Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling dienstreizen defensie
Publicatiedatum:01-03-2017Geldigheid:01-03-2017 t/m 15-08-2017Versie:vergelijk Status: Niet meer geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling dienstreizen defensie
De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

– het Besluit dienstreizen defensie

Besluit:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

relaties0relaties0

Artikel 2 Niet-toepasselijkheid regeling

De groepen, bedoeld in artikel 3 tweede lid, onderdeel d, van het BDD zijn degenen die op individuele basis of in groepsverband zijn ingezet in het kader van een door de minister als zodanig aangemerkte vredes- en humanitaire operatie of andere vorm van daadwerkelijke inzet buiten Nederland.

relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 2 Vergoeding van reiskosten

Artikel 3 Reiskosten openbaar vervoer

 • 1.Wegens reiskosten met openbaar vervoer worden vergoed de kosten die blijkens overgelegde bewijsstukken in verband met de dienstreis zijn gemaakt in het vervoermiddel dat voor de dienstreis in aanmerking komt.relaties0
 • 2.Niet voor vergoeding komen in aanmerking de kosten wegens reizen met lokaal openbaar vervoer in een gebied buiten Nederland.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 4 Indeling in groepen

 • 1.De dienstreizigers zijn ingedeeld in vier groepen:
  • a)groep 1: de secretaris-generaal, de directeuren-generaal alsmede zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 17 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van schout-bij-nacht, generaal-majoor of een hogere rang;relaties0
  • b)groep 2: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 14 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van kapitein ter zee, kolonel of een hogere rang, voor zover zij niet behoren tot groep 1;relaties0
  • c)groep 3: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 9 of een hogere schaal van het IBBAD dan wel een hogere rang dan adjudant-onderofficier/vaandrig, voor zover zij niet behoren tot de groepen 1 en 2; enrelaties0
  • d)groep 4: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 8 of een lagere schaal van het IBBAD, dan wel zij die een functie vervullen waaraan is verbonden de rang van adjudantonderofficier/vaandrig of een lagere rang of stand.relaties0
  relaties0
 • 2.Ingeval van een dienstreiziger met een titulaire rang of een rang verbonden aan de fase van een bepaalde opleiding, wordt deze door de commandant ingedeeld in de met deze rang overeenkomende groep.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 5 Indeling in reisklassen

 • 1.De indeling in reisklassen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het BDD, geschiedt volgens bijlage A, Klasse-indeling bij dienstreizen Defensie.relaties0
 • 2.Indien bij een dienstreis met het vliegtuig een in bijlage A genoemde vliegtuigklasse niet voorkomt, bepaalt de commandant de klasse die met de betrokken klasse overeenkomt.relaties0
 • 3.De commandant kan, in voorkomend geval, het reizen met het vliegtuig in een hogere klasse toestaan, indien in de voor de dienstreiziger geldende klasse door plaatsgebrek geen passage kan worden besproken en de reis niet kan worden uitgesteld.relaties0
 • 4.Een dienstreiziger is gehouden te reizen in een lagere dan de voor hem geldende klasse, indien het dienstbelang dit vereist, of dit met het oog op de regeling van de dienstreis nodig wordt geacht.relaties0
 • 5.De commandant kan de persoonsbeveiliger die ter uitvoering van zijn opdracht een dienstreis onderneemt met een of meer dienstreizigers die in een hogere klasse mogen reizen, toestaan in diezelfde klasse te reizen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 6 Omslagpunt niet van overheidswege verstrekt abonnement

 • 1.Ter bepaling van het omslagpunt, bedoeld in artikel 7, derde lid, van het BDD, worden de door de dienstreiziger gemaakte reiskosten gesaldeerd met de door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen.relaties0
 • 2.De door de dienstreiziger gemaakte reiskosten zijn het totaal van:relaties0
 • 3.De door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen zijn het totaal van:
  • a)de over de looptijd van het abonnement ontvangen reiskostenvergoedingen voor de gemaakte dienstreizen; enrelaties0
  • b)de eventueel over de looptijd van dit abonnement (te) ontvangen tegemoetkomingen in de kosten van het reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling.relaties0
  relaties0
 • 4.De eigen bijdrage bedraagt € 48,29 per maand indien een door Defensie verstrekt openbaar vervoerabonnement of een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer op basis van een jaar(traject)kaart wordt ontvangen. De eigen bijdrage bedraagt € 59,95 per maand indien een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer wordt ontvangen op basis van een maand(traject)kaart.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 7 Vergoeding gebruik eigen motorrijtuig

