Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling dienstreizen defensie
Publicatiedatum:26-01-2018Geldigheid:26-01-2018 t/m 03-08-2018Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 20171007: 07-10-2017 t/m 01-01-2018  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling dienstreizen defensie
De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

– het Besluit dienstreizen defensie

Besluit:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

relaties0relaties0

Artikel 2 Niet-toepasselijkheid regeling

De groepen, bedoeld in artikel 3 tweede lid, onderdeel d, van het BDD zijn degenen die op individuele basis of in groepsverband zijn ingezet in het kader van een door de minister als zodanig aangemerkte vredes- en humanitaire operatie of andere vorm van daadwerkelijke inzet buiten Nederland.

relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 2 Vergoeding van reiskosten

Artikel 3 Reiskosten openbaar vervoer

 • 1.Wegens reiskosten met openbaar vervoer worden vergoed de kosten die blijkens overgelegde bewijsstukken in verband met de dienstreis zijn gemaakt in het vervoermiddel dat voor de dienstreis in aanmerking komt.relaties0
 • 2.Niet voor vergoeding komen in aanmerking de kosten wegens reizen met lokaal openbaar vervoer in een gebied buiten Nederland.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 4 Indeling in groepen

 • 1.De dienstreizigers zijn ingedeeld in vier groepen:
  • a)groep 1: de secretaris-generaal, de directeuren-generaal alsmede zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 17 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van schout-bij-nacht, generaal-majoor of een hogere rang;relaties0
  • b)groep 2: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 14 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van kapitein ter zee, kolonel of een hogere rang, voor zover zij niet behoren tot groep 1;relaties0
  • c)groep 3: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 9 of een hogere schaal van het IBBAD dan wel een hogere rang dan adjudant-onderofficier/vaandrig, voor zover zij niet behoren tot de groepen 1 en 2; enrelaties0
  • d)groep 4: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 8 of een lagere schaal van het IBBAD, dan wel zij die een functie vervullen waaraan is verbonden de rang van adjudantonderofficier/vaandrig of een lagere rang of stand.relaties0
  relaties0
 • 2.Ingeval van een dienstreiziger met een titulaire rang of een rang verbonden aan de fase van een bepaalde opleiding, wordt deze door de commandant ingedeeld in de met deze rang overeenkomende groep.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 5 Indeling in reisklassen

 • 1.De indeling in reisklassen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het BDD, geschiedt volgens bijlage A, Klasse-indeling bij dienstreizen Defensie.relaties0
 • 2.Indien bij een dienstreis met het vliegtuig een in bijlage A genoemde vliegtuigklasse niet voorkomt, bepaalt de commandant de klasse die met de betrokken klasse overeenkomt.relaties0
 • 3.De commandant kan, in voorkomend geval, het reizen met het vliegtuig in een hogere klasse toestaan, indien in de voor de dienstreiziger geldende klasse door plaatsgebrek geen passage kan worden besproken en de reis niet kan worden uitgesteld.relaties0
 • 4.Een dienstreiziger is gehouden te reizen in een lagere dan de voor hem geldende klasse, indien het dienstbelang dit vereist, of dit met het oog op de regeling van de dienstreis nodig wordt geacht.relaties0
 • 5.De commandant kan de persoonsbeveiliger die ter uitvoering van zijn opdracht een dienstreis onderneemt met een of meer dienstreizigers die in een hogere klasse mogen reizen, toestaan in diezelfde klasse te reizen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 6 Omslagpunt niet van overheidswege verstrekt abonnement

 • 1.Ter bepaling van het omslagpunt, bedoeld in artikel 7, derde lid, van het BDD, worden de door de dienstreiziger gemaakte reiskosten gesaldeerd met de door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen.relaties0
 • 2.De door de dienstreiziger gemaakte reiskosten zijn het totaal van:relaties0
 • 3.De door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen zijn het totaal van:
  • a)de over de looptijd van het abonnement ontvangen reiskostenvergoedingen voor de gemaakte dienstreizen; enrelaties0
  • b)de eventueel over de looptijd van dit abonnement (te) ontvangen tegemoetkomingen in de kosten van het reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling.relaties0
  relaties0
 • 4.De eigen bijdrage bedraagt € 48,29 per maand indien een door Defensie verstrekt openbaar vervoerabonnement of een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer op basis van een jaar(traject)kaart wordt ontvangen. De eigen bijdrage bedraagt € 59,95 per maand indien een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer wordt ontvangen op basis van een maand(traject)kaart.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 7 Vergoeding gebruik eigen motorrijtuig

De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van het BDD, per afgelegde kilometer inclusief eventueel meereizende dienstreizigers wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 1.

relaties0relaties0

Artikel 8 Kilometeromslagpunt en inbegrepen kosten

relaties0relaties0

Artikel 11 Vergoeding van fietsgebruik

 • 1.De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het BDD, per afgelegde kilometer met de eigen fiets, wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 2.relaties0
 • 2.De noodzakelijke kosten voor stalling van een voor de dienstreis gebruikte fiets en de noodzakelijk gemaakte andere kosten van het gebruik voor de dienstreis van een fiets worden vergoed.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 3 Vergoeding van verblijfkosten en andere kosten

