 17,65 29,45 47,10 2,20  
205 SAO TOME / PRINCIPE                
2 SAO TOME 1-7-2017 USD 68,00 7,25 12,10 19,35 0,90  
3 SAO TOME (OMALI, PESTANA) 1-7-2017 USD 137,00 10,95 18,25 29,20 1,35  
4 PRINCIPE 1-7-2017 USD 63,00 5,50 9,15 14,65 0,70  
45 SAOEDI-ARABIE                
14 ELDERS 1-7-2017 SAR 521,00 45,20 75,30 120,45 5,65  
131 SENEGAL                
1 DAKAR 1-7-2017 USD 144,00 11,55 19,25 30,80 1,45  
4 ELDERS 1-7-2017 USD 62,00 5,85 9,75 15,55 0,75  
101 SERVIE                
3 ELDERS 1-7-2017 USD 54,00 5,25 8,75 14,00 0,65  
4 BELGRADO 1-7-2017 USD 108,00 7,95 13,25 21,20 1,00  
168 SEYCHELLEN                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 SCR 1.990,00 219,70 366,15 585,85 27,45  
132 SIERRA LEONE                
2 ELDERS 1-7-2017 USD 52,00 4,45 7,45 11,90 0,55  
80 SINGAPORE                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 SGD 335,00 22,65 37,75 60,40 2,85  
210 SINT MAARTEN                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 ANG 243,00 20,20 33,70 53,95 2,55  
1 ALLE GEBIEDEN 16-12-2017 ANG 284,00 20,95 34,90 55,80 2,60  
123 SLOVENIE                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 EUR 140,00 10,30 17,15 27,45 1,30  
62 SLOWAKIJE                
1 BRATISLAVA 1-7-2017 EUR 126,00 10,50 17,50 28,00 1,30  
3 ELDERS 1-7-2017 EUR 84,00 7,05 11,70 18,75 0,90  
111 SOMALIE                
2 ELDERS 1-7-2017 USD 41,00 3,60 6,00 9,60 0,45  
4 SPANJE                
1 MADRID 1-7-2017 EUR 139,00 11,60 19,30 30,90 1,45  
2 BARCELONA 1-7-2017 EUR 136,00 10,45 17,45 27,90 1,30  
4 ELDERS 1-7-2017 EUR 102,00 8,85 14,75 23,60 1,10  
51 SRI LANKA                
2 ELDERS 1-7-2017 LKR 9.664,00 600,15 1.000,2 1.600,35 75,00  
213 ST. KITTS AND NEVIS                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 USD 192,00 18,85 31,40 50,25 2,35  
1 ALLE GEBIEDEN 15-12-2017 USD 274,00 20,15 33,55 53,70 2,50  
192 ST. LUCIA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 USD 138,00 17,90 29,80 47,70 2,25  
1 ALLE GEBIEDEN 15-12-2017 USD 163,00 18,00 30,00 48,00 2,25  
222 ST.VINCENT-GRENADINE                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 USD 140,00 13,15 21,90 35,05 1,65  