De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van het BDD, per afgelegde kilometer inclusief eventueel meereizende dienstreizigers wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 1.

relaties0relaties0

Artikel 8 Kilometeromslagpunt en inbegrepen kosten

relaties0relaties0

Artikel 11 Vergoeding van fietsgebruik

 • 1.De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het BDD, per afgelegde kilometer met de eigen fiets, wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 2.relaties0
 • 2.De noodzakelijke kosten voor stalling van een voor de dienstreis gebruikte fiets en de noodzakelijk gemaakte andere kosten van het gebruik voor de dienstreis van een fiets worden vergoed.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 3 Vergoeding van verblijfkosten en andere kosten

Artikel 12 Verblijfkostenvergoedingen

 • 1.De vergoeding van de verblijfkosten, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het BDD, bestaat uit:
  • a.de vergoeding van maaltijden (de maaltijdcomponenten), te weten:relaties0
  • b.de vergoeding van logies (de logiescomponent); enrelaties0
  • c.de vergoeding van kleine uitgaven.relaties0
  relaties0
 • 2.De vergoeding van kleine uitgaven bestaat uit:
  • a.indien het betreft een binnenlandse dienstreis:relaties0
  • b.indien het betreft een buitenlandse dienstreis: de uur component.relaties0
  relaties0
 • 3.Ten aanzien van de maaltijdcomponenten geldt dat slechts aanspraak bestaat op:
  • a.de lunchcomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 12.00 uur en 14.00 uur geheel in de dienstreis valt;relaties0
  • b.de dinercomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 17.30 uur en 20.30 uur geheel in de dienstreis valt; enrelaties0
  • c.de ontbijtcomponent, indien het ontbijt aansluit op een binnen de dienstreis vallend logies; enrelaties0
  • d.de omgekeerde lunchcomponent, indien mede is voldaan aan de voorwaarden dat de tijd tussen 00.00 uur en 03.00 uur geheel in de dienstreis valt en gedurende die tijd geen logies wordt genoten.relaties0
  relaties0
 • 4.De bedragen van de maaltijdcomponenten worden, indien de dienstreiziger de kosten in een horecabedrijf heeft gemaakt, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Horeca. De bedragen van de kleine en grote component en de uur component worden gevonden door toepassing van bijlage C, de desbetreffende kolom.relaties0
 • 5.Indien de dienstreiziger bij een dienstreis kosten heeft gemaakt voor een maaltijd van overheidswege, bestaat geen aanspraak op enige maaltijdcomponent. De commandant bepaalt op welke plaatsen sprake is van maaltijden of logies van overheidswege.relaties0
 • 6.Indien de dienstreiziger kosten heeft gemaakt voor logies worden:
  • a.voor de binnenlandse dienstreis de kosten gemaakt in de horeca vergoed door toekenning van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Logiescomponent.relaties0
  • b.voor de buitenlandse dienstreis de werkelijk gemaakte kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Maximumvergoeding logieskosten.relaties0
  relaties0
 • 7.Indien bij een buitenlandse dienstreis een bewijsstuk van de kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de som van de ontbijt- en logiescomponent.relaties0
 • 8.Onverminderd het eerste tot en met achtste lid, geldt voor de vergoeding van kleine uitgaven dat aanspraak bestaat op:
  • a.de kleine component voor ieder vol etmaal dat de binnenlandse dienstreis duurt, alsmede voor een resterend gedeelte van een etmaal dan wel voor een dienstreis van kortere duur dan een etmaal, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat tenminste vier uren in het resterende gedeelte of in de dienstreis vallen;relaties0
  • b.tweemaal de kleine component voor iedere avond tijdens een binnenlandse dienstreis, indien op de plaats van bestemming van de dienstreis doelmatig gebruik kan worden gemaakt van maaltijden vanwege het ministerie en aansluitend op die avond op die bestemming logies wordt genoten;relaties0
  • c.de grote component, indien aansluitend op de avond tijdens de binnenlandse dienstreis logies bij een horecabedrijf wordt genoten;relaties0
  • d.de uur component voor ieder uur of gedeelte van een uur dat de buitenlandse dienstreis buiten Nederland duurt;relaties0
  • e.de kleine of grote component voor een binnen Nederland verlopend gedeelte van de buitenlandse dienstreis, waarbij de onderdelen a en b van overeenkomstige toepassing zijn.relaties0
  relaties0
 • 9.Indien bij reizen door verschillende gebieden buiten Nederland tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor maaltijden of logies hoeven te worden gedaan, worden deze reisgedeelten gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte buiten Nederland in welk geval aanspraak bestaat op de in dat geval van toepassing zijnde uur component.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 13 Vergoeding van andere kosten bij een buitenlandse dienstreis