Artikel 12 Verblijfkostenvergoedingen

 • 1.De vergoeding van de verblijfkosten, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het BDD, bestaat uit:
  • a.de vergoeding van maaltijden (de maaltijdcomponenten), te weten:relaties0
  • b.de vergoeding van logies (de logiescomponent); enrelaties0
  • c.de vergoeding van kleine uitgaven.relaties0
  relaties0
 • 2.De vergoeding van kleine uitgaven bestaat uit:
  • a.indien het betreft een binnenlandse dienstreis:relaties0
  • b.indien het betreft een buitenlandse dienstreis: de uur component.relaties0
  relaties0
 • 3.Ten aanzien van de maaltijdcomponenten geldt dat slechts aanspraak bestaat op:
  • a.de lunchcomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 12.00 uur en 14.00 uur geheel in de dienstreis valt;relaties0
  • b.de dinercomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 17.30 uur en 20.30 uur geheel in de dienstreis valt; enrelaties0
  • c.de ontbijtcomponent, indien het ontbijt aansluit op een binnen de dienstreis vallend logies; enrelaties0
  • d.de omgekeerde lunchcomponent, indien mede is voldaan aan de voorwaarden dat de tijd tussen 00.00 uur en 03.00 uur geheel in de dienstreis valt en gedurende die tijd geen logies wordt genoten.relaties0
  relaties0
 • 4.De bedragen van de maaltijdcomponenten worden, indien de dienstreiziger de kosten in een horecabedrijf heeft gemaakt, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Horeca. De bedragen van de kleine en grote component en de uur component worden gevonden door toepassing van bijlage C, de desbetreffende kolom.relaties0
 • 5.Indien de dienstreiziger bij een dienstreis kosten heeft gemaakt voor een maaltijd van overheidswege, bestaat geen aanspraak op enige maaltijdcomponent. De commandant bepaalt op welke plaatsen sprake is van maaltijden of logies van overheidswege.relaties0
 • 6.Indien de dienstreiziger kosten heeft gemaakt voor logies worden:
  • a.voor de binnenlandse dienstreis de kosten gemaakt in de horeca vergoed door toekenning van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Logiescomponent.relaties0
  • b.voor de buitenlandse dienstreis de werkelijk gemaakte kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Maximumvergoeding logieskosten.relaties0
  relaties0
 • 7.Indien bij een buitenlandse dienstreis een bewijsstuk van de kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de som van de ontbijt- en logiescomponent.relaties0
 • 8.Onverminderd het eerste tot en met achtste lid, geldt voor de vergoeding van kleine uitgaven dat aanspraak bestaat op:
  • a.de kleine component voor ieder vol etmaal dat de binnenlandse dienstreis duurt, alsmede voor een resterend gedeelte van een etmaal dan wel voor een dienstreis van kortere duur dan een etmaal, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat tenminste vier uren in het resterende gedeelte of in de dienstreis vallen;relaties0
  • b.tweemaal de kleine component voor iedere avond tijdens een binnenlandse dienstreis, indien op de plaats van bestemming van de dienstreis doelmatig gebruik kan worden gemaakt van maaltijden vanwege het ministerie en aansluitend op die avond op die bestemming logies wordt genoten;relaties0
  • c.de grote component, indien aansluitend op de avond tijdens de binnenlandse dienstreis logies bij een horecabedrijf wordt genoten;relaties0
  • d.de uur component voor ieder uur of gedeelte van een uur dat de buitenlandse dienstreis buiten Nederland duurt;relaties0
  • e.de kleine of grote component voor een binnen Nederland verlopend gedeelte van de buitenlandse dienstreis, waarbij de onderdelen a en b van overeenkomstige toepassing zijn.relaties0
  relaties0
 • 9.Indien bij reizen door verschillende gebieden buiten Nederland tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor maaltijden of logies hoeven te worden gedaan, worden deze reisgedeelten gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte buiten Nederland in welk geval aanspraak bestaat op de in dat geval van toepassing zijnde uur component.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 13 Vergoeding van andere kosten bij een buitenlandse dienstreis

 • 1.Andere kosten, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van het BDD, die bij een buitenlandse dienstreis worden vergoed zijn de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten ter zake van:
  • a.aan- en verkoop van buitenlandse betaalmiddelen;relaties0
  • b.vaccinatie;relaties0
  • c.geleden koersverlies na aftrek van eventueel gemaakte koerswinst;relaties0
  • d.uitrusting; enrelaties0
  • e.een reisverzekering met dezelfde of nagenoeg dezelfde dekking als die welke geldt indien de reis vanuit Nederland door de commandant bij de hem daarvoor aangewezen reisorganisatie zou zijn geboekt, doch alleen indien de kosten daarvan niet in de prijs van het reisbiljet zijn begrepen en voor die gevallen waarin bedoelde boeking wegens bijzondere omstandigheden niet kon plaatsvinden.relaties0
  relaties0
 • 2.De dienstreiziger die een dienstreis maakt van langere duur dan 7 dagen naar een in bijlage D vermeld gebied, waar tijdens de dienstreis sprake is van tropische hitte of polaire koude, wordt op zijn verzoek een tegemoetkoming in de werkelijk gemaakte kosten voor aanschaf van deze kleding verstrekt tot ten hoogste een bedrag van € 248,85.relaties0
 • 3.Indien een gebied niet staat vermeld in bijlage D, kan de commandant deze bijlage voor zijn dienstonderdeel voor de duur van de desbetreffende dienstreis met dit gebied uitbreiden, indien tijdens de dienstreis sprake is van de in het tweede lid bedoelde klimatologische omstandigheden en dit gebied niet is gelegen binnen Europa. Deze tijdelijke uitbreiding kan eveneens geschieden voor een gebied binnen Europa in een land dat voorkomt in bijlage D.relaties0
 • 4.De tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, wordt niet verstrekt indien:
  • a.de dienstreiziger tijdens de dienstreis de beschikking kan hebben over geschikte militaire kleding, tenzij dit door de commandant als ondoelmatig in verband met de aard van de dienstreis wordt geoordeeld; ofrelaties0
  • b.de dienstreis plaatsvindt binnen 5 jaar nadat een tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, voor kleding voor hetzelfde klimaat is verstrekt.relaties0
  relaties0
relaties0relaties0

Artikel 14 Beperkingen in de vergoeding van verblijfkosten

De op grond van artikel 13, eerste lid, onderdeel d, van het BDD, aan te wijzen activiteiten zijn:

 • a.een sollicitatiereis, indien de uitnodiging daartoe uitgaat van een tot aanstellen bevoegd gezag binnen het ministerie;relaties0
 • b.een bezoek aan de bedrijfsarts, de militair geneeskundige dienst of de door of vanwege deze dienst aangewezen persoon of instantie, of de bedrijfsmaatschappelijk werker;relaties0
 • c.door de commandant aangewezen representatieve verplichtingen, waaronder in ieder geval het bezoek ten gevolge van:
  • 1.de ziekte of het ongeval van een collega;relaties0
  • 2.het bijwonen van het huwelijk van een collega;relaties0
  • 3.het bijwonen van de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan een collega;relaties0
  • 4.het bijwonen van de receptie ter zake van een diensttijdjubileum van een collega;relaties0
  • 5.het bijwonen van de afscheidsreceptie van een collega; ofrelaties0
  • 6.het bijwonen van de begrafenis of de crematie van een gewezen collega.relaties0
  relaties0
 • d.een door de commandant aangewezen deelname aan een sportwedstrijd, centrale training of in groepsverband aan een wandelmars of -tocht.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 4 Reis- en verblijfkostenvergoeding bij detachering

