Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling dienstreizen defensie
Publicatiedatum:04-08-2018Geldigheid:04-08-2018 t/m 01-01-2019Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20180804 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling dienstreizen defensie
De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

– het Besluit dienstreizen defensie

Besluit:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

relaties0relaties0

Artikel 2 Niet-toepasselijkheid regeling

De groepen, bedoeld in artikel 3 tweede lid, onderdeel d, van het BDD zijn degenen die op individuele basis of in groepsverband zijn ingezet in het kader van een door de minister als zodanig aangemerkte vredes- en humanitaire operatie of andere vorm van daadwerkelijke inzet buiten Nederland.

relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 2 Vergoeding van reiskosten

Artikel 3 Reiskosten openbaar vervoer

 • 1.Wegens reiskosten met openbaar vervoer worden vergoed de kosten die blijkens overgelegde bewijsstukken in verband met de dienstreis zijn gemaakt in het vervoermiddel dat voor de dienstreis in aanmerking komt.relaties0
 • 2.Niet voor vergoeding komen in aanmerking de kosten wegens reizen met lokaal openbaar vervoer in een gebied buiten Nederland.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 4 Indeling in groepen

 • 1.De dienstreizigers zijn ingedeeld in vier groepen:
  • a)groep 1: de secretaris-generaal, de directeuren-generaal alsmede zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 17 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van schout-bij-nacht, generaal-majoor of een hogere rang;relaties0
  • b)groep 2: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 14 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van kapitein ter zee, kolonel of een hogere rang, voor zover zij niet behoren tot groep 1;relaties0
  • c)groep 3: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 9 of een hogere schaal van het IBBAD dan wel een hogere rang dan adjudant-onderofficier/vaandrig, voor zover zij niet behoren tot de groepen 1 en 2; enrelaties0
  • d)groep 4: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 8 of een lagere schaal van het IBBAD, dan wel zij die een functie vervullen waaraan is verbonden de rang van adjudantonderofficier/vaandrig of een lagere rang of stand.relaties0
  relaties0
 • 2.Ingeval van een dienstreiziger met een titulaire rang of een rang verbonden aan de fase van een bepaalde opleiding, wordt deze door de commandant ingedeeld in de met deze rang overeenkomende groep.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 5 Indeling in reisklassen

 • 1.De indeling in reisklassen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het BDD, geschiedt volgens bijlage A, Klasse-indeling bij dienstreizen Defensie.relaties0
 • 2.Indien bij een dienstreis met het vliegtuig een in bijlage A genoemde vliegtuigklasse niet voorkomt, bepaalt de commandant de klasse die met de betrokken klasse overeenkomt.relaties0
 • 3.De commandant kan, in voorkomend geval, het reizen met het vliegtuig in een hogere klasse toestaan, indien in de voor de dienstreiziger geldende klasse door plaatsgebrek geen passage kan worden besproken en de reis niet kan worden uitgesteld.relaties0
 • 4.Een dienstreiziger is gehouden te reizen in een lagere dan de voor hem geldende klasse, indien het dienstbelang dit vereist, of dit met het oog op de regeling van de dienstreis nodig wordt geacht.relaties0
 • 5.De commandant kan de persoonsbeveiliger die ter uitvoering van zijn opdracht een dienstreis onderneemt met een of meer dienstreizigers die in een hogere klasse mogen reizen, toestaan in diezelfde klasse te reizen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 6 Omslagpunt niet van overheidswege verstrekt abonnement

 • 1.Ter bepaling van het omslagpunt, bedoeld in artikel 7, derde lid, van het BDD, worden de door de dienstreiziger gemaakte reiskosten gesaldeerd met de door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen.relaties0
 • 2.De door de dienstreiziger gemaakte reiskosten zijn het totaal van:relaties0
 • 3.De door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen zijn het totaal van:
  • a)de over de looptijd van het abonnement ontvangen reiskostenvergoedingen voor de gemaakte dienstreizen; enrelaties0
  • b)de eventueel over de looptijd van dit abonnement (te) ontvangen tegemoetkomingen in de kosten van het reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling.relaties0
  relaties0
 • 4.De eigen bijdrage bedraagt € 48,29 per maand indien een door Defensie verstrekt openbaar vervoerabonnement of een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer op basis van een jaar(traject)kaart wordt ontvangen. De eigen bijdrage bedraagt € 59,95 per maand indien een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer wordt ontvangen op basis van een maand(traject)kaart.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 7 Vergoeding gebruik eigen motorrijtuig

De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van het BDD, per afgelegde kilometer inclusief eventueel meereizende dienstreizigers wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 1.

relaties0relaties0

Artikel 8 Kilometeromslagpunt en inbegrepen kosten

relaties0relaties0

Artikel 11 Vergoeding van fietsgebruik

 • 1.De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het BDD, per afgelegde kilometer met de eigen fiets, wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 2.relaties0
 • 2.De noodzakelijke kosten voor stalling van een voor de dienstreis gebruikte fiets en de noodzakelijk gemaakte andere kosten van het gebruik voor de dienstreis van een fiets worden vergoed.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 3 Vergoeding van verblijfkosten en andere kosten

Artikel 12 Verblijfkostenvergoedingen

 • 1.De vergoeding van de verblijfkosten, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het BDD, bestaat uit:
  • a.de vergoeding van maaltijden (de maaltijdcomponenten), te weten:relaties0
  • b.de vergoeding van logies (de logiescomponent); enrelaties0
  • c.de vergoeding van kleine uitgaven.relaties0
  relaties0
 • 2.De vergoeding van kleine uitgaven bestaat uit:
  • a.indien het betreft een binnenlandse dienstreis:relaties0
  • b.indien het betreft een buitenlandse dienstreis: de uur component.relaties0
  relaties0
 • 3.Ten aanzien van de maaltijdcomponenten geldt dat slechts aanspraak bestaat op:
  • a.de lunchcomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 12.00 uur en 14.00 uur geheel in de dienstreis valt;relaties0
  • b.de dinercomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 17.30 uur en 20.30 uur geheel in de dienstreis valt; enrelaties0
  • c.de ontbijtcomponent, indien het ontbijt aansluit op een binnen de dienstreis vallend logies; enrelaties0
  • d.de omgekeerde lunchcomponent, indien mede is voldaan aan de voorwaarden dat de tijd tussen 00.00 uur en 03.00 uur geheel in de dienstreis valt en gedurende die tijd geen logies wordt genoten.relaties0
  relaties0
 • 4.De bedragen van de maaltijdcomponenten worden, indien de dienstreiziger de kosten in een horecabedrijf heeft gemaakt, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Horeca. De bedragen van de kleine en grote component en de uur component worden gevonden door toepassing van bijlage C, de desbetreffende kolom.relaties0
 • 5.Indien de dienstreiziger bij een dienstreis kosten heeft gemaakt voor een maaltijd van overheidswege, bestaat geen aanspraak op enige maaltijdcomponent. De commandant bepaalt op welke plaatsen sprake is van maaltijden of logies van overheidswege.relaties0
 • 6.Indien de dienstreiziger kosten heeft gemaakt voor logies worden:
  • a.voor de binnenlandse dienstreis de kosten gemaakt in de horeca vergoed door toekenning van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Logiescomponent.relaties0
  • b.voor de buitenlandse dienstreis de werkelijk gemaakte kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Maximumvergoeding logieskosten.relaties0
  relaties0
 • 7.Indien bij een buitenlandse dienstreis een bewijsstuk van de kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de som van de ontbijt- en logiescomponent.relaties0
 • 8.Onverminderd het eerste tot en met achtste lid, geldt voor de vergoeding van kleine uitgaven dat aanspraak bestaat op:
  • a.de kleine component voor ieder vol etmaal dat de binnenlandse dienstreis duurt, alsmede voor een resterend gedeelte van een etmaal dan wel voor een dienstreis van kortere duur dan een etmaal, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat tenminste vier uren in het resterende gedeelte of in de dienstreis vallen;relaties0
  • b.tweemaal de kleine component voor iedere avond tijdens een binnenlandse dienstreis, indien op de plaats van bestemming van de dienstreis doelmatig gebruik kan worden gemaakt van maaltijden vanwege het ministerie en aansluitend op die avond op die bestemming logies wordt genoten;relaties0
  • c.de grote component, indien aansluitend op de avond tijdens de binnenlandse dienstreis logies bij een horecabedrijf wordt genoten;relaties0
  • d.de uur component voor ieder uur of gedeelte van een uur dat de buitenlandse dienstreis buiten Nederland duurt;relaties0
  • e.de kleine of grote component voor een binnen Nederland verlopend gedeelte van de buitenlandse dienstreis, waarbij de onderdelen a en b van overeenkomstige toepassing zijn.relaties0
  relaties0
 • 9.Indien bij reizen door verschillende gebieden buiten Nederland tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor maaltijden of logies hoeven te worden gedaan, worden deze reisgedeelten gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte buiten Nederland in welk geval aanspraak bestaat op de in dat geval van toepassing zijnde uur component.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 13 Vergoeding van andere kosten bij een buitenlandse dienstreis