 • 1.Andere kosten, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van het BDD, die bij een buitenlandse dienstreis worden vergoed zijn de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten ter zake van:
  • a.aan- en verkoop van buitenlandse betaalmiddelen;relaties0
  • b.vaccinatie;relaties0
  • c.geleden koersverlies na aftrek van eventueel gemaakte koerswinst;relaties0
  • d.uitrusting; enrelaties0
  • e.een reisverzekering met dezelfde of nagenoeg dezelfde dekking als die welke geldt indien de reis vanuit Nederland door de commandant bij de hem daarvoor aangewezen reisorganisatie zou zijn geboekt, doch alleen indien de kosten daarvan niet in de prijs van het reisbiljet zijn begrepen en voor die gevallen waarin bedoelde boeking wegens bijzondere omstandigheden niet kon plaatsvinden.relaties0
  relaties0
 • 2.De dienstreiziger die een dienstreis maakt van langere duur dan 7 dagen naar een in bijlage D vermeld gebied, waar tijdens de dienstreis sprake is van tropische hitte of polaire koude, wordt op zijn verzoek een tegemoetkoming in de werkelijk gemaakte kosten voor aanschaf van deze kleding verstrekt tot ten hoogste een bedrag van € 258,68.relaties0
 • 3.Indien een gebied niet staat vermeld in bijlage D, kan de commandant deze bijlage voor zijn dienstonderdeel voor de duur van de desbetreffende dienstreis met dit gebied uitbreiden, indien tijdens de dienstreis sprake is van de in het tweede lid bedoelde klimatologische omstandigheden en dit gebied niet is gelegen binnen Europa. Deze tijdelijke uitbreiding kan eveneens geschieden voor een gebied binnen Europa in een land dat voorkomt in bijlage D.relaties0
 • 4.De tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, wordt niet verstrekt indien:
  • a.de dienstreiziger tijdens de dienstreis de beschikking kan hebben over geschikte militaire kleding, tenzij dit door de commandant als ondoelmatig in verband met de aard van de dienstreis wordt geoordeeld; ofrelaties0
  • b.de dienstreis plaatsvindt binnen 5 jaar nadat een tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, voor kleding voor hetzelfde klimaat is verstrekt.relaties0
  relaties0
relaties0relaties0

Artikel 14 Beperkingen in de vergoeding van verblijfkosten

De op grond van artikel 13, eerste lid, onderdeel d, van het BDD, aan te wijzen activiteiten zijn:

 • a.een sollicitatiereis, indien de uitnodiging daartoe uitgaat van een tot aanstellen bevoegd gezag binnen het ministerie;relaties0
 • b.een bezoek aan de bedrijfsarts, de militair geneeskundige dienst of de door of vanwege deze dienst aangewezen persoon of instantie, of de bedrijfsmaatschappelijk werker;relaties0
 • c.door de commandant aangewezen representatieve verplichtingen, waaronder in ieder geval het bezoek ten gevolge van:
  • 1.de ziekte of het ongeval van een collega;relaties0
  • 2.het bijwonen van het huwelijk van een collega;relaties0
  • 3.het bijwonen van de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan een collega;relaties0
  • 4.het bijwonen van de receptie ter zake van een diensttijdjubileum van een collega;relaties0
  • 5.het bijwonen van de afscheidsreceptie van een collega; ofrelaties0
  • 6.het bijwonen van de begrafenis of de crematie van een gewezen collega.relaties0
  relaties0
 • d.een door de commandant aangewezen deelname aan een sportwedstrijd, centrale training of in groepsverband aan een wandelmars of -tocht.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 4 Reis- en verblijfkostenvergoeding bij detachering