Artikel 15 Detachering en reiskostenvergoeding

 • 1.In geval van een detachering heeft de dienstreiziger die de status heeft van:relaties0
 • 2.Onder onvermijdbaar doorlopende kosten, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het BDD worden verstaan de kosten:
  • a.van een niet van overheidswege verstrekte maandtrajectkaart over het voor de detachering geldende traject, die doorloopt na de datum van detachering;relaties0
  • b.van een ander niet van overheidswege verstrekt abonnement voor het reizen met het openbaar vervoer, dat doorloopt na de datum van detachering, voor de duur van de periode dat dit abonnement niet kosteloos kan worden beëindigd.relaties0
  relaties0
 • 3.Voor de toepassing van het eerste lid, wordt in de daar genoemde algemeen verbindende voorschriften verstaan onder:relaties0
 • 4.Voor de aanspraak op:
  • a.vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt de militair, indien dagelijks reizen niet mogelijk is, gelijk gesteld aan de militair met verplichte huisvesting van rijkswege;relaties0
  • b.vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt de ambtenaar gelijk gesteld aan de verhuis plichtige ambtenaar.relaties0
  relaties0
 • 5.Indien eerst achteraf blijkt dat een dienstreis een detachering wordt, is dit artikel, met uitzondering van het tweede lid, niet van toepassing op de reeds verstreken dagen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 16 Detachering en verblijfkostenvergoeding

relaties0relaties0

Artikel 16a Detachering Koninklijke Marechaussee

Voor de militair van de Koninklijke Marechaussee die in opdracht van de Commandant Koninklijke Marechaussee in het kader van de uitoefening van taken op grond van de Politiewet 2012 of de Vreemdelingenwet 2000 deze taken verricht op een andere locatie dan de standplaats voor een langere duur dan vier weken en als gevolg hiervan niet dagelijks reist tussen de woning en de plaats van tewerkstelling en voor zijn huisvesting gebruik dient te maken van hotelvoorzieningen, geldt de gehele periode van tewerkstelling als een dienstreis, waarbij huisvesting en voeding door en voor rekening van Defensie worden verstrekt. De vergoedingen vinden plaats op grond van artikelen 3 tot en met 11 en 12, tweede lid, onderdeel a, van deze regeling. Gedurende de periode van tewerkstelling bestaat geen aanspraak op vergoedingen op basis van het Verplaatsingskostenbesluit militairen.

relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 5 Diverse bepalingen; slotbepalingen

Artikel 17 Voorschotverlening

De commandant kan voor de in deze regeling bedoelde vergoedingen een voorschot verstrekken.

relaties0relaties0

Artikel 18 Reisdeclaratie

 • 1.De reisdeclaratie wordt voldaan tot het bedrag, waarop volgens de door de dienstreiziger vermelde gegevens op grond van het BDD en de Regeling dienstreizen defensie aanspraak kan worden gemaakt of wordt gemaakt.relaties0
 • 2.Voor het indienen van de reisdeclaratie wordt gebruik gemaakt van DIDO. Bij het indienen worden de procedures en instructies als vermeld in DIDO gevolgd.relaties0
 • 3.De commandant bepaalt welke bewijsstukken bij de reisdeclaratie worden gevoegd. Het betreft in ieder geval de betalingsbewijzen inzake de gemaakte kosten:relaties0
relaties0relaties0

Artikel 19 Rekenregels

Indien het bedrag van een component behorend bij een binnen de dienstreis vallend gebied buiten Nederland niet in bijlage C staat vermeld, bepaalt de Hoofddirecteur Personeel van het Ministerie van Defensie. dit bedrag aan de hand van de geldende rekenregels.

relaties0relaties0

Artikel 20 Afbouwregeling militairen en burgerambtenaren

Vervallen

relaties0relaties0

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag waarop het Besluit dienstreizen defensie in werking treedt.

relaties0relaties0

Artikel 22 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling dienstreizen defensie.

relaties0relaties0
relaties0

Deze regeling zal in de bundel Rechtspositie militairen (MP 31-300) en de bundel Rechtspositie burgerpersoneel Defensie (MP 33-410) worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie
voor deze
De Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid
B.H.J.J.M.
Völkers

Bijlage A bij de Regeling dienstreizen defensie

Trein Binnen Nederland 1e 1 t/m 4
Veerboot Binnen Nederland 1e 1
    2e 2 t/m
Trein Buiten Nederland 1e 1 t/m 4
Veerboot Engeland Binnen Europa Royal/Suite 1
Business/luxe 2 en 3
Captains/hut met bank 4
Vliegtuig Intercontinentale vluchten Business 1 en 2
Economy 3 en 4
Overige vluchten Economy 1 t/m 4
Groepsindeling
1 2 3 4
SG+DG+ ≥ S17+ ≥ SBN/GM ≥ S14 + <S17; ≥ KTZ/KOL + < SBN/GM ≥ S9 + < S14; > AOO/VDG+ <KTZ/KOL ≤ AOO/VDG/S8
relaties0

Bijlage B bij de Regeling dienstreizen defensie

Alle landen € 0,10 € 0,19
Alle landen € 0,05
relaties0

Bijlage C bij de Regeling dienstreizen defensie

Vergoedingen (buitenland) DIDO Geldigheidsduur vanaf 1 juli 2017januari 2018 tot 1 januarijuli 2018