1 ALLE GEBIEDEN 15-12-2017 USD 150,00 14,10 23,55 37,65 1,75  
200 SUDAN                
1 KHARTOUM 1-7-2017 USD 105,00 12,55 20,95 33,55 1,55  
2 ELDERS 1-7-2017 USD 48,00 3,25 5,40 8,60 0,40  
31 SURINAME                
1 ELDERS 1-7-2017 SRD 482,00 27,40 45,65 73,05 3,45  
2 PARAMARIBO 1-7-2017 SRD 819,00 38,75 64,60 103,35 4,85  
43 SYRIE                
1 DAMASCUS 1-7-2017 SYP 66.660,0 3.791,1 6.318,5 10.109, 473,90  
2 ELDERS 1-7-2017 SYP 26.106,0 2.174,2 3.623,7 5.797,90 271,80  
77 TAIWAN                
1 TAIPEH 1-7-2017 USD 58,00 4,25 7,05 11,30 0,55  
2 ELDERS 1-7-2017 USD 58,00 4,25 7,05 11,30 0,55  
181 TAJIKISTAN                
1 DUSHANBE 1-7-2017 USD 124,00 7,35 12,25 19,60 0,90  
2 ELDERS 1-7-2017 USD 27,00 2,65 4,40 7,05 0,35  
44 TANZANIA                
5 DAR ES SALAAM 1-7-2017 USD 138,00 9,35 15,60 24,95 1,15  
6 ELDERS 1-7-2017 USD 56,00 4,30 7,15 11,45 0,55  
94 THAILAND                
1 BANGKOK 1-7-2017 THB 4.433,00 299,95 499,95 799,90 37,50  
5 ELDERS 1-7-2017 THB 1.471,00 122,50 204,15 326,60 15,30  
167 TOBAGO AND TRINIDAD                
1 TOBAGO 1-7-2017 USD 202,00 14,90 24,80 39,70 1,85  
1 TOBAGO 16-12-2017 USD 225,00 15,25 25,40 40,60 1,90  
2 TRINIDAD 1-7-2017 USD 184,00 17,30 28,85 46,20 2,15  
143 TOGO                
3 ELDERS 1-7-2017 USD 46,00 3,40 5,65 9,05 0,45  
58 TSJECHIE                
1 PRAAG 1-7-2017 CZK 4.101,00 265,90 443,20 709,10 33,25  
3 BRNO 1-7-2017 CZK 3.763,00 169,70 282,80 452,50 21,20  
8 ELDERS 1-7-2017 CZK 1.248,00 74,20 123,65 197,85 9,25  
10 CESKY KRUMLOV 1-7-2017 CZK 3.920,00 185,45 309,10 494,60 23,20  
12 PLZEN 1-7-2017 CZK 2.544,00 138,35 230,55 368,90 17,30  
163 TUNESIE                
1 TUNIS 1-7-2017 TND 206,00 15,15 25,25 40,40 1,90  
2 ELDERS 1-7-2017 TND 154,00 12,30 20,50 32,75 1,55  
27 TURKIJE                
1 ISTANBUL 1-7-2017 TRY 519,00 36,60 61,00 97,60 4,55  
2 ANTALYA 1-7-2017 TRY 376,00 31,35 52,20 83,55 3,90  
3 ANKARA 1-7-2017 TRY 353,00 29,45 49,05 78,50 3,70  
5 ELDERS 1-7-2017 TRY 206,00 21,00 34,95 55,95 2,60  
6 IZMIR 1-7-2017 TRY 462,00 38,45 64,10 102,55 4,80  
146 TURKMENISTAN                
3 ELDERS 1-7-2017 USD 59,00 3,85 6,40 10,25 0,50  
179 URUGUAY                
3 ELDERS 1-7-2017 USD 88,00 8,30 13,80 22,05 1,05  
82 VENEZUELA                
1 CARACAS 1-7-2017 USD 104,00 4,65 7,80 12,45 0,60  
1 CARACAS 2-7-2017 USD 113,00 10,20 16,95 27,15 1,25  
5 ELDERS 1-7-2017 USD 28,00 2,15 3,55 5,65 0,25  
5 ELDERS 2-7-2017 USD 108,00 7,95 13,25 21,20 1,00  
84 VER.ARAB.EMIR.                
1 DUBAI 1-7-2017 AED 857,00 55,55 92,60 148,15 6,95  
2 ABU DHABI 1-7-2017 AED 884,00 52,55 87,60 140,15 6,55  
4 ELDERS 1-7-2017 AED 696,00 53,40 89,00 142,45 6,70  
1 VERENIGD KONINKRIJK                
1 LONDEN 1-7-2017 GBP 183,00 10,85 18,10 28,95 1,35  