Artikel 15 Detachering en reiskostenvergoeding

 • 1.In geval van een detachering heeft de dienstreiziger die de status heeft van:relaties0
 • 2.Onder onvermijdbaar doorlopende kosten, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het BDD worden verstaan de kosten:
  • a.van een niet van overheidswege verstrekte maandtrajectkaart over het voor de detachering geldende traject, die doorloopt na de datum van detachering;relaties0
  • b.van een ander niet van overheidswege verstrekt abonnement voor het reizen met het openbaar vervoer, dat doorloopt na de datum van detachering, voor de duur van de periode dat dit abonnement niet kosteloos kan worden beëindigd.relaties0
  relaties0
 • 3.Voor de toepassing van het eerste lid, wordt in de daar genoemde algemeen verbindende voorschriften verstaan onder:relaties0
 • 4.Voor de aanspraak op:
  • a.vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt de militair, indien dagelijks reizen niet mogelijk is, gelijk gesteld aan de militair met verplichte huisvesting van rijkswege;relaties0
  • b.vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt de ambtenaar gelijk gesteld aan de verhuis plichtige ambtenaar.relaties0
  relaties0
 • 5.Indien eerst achteraf blijkt dat een dienstreis een detachering wordt, is dit artikel, met uitzondering van het tweede lid, niet van toepassing op de reeds verstreken dagen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 16 Detachering en verblijfkostenvergoeding

 • 1.De eigen bijdrage, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het BDD, wordt voor de dienstreiziger met de status van militair bij een detachering binnen Nederland, gesteld op:
  • a.bij het voorzien in verblijf door het ministerie: hetgeen hij is verschuldigd op grond van de Regeling huisvesting en voeding militairen;relaties0
  • b.bij het voorzien in verblijf vanwege het ministerie: hetgeen hij is verschuldigd op grond van de Regeling huisvesting en voeding militairen, met dien verstande dat in afwijking van die regeling de eigen bijdrage voor voeding voor de militair voor wie geen vrijstelling geldt, wordt gesteld op € 185,62.relaties0
  relaties0
 • 2.De eigen bijdrage, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het BDD, bedraagt voor de dienstreiziger met de status van burgerlijk ambtenaar defensie bij een detachering binnen Nederland:relaties0
 • 3.De bijdrage, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en het tweede lid wordt voor een periode korter dan een maand naar tijdsgelang berekend, waarbij een maand wordt gesteld op dertig dagen.relaties0
 • 4.Het gestelde in artikel 15, vijfde lid, is bij een detachering in Nederland van overeenkomstige toepassing.relaties0
 • 5.Bij een detachering als bedoeld in artikel 14, tweede lid, juncto vierde lid, onderdeel b, van het BDD, bestaat aanspraak op een verblijfkostenvergoeding overeenkomstig paragraaf 3, met dien verstande dat met ingang van de eenenzestigste dag, of zoveel eerder als daartoe naar het oordeel van de commandant aanleiding is, de bedragen van de maaltijdcomponenten en de uur component, bedoeld in artikel 12, vierde lid, worden gehalveerd.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 16a Detachering Koninklijke Marechaussee

Voor de militair van de Koninklijke Marechaussee die in opdracht van de Commandant Koninklijke Marechaussee in het kader van de uitoefening van taken op grond van de Politiewet 2012 of de Vreemdelingenwet 2000 deze taken verricht op een andere locatie dan de standplaats voor een langere duur dan vier weken en als gevolg hiervan niet dagelijks reist tussen de woning en de plaats van tewerkstelling en voor zijn huisvesting gebruik dient te maken van hotelvoorzieningen, geldt de gehele periode van tewerkstelling als een dienstreis, waarbij huisvesting en voeding door en voor rekening van Defensie worden verstrekt. De vergoedingen vinden plaats op grond van artikelen 3 tot en met 11 en 12, tweede lid, onderdeel a, van deze regeling. Gedurende de periode van tewerkstelling bestaat geen aanspraak op vergoedingen op basis van het Verplaatsingskostenbesluit militairen.

relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 5 Diverse bepalingen; slotbepalingen

Artikel 17 Voorschotverlening

De commandant kan voor de in deze regeling bedoelde vergoedingen een voorschot verstrekken.

relaties0relaties0

Artikel 18 Reisdeclaratie

 • 1.De reisdeclaratie wordt voldaan tot het bedrag, waarop volgens de door de dienstreiziger vermelde gegevens op grond van het BDD en de Regeling dienstreizen defensie aanspraak kan worden gemaakt of wordt gemaakt.relaties0
 • 2.Voor het indienen van de reisdeclaratie wordt gebruik gemaakt van DIDO. Bij het indienen worden de procedures en instructies als vermeld in DIDO gevolgd.relaties0
 • 3.De commandant bepaalt welke bewijsstukken bij de reisdeclaratie worden gevoegd. Het betreft in ieder geval de betalingsbewijzen inzake de gemaakte kosten:relaties0
relaties0relaties0