17 NEDERLAND                
1 VAN BUITENLAND NAAR NEDERLAND 1-1-2014 EUR 72,60 8,20 14,85 23,00 4,60 14,35
2 BINNEN NEDERLAND 1-1-2014 EUR 72,60 8,20 14,85 23,00 4,60 14,35
194 AFGHANISTAN                
1 KABUL 1-71-20172018 AFN 7.560,007.770,00 357,70367,65 596,15612,70 953,85980,35 44,7045,95  
4 ELDERS 1-71-20172018 AFN 4.480,004.592,00 211,95217,25 353,30362,10 565,25579,40 26,5027,15  
134 ALBANIE                
1 TIRANA 1-71-20172018 ALL 15.104,010.692,0 937,95608,10 1.563,21.013,4 2.501,201.621,55 117,2576,00  
2 ELDERS 1-71-20172018 ALL 5.488,004.290,00 476,05473,60 793,40789,35 1.269,451.263,00 59,5059,20  
4 TIRANA INTERNATIONAL 1-71-20172018 ALL 20.580,011.448,0 1.514,71.076,6 2.524,51.794,3 4.039,152.871,00 189,35134,60  
4 TIRANA SHERATON 1-71-20172018 ALL 20.580,011.448,0 1.514,71.076,6 2.524,51.794,3 4.039,152.871,00 189,35134,60  
155 ALGERIJE                
2 ELDERS 1-71-20172018 USD 91,0088,00 9,659,30 16,0515,50 25,7024,80 1,201,15  
91 ANGOLA                
1 LUANDA 1-71-20172018 AOA 38.940,0 2.987,4 4.979,0 7.966,45 373,45  
3 ELDERS 1-71-20172018 AOA 15.720,015.780,0 1.157,01.161,4 1.928,31.935,7 3.085,303.097,10 144,60145,20  
217 ANGUILLA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-71-20172018 USD 191,00403,00 16,5522,90 27,6038,15 44,1561,05 2,052,85  
1 ALLE GEBIEDEN 15-124-20172018 USD 287,00243,00 17,8020,20 29,7033,70 47,5053,95 2,252,55  
145 ANTIGUA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-71-20172018 USD 185,00237,00 16,7513,50 27,9022,45 44,6535,95 2,101,70  
1 ALLE GEBIEDEN 1-124-20172018 USD 208,00216,00 16,6513,40 27,7522,30 44,4035,70 2,101,65  
119 ARGENTINIE                
1 BUENOS AIRES 1-71-20172018 USD 175,00 9,10 15,15 24,20 1,15  
3 ELDERS 1-71-20172018 USD 81,00 6,50 10,80 17,30 0,80  
125 ARMENIE                
1 YEREVAN 1-71-20172018 USD 95,0096,00 7,307,40 12,1512,30 19,4519,65 0,90  
2 ELDERS 1-71-20172018 USD 77,0078,00 5,455,50 9,059,20 14,4514,70 0,70  
92 ARUBA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-71-20172018 AWG 325,00447,00 28,1529,00 46,9548,35 75,1577,35 3,503,65  
1 ALLE GEBIEDEN 1615-124-20172018 AWG 473,00292,00 30,6526,35 51,0543,90 81,7070,20 3,853,30  
66 AUSTRALIE                
1 SYDNEY,CANBERRA EN MELBOURNE 1-71-20172018 AUD 263,00 21,00 35,00 56,00 2,65  
2 ELDERS 1-71-20172018 AUD 176,00 14,10 23,50 37,60 1,75  
154 AZERBAIDZJAN                
2 BAKU 1-71-20172018 USD 100,00111,00 8,357,50 13,9512,50 22,3020,05 1,050,95  
3 ELDERS 1-71-20172018 USD 63,0054,00 5,454,15 9,056,95 14,5011,10 0,700,50  
156 BAHAMA S                
1 ALLE GEBIEDEN 1-71-20172018 USD 256,00268,00 19,6519,75 32,7532,90 52,4052,65 2,45  
1 ALLE GEBIEDEN 2021-124-20172018 USD 268,00256,00 19,7519,65 32,9032,75 52,6552,40 2,45  
90 BAHRAIN                
1 ALLE GEBIEDEN 1-71-20172018 BHD 68,00 5,65 9,40 15,05 0,70  
68 BANGLADESH                
4 ELDERS 1-71-20172018 BDT 2.783,003.184,00 251,40254,55 418,95424,25 670,35678,85 31,4031,80  
73 BARBADOS                
1 ALLE GEBIEDEN 1-71-20172018 BBD 379,00589,00 45,3539,85 75,6066,40 120,95106,30 5,655,00  
1 ALLE GEBIEDEN 16-124-20172018 BBD 502,00442,00 47,2545,05 78,7075,05 125,95120,10 5,905,65  
13 BELGIE                
1 BRUSSEL 1-71-20172018 EUR 168,00 13,95 23,25 37,20 1,75  
2 ELDERS 1-71-20172018 EUR 156,00 13,00 21,70 34,70 1,65  
170 BELIZE                
1 BELIZE CITY 1-71-20172018 USD 128,00 9,45 15,75 25,20 1,20  
2 ELDERS 1-71-20172018 USD 116,00 11,35 18,95 30,30 1,40  
186 BENIN                
5 ELDERS 1-71-20172018 USD 39,0044,00 3,856,50 6,4010,80 10,2517,30 0,500,80  
75 BERMUDA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-71-20172018 BMD 367,00330,00 15,7514,20 26,3023,65 42,0537,85 1,951,75  
1 ALLE GEBIEDEN 115-123-20172018 BMD 330,00367,00 14,2015,75 23,6526,30 37,8542,05 1,751,95  
208 BES-EILANDEN                
1 BONAIRE 1-7-2017 USD 202,00 12,00 20,05 32,05 1,50  
1 BONAIRE 161-121-20172018 USD 263,00 13,05 21,75 34,75 1,65  
21 ST. EUSTATIUSBONAIRE 115-74-20172018 USD 181,00202,00 13,8512,00 23,1020,05 36,9532,05 1,751,50  
2 ST. EUSTATIUS 161-121-20172018 USD 211,00 14,90 24,85 39,75 1,85  
32 SABAST. EUSTATIUS 115-74-20172018 USD 181,00 13,85 23,10 36,95 1,75  
3 SABA 161-121-20172018 USD 211,00 14,90 24,85 39,75 1,85  
3 SABA 15-4-2018 USD 181,00 13,85 23,10 36,95 1,75  
221 BHUTAN                
1 THIMPHU 1-71-20172018 USD 88,00 4,804,75 8,007,95 12,8012,75 0,60  
2 PARO 1-71-20172018 USD 86,0085,00 4,65 7,757,70 12,4512,35 0,60  
3 PARO (NAK-SEL BOUTIQUE) 1-71-20172018 USD 164,00 6,00 10,05 16,05 0,75  
4 PARO (ZHIWALING RESORT) 1-71-20172018 USD 204,00 11,60 19,35 30,95 1,45  
5 ELDERS 1-71-20172018 USD 75,0074,00 4,654,60 7,757,70 12,4012,30 0,60  
191 BOLIVIA                
4 ELDERS 1-71-20172018 USD 55,0047,00 5,154,40 8,557,35 13,7011,80 0,650,55  
112 BOSNIE/HERZEGOVINA                
                   