 • 1.Andere kosten, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van het BDD, die bij een buitenlandse dienstreis worden vergoed zijn de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten ter zake van:
  • a.aan- en verkoop van buitenlandse betaalmiddelen;relaties0
  • b.vaccinatie;relaties0
  • c.geleden koersverlies na aftrek van eventueel gemaakte koerswinst;relaties0
  • d.uitrusting; enrelaties0
  • e.een reisverzekering met dezelfde of nagenoeg dezelfde dekking als die welke geldt indien de reis vanuit Nederland door de commandant bij de hem daarvoor aangewezen reisorganisatie zou zijn geboekt, doch alleen indien de kosten daarvan niet in de prijs van het reisbiljet zijn begrepen en voor die gevallen waarin bedoelde boeking wegens bijzondere omstandigheden niet kon plaatsvinden.relaties0
  relaties0
 • 2.De dienstreiziger die een dienstreis maakt van langere duur dan 7 dagen naar een in bijlage D vermeld gebied, waar tijdens de dienstreis sprake is van tropische hitte of polaire koude, wordt op zijn verzoek een tegemoetkoming in de werkelijk gemaakte kosten voor aanschaf van deze kleding verstrekt tot ten hoogste een bedrag van € 248,85.relaties0
 • 3.Indien een gebied niet staat vermeld in bijlage D, kan de commandant deze bijlage voor zijn dienstonderdeel voor de duur van de desbetreffende dienstreis met dit gebied uitbreiden, indien tijdens de dienstreis sprake is van de in het tweede lid bedoelde klimatologische omstandigheden en dit gebied niet is gelegen binnen Europa. Deze tijdelijke uitbreiding kan eveneens geschieden voor een gebied binnen Europa in een land dat voorkomt in bijlage D.relaties0
 • 4.De tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, wordt niet verstrekt indien:
  • a.de dienstreiziger tijdens de dienstreis de beschikking kan hebben over geschikte militaire kleding, tenzij dit door de commandant als ondoelmatig in verband met de aard van de dienstreis wordt geoordeeld; ofrelaties0
  • b.de dienstreis plaatsvindt binnen 5 jaar nadat een tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, voor kleding voor hetzelfde klimaat is verstrekt.relaties0
  relaties0
relaties0relaties0

Artikel 14 Beperkingen in de vergoeding van verblijfkosten

De op grond van artikel 13, eerste lid, onderdeel d, van het BDD, aan te wijzen activiteiten zijn:

 • a.een sollicitatiereis, indien de uitnodiging daartoe uitgaat van een tot aanstellen bevoegd gezag binnen het ministerie;relaties0
 • b.een bezoek aan de bedrijfsarts, de militair geneeskundige dienst of de door of vanwege deze dienst aangewezen persoon of instantie, of de bedrijfsmaatschappelijk werker;relaties0
 • c.door de commandant aangewezen representatieve verplichtingen, waaronder in ieder geval het bezoek ten gevolge van:
  • 1.de ziekte of het ongeval van een collega;relaties0
  • 2.het bijwonen van het huwelijk van een collega;relaties0
  • 3.het bijwonen van de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan een collega;relaties0
  • 4.het bijwonen van de receptie ter zake van een diensttijdjubileum van een collega;relaties0
  • 5.het bijwonen van de afscheidsreceptie van een collega; ofrelaties0
  • 6.het bijwonen van de begrafenis of de crematie van een gewezen collega.relaties0
  relaties0
 • d.een door de commandant aangewezen deelname aan een sportwedstrijd, centrale training of in groepsverband aan een wandelmars of -tocht.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 4 Reis- en verblijfkostenvergoeding bij detachering

Artikel 15 Detachering en reiskostenvergoeding

 • 1.In geval van een detachering heeft de dienstreiziger die de status heeft van:relaties0
 • 2.Onder onvermijdbaar doorlopende kosten, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het BDD worden verstaan de kosten:
  • a.van een niet van overheidswege verstrekte maandtrajectkaart over het voor de detachering geldende traject, die doorloopt na de datum van detachering;relaties0
  • b.van een ander niet van overheidswege verstrekt abonnement voor het reizen met het openbaar vervoer, dat doorloopt na de datum van detachering, voor de duur van de periode dat dit abonnement niet kosteloos kan worden beëindigd.relaties0
  relaties0
 • 3.Voor de toepassing van het eerste lid, wordt in de daar genoemde algemeen verbindende voorschriften verstaan onder:relaties0
 • 4.Voor de aanspraak op:
  • a.vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt de militair, indien dagelijks reizen niet mogelijk is, gelijk gesteld aan de militair met verplichte huisvesting van rijkswege;relaties0
  • b.vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt de ambtenaar gelijk gesteld aan de verhuis plichtige ambtenaar.relaties0
  relaties0
 • 5.Indien eerst achteraf blijkt dat een dienstreis een detachering wordt, is dit artikel, met uitzondering van het tweede lid, niet van toepassing op de reeds verstreken dagen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 16 Detachering en verblijfkostenvergoeding

relaties0relaties0

Artikel 16a Detachering Koninklijke Marechaussee

Voor de militair van de Koninklijke Marechaussee die in opdracht van de Commandant Koninklijke Marechaussee in het kader van de uitoefening van taken op grond van de Politiewet 2012 of de Vreemdelingenwet 2000 deze taken verricht op een andere locatie dan de standplaats voor een langere duur dan vier weken en als gevolg hiervan niet dagelijks reist tussen de woning en de plaats van tewerkstelling en voor zijn huisvesting gebruik dient te maken van hotelvoorzieningen, geldt de gehele periode van tewerkstelling als een dienstreis, waarbij huisvesting en voeding door en voor rekening van Defensie worden verstrekt. De vergoedingen vinden plaats op grond van artikelen 3 tot en met 11 en 12, tweede lid, onderdeel a, van deze regeling. Gedurende de periode van tewerkstelling bestaat geen aanspraak op vergoedingen op basis van het Verplaatsingskostenbesluit militairen.

relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 5 Diverse bepalingen; slotbepalingen

Artikel 17 Voorschotverlening

De commandant kan voor de in deze regeling bedoelde vergoedingen een voorschot verstrekken.

relaties0relaties0

Artikel 18 Reisdeclaratie

 • 1.De reisdeclaratie wordt voldaan tot het bedrag, waarop volgens de door de dienstreiziger vermelde gegevens op grond van het BDD en de Regeling dienstreizen defensie aanspraak kan worden gemaakt of wordt gemaakt.relaties0
 • 2.Voor het indienen van de reisdeclaratie wordt gebruik gemaakt van DIDO. Bij het indienen worden de procedures en instructies als vermeld in DIDO gevolgd.relaties0
 • 3.De commandant bepaalt welke bewijsstukken bij de reisdeclaratie worden gevoegd. Het betreft in ieder geval de betalingsbewijzen inzake de gemaakte kosten:relaties0
relaties0relaties0

Artikel 19 Rekenregels

Indien het bedrag van een component behorend bij een binnen de dienstreis vallend gebied buiten Nederland niet in bijlage C staat vermeld, bepaalt de Hoofddirecteur Personeel van het Ministerie van Defensie. dit bedrag aan de hand van de geldende rekenregels.