Artikel 19 Rekenregels

Indien het bedrag van een component behorend bij een binnen de dienstreis vallend gebied buiten Nederland niet in bijlage C staat vermeld, bepaalt de Hoofddirecteur Personeel van het Ministerie van Defensie. dit bedrag aan de hand van de geldende rekenregels.

relaties0relaties0

Artikel 20 Afbouwregeling militairen en burgerambtenaren

Vervallen

relaties0relaties0

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag waarop het Besluit dienstreizen defensie in werking treedt.

relaties0relaties0

Artikel 22 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling dienstreizen defensie.

relaties0relaties0
relaties0

Deze regeling zal in de bundel Rechtspositie militairen (MP 31-300) en de bundel Rechtspositie burgerpersoneel Defensie (MP 33-410) worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie
voor deze
De Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid
B.H.J.J.M.
Völkers

Bijlage A bij de Regeling dienstreizen defensie

Trein Binnen Nederland 1e 1 t/m 4
Veerboot Binnen Nederland 1e 1
    2e 2 t/m
Trein Buiten Nederland 1e 1 t/m 4
Veerboot Engeland Binnen Europa Royal/Suite 1
Business/luxe 2 en 3
Captains/hut met bank 4
Vliegtuig Intercontinentale vluchten Business 1 en 2
Economy 3 en 4
Overige vluchten Economy 1 t/m 4
Groepsindeling
1 2 3 4
SG+DG+ ≥ S17+ ≥ SBN/GM ≥ S14 + <S17; ≥ KTZ/KOL + < SBN/GM ≥ S9 + < S14; > AOO/VDG+ <KTZ/KOL ≤ AOO/VDG/S8
relaties0

Bijlage B bij de Regeling dienstreizen defensie

Alle landen € 0,10 € 0,19
Alle landen € 0,05
relaties0

Bijlage C bij de Regeling dienstreizen defensie

Vergoedingen (buitenland) DIDO Geldigheidsduur vanaf 1 januari 2017 tot 1 juli 2017