3 SARAJEVO 1-71-20172018 BAM 150,00113,00 17,2510,25 28,7017,05 45,9527,30 2,151,30  
4 ELDERS 1-71-20172018 BAM 94,0082,00 9,257,40 15,4012,35 24,6519,75 1,150,95  
6 BANJA LUKA (BOSNIE) 1-7-2017 BAM 110,00 9,95 16,55 26,50 1,25  
7 MOSTAR 1-71-20172018 BAM 94,0086,00 13,8012,50 22,9520,85 36,7533,40 1,701,55  
138 BOTSWANA                
3 ELDERS 1-71-20172018 BWP 869,00 56,35 93,95 150,30 7,05  
88 BRAZILIE                
1 SAO PAULO 1-71-20172018 BRL 384,00 22,80 38,00 60,80 2,85  
4 ELDERS 1-71-20172018 BRL 245,00 19,60 32,70 52,30 2,45  
177 BRITSE MAAGDENEILAND                
1 ALLE GEBIEDEN (UK) 1-71-20172018 USD 209,00325,00 15,35 25,60 41,00 1,90  
1 ALLE GEBIEDEN (UK) 1516-124-20172018 USD 233,00291,00 15,7514,45 26,2024,05 41,9538,50 1,951,80  
126 BRUNEI                
2 ALLE GEBIEDEN 1-71-20172018 USD 117,00120,00 6,656,85 11,0511,40 17,7018,20 0,85  
53 BULGARIJE                
3 ELDERS 1-71-20172018 BGN 65,0059,00 6,856,30 11,4510,45 18,3016,75 0,850,80  
4 SOFIA 1-71-20172018 BGN 190,00173,00 12,8511,70 21,4019,50 34,2531,20 1,601,45  
5 VARNA, PLOVDIV 1-71-20172018 BGN 104,0095,00 8,657,90 14,4013,15 23,0521,00 1,101,00  
7 BURGAS PLEVEN RUSSE VELIKO TAR 1-71-20172018 BGN 104,0095,00 8,657,90 14,4013,15 23,0521,00 1,101,00  
148 BURKINA FASO                
4 ELDERS 1-71-20172018 USD 41,0045,00 6,006,55 9,9510,90 15,9517,45 0,750,80  
203 BURUNDI                
1 BUJUMBURA 1-71-20172018 USD 146,00136,00 11,2510,90 18,7018,15 29,9529,05 1,401,35  
3 ELDERS 1-71-20172018 USD 20,0016,00 3,404,90 5,658,20 9,0013,10 0,400,60  
50 CAMBODJA                
3 ELDERS 1-71-20172018 USD 19,0026,00 2,05 3,40 5,455,65 0,259,05 0,40  
21 CANADA                
1 VANCOUVER 1-71-20172018 CAD 271,00217,00 19,1516,65 31,9527,75 51,1044,40 2,402,10  
2 TORONTO 1-71-20172018 CAD 269,00294,00 18,2016,70 30,3527,85 48,5544,55 2,302,10  
3 OTTAWA 1-71-20172018 CAD 243,00264,00 20,25 33,8033,70 54,0553,95 2,55  
6 CALGARY 1-71-20172018 CAD 214,00192,00 16,4514,15 27,4023,55 43,8037,70 2,051,75  
7 MONTREAL 1-71-20172018 CAD 217,00223,00 16,6014,45 27,7024,10 44,3038,55 2,101,80  
8 ELDERS 1-71-20172018 CAD 168,00153,00 15,2013,25 25,3522,10 40,5535,35 1,901,65  
219 CENTRAAL AFRIKA                
1 BANGUI 1-71-20172018 USD 79,0086,00 10,6511,65 17,7019,45 28,3531,10 1,351,45  
2 ELDERS 1-71-20172018 USD 29,0032,00 3,053,35 5,055,60 8,108,95 0,40  
135 CHAD                
2 NDJAMENA 1-71-20172018 USD 103,00113,00 7,307,95 12,1513,30 19,4021,25 0,901,00  
4 ELDERS 1-71-20172018 USD 58,0063,00 5,205,70 8,709,50 13,9015,25 0,650,70  
162 CHILI                
2 ELDERS 1-71-20172018 USD 148,00128,00 7,7010,25 12,8517,10 20,5527,35 0,951,30  
3 SANTIAGO 1-71-20172018 USD 164,00187,00 10,1515,00 16,9524,95 27,1539,95 1,251,85  
4 VALPARAISO 1-71-20172018 USD 150,00 11,05 18,40 29,45 1,40  
48 CHINA                
1 BEIJING 1-71-20172018 CNY 869,00842,00 78,5076,00 130,80126,70 209,30202,70 9,809,50  
3 ELDERS 1-71-20172018 CNY 535,00513,00 50,3048,25 83,8080,40 134,05128,65 6,306,05  
4 SHANGHAI 1-71-20172018 CNY 1.007,00970,00 71,0568,45 118,40114,10 189,45182,55 8,908,55  
122 COLOMBIA                
1 CARTAGENA 1-71-20172018 USD 108,00113,00 4,654,15 7,756,95 12,3511,10 0,600,50  
2 BOGOTA 1-71-20172018 USD 125,00119,00 4,353,90 7,306,50 11,6510,45 0,550,50  
18 ELDERS 1-71-20172018 USD 60,0062,00 2,602,65 4,354,45 6,907,10 0,300,35  
212 COMOREN                