relaties0relaties0

Artikel 20 Afbouwregeling militairen en burgerambtenaren

Vervallen

relaties0relaties0

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag waarop het Besluit dienstreizen defensie in werking treedt.

relaties0relaties0

Artikel 22 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling dienstreizen defensie.

relaties0relaties0
relaties0

Deze regeling zal in de bundel Rechtspositie militairen (MP 31-300) en de bundel Rechtspositie burgerpersoneel Defensie (MP 33-410) worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie
voor deze
De Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid
B.H.J.J.M.
Völkers

Bijlage A bij de Regeling dienstreizen defensie

Trein Binnen Nederland 1e 1 t/m 4
Veerboot Binnen Nederland 1e 1
    2e 2 t/m
Trein Buiten Nederland 1e 1 t/m 4
Veerboot Engeland Binnen Europa Royal/Suite 1
Business/luxe 2 en 3
Captains/hut met bank 4
Vliegtuig Intercontinentale vluchten Business 1 en 2
Economy 3 en 4
Overige vluchten Economy 1 t/m 4
Groepsindeling
1 2 3 4
SG+DG+ ≥ S17+ ≥ SBN/GM ≥ S14 + <S17; ≥ KTZ/KOL + < SBN/GM ≥ S9 + < S14; > AOO/VDG+ <KTZ/KOL ≤ AOO/VDG/S8
relaties0