2 ELDERS 1-7-2017 GBP 155,00 10,50 17,50 27,95 1,30  
19 VERENIGDE STATEN                
1 NEW YORK 1-7-2017 USD 254,00 14,45 24,10 38,55 1,80  
2 CHICAGO 1-7-2017 USD 269,00 11,00 18,35 29,35 1,35  
4 BOSTON 1-7-2017 USD 276,00 12,45 20,75 33,20 1,55  
5 SAN FRANCISCO 1-7-2017 USD 271,00 12,20 20,35 32,55 1,50  
6 LOS ANGELES 1-7-2017 USD 261,00 11,20 18,65 29,85 1,40  
7 HONOLULU 1-7-2017 USD 276,00 10,70 17,85 28,55 1,35  
8 PHILADELPHIA 1-7-2017 USD 237,00 11,25 18,70 29,95 1,40  
9 MIAMI 1-7-2017 USD 250,00 10,20 17,05 27,25 1,30  
10 MAAGDENEILANDEN 1-7-2017 USD 244,00 15,15 25,25 40,40 1,90  
10 MAAGDENEILANDEN 15-12-2017 USD 371,00 17,55 29,25 46,80 2,20  
11 ELDERS 1-7-2017 USD 192,00 9,50 15,85 25,35 1,20  
17 WASHINGTON DC, NORFOLK 1-7-2017 USD 221,00 15,65 26,05 41,70 1,95  
202 VIETNAM                
1 HANOI 1-7-2017 USD 99,00 7,60 12,65 20,30 0,95  
3 ELDERS 1-7-2017 USD 37,00 3,50 5,85 9,35 0,45  
114 WIT RUSLAND                
1 MINSK 1-7-2017 USD 119,00 11,15 18,60 29,80 1,40  
2 ELDERS 1-7-2017 USD 49,00 5,20 8,65 13,85 0,65  
173 ZAMBIA                
3 ELDERS 1-7-2017 USD 54,00 3,45 5,80 9,25 0,45  
166 ZIMBABWE                
2 HARARE 1-7-2017 USD 124,00 9,55 15,90 25,45 1,20  
4 ELDERS 1-7-2017 USD 75,00 5,75 9,60 15,35 0,70  
214 ZUID SUDAN                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 USD 52,00 4,30 7,20 11,50 0,55  
86 ZUID-AFRIKA                
1 KAAPSTAD 1-7-2017 ZAR 1.610,00 76,20 126,95 203,15 9,50  
2 JOHANNESBURG 1-7-2017 ZAR 1.958,00 84,10 140,15 224,20 10,50  
3 PRETORIA 1-7-2017 ZAR 1.566,00 77,70 129,50 207,15 9,70  
7 ELDERS 1-7-2017 ZAR 885,00 62,45 104,05 166,50 7,80  
7 ZWEDEN                
1 STOCKHOLM EN MALMO 1-7-2017 SEK 2.088,00 153,70 256,15 409,80 19,20  
2 ELDERS 1-7-2017 SEK 1.394,00 120,95 201,60 322,55 15,10  
8 ZWITSERLAND                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2017 CHF 222,00 16,35 27,25 43,55 2,05  
Vergoedingen (buitenland) DIDO Geldigheidsduur vanaf 1 juli 2019 tot 1 januari 2020
17 NEDERLAND                
1 VAN BUITENLAND NAAR NEDERLAND 1-1-2014 EUR 72,60 8,20 14,85 23,00 4,60 14,35
2 BINNEN NEDERLAND 1-1-2014 EUR 72,60 8,20 14,85 23,00 4,60 14,35
194 AFGHANISTAN                
1 KABUL 1-7-2019 AFN 8.540,00 404,05 673,45 1.077,00 50,50  
4 ELDERS 1-7-2019 AFN 5.054,00 239,15 398,55 637,65 29,90  
134 ALBANIE                
1 TIRANA 1-7-2019 ALL 10.044,00 679,60 1.132,70 1.812,00 84,95  
2 ELDERS 1-7-2019 ALL 4.531,00 426,10 710,15 1.136,00 53,25  
155 ALGERIJE                
2 ELDERS 1-7-2019 USD 55,00 5,85 9,75 15,60 0,75  
91 ANGOLA                
1 LUANDA 1-7-2019 AOA 44.835,00 3.164,60 5.274,35 8.439,00 395,60  
3 ELDERS 1-7-2019 AOA 21.450,00 1.937,50 3.229,20 5.166,00 242,20  