1 MORONI 1-71-20172018 USD 114,00125,00 10,3511,35 17,2018,90 27,5530,20 1,301,40  
2 ELDERS 1-71-20172018 USD 53,0072,00 8,007,30 13,3512,20 21,3519,50 1,000,90  
150 CONGO DEM. REP                
4 ELDERS 1-71-20172018 USD 82,00 6,55 10,90 17,45 0,80  
5 KINSHASA 1-71-20172018 USD 175,00 11,85 19,80 31,65 1,50  
184 COSTA RICA                
1 SAN JOSE 1-71-20172018 USD 117,00119,00 10,5510,30 17,5517,15 28,1027,45 1,30  
5 ELDERS 1-71-20172018 USD 70,00100,00 6,907,65 11,5012,75 18,4020,40 0,850,95  
127 CUBA                
4 ELDERS 1-71-20172018 USD 93,00 5,30 8,80 14,10 0,65  
209 CURACAO                
1 ALLE GEBIEDEN 1-71-20172018 ANG 314,00336,00 26,1026,90 43,5044,80 69,6571,70 3,253,35  
1 ALLE GEBIEDEN 1615-124-20172018 ANG 366,00286,00 26,9525,85 44,9043,05 71,8568,90 3,353,25  
33 CYPRUS                
1 ELDERS 1-71-20172018 EUR 110,00105,00 7,457,40 12,4512,35 19,9019,75 0,95  
22 DENEMARKEN                
1 ALLE GEBIEDEN 1-71-20172018 DKK 1.112,00 150,00 249,95 399,95 18,75  
87 DJIBOUTI                
1 DJIBOUTI (HOTEL SHERATON) 1-71-20172018 DJF 32.240,0 2.182,0 3.636,0 5.817,00 273,00  
2 DJIBOUTI 1-71-20172018 DJF 17.874,0 1.681,0 2.802,0 4.483,00 210,00  
4 ELDERS 1-71-20172018 DJF 11.424,0 991,00 1.652,0 2.643,00 124,00  
206 DOMINICA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-71-20172018 USD 200,00216,00 15,9519,50 26,6032,55 42,5552,05 2,002,45  
85 DOMINICAANSE REP.                
2 SANTO DOMINGO 1-71-20172018 DOP 6.954,007.068,00 579,15588,65 965,25981,10 1.544,401.569,75 72,4073,60  
5 ELDERS 1-71-20172018 DOP 1.638,001.664,00 166,90169,55 278,20282,60 445,15452,20 20,8521,20  
12 DUITSLAND                
1 FRANKFURT A/M 1-71-20172018 EUR 166,00 12,25 20,40 32,60 1,55  
3 BERLIJN 1-71-20172018 EUR 135,00 15,50 25,80 41,30 1,95  
4 BONN 1-71-20172018 EUR 124,00 12,60 21,00 33,65 1,60  
6 ELDERS 1-71-20172018 EUR 107,00 10,50 17,45 27,95 1,30  
8 HAMBURG 1-71-20172018 EUR 166,00 12,25 20,40 32,60 1,55  
9 MUNCHEN 1-71-20172018 EUR 162,00 12,45 20,75 33,20 1,55  
152 ECUADOR                
1 GUAYAQUIL 1-71-20172018 USD 151,00 11,15 18,55 29,70 1,40  
4 ELDERS 1-71-20172018 USD 76,00 8,80 14,65 23,40 1,10  
35 EGYPTE                
7 ELDERS 1-71-20172018 EGP 1.502,001.401,00 135,65161,05 226,05268,40 361,65429,40 16,9520,15  
9 CAIRO 1-71-20172018 EGP 3.027,002.842,00 232,20227,20 387,00378,65 619,20605,90 29,0528,40  
188 EL SALVADOR                
1 SAN SALVADOR 1-71-20172018 USD 136,00153,00 10,4010,75 17,3517,95 27,7528,70 1,301,35  
5 ELDERS 1-71-20172018 USD 57,0064,00 6,306,75 10,5011,25 16,8018,05 0,800,85  
47 ESTLAND                
1 TALLINN 1-71-20172018 EUR 112,00 13,40 22,30 35,65 1,65  
4 ELDERS 1-71-20172018 EUR 99,00 11,85 19,70 31,55 1,50  
81 ETHIOPIE                
1 ADDIS ABEBA (HILTON) 1-71-20172018 ETB 5.590,005.830,00 290,40362,05 484,00603,45 774,40965,50 36,3045,25  
3 ELDERS 1-71-20172018 ETB 1.134,001.176,00 83,4586,55 139,10144,25 222,55230,80 10,4510,80  
4 ADDIS ABEBA 1-71-20172018 ETB 2.946,002.615,00 207,95226,85 346,60378,10 554,55604,95 26,0028,35  
147 FILIPPIJNEN                
2 ELDERS 1-71-20172018 USD 54,0062,00 2,903,40 4,855,65 7,759,05 0,350,40  
38 FINLAND                
1 HELSINKI 1-71-20172018 EUR 159,00160,00 15,5513,90 25,9523,15 41,5037,05 1,951,75  
2 ELDERS 1-71-20172018 EUR 136,00131,00 15,0013,30 25,0022,15 40,0535,45 1,901,65  
14 FRANKRIJK                
                   