Bijlage B bij de Regeling dienstreizen defensie

Alle landen € 0,10 € 0,19
Alle landen € 0,05
relaties0

Bijlage C bij de Regeling dienstreizen defensie

Vergoedingen (buitenland) DIDO Geldigheidsduur vanaf 1 juli 2018 tot 1 januari 2019
17 NEDERLAND                
1 VAN BUITENLAND NAAR NEDERLAND 1-1-2014 EUR 72,60 8,20 14,85 23,00 4,60 14,35
2 BINNEN NEDERLAND 1-1-2014 EUR 72,60 8,20 14,85 23,00 4,60 14,35
194 AFGHANISTAN                
1 KABUL 1-7-2018 AFN 7.840,00 370,95 618,25 989,20 46,35  
4 ELDERS 1-7-2018 AFN 4.662,00 220,60 367,65 588,20 27,55  
134 ALBANIE                
1 TIRANA 1-7-2018 ALL 9.966,00 566,80 944,65 1.511, 70,85  
2 ELDERS 1-7-2018 ALL 4.010,00 442,70 737,85 1.180, 55,35  
4 TIRANA SHERATON 1-7-2018 ALL 10.692,00 1.005,50 1.675,85 2.681, 125,70  
4 TIRANA INTERNATIONAL 1-7-2018 ALL 10.692,00 1.005,50 1.675,85 2.681, 125,70  
155 ALGERIJE                
2 ELDERS 1-7-2018 USD 58,00 6,10 10,20 16,30 0,75  
91 ANGOLA                
1 LUANDA 1-7-2018 AOA 50.445,00 3.870,05 6.450,10 10.320 483,75  
3 ELDERS 1-7-2018 AOA 20.400,00 1.501,45 2.502,40 4.003, 187,70  
217 ANGUILLA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 USD 243,00 20,20 33,70 53,95 2,55  
1 ALLE GEBIEDEN 15-12-2018 USD 403,00 22,90 38,15 61,05 2,85  
145 ANTIGUA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 USD 216,00 13,40 22,30 35,70 1,65  
1 ALLE GEBIEDEN 1-12-2018 USD 237,00 13,50 22,45 35,95 1,70  
119 ARGENTINIE                
1 BUENOS AIRES 1-7-2018 USD 179,00 5,55 9,25 14,85 0,70  
3 ELDERS 1-7-2018 USD 75,00 3,70 6,15 9,85 0,45  
125 ARMENIE                
1 YEREVAN 1-7-2018 USD 92,00 7,35 12,30 19,65 0,90  
2 ELDERS 1-7-2018 USD 75,00 5,75 9,60 15,35 0,70  
92 ARUBA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 AW 286,00 25,85 43,05 68,90 3,25  
1 ALLE GEBIEDEN 16-12-2018 AW 435,00 28,20 47,00 75,15 3,50  
66 AUSTRALIE                
1 SYDNEY,CANBERRA EN MELBOURNE 1-7-2018 AUD 263,00 21,00 35,00 56,00 2,65  
2 ELDERS 1-7-2018 AUD 176,00 14,10 23,50 37,60 1,75  
154 AZERBAIDZJAN                
2 BAKU 1-7-2018 USD 111,00 7,50 12,50 20,05 0,95  
3 ELDERS 1-7-2018 USD 54,00 4,15 6,95 11,10 0,50  
156 BAHAMA S                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 USD 256,00 19,65 32,75 52,40 2,45  
1 ALLE GEBIEDEN 20-12-2018 USD 268,00 19,75 32,90 52,65 2,45  
90 BAHRAIN                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 BHD 68,00 5,65 9,40 15,05 0,70  
68 BANGLADESH                
4 ELDERS 1-7-2018 BDT 3.312,00 264,75 441,25 706,05 33,10  
73 BARBADOS                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 BBD 442,00 45,05 75,05 120,10 5,65  
1 ALLE GEBIEDEN 16-12-2018 BBD 589,00 39,85 66,40 106,30 5,00  
13 BELGIE                
1 BRUSSEL 1-7-2018 EUR 173,00 13,80 23,05 36,85 1,75  
2 ELDERS 1-7-2018 EUR 161,00 12,90 21,50 34,35 1,60  
170 BELIZE                
1 BELIZE CITY 1-7-2018 USD 128,00 9,45 15,75 25,20 1,20  
2 ELDERS 1-7-2018 USD 116,00 11,35 18,95 30,30 1,40  
186 BENIN                
5 ELDERS 1-7-2018 USD 46,00 6,75 11,20 17,95 0,85  
75 BERMUDA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 BMD 367,00 15,75 26,30 42,05 1,95  
1 ALLE GEBIEDEN 1-12-2018 BMD 330,00 14,20 23,65 37,85 1,75  
208 BES-EILANDEN                
1 BONAIRE 1-7-2018 USD 202,00 12,00 20,05 32,05 1,50  
1 BONAIRE 16-12-2018 USD 263,00 13,05 21,75 34,75 1,65  
2 ST. EUSTATIUS 1-7-2018 USD 181,00 13,85 23,10 36,95 1,75  
2 ST. EUSTATIUS 16-12-2018 USD 211,00 14,90 24,85 39,75 1,85  
3 SABA 1-7-2018 USD 181,00 13,85 23,10 36,95 1,75  
3 SABA 16-12-2018 USD 211,00 14,90 24,85 39,75 1,85  
221 BHUTAN                
1 THIMPHU 1-7-2018 USD 81,00 5,00 8,35 13,35 0,65  
2 PARO 1-7-2018 USD 60,00 4,05 6,70 10,75 0,50  
3 PARO (NAK-SEL BOUTIQUE) 1-7-2018 USD 164,00 6,00 10,05 16,05 0,75  
4 PARO (ZHIWALING RESORT) 1-7-2018 USD 204,00 11,60 19,35 30,95 1,45  
5 ELDERS 1-7-2018 USD 58,00 4,10 6,80 10,90 0,50  
191 BOLIVIA                
4 ELDERS 1-7-2018 USD 47,00 4,40 7,35 11,80 0,55  
112 BOSNIE/HERZEGOVINA                
3 SARAJEVO 1-7-2018 BAM 108,00 9,75 16,25 25,95 1,20  
4 ELDERS 1-7-2018 BAM 79,00 7,10 11,85 18,95 0,90  
6 BANJA LUKA (BOSNIE) 1-7-2018 BAM 82,00 10,20 16,95 27,15 1,25  
7 MOSTAR 1-7-2018 BAM 82,00 11,95 19,95 31,90 1,50  
138 BOTSWANA                
3 ELDERS 1-7-2018 BWP 906,00 66,70 111,15 177,80 8,35  
88 BRAZILIE                
1 SAO PAULO 1-7-2018 BRL 384,00 22,80 38,00 60,80 2,85  
4 ELDERS 1-7-2018 BRL 245,00 19,60 32,70 52,30 2,45  
177 BRITSE MAAGDENEILAND                
1 ALLE GEBIEDEN (UK) 1-7-2018 USD 291,00 14,45 24,05 38,50 1,80  
1 ALLE GEBIEDEN (UK) 15-12-2018 USD 325,00 15,35 25,60 41,00 1,90  
126 BRUNEI                
2 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 USD 125,00 7,10 11,80 18,90 0,90  
53 BULGARIJE                
3 ELDERS 1-7-2018 BGN 64,00 6,55 10,95 17,50 0,80  
4 SOFIA 1-7-2018 BGN 226,00 12,85 21,40 34,25 1,60  
5 VARNA, PLOVDIV 1-7-2018 BGN 92,00 8,00 13,35 21,35 1,00  
7 BURGAS PLEVEN RUSSE VELIKO 1-7-2018 BGN 92,00 8,00 13,35 21,35 1,00  
148 BURKINA FASO                
4 ELDERS 1-7-2018 USD 47,00 6,85 11,45 18,30 0,85  
203 BURUNDI                
1 BUJUMBURA 1-7-2018 USD 136,00 10,90 18,15 29,05 1,35  
3 ELDERS 1-7-2018 USD 16,00 4,90 8,20 13,10 0,60  
50 CAMBODJA                
3 ELDERS 1-7-2018 USD 26,00 3,40 5,65 9,05 0,40  
21 CANADA                
1 VANCOUVER 1-7-2018 CAD 217,00 16,65 27,75 44,40 2,10  
2 TORONTO 1-7-2018 CAD 294,00 16,70 27,85 44,55 2,10  
3 OTTAWA 1-7-2018 CAD 264,00 20,25 33,70 53,95 2,55  
6 CALGARY 1-7-2018 CAD 192,00 14,15 23,55 37,70 1,75  
7 MONTREAL 1-7-2018 CAD 223,00 14,45 24,10 38,55 1,80  
8 ELDERS 1-7-2018 CAD 153,00 13,25 22,10 35,35 1,65  
219 CENTRAAL AFRIKA                
1 BANGUI 1-7-2018 USD 101,00 12,60 20,95 33,55 1,55  
2 ELDERS 1-7-2018 USD 56,00 4,30 7,15 11,45 0,55  
135 CHAD                
2 NDJAMENA 1-7-2018 USD 106,00 8,15 13,60 21,75 1,00  
4 ELDERS 1-7-2018 USD 66,00 7,55 12,55 20,10 0,95  
162 CHILI                
2 ELDERS 1-7-2018 USD 135,00 10,80 18,00 28,80 1,35  
3 SANTIAGO 1-7-2018 USD 187,00 15,00 24,95 39,95 1,85  
4 VALPARAISO 1-7-2018 USD 150,00 11,05 18,40 29,45 1,40  
48 CHINA                
1 BEIJING 1-7-2018 CNY 798,00 72,05 120,05 192,10 9,00  
3 ELDERS 1-7-2018 CNY 486,00 45,70 76,20 121,90 5,70  
4 SHANGHAI 1-7-2018 CNY 915,00 64,60 107,65 172,20 8,05  
122 COLOMBIA                
1 CARTAGENA 1-7-2018 USD 120,00 4,40 7,35 11,80 0,55  
2 BOGOTA 1-7-2018 USD 125,00 4,10 6,85 10,95 0,50  
18 ELDERS 1-7-2018 USD 66,00 2,80 4,70 7,50 0,35  
212 COMOREN                
1 MORONI 1-7-2018 USD 131,00 11,85 19,80 31,65 1,50  
2 ELDERS 1-7-2018 USD 75,00 7,65 12,70 20,35 0,95  
150 CONGO DEM. REP                
4 ELDERS 1-7-2018 USD 82,00 6,55 10,90 17,45 0,80  
5 KINSHASA 1-7-2018 USD 175,00 11,85 19,80 31,65 1,50  
184 COSTA RICA                
1 SAN JOSE 1-7-2018 USD 119,00 10,30 17,15 27,45 1,30  
5 ELDERS 1-7-2018 USD 100,00 7,65 12,75 20,40 0,95  
127 CUBA                
4 ELDERS 1-7-2018 USD 93,00 5,30 8,80 14,10 0,65  
209 CURACAO                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 ANG 275,00 24,85 41,40 66,25 3,10  