17 NEDERLAND                
1 VAN BUITENLAND NAAR NEDERLAND 1-1-2014 EUR 72,60 8,20 14,85 23,00 4,60 14,35
2 BINNEN NEDERLAND 1-1-2014 EUR 72,60 8,20 14,85 23,00 4,60  
194 AFGHANISTAN                
1 KABUL 1-1-2017 AFN 7.560,00 357,70 596,15 953,85 44,70  
4 ELDERS 1-1-2017 AFN 3.604,00 233,65 389,40 623,05 29,20  
134 ALBANIE                
1 TIRANA 1-1-2017 ALL 14.400,0 894,25 1.490,4 2.384,65 111,80  
2 ELDERS 1-1-2017 ALL 5.219,00 452,75 754,55 1.207,30 56,60  
4 TIRANA SHERATON 1-1-2017 ALL 19.560,0 1.439,6 2.399,3 3.839,00 179,95  
4 TIRANA INTERNATIONAL 1-1-2017 ALL 19.560,0 1.439,6 2.399,3 3.839,00 179,95  
155 ALGERIJE                
2 ELDERS 1-1-2017 USD 71,00 8,50 14,15 22,65 1,05  
91 ANGOLA                
1 LUANDA 1-1-2017 AOA 42.240,0 2.623,1 4.371,8 6.994,95 327,90  
3 ELDERS 1-1-2017 AOA 14.934,0 1.243,7 2.072,9 3.316,70 155,45  
217 ANGUILLA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 USD 287,00 17,80 29,70 47,50 2,25  
1 ALLE GEBIEDEN 15-4-2017 USD 191,00 16,55 27,60 44,15 2,05  
145 ANTIGUA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 USD 208,00 16,65 27,75 44,40 2,10  
1 ALLE GEBIEDEN 1-4-2017 USD 185,00 16,75 27,90 44,65 2,10  
119 ARGENTINIE                
1 BUENOS AIRES 1-1-2017 USD 175,00 9,10 15,15 24,20 1,15  
3 ELDERS 1-1-2017 USD 81,00 6,50 10,80 17,30 0,80  
125 ARMENIE                
1 YEREVAN 1-1-2017 USD 93,00 10,25 17,10 27,40 1,30  
2 ELDERS 1-1-2017 USD 65,00 7,10 11,85 19,00 0,90  
92 ARUBA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 AWG 473,00 30,65 51,05 81,70 3,85  
1 ALLE GEBIEDEN 15-4-2017 AWG 325,00 28,15 46,95 75,15 3,50  
66 AUSTRALIE                
1 SYDNEY,CANBERRA EN MELBOURNE 1-1-2017 AUD 212,00 16,95 28,30 45,25 2,10  
2 ELDERS 1-1-2017 AUD 181,00 12,75 21,25 34,00 1,60  
154 AZERBAIDZJAN                
2 BAKU 1-1-2017 USD 100,00 8,35 13,95 22,30 1,05  
3 ELDERS 1-1-2017 USD 63,00 5,45 9,05 14,50 0,70  
156 BAHAMA S                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 USD 268,00 19,75 32,90 52,65 2,45  
1 ALLE GEBIEDEN 21-4-2017 USD 256,00 19,65 32,75 52,40 2,45  
90 BAHRAIN                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 BHD 77,00 5,90 9,80 15,70 0,75  
68 BANGLADESH                
4 ELDERS 1-1-2017 BDT 2.717,00 245,40 409,05 654,45 30,70  
73 BARBADOS                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 BBD 502,00 47,25 78,70 125,95 5,90  
1 ALLE GEBIEDEN 16-4-2017 BBD 379,00 45,35 75,60 120,95 5,65  
13 BELGIE                
1 BRUSSEL 1-1-2017 EUR 174,00 13,90 23,20 37,10 1,75  
2 ELDERS 1-1-2017 EUR 162,00 13,00 21,65 34,60 1,60  
170 BELIZE                
1 BELIZE CITY 1-1-2017 USD 138,00 12,40 20,70 33,10 1,55  
2 ELDERS 1-1-2017 USD 105,00 12,55 20,95 33,55 1,55  
186 BENIN                
5 ELDERS 1-1-2017 USD 41,00 4,00 6,65 10,65 0,50  
75 BERMUDA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 BMD 330,00 14,20 23,65 37,85 1,75  
1 ALLE GEBIEDEN 15-3-2017 BMD 367,00 15,75 26,30 42,05 1,95  
208 BES-EILANDEN                
1 BONAIRE 1-1-2017 USD 263,00 13,05 21,75 34,75 1,65  
1 BONAIRE 15-4-2017 USD 202,00 12,00 20,05 32,05 1,50  
2 ST. EUSTATIUS 1-1-2017 USD 211,00 14,90 24,85 39,75 1,85  
2 ST. EUSTATIUS 15-4-2017 USD 181,00 13,85 23,10 36,95 1,75  
3 SABA 1-1-2017 USD 211,00 14,90 24,85 39,75 1,85  
3 SABA 15-4-2017 USD 181,00 13,85 23,10 36,95 1,75  
221 BHUTAN                