1 PARIJS 1-71-20172018 EUR 169,00170,00 16,5017,35 27,5028,90 44,0046,20 2,052,15  
2 ELDERS 1-71-20172018 EUR 147,00 13,25 22,10 35,35 1,65  
136 FRANS GUYANA                
1 CAYENNE 1-71-20172018 EUR 70,00 8,00 13,35 21,30 1,00  
2 ELDERS 1-71-20172018 EUR 43,00 5,55 9,25 14,80 0,70  
128 GABON                
1 LIBREVILLE 1-71-20172018 USD 176,00186,00 17,9518,20 29,9530,35 47,9048,55 2,252,30  
2 ELDERS 1-71-20172018 USD 52,0057,00 6,457,10 10,7511,80 17,1518,90 0,800,90  
141 GAMBIA                
1 BANJUL 1-71-20172018 USD 128,00126,00 8,657,50 14,4012,50 23,0520,00 1,100,95  
2 ELDERS 1-71-20172018 USD 18,0017,00 2,652,80 4,404,65 7,057,40 0,35  
108 GEORGIE                
1 TBILISI 1-71-20172018 GEL 301,00251,00 23,1021,80 38,4536,35 61,5558,15 2,902,75  
2 ELDERS 1-71-20172018 GEL 265,00222,00 18,7014,40 31,1523,95 49,8538,35 2,351,80  
137 GHANA                
1 ACCRA 1-71-20172018 USD 239,00 17,60 29,30 46,85 2,20  
4 ELDERS 1-71-20172018 USD 151,00 12,05 20,10 32,15 1,50  
36 GIBRALTAR                
1 ALLE GEBIEDEN 1-71-20172018 USD 288,00 11,75 19,60 31,40 1,45  
23 GRIEKENLAND                
1 ATHENE 1-71-20172018 EUR 133,00 11,50 19,20 30,70 1,45  
2 ELDERS 1-71-20172018 EUR 78,00 6,00 10,05 16,05 0,75  
178 GROENLAND                
1 ALLE GEBIEDEN 1-71-20172018 USD 219,00 10,85 18,10 28,95 1,35  
176 GUADELOUPE                
1 ALLE GEBIEDEN 1-71-20172018 EUR 69,00 8,55 14,25 22,80 1,05  
207 GUATEMALA                
2 ELDERS 1-71-20172018 USD 97,0045,00 8,404,00 14,006,70 22,4010,75 1,050,50  
201 GUINEA                
3 ELDERS 1-71-20172018 USD 61,0055,00 8,206,80 13,6511,30 21,8518,10 1,000,85  
144 GUYANA                
2 ELDERS 1-71-20172018 USD 73,0060,00 4,757,75 7,9012,90 12,6520,65 0,600,95  
100 HAITI                
2 ELDERS 1-71-20172018 USD 78,0088,00 3,854,40 6,457,30 10,3011,70 0,500,55  
5 PORT AU PRINCE 1-71-20172018 USD 139,00137,00 9,009,25 15,0015,45 23,9524,70 1,101,15  
172 HONDURAS                
1 TEGUCIGALPA 1-71-20172018 USD 126,00 8,85 14,80 23,65 1,10  
4 ELDERS 1-71-20172018 USD 60,00 4,60 7,70 12,30 0,60  
72 HONG KONG                
1 ALLE GEBIEDEN 1-71-20172018 HKD 1.775,00 125,30 208,80 334,10 15,65  
tarief code logies horeca horeca horeca klein groot    
93 HONGARIJE                
1 ELDERS 1-71-20172018 HUF 28.275,023.940,0 1.680,81.132,7 2.801,41.887,8 4.482,253.020,55 210,10141,60  
2 BUDAPEST 1-71-20172018 HUF 111.804,49.335,0 6.358,62.932,8 10.597,4.887,95 16.956,7.820,75 794,80366,6  
2 IERLAND                
1 ALLE GEBIEDEN 1-71-20172018 EUR 152,00150,00 12,6511,95 21,0519,95 33,6531,90 1,601,50  
24 IJSLAND                
1 ALLE GEBIEDEN 1-71-20172018 ISK 28.098,019.544,0 1.821,81.695,3 3.036,32.825,5 4.858,204.520,80 227,75211,90  
1 ALLE GEBIEDEN 1-105-20172018 ISK 19.544,028.098,0 1.695,31.821,8 2.825,53.036,3 4.520,804.858,20 211,90227,75  
52 INDIA                
4 ELDERS 1-71-20172018 INR 6.435,00 366,00 609,95 975,95 45,75  
5 NEW DELHI 1-71-20172018 INR 7.540,0010.561,0 768,40810,25 1.280,61.350,4 2.049,002.160,60 96,05101,30  
5 NEW DELHI 1-94-20172018 INR 10.561,07.540,00 810,25768,40 1.350,41.280,6 2.160,602.049,00 101,3096,05  
37 INDONESIE                
1 JAKARTA 1-71-20172018 USD 122,00 8,209,35 13,7015,60 21,9525,00 1,051,15  
3 JAKARTA (SPECIAL HOTELS) 1-71-20172018 USD 225,00210,00 12,2511,40 20,4019,00 32,6530,40 1,551,45  
23 ELDERS 1-71-20172018 USD 60,0057,00 4,254,95 7,108,25 11,3513,20 0,550,60  
129 IRAK                
1 BAGDAD 1-71-20172018 USD 176,00 10,95 18,20 29,15 1,35  
3 ELDERS 1-71-20172018 USD 119,00 8,40 14,00 22,40 1,05  
54 IRAN                
1 TEHERAN 1-71-20172018 USD 165,00184,00 7,459,15 12,4515,25 19,9024,35 0,951,15  
2 ELDERS 1-71-20172018 USD 90,0080,00 4,905,65 8,159,40 13,0015,05 0,600,70  
9 ISRAEL                
1 TEL AVIV 1-71-20172018 ILS 890,00864,00 55,2553,65 92,0589,40 147,30143,10 6,906,70  
3 JERUZALEM 1-71-20172018 ILS 612,00600,00 45,0544,15 75,0573,60 120,10117,75 5,655,50  
4 HAIFA 1-71-20172018 ILS 713,00694,00 48,2547,00 80,4078,30 128,65125,30 6,055,85  
5 NAHARIYA EN ELDERS 1-71-20172018 ILS 586,00567,00 41,3540,05 68,9066,75 110,20106,80 5,155,00  
15 ITALIE                
1 MILAAN EN PORTE ERCOLE 1-71-20172018 EUR 121,00133,00 12,8515,25 21,4525,45 34,3540,70 1,601,90  
2 ROME 1-71-20172018 EUR 134,00136,00 16,7515,60 27,9026,00 44,6541,60 2,101,95  
3 FLORENCE 1-71-20172018 EUR 129,00131,00 9,8510,50 16,4517,45 26,3027,95 1,251,30  
4 VENETIE 1-71-20172018 EUR 185,00178,00 14,8014,25 24,6523,70 39,4537,95 1,851,80  
7 ELDERS 1-71-20172018 EUR 62,00 9,10 15,20 24,35 1,15  
8 NAPELS 1-71-20172018 EUR 154,00164,00 10,8510,20 18,1017,00 28,9527,25 1,351,30  
9 BRESCIA 1-71-20172018 EUR 121,00133,00 12,8515,25 21,4525,45 34,3540,70 1,601,90  
142 IVOORKUST                
3 ELDERS 1-71-20172018 USD 42,0046,00 4,655,70 7,759,45 12,3515,15 0,600,70  
151 JAMAICA                
1 KINGSTON (PEGASUS EN WYNDHAM) 1-71-20172018 USD 194,00168,00 13,1513,95 21,9023,25 35,0037,20 1,651,75  
3 ELDERS 1-71-20172018 USD 201,00297,00 3,304,90 5,558,15 8,8513,05 0,400,60  
3 ELDERS 1516-124-20172018 USD 270,00245,00 4,454,05 7,406,75 11,8510,80 0,550,50  