217 ANGUILLA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2019 USD 278,00 18,80 31,30 50,10 2,35  
145 ANTIGUA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2019 USD 145,00 18,10 30,15 48,20 2,25  
119 ARGENTINIE                
1 BUENOS AIRES 1-7-2019 USD 179,00 5,55 9,25 14,85 0,70  
3 ELDERS 1-7-2019 USD 67,00 3,45 5,75 9,25 0,45  
125 ARMENIE                
1 YEREVAN 1-7-2019 USD 104,00 6,45 10,75 17,15 0,80  
92 ARUBA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2019 AWG 302,00 28,45 47,40 75,85 3,55  
1 ALLE GEBIEDEN 16-12-2019 AWG 433,00 30,55 50,95 81,50 3,80  
66 AUSTRALIE                
1 SYDNEY,CANBERRA EN MELBOURNE 1-7-2019 AUD 254,00 22,00 36,65 58,70 2,75  
154 AZERBAIDZJAN                
2 BAKU 1-7-2019 USD 77,00 5,70 9,50 15,20 0,70  
3 ELDERS 1-7-2019 USD 56,00 4,45 7,40 11,85 0,55  
156 BAHAMA S                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2019 USD 256,00 19,65 32,75 52,40 2,45  
1 ALLE GEBIEDEN 20-12-2019 USD 268,00 19,75 32,90 52,65 2,45  
90 BAHRAIN                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2019 BHD 64,00 4,70 7,80 12,50 0,60  
73 BARBADOS                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2019 BBD 442,00 45,05 75,05 120,10 5,65  
1 ALLE GEBIEDEN 16-12-2019 BBD 589,00 39,85 66,40 106,30 5,00  
13 BELGIE                
1 BRUSSEL 1-7-2019 EUR 193,00 14,20 23,65 37,80 1,75  
2 ELDERS 1-7-2019 EUR 181,00 13,30 22,15 35,45 1,65  
170 BELIZE                
1 BELIZE CITY 1-7-2019 USD 172,00 9,75 16,25 26,00 1,20  
2 ELDERS 1-7-2019 USD 122,00 10,15 16,95 27,10 1,25  
186 BENIN                
5 ELDERS 1-7-2019 USD 45,00 5,55 9,25 14,80 0,70  
75 BERMUDA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2019 BMD 367,00 15,75 26,30 42,05 1,95  
1 ALLE GEBIEDEN 1-12-2019 BMD 330,00 14,20 23,65 37,85 1,75  
208 BES-EILANDEN                
1 BONAIRE 1-7-2019 USD 202,00 12,00 20,05 32,05 1,50  
2 ST. EUSTATIUS 1-7-2019 USD 181,00 13,85 23,10 36,95 1,75  
3 SABA 1-7-2019 USD 181,00 13,85 23,10 36,95 1,75  
221 BHUTAN                
1 THIMPHU 1-7-2019 USD 71,00 4,60 7,70 12,30 0,60  
3 PARO (NAK-SEL BOUTIQUE) 1-7-2019 USD 164,00 6,00 10,05 16,05 0,75  
4 PARO (ZHIWALING RESORT) 1-7-2019 USD 204,00 11,60 19,35 30,95 1,45  
5 ELDERS 1-7-2019 USD 57,00 3,85 6,45 10,30 0,50  
191 BOLIVIA                
4 ELDERS 1-7-2019 USD 43,00 4,90 8,15 13,05 0,60  
112 BOSNIE/HERZEGOVINA                
3 SARAJEVO 1-7-2019 BAM 140,00 14,80 24,70 39,55 1,85  
4 ELDERS 1-7-2019 BAM 96,00 9,00 15,00 23,95 1,10  
6 BANJA LUKA (BOSNIE) 1-7-2019 BAM 106,00 12,20 20,35 32,60 1,55  
7 MOSTAR 1-7-2019 BAM 91,00 14,55 24,20 38,75 1,80  
138 BOTSWANA                
3 ELDERS 1-7-2019 BWP 963,00 83,55 139,25 222,80 10,45  
88 BRAZILIE                