1 ALLE GEBIEDEN 16-12-2018 ANG 325,00 25,95 43,30 69,25 3,25  
33 CYPRUS                
1 ELDERS 1-7-2018 EUR 105,00 7,40 12,35 19,75 0,95  
22 DENEMARKEN                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 DKK 1.112,00 150,00 249,95 399,95 18,75  
87 DJIBOUTI                
1 DJIBOUTI (HOTEL SHERATON) 1-7-2018 DJF 32.240,00 2.182,00 3.636,00 5.817, 273,00  
2 DJIBOUTI 1-7-2018 DJF 17.874,00 1.681,00 2.802,00 4.483, 210,00  
4 ELDERS 1-7-2018 DJF 11.424,00 991,00 1.652,00 2.643, 124,00  
206 DOMINICA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 USD 216,00 19,50 32,55 52,05 2,45  
85 DOMINICAANSE REP.                
2 SANTO DOMINGO 1-7-2018 DOP 7.500,00 552,00 920,00 1.472, 69,00  
5 ELDERS 1-7-2018 DOP 1.990,00 123,60 206,00 329,60 15,45  
12 DUITSLAND                
1 FRANKFURT A/M 1-7-2018 EUR 152,00 12,65 21,05 33,65 1,60  
3 BERLIJN 1-7-2018 EUR 144,00 15,25 25,45 40,70 1,90  
4 BONN 1-7-2018 EUR 124,00 12,65 21,10 33,75 1,60  
6 ELDERS 1-7-2018 EUR 125,00 11,35 18,90 30,20 1,40  
8 HAMBURG 1-7-2018 EUR 152,00 12,65 21,05 33,65 1,60  
9 MUNCHEN 1-7-2018 EUR 159,00 11,20 18,65 29,85 1,40  
152 ECUADOR                
1 GUAYAQUIL 1-7-2018 USD 149,00 10,50 17,50 28,00 1,30  
4 ELDERS 1-7-2018 USD 67,00 7,15 11,90 19,05 0,90  
35 EGYPTE                
7 ELDERS 1-7-2018 EGP 1.401,00 161,05 268,40 429,40 20,15  
9 CAIRO 1-7-2018 EGP 2.848,00 227,65 379,45 607,10 28,45  
188 EL SALVADOR                
1 SAN SALVADOR 1-7-2018 USD 153,00 10,75 17,95 28,70 1,35  
5 ELDERS 1-7-2018 USD 64,00 6,75 11,25 18,05 0,85  
47 ESTLAND                
1 TALLINN 1-7-2018 EUR 128,00 14,75 24,60 39,35 1,85  
4 ELDERS 1-7-2018 EUR 106,00 13,20 22,05 35,25 1,65  
81 ETHIOPIE                
1 ADDIS ABEBA (HILTON) 1-7-2018 ETB 6.848,00 425,25 708,75 1.134, 53,15  
3 ELDERS 1-7-2018 ETB 1.374,00 101,15 168,55 269,65 12,65  
4 ADDIS ABEBA 1-7-2018 ETB 3.058,00 265,20 442,05 707,25 33,15  
147 FILIPPIJNEN                
2 ELDERS 1-7-2018 USD 60,00 3,30 5,45 8,75 0,40  
38 FINLAND                
1 HELSINKI 1-7-2018 EUR 160,00 13,90 23,15 37,05 1,75  
2 ELDERS 1-7-2018 EUR 131,00 13,30 22,15 35,45 1,65  
14 FRANKRIJK                
1 PARIJS 1-7-2018 EUR 170,00 17,35 28,90 46,20 2,15  
2 ELDERS 1-7-2018 EUR 148,00 14,50 24,15 38,60 1,80  
136 FRANS GUYANA                
1 CAYENNE 1-7-2018 EUR 70,00 8,00 13,35 21,30 1,00  
2 ELDERS 1-7-2018 EUR 43,00 5,55 9,25 14,80 0,70  
128 GABON                
1 LIBREVILLE 1-7-2018 USD 195,00 19,05 31,75 50,80 2,40  
2 ELDERS 1-7-2018 USD 59,00 7,35 12,30 19,65 0,90  
141 GAMBIA                
1 BANJUL 1-7-2018 USD 126,00 7,50 12,50 20,00 0,95  
2 ELDERS 1-7-2018 USD 17,00 2,80 4,65 7,40 0,35  
108 GEORGIE                
1 TBILISI 1-7-2018 GEL 246,00 21,35 35,60 57,00 2,65  
2 ELDERS 1-7-2018 GEL 217,00 14,10 23,50 37,60 1,75  
137 GHANA                
1 ACCRA 1-7-2018 USD 239,00 17,60 29,30 46,85 2,20  
4 ELDERS 1-7-2018 USD 151,00 12,05 20,10 32,15 1,50  
36 GIBRALTAR                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 USD 257,00 11,05 18,40 29,45 1,40  
23 GRIEKENLAND                
1 ATHENE 1-7-2018 EUR 144,00 12,00 20,00 32,05 1,50  
2 ELDERS 1-7-2018 EUR 72,00 6,75 11,25 18,00 0,85  
178 GROENLAND                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 USD 219,00 10,85 18,10 28,95 1,35  
176 GUADELOUPE                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 EUR 69,00 8,55 14,25 22,80 1,05  
207 GUATEMALA                
2 ELDERS 1-7-2018 USD 45,00 4,00 6,70 10,75 0,50  
201 GUINEA                
3 ELDERS 1-7-2018 USD 55,00 6,80 11,30 18,10 0,85  
144 GUYANA                
2 ELDERS 1-7-2018 USD 61,00 7,95 13,20 21,15 1,00  
100 HAITI                
2 ELDERS 1-7-2018 USD 88,00 4,40 7,30 11,70 0,55  
5 PORT AU PRINCE 1-7-2018 USD 137,00 9,25 15,45 24,70 1,15  
172 HONDURAS                
1 TEGUCIGALPA 1-7-2018 USD 126,00 8,85 14,80 23,65 1,10  
4 ELDERS 1-7-2018 USD 60,00 4,60 7,70 12,30 0,60  
72 HONG KONG                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 HKD 1.775,00 125,30 208,80 334,10 15,65  
93 HONGARIJE                
1 ELDERS 1-7-2018 HUF 23.030,00 1.089,65 1.816,10 2.905, 136,20  
2 BUDAPEST 1-7-2018 HUF 47.385,00 2.816,85 4.694,75 7.511, 352,10  
3 BALATON 1-7-2018 HUF 33.327,00 1.653,00 2.755,05 4.408, 206,65  
2 IERLAND                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 EUR 150,00 11,95 19,95 31,90 1,50  
24 IJSLAND                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 ISK 28.098,00 1.821,80 3.036,35 4.858, 227,75  
1 ALLE GEBIEDEN 1-10-2018 ISK 19.544,00 1.695,30 2.825,50 4.520, 211,90  
52 INDIA                
4 ELDERS 1-7-2018 INR 7.320,00 516,65 861,10 1.377, 64,60  
5 NEW DELHI 1-7-2018 INR 7.395,00 784,40 1.307,30 2.091, 98,05  
5 NEW DELHI 1-9-2018 INR 9.240,00 801,50 1.335,85 2.137, 100,20  
37 INDONESIE                
1 JAKARTA 1-7-2018 USD 122,00 9,35 15,60 25,00 1,15  
3 JAKARTA (SPECIAL HOTELS) 1-7-2018 USD 210,00 11,40 19,00 30,40 1,45  
23 ELDERS 1-7-2018 USD 57,00 4,95 8,25 13,20 0,60  
129 IRAK                
1 BAGDAD 1-7-2018 USD 176,00 10,95 18,20 29,15 1,35  
3 ELDERS 1-7-2018 USD 119,00 8,40 14,00 22,40 1,05  
54 IRAN                
1 TEHERAN 1-7-2018 USD 151,00 7,50 12,50 20,00 0,95  
2 ELDERS 1-7-2018 USD 65,00 4,60 7,70 12,30 0,60  
9 ISRAEL                
1 TEL AVIV 1-7-2018 ILS 858,00 53,25 88,75 142,00 6,65  
3 JERUZALEM 1-7-2018 ILS 594,00 43,70 72,85 116,60 5,45  
4 HAIFA 1-7-2018 ILS 688,00 46,55 77,60 124,20 5,80  
5 NAHARIYA EN ELDERS 1-7-2018 ILS 561,00 39,60 66,00 105,65 4,95  
15 ITALIE                
1 MILAAN EN PORTE ERCOLE 1-7-2018 EUR 133,00 15,25 25,45 40,70 1,90  
2 ROME 1-7-2018 EUR 136,00 15,60 26,00 41,60 1,95  
3 FLORENCE 1-7-2018 EUR 131,00 10,50 17,45 27,95 1,30  
4 VENETIE 1-7-2018 EUR 178,00 14,25 23,70 37,95 1,80  
7 ELDERS 1-7-2018 EUR 62,00 9,10 15,20 24,35 1,15  
8 NAPELS 1-7-2018 EUR 164,00 10,20 17,00 27,25 1,30  
9 BRESCIA 1-7-2018 EUR 133,00 15,25 25,45 40,70 1,90  
142 IVOORKUST                
3 ELDERS 1-7-2018 USD 51,00 7,80 13,00 20,85 1,00  
151 JAMAICA                
1 KINGSTON (PEGASUS EN WYNDHAM) 1-7-2018 USD 168,00 13,95 23,25 37,20 1,75  
3 ELDERS 1-7-2018 USD 245,00 4,05 6,75 10,80 0,50  
3 ELDERS 15-12-2018 USD 297,00 4,90 8,15 13,05 0,60  
10 JAPAN                
1 TOKYO 1-7-2018 JPY 20.416,00 1.632,00 2.720,00 4.352, 204,00  
16 ELDERS 1-7-2018 JPY 12.996,00 1.082,00 1.804,00 2.886, 135,00  
180 JEMEN                
8 ELDERS 1-7-2018 USD 51,00 5,40 9,00 14,45 0,70  
30 JORDANIE                
3 AMMAN 1-7-2018 JOD 97,00 7,45 12,45 19,90 0,95  
4 ELDERS 1-7-2018 JOD 25,00 3,65 6,10 9,75 0,45  
71 KAAPVERDISCHE EIL.                
1 PRAIA 1-7-2018 CVE 8.496,00 1.016,10 1.693,55 2.709, 127,00  
4 ELDERS 1-7-2018 CVE 4.826,00 869,30 1.448,80 2.318, 108,65  
157 KAMEROEN                
1 DOUALA 1-7-2018 USD 107,00 9,65 16,05 25,70 1,20  
2 ELDERS 1-7-2018 USD 68,00 6,65 11,05 17,70 0,85  
115 KAZACHSTAN                
2 ALMA ATA 1-7-2018 USD 78,00 10,55 17,60 28,15 1,30  
3 ELDERS 1-7-2018 USD 59,00 6,30 10,45 16,75 0,80  
11 KENIA                
1 NAIROBI 1-7-2018 KES 17.892,00 1.160,10 1.933,45 3.093, 145,00  