10 JAPAN                
1 TOKYO 1-71-20172018 JPY 18.865,0 1.704,0 2.840,0 4.544,00 213,00  
16 ELDERS 1-71-20172018 JPY 10.047,0 1.066,0 1.776,0 2.842,00 133,00  
180 JEMEN                
8 ELDERS 1-71-20172018 USD 51,00 5,40 9,00 14,45 0,70  
30 JORDANIE                
3 AMMAN 1-71-20172018 JOD 104,0097,00 7,45 12,45 20,7519,90 33,200,95 1,55  
4 ELDERS 1-71-20172018 JOD 25,00 3,65 6,10 9,75 0,45  
71 KAAPVERDISCHE EIL.                
1 PRAIA 1-71-20172018 CVE 10.400,08.496,00 1.059,81.016,1 1.766,41.693,5 2.826,252.709,65 132,50127,00  
4 ELDERS 1-71-20172018 CVE 4.953,004.826,00 855,25869,30 1.425,41.448,8 2.280,702.318,10 106,90108,65  
157 KAMEROEN                
1 DOUALA 1-71-20172018 USD 95,00102,00 8,209,20 13,7015,30 21,9024,50 1,051,15  
2 ELDERS 1-71-20172018 USD 50,0065,00 6,056,35 10,0510,55 16,0516,90 0,750,80  
115 KAZACHSTAN                
2 ALMA ATA 1-71-20172018 USD 77,00 8,90 14,85 23,70 1,10  
3 ELDERS 1-71-20172018 USD 54,00 6,50 10,80 17,30 0,80  
11 KENIA                
1 NAIROBI 1-71-20172018 KES 19.648,019.712,0 1.220,11.224,1 2.033,52.040,2 3.253,703.264,30 152,50153,00  
2 MOMBASA 1-71-20172018 KES 14.007,0 231,05 385,10 616,20 28,90  
3 ELDERS 1-71-20172018 KES 10.912,0 164,30 273,80 438,05 20,55  
109 KOEWEIT                
1 ALLE GEBIEDEN 1-71-20172018 KWD 62,0081,00 5,354,85 8,908,05 14,2512,90 0,650,60  
49 KOREA (ZUID)                
1 SEOUL 1-71-20172018 USD 212,00206,00 24,3023,65 40,5539,40 64,8563,05 3,052,95  
8 ELDERS 1-71-20172018 USD 111,00108,00 8,157,95 13,6013,25 21,8021,20 1,00  
220 KOSOVO                
1 PRISTINA 1-71-20172018 USD 82,00 6,85 11,40 18,25 0,85  
2 ELDERS 1-71-20172018 USD 54,00 5,25 8,75 14,00 0,65  
59 KROATIE                
1 ZAGREB 1-71-20172018 HRK 702,00622,00 56,1053,90 93,5089,85 149,60143,80 7,006,75  
5 ELDERS 1-71-20172018 HRK 561,00537,00 39,6037,90 66,0063,15 105,65101,05 4,954,75  
158 KYRGYZSTAN                
2 ELDERS 1-71-20172018 KGS 1.932,001.915,00 167,60166,15 279,30276,90 446,90443,00 20,9520,75  
56 LETLAND                
1 RIGA 1-71-20172018 EUR 106,00100,00 7,808,30 13,0513,85 20,8522,15 1,001,05  
2 ELDERS 1-71-20172018 EUR 84,0061,00 8,257,05 13,7511,75 22,0018,75 1,050,90  
40 LIBANON                
1 BEIROET 1-71-20172018 USD 162,00 9,25 15,40 24,60 1,15  
6 ELDERS 1-71-20172018 USD 66,00 8,95 14,90 23,80 1,10  
198 LIBERIA                
1 MONROVIA 1-71-20172018 USD 185,00 11,95 19,95 31,90 1,50  
2 ELDERS 1-71-20172018 USD 57,00 3,85 6,45 10,30 0,50  
46 LIBIE                
2 ELDERS 1-71-20172018 USD 108,00 7,60 12,70 20,30 0,95  
116 LITOUWEN                
1 VILNIUS 1-71-20172018 EUR 117,00 8,60 14,35 22,95 1,10  
2 ELDERS 1-71-20172018 EUR 79,00 5,80 9,65 15,45 0,70  
16 LUXEMBURG                
1 ALLE GEBIEDEN 1-71-20172018 EUR 166,00 12,25 20,40 32,60 1,55  
113 MACEDONIE                
2 SKOPJE 1-71-20172018 MKD 5.455,004.965,00 454,30413,50 757,20689,15 1.211,501.102,60 56,8051,70  
3 ELDERS 1-71-20172018 MKD 1.960,001.781,00 170,00154,45 283,35257,45 453,40411,90 21,2519,30  
190 MADAGASCAR                
1 ANTANANARIVO 1-71-20172018 USD 136,00132,00 7,057,50 11,8012,50 18,8520,00 0,900,95  
2 ELDERS 1-71-20172018 USD 28,0033,00 3,353,25 5,555,45 8,908,70 0,40  
175 MALAWI                
9 ELDERS 1-71-20172018 USD 79,00 4,50 7,50 12,00 0,55  
189 MALEDIVEN                
1 MALE 1-71-20172018 USD 194,00 16,15 26,90 43,05 2,00  
2 ELDERS (ISLANDS) 1-71-20172018 USD 103,00 4,20 7,00 11,20 0,55  
4 HAA ALIFU (RESORTS) 1-1-2018 USD 334,00 13,65 22,75 36,40 1,70  
4 HAA ALIFU (J HOTEL & PARADISE) 1-71-20172018 USD 482,00334,00 8,6513,65 14,4522,75 23,1036,40 1,101,70  
4 HAA ALIFU (RESORTS) 1-7-2017 USD 482,00 8,65 14,45 23,10 1,10  
4 HAA ALIFU (J HOTEL & PARADISE) 1-85-20172018 USD 334,00482,00 13,658,65 22,7514,45 36,4023,10 1,701,10  
4 HAA ALIFU (RESORTS) 1-85-20172018 USD 334,00482,00 13,658,65 22,7514,45 36,4023,10 1,701,10  
5 KAAFU (RESORTSBANDOS) 1-71-20172018 USD 557,00 9,20 15,30 24,50 1,15  
5 KAAFU (BANDOSRESORTS) 1-71-20172018 USD 557,00 9,20 15,30 24,50 1,15  
28 MALEISIE OOST                
1 KUALA LUMPUR 1-71-20172018 MYR 458,00 46,65 77,70 124,35 5,85  
4 ELDERS 1-71-20172018 MYR 354,00 26,05 43,40 69,50 3,25  
149 MALI                
1 BAMAKO 1-71-20172018 USD 106,00105,00 13,2014,80 22,0524,65 35,2539,40 1,651,85  
3 ELDERS 1-71-20172018 USD 49,0053,00 7,458,45 12,4014,10 19,8022,60 0,951,05  
32 MALTA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-71-20172018 EUR 167,00 12,30 20,55 32,85 1,55  
89 MAROKKO                
1 CASABLANCA 1-71-20172018 MAD 1.311,00 109,20 182,00 291,15 13,65  
4 RABAT 1-71-20172018 MAD 1.259,00 100,60 167,70 268,30 12,60  
8 ELDERS 1-71-20172018 MAD 787,00 71,05 118,40 189,45 8,90  
124 MARTINIQUE                
1 ALLE GEBIEDEN 1-71-20172018 EUR 70,00 9,05 15,10 24,15 1,15  
193 MAURITANIE                
1 NOUAKCHOTT 1-71-20172018 USD 90,00112,00 6,958,20 11,5513,70 18,4521,90 0,851,05  
2 NOUAKCHOTT HOTEL MONOTEL/HALIM 1-71-20172018 USD 114,00146,00 9,1010,35 15,1517,20 24,2527,55 1,151,30  
3 NOUADHIBOU 1-71-20172018 USD 46,0075,00 5,958,30 9,9513,80 15,9022,10 0,751,05  
4 ELDERS 1-71-20172018 USD 35,0045,00 3,604,55