1 SAO PAULO 1-7-2019 BRL 359,00 23,30 38,80 62,10 2,90  
4 ELDERS 1-7-2019 BRL 227,00 18,90 31,50 50,40 2,35  
126 BRUNEI                
2 ALLE GEBIEDEN 1-7-2019 USD 114,00 6,45 10,75 17,20 0,80  
53 BULGARIJE                
3 ELDERS 1-7-2019 BGN 73,00 7,10 11,85 18,95 0,90  
4 SOFIA 1-7-2019 BGN 217,00 14,05 23,40 37,45 1,75  
5 VARNA, PLOVDIV 1-7-2019 BGN 92,00 8,30 13,85 22,10 1,05  
7 BURGAS PLEVEN RUSSE VELIKO 1-7-2019 BGN 92,00 8,30 13,85 22,10 1,05  
148 BURKINA FASO                
4 ELDERS 1-7-2019 USD 64,00 6,00 10,00 16,00 0,75  
203 BURUNDI                
1 BUJUMBURA 1-7-2019 USD 131,00 10,90 18,20 29,10 1,35  
3 ELDERS 1-7-2019 USD 23,00 4,80 8,00 12,80 0,60  
50 CAMBODJA                
3 ELDERS 1-7-2019 USD 32,00 2,95 4,90 7,80 0,35  
21 CANADA                
1 VANCOUVER 1-7-2019 CAD 299,00 20,25 33,75 54,05 2,55  
2 TORONTO 1-7-2019 CAD 288,00 19,50 32,50 52,00 2,45  
3 OTTAWA 1-7-2019 CAD 268,00 20,60 34,35 54,90 2,55  
6 CALGARY 1-7-2019 CAD 193,00 17,40 29,00 46,35 2,15  
7 MONTREAL 1-7-2019 CAD 247,00 18,90 31,55 50,45 2,35  
8 ELDERS 1-7-2019 CAD 170,00 16,65 27,75 44,40 2,10  
219 CENTRAAL AFRIKA                
1 BANGUI 1-7-2019 USD 108,00 10,95 18,30 29,25 1,35  
2 ELDERS 1-7-2019 USD 34,00 3,20 5,35 8,55 0,40  
135 CHAD                
2 NDJAMENA 1-7-2019 USD 96,00 7,35 12,20 19,55 0,90  
4 ELDERS 1-7-2019 USD 59,00 6,80 11,35 18,15 0,85  
162 CHILI                
2 ELDERS 1-7-2019 USD 146,00 9,50 15,80 25,25 1,20  
3 SANTIAGO 1-7-2019 USD 137,00 12,90 21,50 34,40 1,60  
4 VALPARAISO 1-7-2019 USD 150,00 11,05 18,40 29,45 1,40  
48 CHINA                
1 BEIJING 1-7-2019 CNY 991,00 76,05 126,75 202,80 9,50  
3 ELDERS 1-7-2019 CNY 636,00 46,80 78,00 124,85 5,85  
4 SHANGHAI 1-7-2019 CNY 1.183,00 70,30 117,20 187,55 8,80  
122 COLOMBIA                
1 CARTAGENA 1-7-2019 USD 113,00 4,15 6,95 11,10 0,50  
2 BOGOTA 1-7-2019 USD 110,00 4,05 6,75 10,80 0,50  
18 ELDERS 1-7-2019 USD 64,00 2,60 4,30 6,90 0,30  
212 COMOREN                
1 MORONI 1-7-2019 USD 119,00 10,75 17,90 28,60 1,35  
2 ELDERS 1-7-2019 USD 70,00 6,60 11,00 17,60 0,85  
150 CONGO DEM. REP                
4 ELDERS 1-7-2019 USD 82,00 6,55 10,90 17,45 0,80  
5 KINSHASA 1-7-2019 USD 178,00 11,55 19,25 30,85 1,45  
184 COSTA RICA                
1 SAN JOSE 1-7-2019 USD 127,00 11,00 18,30 29,30 1,35  
5 ELDERS 1-7-2019 USD 97,00 8,40 14,00 22,40 1,05  
127 CUBA                
4 ELDERS 1-7-2019 USD 78,00 4,85 8,10 12,95 0,60  
209 CURACAO                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2019 ANG 286,00 25,85 43,05 68,90 3,25  
33 CYPRUS                
1 ELDERS 1-7-2019 EUR 80,00 7,20 12,00 19,20 0,90  
22 DENEMARKEN                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2019 DKK 1.215,00 114,25 190,45 304,70 14,30  