2 MOMBASA 1-7-2018 KES 11.050,00 656,90 1.094,80 1.751, 82,10  
3 ELDERS 1-7-2018 KES 11.328,00 703,45 1.172,45 1.875, 87,95  
109 KOEWEIT                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 KWD 81,00 4,85 8,05 12,90 0,60  
49 KOREA (ZUID)                
1 SEOUL 1-7-2018 USD 208,00 15,30 25,45 40,75 1,90  
8 ELDERS 1-7-2018 USD 96,00 8,30 13,85 22,15 1,05  
220 KOSOVO                
1 PRISTINA 1-7-2018 USD 90,00 6,95 11,55 18,45 0,85  
2 ELDERS 1-7-2018 USD 54,00 5,25 8,75 14,00 0,65  
59 KROATIE                
1 ZAGREB 1-7-2018 HRK 588,00 51,00 85,00 136,00 6,40  
5 ELDERS 1-7-2018 HRK 512,00 36,15 60,30 96,45 4,50  
158 KYRGYZSTAN                
2 ELDERS 1-7-2018 KGS 2.216,00 177,15 295,20 472,35 22,15  
56 LETLAND                
1 RIGA 1-7-2018 EUR 95,00 7,95 13,20 21,15 1,00  
2 ELDERS 1-7-2018 EUR 61,00 7,05 11,75 18,75 0,90  
40 LIBANON                
1 BEIROET 1-7-2018 USD 162,00 9,25 15,40 24,60 1,15  
6 ELDERS 1-7-2018 USD 66,00 8,95 14,90 23,80 1,10  
198 LIBERIA                
1 MONROVIA 1-7-2018 USD 176,00 14,05 23,40 37,45 1,75  
2 ELDERS 1-7-2018 USD 56,00 4,30 7,15 11,45 0,55  
46 LIBIE                
2 ELDERS 1-7-2018 USD 108,00 7,60 12,70 20,30 0,95  
116 LITOUWEN                
1 VILNIUS 1-7-2018 EUR 117,00 8,60 14,35 22,95 1,10  
2 ELDERS 1-7-2018 EUR 79,00 5,80 9,65 15,45 0,70  
16 LUXEMBURG                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 EUR 187,00 13,80 22,95 36,75 1,70  
113 MACEDONIE                
2 SKOPJE 1-7-2018 MKD 5.165,00 349,45 582,45 931,90 43,70  
3 ELDERS 1-7-2018 MKD 2.362,00 146,65 244,45 391,10 18,35  
190 MADAGASCAR                
1 ANTANANARIVO 1-7-2018 USD 132,00 7,50 12,50 20,00 0,95  
2 ELDERS 1-7-2018 USD 33,00 3,25 5,45 8,70 0,40  
175 MALAWI                
9 ELDERS 1-7-2018 USD 82,00 5,60 9,30 14,90 0,70  
189 MALEDIVEN                
1 MALE 1-7-2018 USD 194,00 16,15 26,90 43,05 2,00  
2 ELDERS (ISLANDS) 1-7-2018 USD 103,00 4,20 7,00 11,20 0,55  
4 HAA ALIFU (J HOTEL & PARADISE) 1-7-2018 USD 482,00 8,65 14,45 23,10 1,10  
4 HAA ALIFU (RESORTS) 1-7-2018 USD 482,00 8,65 14,45 23,10 1,10  
4 HAA ALIFU (J HOTEL & PARADISE) 1-8-2018 USD 334,00 13,65 22,75 36,40 1,70  
4 HAA ALIFU (RESORTS) 1-8-2018 USD 334,00 13,65 22,75 36,40 1,70  
5 KAAFU (RESORTS) 1-7-2018 USD 557,00 9,20 15,30 24,50 1,15  
5 KAAFU (BANDOS) 1-7-2018 USD 557,00 9,20 15,30 24,50 1,15  
28 MALEISIE OOST                
1 KUALA LUMPUR 1-7-2018 MYR 458,00 46,65 77,70 124,35 5,85  
4 ELDERS 1-7-2018 MYR 354,00 26,05 43,40 69,50 3,25  
149 MALI                
1 BAMAKO 1-7-2018 USD 110,00 15,45 25,75 41,20 1,95  
3 ELDERS 1-7-2018 USD 56,00 8,85 14,75 23,60 1,10  
32 MALTA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 EUR 167,00 12,30 20,55 32,85 1,55  
89 MAROKKO                
1 CASABLANCA 1-7-2018 MAD 1.311,00 109,20 182,00 291,15 13,65  
4 RABAT 1-7-2018 MAD 1.259,00 100,60 167,70 268,30 12,60  
8 ELDERS 1-7-2018 MAD 787,00 71,05 118,40 189,45 8,90  
124 MARTINIQUE                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 EUR 70,00 9,05 15,10 24,15 1,15  
193 MAURITANIE                
1 NOUAKCHOTT 1-7-2018 USD 113,00 8,35 13,90 22,25 1,05  
2 NOUAKCHOTT HOTEL 1-7-2018 USD 149,00 10,50 17,50 28,00 1,30  
3 NOUADHIBOU 1-7-2018 USD 76,00 8,40 14,00 22,35 1,05  
4 ELDERS 1-7-2018 USD 45,00 4,60 7,70 12,30 0,60  
169 MAURITIUS                
2 ELDERS 1-7-2018 USD 135,00 2,20 3,70 5,95 0,30  
164 MEXICO                
4 MEXICO STAD 1-7-2018 MXN 4.283,00 244,00 406,00 650,00 30,00  
5 ELDERS 1-7-2018 MXN 968,00 136,00 227,00 363,00 17,00  
117 MOLDAVIE                
3 KISHINEV 1-7-2018 USD 74,00 5,05 8,40 13,40 0,65  
4 ELDERS 1-7-2018 USD 59,00 3,50 5,85 9,40 0,45  
70 MONACO                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 EUR 191,00 11,35 18,95 30,30 1,40  
199 MONGOLIE                
3 ELDERS 1-7-2018 USD 47,00 6,15 10,25 16,35 0,75  
204 MONTENEGRO                
1 PODGORICA 1-7-2018 EUR 84,00 5,45 9,10 14,60 0,70  
2 ELDERS 1-7-2018 EUR 53,00 3,30 5,50 8,80 0,40  
102 MOZAMBIQUE                
1 MAPUTO 1-7-2018 USD 171,00 13,15 21,90 35,00 1,65  
2 ELDERS 1-7-2018 USD 71,00 10,45 17,40 27,85 1,30  
216 MYANMAR                
1 ELDERS 1-7-2018 USD 54,00 3,20 5,35 8,55 0,40  
2 NAYPYITAW 1-7-2018 USD 45,00 6,55 10,90 17,45 0,80  
165 NAMIBIE                
4 ELDERS 1-7-2018 USD 61,00 4,30 7,20 11,50 0,55  
183 NEPAL                
1 KATHMANDU 1-7-2018 USD 114,00 7,05 11,80 18,85 0,90  
3 ELDERS 1-7-2018 USD 26,00 1,90 3,15 5,05 0,25  
211 NICARAGUA                
1 ELDERS 1-7-2018 USD 66,00 4,25 7,10 11,35 0,55  
2 MANAGUA 1-7-2018 USD 116,00 8,55 14,30 22,85 1,05  
79 NIEUW ZEELAND                
2 AUCKLAND,CHRISTCH., WELLINGTON 1-7-2018 NZD 247,00 20,55 34,25 54,80 2,55  
3 ELDERS 1-7-2018 NZD 212,00 19,95 33,25 53,20 2,50  
130 NIGER                
5 ELDERS 1-7-2018 USD 73,00 10,20 17,00 27,20 1,30  
140 NIGERIA                
2 LAGOS(EKO,FED.PALACE) 1-7-2018 NGN 70.445,00 2.876,45 4.794,10 7.670, 359,55  
3 LAGOS 1-7-2018 NGN 19.560,00 1.439,60 2.399,35 3.839, 179,95  
6 ELDERS 1-7-2018 NGN 10.440,00 834,60 1.391,05 2.225, 104,35  
25 NOORWEGEN                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 NOK 1.214,00 128,75 214,60 343,35 16,10  
103 OEGANDA                
7 ELDERS 1-7-2018 USD 38,00 2,70 4,50 7,25 0,35  
8 ENTEBBE 1-7-2018 USD 142,00 6,70 11,20 17,95 0,85  
104 OEKRAINE                
3 KIEV 1-7-2018 USD 121,00 9,30 15,45 24,75 1,15  
4 ELDERS 1-7-2018 USD 34,00 3,75 6,25 10,00 0,45  
105 OEZBEKISTAN                
4 ELDERS 1-7-2018 USD 49,00 2,45 4,05 6,50 0,30  
55 OMAN                
2 MUSCAT 1-7-2018 OM 63,00 4,85 8,05 12,90 0,60  
4 ELDERS 1-7-2018 OM 62,00 3,85 6,45 10,30 0,50  
6 OOSTENRIJK                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 EUR 108,00 15,15 25,25 40,40 1,90  
18 PAKISTAN                
9 ISLAMABAD,RAWALPINDI 1-7-2018 PKR 13.530,00 769,50 1.282,50 2.051, 96,20  
14 ELDERS 1-7-2018 PKR 6.000,00 441,60 736,00 1.177, 55,20  
121 PANAMA                
2 PANAMA STAD 1-7-2018 PAB 147,00 12,80 21,30 34,05 1,60  
4 ELDERS 1-7-2018 PAB 113,00 8,00 13,35 21,35 1,00  
174 PERU                
1 LIMA 1-7-2018 PEN 501,00 29,75 49,60 79,35 3,70  
2 ELDERS 1-7-2018 PEN 240,00 18,40 30,70 49,15 2,30  
42 POLEN                
2 ELDERS 1-7-2018 PLN 445,00 31,45 52,40 83,80 3,95  
3 WARSCHAU 1-7-2018 PLN 598,00 42,20 70,30 112,50 5,25  
26 PORTUGAL                
1 ELDERS 1-7-2018 EUR 46,00 9,40 15,65 25,05 1,20  
2 LISSABON 1-7-2018 EUR 197,00 13,90 23,20 37,10 1,75  
120 PUERTO RICO                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 USD 179,00 13,75 22,95 36,70 1,70  
1 ALLE GEBIEDEN 20-12-2018 USD 286,00 14,85 24,80 39,65 1,85  
110 QATAR                
1 DOHA 1-7-2018 USD 207,00 14,60 24,35 38,90 1,80  
39 ROEMENIE                
1 BOEKAREST 1-7-2018 RON 585,00 34,80 57,95 92,75 4,35  
4 ELDERS 1-7-2018 RON 302,00 26,25 43,70 69,95 3,30  
78 RUSLAND                
1 MOSKOU 1-7-2018 RUB 14.560,00 688,90 1.148,15 1.837, 86,10  
2 SINT PETERSBURG 1-7-2018 RUB 14.134,00 548,25 913,75 1.462, 68,55  
4 ELDERS 1-7-2018 RUB 4.490,00 344,45 574,10 918,55 43,05  