87 DJIBOUTI                
1 DJIBOUTI (HOTEL SHERATON) 1-7-2019 DJF 54.672,00 2.840,00 4.734,00 7.574,00 355,00  
2 DJIBOUTI 1-7-2019 DJF 21.505,00 1.942,00 3.237,00 5.180,00 243,00  
4 ELDERS 1-7-2019 DJF 12.648,00 856,00 1.426,00 2.282,00 107,00  
206 DOMINICA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2019 USD 176,00 15,30 25,50 40,80 1,90  
85 DOMINICAANSE REP.                
2 SANTO DOMINGO 1-7-2019 DOP 7.680,00 565,25 942,10 1.507,00 70,65  
5 ELDERS 1-7-2019 DOP 2.042,00 126,80 211,30 338,10 15,85  
12 DUITSLAND                
1 FRANKFURT A/M 1-7-2019 EUR 174,00 14,55 24,20 38,75 1,80  
3 BERLIJN 1-7-2019 EUR 146,00 12,65 21,05 33,70 1,60  
4 BONN 1-7-2019 EUR 118,00 12,95 21,60 34,60 1,60  
6 ELDERS 1-7-2019 EUR 117,00 11,90 19,85 31,80 1,50  
8 HAMBURG 1-7-2019 EUR 174,00 14,55 24,20 38,75 1,80  
9 MUNCHEN 1-7-2019 EUR 169,00 11,00 18,30 29,30 1,35  
152 ECUADOR                
1 GUAYAQUIL 1-7-2019 USD 142,00 11,30 18,85 30,15 1,40  
4 ELDERS 1-7-2019 USD 72,00 7,35 12,30 19,65 0,90  
35 EGYPTE                
7 ELDERS 1-7-2019 EGP 1.362,00 156,55 260,90 417,40 19,55  
9 CAIRO 1-7-2019 EGP 2.767,00 221,20 368,65 589,80 27,65  
188 EL SALVADOR                
1 SAN SALVADOR 1-7-2019 USD 129,00 9,90 16,50 26,45 1,25  
5 ELDERS 1-7-2019 USD 69,00 7,00 11,65 18,65 0,85  
47 ESTLAND                
5 ALLE GEBIEDEN 1-7-2019 EUR 106,00 14,85 24,75 39,55 1,85  
81 ETHIOPIE                
1 ADDIS ABEBA (HILTON) 1-7-2019 ETB 7.040,00 437,20 728,65 1.165,00 54,65  
3 ELDERS 1-7-2019 ETB 1.422,00 104,65 174,45 279,10 13,10  
4 ADDIS ABEBA 1-7-2019 ETB 3.170,00 274,95 458,25 733,15 34,35  
147 FILIPPIJNEN                
2 ELDERS 1-7-2019 USD 72,00 3,75 6,25 10,00 0,45  
38 FINLAND                
1 HELSINKI 1-7-2019 EUR 177,00 12,00 20,00 32,00 1,50  
2 ELDERS 1-7-2019 EUR 128,00 11,10 18,55 29,65 1,40  
14 FRANKRIJK                
1 PARIJS 1-7-2019 EUR 170,00 17,35 28,90 46,20 2,15  
2 ELDERS 1-7-2019 EUR 148,00 14,50 24,15 38,60 1,80  
136 FRANS GUYANA                
1 CAYENNE 1-7-2019 EUR 70,00 8,00 13,35 21,30 1,00  
2 ELDERS 1-7-2019 EUR 43,00 5,55 9,25 14,80 0,70  
128 GABON                
1 LIBREVILLE 1-7-2019 USD 176,00 17,25 28,70 45,95 2,15  
2 ELDERS 1-7-2019 USD 54,00 6,65 11,10 17,80 0,85  
141 GAMBIA                
1 BANJUL 1-7-2019 USD 143,00 7,10 11,80 18,90 0,90  
2 ELDERS 1-7-2019 USD 23,00 2,50 4,15 6,65 0,30  
108 GEORGIE                
1 TBILISI 1-7-2019 GEL 326,00 20,25 33,80 54,05 2,55  
2 ELDERS 1-7-2019 GEL 276,00 15,70 26,15 41,85 1,95  
137 GHANA                
1 ACCRA 1-7-2019 USD 153,00 9,10 15,15 24,20 1,15  
4 ELDERS 1-7-2019 USD 128,00 8,70 14,45 23,15 1,10  
36 GIBRALTAR                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2019 USD 257,00 11,05 18,40 29,45 1,40  
23 GRIEKENLAND                
1 ATHENE 1-7-2019 EUR 144,00 12,00 20,00 32,05 1,50  
2 ELDERS 1-7-2019 EUR 72,00 6,75 11,25 18,00 0,85  
178 GROENLAND                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2019 USD 219,00 10,85 18,10 28,95 1,35  
176 GUADELOUPE                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2019 EUR 69,00 8,55 14,25 22,80 1,05  
207 GUATEMALA                
2 ELDERS 1-7-2019 USD 54,00 4,70 7,85 12,55 0,60  
201 GUINEA                
3 ELDERS 1-7-2019 USD 69,00 5,75 9,55 15,30 0,70  
144 GUYANA                
2 ELDERS 1-7-2019 USD 44,00 7,05 11,70 18,75 0,90  
100 HAITI                
2 ELDERS 1-7-2019 USD 87,00 6,40 10,65 17,10 0,80  
5 PORT AU PRINCE 1-7-2019 USD 149,00 11,40 19,00 30,40 1,45  
172 HONDURAS                
1 TEGUCIGALPA 1-7-2019 USD 130,00 8,40 14,00 22,45 1,05  
4 ELDERS 1-7-2019 USD 63,00 4,30 7,15 11,40 0,55  
72 HONG KONG                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2019 HKD 1.642,00 89,25 148,75 238,00 11,15  
93 HONGARIJE                
1 ELDERS 1-7-2019 HUF 28.566,00 1.416,85 2.361,45 3.778,00 177,10  
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2019 HUF 28.566,00 1.416,85 2.361,45 3.778,00 177,10  
2 BUDAPEST 1-7-2019 HUF 49.724,00 3.364,55 5.607,60 8.972,00 420,55  
3 BALATON 1-7-2019 HUF 40.936,00 2.126,75 3.544,60 5.671,00 265,85  
2 IERLAND                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2019 EUR 158,00 11,60 19,35 30,95 1,45  
24 IJSLAND                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2019 ISK 28.098,00 1.821,80 3.036,35 4.858,00 227,75  
1 ALLE GEBIEDEN 1-10-2019 ISK 19.544,00 1.695,30 2.825,50 4.520,00 211,90  
52 INDIA                
4 ELDERS 1-7-2019 INR 7.316,00 495,05 825,05 1.320,00 61,90  
5 NEW DELHI 1-7-2019 INR 7.847,00 602,00 1.003,35 1.605,00 75,25  
5 NEW DELHI 1-9-2019 INR 9.300,00 629,30 1.048,80 1.678,00 78,65  
37 INDONESIE                
1 JAKARTA 1-7-2019 USD 112,00 10,50 17,50 28,05 1,30  
3 JAKARTA (SPECIAL HOTELS) 1-7-2019 USD 222,00 12,65 21,10 33,75 1,60  
23 ELDERS 1-7-2019 USD 55,00 5,20 8,65 13,80 0,65  
129 IRAK                
1 BAGDAD 1-7-2019 USD 106,00 12,15 20,25 32,45 1,50  
3 ELDERS 1-7-2019 USD 67,00 8,00 13,30 21,30 1,00  
54 IRAN                
1 TEHERAN 1-7-2019 USD 85,00 4,05 6,75 10,80 0,50  
2 ELDERS 1-7-2019 USD 46,00 2,50 4,15 6,60 0,30  
9 ISRAEL                
1 TEL AVIV 1-7-2019 ILS 883,00 54,85 91,40 146,25 6,85  
3 JERUZALEM 1-7-2019 ILS 612,00 45,05 75,05 120,10 5,65  
4 HAIFA 1-7-2019 ILS 707,00 47,85 79,70 127,55 6,00  
15 ITALIE                
1 MILAAN EN PORTE ERCOLE 1-7-2019 EUR 138,00 14,65 24,45 39,10 1,85  