106 RWANDA                
1 KIGALI 1-7-2018 USD 111,00 8,15 13,60 21,80 1,00  
5 ELDERS 1-7-2018 USD 52,00 3,40 5,65 9,05 0,40  
215 SAINT BARTEHLEMY                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 USD 640,00 17,65 29,45 47,10 2,20  
205 SAO TOME / PRINCIPE                
2 SAO TOME 1-7-2018 USD 89,00 8,65 14,45 23,10 1,10  
3 SAO TOME (OMALI, PESTANA) 1-7-2018 USD 148,00 10,40 17,35 27,80 1,30  
4 PRINCIPE 1-7-2018 USD 62,00 3,85 6,45 10,30 0,50  
45 SAOEDI-ARABIE                
14 ELDERS 1-7-2018 SAR 696,00 55,65 92,75 148,40 6,95  
131 SENEGAL                
1 DAKAR 1-7-2018 USD 166,00 13,25 22,10 35,35 1,65  
4 ELDERS 1-7-2018 USD 71,00 6,70 11,15 17,90 0,85  
101 SERVIE                
3 ELDERS 1-7-2018 USD 54,00 5,25 8,75 14,00 0,65  
4 BELGRADO 1-7-2018 USD 108,00 7,95 13,25 21,20 1,00  
168 SEYCHELLEN                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 SCR 2.378,00 182,40 304,00 486,45 22,80  
132 SIERRA LEONE                
2 ELDERS 1-7-2018 USD 52,00 4,45 7,45 11,90 0,55  
80 SINGAPORE                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 SGD 335,00 22,65 37,75 60,40 2,85  
210 SINT MAARTEN                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 ANG 244,00 21,15 35,20 56,35 2,65  
1 ALLE GEBIEDEN 16-12-2018 ANG 300,00 22,10 36,80 58,90 2,75  
123 SLOVENIE                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 EUR 140,00 10,30 17,15 27,45 1,30  
62 SLOWAKIJE                
1 BRATISLAVA 1-7-2018 EUR 126,00 10,50 17,50 28,00 1,30  
3 ELDERS 1-7-2018 EUR 84,00 7,05 11,70 18,75 0,90  
111 SOMALIE                
2 ELDERS 1-7-2018 USD 37,00 4,10 6,80 10,90 0,50  
4 SPANJE                
1 MADRID 1-7-2018 EUR 138,00 13,00 21,65 34,65 1,65  
2 BARCELONA 1-7-2018 EUR 139,00 11,10 18,45 29,55 1,40  
4 ELDERS 1-7-2018 EUR 105,00 9,45 15,75 25,15 1,20  
51 SRI LANKA                
2 ELDERS 1-7-2018 LKR 12.214,00 826,45 1.377,40 2.203, 103,30  
3 KANDY 1-7-2018 LKR 16.524,00 858,45 1.430,80 2.289, 107,30  
213 ST. KITTS AND NEVIS                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 USD 202,00 19,00 31,65 50,65 2,35  
1 ALLE GEBIEDEN 15-12-2018 USD 269,00 20,65 34,40 55,05 2,60  
192 ST. LUCIA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 USD 260,00 20,75 34,60 55,40 2,60  
1 ALLE GEBIEDEN 15-12-2018 USD 291,00 21,40 35,70 57,10 2,70  
222 ST.VINCENT-GRENADINE                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 USD 160,00 17,60 29,35 46,95 2,20  
1 ALLE GEBIEDEN 15-12-2018 USD 170,00 18,00 30,00 48,05 2,25  
200 SUDAN                
1 KHARTOUM 1-7-2018 USD 99,00 7,30 12,15 19,45 0,90  
2 ELDERS 1-7-2018 USD 70,00 5,15 8,60 13,80 0,65  
31 SURINAME                
1 ELDERS 1-7-2018 SRD 482,00 27,40 45,65 73,05 3,45  
2 PARAMARIBO 1-7-2018 SRD 858,00 46,65 77,70 124,35 5,85  
43 SYRIE                
1 DAMASCUS 1-7-2018 SYP 56.166,00 3.194,30 5.323,85 8.518, 399,30  
2 ELDERS 1-7-2018 SYP 22.002,00 1.832,40 3.054,05 4.886, 229,05  
77 TAIWAN                
1 TAIPEH 1-7-2018 USD 58,00 4,25 7,05 11,30 0,55  
2 ELDERS 1-7-2018 USD 58,00 4,25 7,05 11,30 0,55  
181 TAJIKISTAN                
1 DUSHANBE 1-7-2018 USD 112,00 6,40 10,65 17,00 0,80  
2 ELDERS 1-7-2018 USD 31,00 2,20 3,65 5,85 0,25  
44 TANZANIA                
5 DAR ES SALAAM 1-7-2018 USD 138,00 9,35 15,60 24,95 1,15  
6 ELDERS 1-7-2018 USD 56,00 4,30 7,15 11,45 0,55  
94 THAILAND                
1 BANGKOK 1-7-2018 THB 4.433,00 299,95 499,95 799,90 37,50  
5 ELDERS 1-7-2018 THB 1.471,00 122,50 204,15 326,60 15,30  
167 TOBAGO AND TRINIDAD                
1 TOBAGO 1-7-2018 USD 162,00 14,60 24,35 38,95 1,85  
1 TOBAGO 16-12-2018 USD 178,00 14,85 24,75 39,60 1,85  
2 TRINIDAD 1-7-2018 USD 178,00 14,85 24,75 39,60 1,85  
143 TOGO                
3 ELDERS 1-7-2018 USD 53,00 3,95 6,55 10,50 0,50  
58 TSJECHIE                
1 PRAAG 1-7-2018 CZK 3.352,00 217,30 362,20 579,50 27,15  
3 BRNO 1-7-2018 CZK 3.074,00 138,65 231,05 369,70 17,35  
8 ELDERS 1-7-2018 CZK 1.021,00 60,65 101,10 161,75 7,60  
10 CESKY KRUMLOV 1-7-2018 CZK 3.206,00 151,70 252,80 404,50 18,95  
12 PLZEN 1-7-2018 CZK 2.021,00 109,90 183,15 293,00 13,75  
163 TUNESIE                
1 TUNIS 1-7-2018 TND 206,00 15,15 25,25 40,40 1,90  
2 ELDERS 1-7-2018 TND 154,00 12,30 20,50 32,75 1,55  
27 TURKIJE                
1 ISTANBUL 1-7-2018 TRY 555,00 42,55 70,90 113,45 5,30  
2 ANTALYA 1-7-2018 TRY 422,00 35,15 58,55 93,70 4,40  
3 ANKARA 1-7-2018 TRY 386,00 33,50 55,85 89,40 4,20  
5 ELDERS 1-7-2018 TRY 258,00 26,35 43,90 70,25 3,30  
6 IZMIR 1-7-2018 TRY 431,00 37,40 62,35 99,75 4,70  
146 TURKMENISTAN                
3 ELDERS 1-7-2018 USD 59,00 3,85 6,40 10,25 0,50  
179 URUGUAY                
3 ELDERS 1-7-2018 USD 88,00 8,95 14,95 23,90 1,10  
82 VENEZUELA                
1 CARACAS 1-7-2018 USD 113,00 10,20 16,95 27,15 1,25  
5 ELDERS 1-7-2018 USD 108,00 7,95 13,25 21,20 1,00  
84 VER.ARAB.EMIR.                
1 DUBAI 1-7-2018 AED 893,00 60,40 100,70 161,10 7,55  
2 ABU DHABI 1-7-2018 AED 734,00 69,05 115,10 184,20 8,65  
4 ELDERS 1-7-2018 AED 814,00 62,45 104,10 166,55 7,80  
1 VERENIGD KONINKRIJK                
1 LONDEN 1-7-2018 GBP 193,00 11,50 19,15 30,60 1,45  
2 ELDERS 1-7-2018 GBP 157,00 11,55 19,20 30,75 1,45  
19 VERENIGDE STATEN                
1 NEW YORK 1-7-2018 USD 246,00 18,10 30,20 48,30 2,25  
2 CHICAGO 1-7-2018 USD 241,00 10,85 18,10 28,95 1,35  
4 BOSTON 1-7-2018 USD 270,00 12,75 21,25 34,00 1,60  
5 SAN FRANCISCO 1-7-2018 USD 267,00 12,60 21,05 33,65 1,60  
6 LOS ANGELES 1-7-2018 USD 281,00 11,50 19,15 30,60 1,45  
7 HONOLULU 1-7-2018 USD 281,00 11,50 19,15 30,60 1,45  
8 PHILADELPHIA 1-7-2018 USD 222,00 11,50 19,20 30,70 1,45  
9 MIAMI 1-7-2018 USD 251,00 10,75 17,95 28,70 1,35  
10 MAAGDENEILANDEN 1-7-2018 USD 244,00 15,15 25,25 40,40 1,90  
10 MAAGDENEILANDEN 15-12-2018 USD 371,00 17,55 29,25 46,80 2,20  
11 ELDERS 1-7-2018 USD 212,00 10,05 16,75 26,75 1,25  
17 WASHINGTON DC, NORFOLK 1-7-2018 USD 224,00 16,45 27,45 43,90 2,05  
202 VIETNAM                
1 HANOI 1-7-2018 USD 99,00 7,60 12,65 20,30 0,95  
2 HO CHI MIN CITY 1-7-2018 USD 92,00 7,35 12,30 19,65 0,90  
3 ELDERS 1-7-2018 USD 37,00 3,50 5,85 9,35 0,45  
114 WIT RUSLAND                
1 MINSK 1-7-2018 USD 127,00 13,45 22,45 35,90 1,70  
2 ELDERS 1-7-2018 USD 42,00 5,50 9,15 14,65 0,70  
173 ZAMBIA                
3 ELDERS 1-7-2018 USD 86,00 4,65 7,75 12,45 0,60  
166 ZIMBABWE                
2 HARARE 1-7-2018 USD 113,00 8,30 13,85 22,15 1,05  
4 ELDERS 1-7-2018 USD 62,00 5,35 8,90 14,25 0,65  
214 ZUID SUDAN                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 USD 52,00 4,30 7,20 11,50 0,55  
86 ZUID-AFRIKA                
1 KAAPSTAD 1-7-2018 ZAR 1.983,00 117,85 196,40 314,25 14,75  
2 JOHANNESBURG 1-7-2018 ZAR 2.707,00 147,20 245,30 392,50 18,40  
3 PRETORIA 1-7-2018 ZAR 1.680,00 79,50 132,50 211,95 9,95  
7 ELDERS 1-7-2018 ZAR 921,00 65,00 108,35 173,35 8,15  
7 ZWEDEN                
1 STOCKHOLM EN MALMO 1-7-2018 SEK 2.227,00 138,30 230,50 368,80 17,30  
2 ELDERS 1-7-2018 SEK 1.649,00 111,60 186,00 297,60 13,95  
8 ZWITSERLAND                
1 ALLE GEBIEDEN 1-7-2018 CHF 234,00 16,50 27,50 43,95 2,05  
relaties0