2 ROME 1-7-2019 EUR 142,00 15,60 26,05 41,65 1,95  
3 FLORENCE 1-7-2019 EUR 136,00 10,90 18,15 29,05 1,35  
4 VENETIE 1-7-2019 EUR 158,00 18,20 30,30 48,50 2,25  
7 ELDERS 1-7-2019 EUR 62,00 9,10 15,20 24,35 1,15  
8 NAPELS 1-7-2019 EUR 162,00 13,50 22,45 35,95 1,70  
9 BRESCIA 1-7-2019 EUR 138,00 14,65 24,45 39,10 1,85  
142 IVOORKUST                
3 ELDERS 1-7-2019 USD 46,00 7,05 11,75 18,80 0,90  
151 JAMAICA                
3 ELDERS 1-7-2019 USD 216,00 10,20 17,00 27,20 1,30  
3 ELDERS 15-12-2019 USD 228,00 10,75 17,95 28,70 1,35  
4 KINGSTON 1-7-2019 USD 200,00 12,40 20,65 33,05 1,55  
10 JAPAN                
1 TOKYO 1-7-2019 JPY 21.286,00 1.702,00 2.836,00 4.538,00 213,00  
16 ELDERS 1-7-2019 JPY 12.870,00 1.163,00 1.938,00 3.100,00 145,00  
180 JEMEN                
8 ELDERS 1-7-2019 USD 51,00 5,40 9,00 14,45 0,70  
30 JORDANIE                
3 AMMAN 1-7-2019 JOD 102,00 8,50 14,15 22,65 1,05  
4 ELDERS 1-7-2019 JOD 25,00 3,65 6,10 9,75 0,45  
71 KAAPVERDISCHE EIL.                
1 PRAIA 1-7-2019 CVE 8.496,00 1.016,10 1.693,55 2.709,00 127,00  
4 ELDERS 1-7-2019 CVE 4.826,00 869,30 1.448,80 2.318,00 108,65  
157 KAMEROEN                
1 DOUALA 1-7-2019 USD 104,00 9,00 15,00 23,95 1,10  
2 ELDERS 1-7-2019 USD 64,00 5,75 9,60 15,35 0,70  
115 KAZACHSTAN                
2 ALMA ATA 1-7-2019 USD 77,00 10,30 17,20 27,55 1,30  
3 ELDERS 1-7-2019 USD 51,00 5,65 9,40 15,00 0,70  
11 KENIA                
2 MOMBASA 1-7-2019 KES 15.573,00 256,90 428,15 685,05 32,10  
3 ELDERS 1-7-2019 KES 4.906,00 443,15 738,60 1.181,00 55,40  
109 KOEWEIT                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2019 KWD 58,00 4,85 8,05 12,90 0,60  
49 KOREA (ZUID)                
1 SEOUL 1-7-2019 USD 191,00 14,10 23,50 37,55 1,75  
8 ELDERS 1-7-2019 USD 88,00 7,70 12,80 20,45 0,95  
220 KOSOVO                
1 PRISTINA 1-7-2019 USD 92,00 6,75 11,25 18,00 0,85  
2 ELDERS 1-7-2019 USD 60,00 5,40 9,05 14,45 0,70  
59 KROATIE                
1 ZAGREB 1-7-2019 HRK 730,00 80,60 134,30 214,90 10,05  
5 ELDERS 1-7-2019 HRK 672,00 58,30 97,15 155,45 7,30  
158 KYRGYZSTAN                
2 ELDERS 1-7-2019 KGS 2.379,00 167,90 279,85 447,80 21,00  
56 LETLAND                
1 RIGA 1-7-2019 EUR 110,00 9,50 15,85 25,40 1,20  
2 ELDERS 1-7-2019 EUR 67,00 7,15 11,90 19,05 0,90  
40 LIBANON                
1 BEIROET 1-7-2019 USD 162,00 9,25 15,40 24,60 1,15  
6 ELDERS 1-7-2019 USD 66,00 8,95 14,90 23,80 1,10  
198 LIBERIA                
1 MONROVIA 1-7-2019 USD 176,00 14,05 23,40 37,45 1,75  
2 ELDERS 1-7-2019 USD 56,00 4,30 7,15 11,45 0,55  
46 LIBIE                
2 ELDERS 1-7-2019 USD 108,00 7,60 12,70 20,30 0,95  
116 LITOUWEN                
1 VILNIUS 1-7-2019 EUR 117,00 8,60 14,35 22,95 1,10