Bijlage D bij de Regeling dienstreizen defensie

Canada Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto
China Peking
Finland Helsinki
Groenland Nuuk
IJsland Reykjavik
Korea Seoul
Noord- en Zuidpool  
Noorwegen Oslo
Oekraïne Kiev
Polen Warschau
Russische Federatie Moskou, St. Petersburg
Verenigd Koninkrijk Falkland Eilanden
Verenigde Staten Chicago
Zweden Stockholm
Angola Luanda
Bahama’s Nassau
Bangladesh Chittagong, Dhaka
Barbados Bridgetown
Belize Belmopan
Benin Cotonou
Bolivia Santa Cruz
Brazilië Rio de Janeiro, Sao Paulo
Burkina Faso Ouagadougou
Burundi Bujumbura
Cambodja Phnom Penh
Colombia Barranquilla
Costa Rica San Jose
Cuba Havanna
Djibouti Djibouti
Dominicaanse Republiek Santo Domingo
El Salvador San Salvador
Ecuador Guayaquil
Filipijnen Manilla
Frans Guyana Cayenne
Gabon Libreville
Ghana Accra
Guatemala de stad Guatemala
Guyana Georgetown
Haïti Port au Prince
Honduras Tegucigalpa
Hongkong Hongkong
India Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum
Indonesië Jakarta
Irak Bagdad
Ivoorkust Abidjan
Jamaica Kingston
Kameroen Douala, Yaoundé
Kenia Mombasa, Nairobi
Koeweit Koeweit
Laos Vientiane
Liberia Monrovia
Madagaskar Antananarivo
Maleisië Borneo, Kuala Lumpur, Malakka
Mali Bamako
Martinique Fort-de-France
Mexico Acapulco
Mozambique Maputo
Myanmar (Birma) Rangoon
Nederlandse Antillen Willemstad
Nicaragua Managua
Nigeria Lagos
Oeganda Kampala
Oman Muscat
Pakistan Karachi
Panama Panama
Paraguay Asunción
Puerto Rico San Juan
Saoedi Arabië Jeddah, Riyad
Senegal Dakar
Sierra Leone Freetown
Singapore Singapore
Somalië Mogadishu
Sri Lanka Colombo
Sudan Khartoem
Suriname Paramaribo
Tanzania Dar es Salaam
Thailand Bangkok
Trinidad Piarco, Port of Spain
Venezuela Caracas
Verenigde Arabische Emiraten Abu Dhabi, Dubai
Verenigde Staten Hawaii, Miami
Vietnam Ho Chi Minhstad
Zaïre Kinshasa
Zambia Lusaka
Egypte Cairo
Libanon Beiroet
Libië Tripoli
Tunesië Tunis
Uruguay Montevideo
Zuid Afrika Kaapstad

Voetnoten:

 • 1.Voor degene die is geplaatst in een buiten Europa gelegen land en die een dienstreis per vliegtuig maakt, geldt voor reizen binnen het land van plaatsing de indeling in reisklassen, zoals die geldt voor reizen per vliegtuig binnen Europa.relaties0
relaties0

Inhoudsopgave

Alles dichtklappenAlles openklappen
Naar boven