1 THIMPHU 1-1-2017 USD 81,00 4,80 8,00 12,80 0,60  
2 PARO 1-1-2017 USD 70,00 4,15 6,90 11,05 0,50  
3 PARO (NAK-SEL BOUTIQUE) 1-1-2017 USD 164,00 6,00 10,05 16,05 0,75  
4 PARO (ZHIWALING RESORT) 1-1-2017 USD 204,00 11,60 19,35 30,95 1,45  
5 ELDERS 1-1-2017 USD 68,00 4,05 6,75 10,80 0,50  
191 BOLIVIA                
4 ELDERS 1-1-2017 USD 55,00 5,15 8,55 13,70 0,65  
112 BOSNIE/HERZEGOVINA                
3 SARAJEVO 1-1-2017 BAM 144,00 16,50 27,50 44,00 2,05  
4 ELDERS 1-1-2017 BAM 91,00 8,85 14,80 23,65 1,10  
6 BANJA LUKA (BOSNIE) 1-1-2017 BAM 106,00 9,55 15,90 25,45 1,20  
7 MOSTAR 1-1-2017 BAM 90,00 13,15 21,90 35,05 1,65  
138 BOTSWANA                
3 ELDERS 1-1-2017 BWP 800,00 64,00 106,65 170,65 8,00  
88 BRAZILIE                
1 SAO PAULO 1-1-2017 BRL 504,00 22,75 37,90 60,60 2,85  
4 ELDERS 1-1-2017 BRL 265,00 15,10 25,15 40,25 1,90  
177 BRITSE MAAGDENEILAND                
1 ALLE GEBIEDEN (UK) 1-1-2017 USD 233,00 15,75 26,20 41,95 1,95  
1 ALLE GEBIEDEN (UK) 16-4-2017 USD 209,00 15,35 25,60 41,00 1,90  
126 BRUNEI                
2 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 USD 119,00 6,80 11,30 18,10 0,85  
53 BULGARIJE                
3 ELDERS 1-1-2017 BGN 80,00 7,20 12,00 19,20 0,90  
4 SOFIA 1-1-2017 BGN 172,00 11,60 19,35 31,00 1,45  
5 VARNA, PLOVDIV 1-1-2017 BGN 107,00 8,60 14,30 22,85 1,05  
7 BURGAS PLEVEN RUSSE VELIKO TAR 1-1-2017 BGN 107,00 8,60 14,30 22,85 1,05  
148 BURKINA FASO                
4 ELDERS 1-1-2017 USD 53,00 5,85 9,75 15,60 0,75  
203 BURUNDI                
1 BUJUMBURA 1-1-2017 USD 146,00 11,25 18,70 29,95 1,40  
3 ELDERS 1-1-2017 USD 20,00 3,40 5,65 9,00 0,40  
50 CAMBODJA                
3 ELDERS 1-1-2017 USD 19,00 2,05 3,40 5,45 0,25  
21 CANADA                
1 VANCOUVER 1-1-2017 CAD 271,00 19,15 31,95 51,10 2,40  
2 TORONTO 1-1-2017 CAD 269,00 18,20 30,35 48,55 2,30  
3 OTTAWA 1-1-2017 CAD 243,00 20,25 33,80 54,05 2,55  
6 CALGARY 1-1-2017 CAD 214,00 16,45 27,40 43,80 2,05  
7 MONTREAL 1-1-2017 CAD 217,00 16,60 27,70 44,30 2,10  
8 ELDERS 1-1-2017 CAD 168,00 15,20 25,35 40,55 1,90  
219 CENTRAAL AFRIKA                
1 BANGUI 1-1-2017 USD 78,00 8,95 14,90 23,85 1,10  
2 ELDERS 1-1-2017 USD 12,00 2,55 4,25 6,80 0,30  
135 CHAD                
2 NDJAMENA 1-1-2017 USD 102,00 8,15 13,60 21,75 1,00  
4 ELDERS 1-1-2017 USD 56,00 5,50 9,15 14,65 0,70  
162 CHILI                
2 ELDERS 1-1-2017 USD 149,00 7,75 12,90 20,65 0,95  
3 SANTIAGO 1-1-2017 USD 164,00 10,15 16,95 27,15 1,25  
4 VALPARAISO 1-1-2017 USD 150,00 11,05 18,40 29,45 1,40  
48 CHINA                
1 BEIJING 1-1-2017 CNY 842,00 76,00 126,70 202,70 9,50  
3 ELDERS 1-1-2017 CNY 513,00 48,25 80,40 128,65 6,05  
4 SHANGHAI 1-1-2017 CNY 970,00 68,45 114,10 182,55 8,55  
122 COLOMBIA                
1 CARTAGENA 1-1-2017 USD 107,00 4,60 7,70 12,30 0,60  
2 BOGOTA 1-1-2017 USD 125,00 4,35 7,30 11,65 0,55  
18 ELDERS 1-1-2017 USD 60,00 2,60 4,35 6,90 0,30  
212 COMOREN                
1 MORONI 1-1-2017 USD 119,00 10,80 17,95 28,75 1,35  
2 ELDERS 1-1-2017 USD 55,00 8,40 14,00 22,35 1,05  
150 CONGO DEM. REP                
4 ELDERS 1-1-2017 USD 82,00 6,55 10,90 17,45 0,80  
5 KINSHASA 1-1-2017 USD 173,00 12,20 20,30 32,50 1,50  
184 COSTA RICA                
1 SAN JOSE 1-1-2017 USD 117,00 10,55 17,55 28,10 1,30  
5 ELDERS 1-1-2017 USD 70,00 6,90 11,50 18,40 0,85  
127 CUBA                
4 ELDERS 1-1-2017 USD 53,00 4,75 7,95 12,70 0,60  
209 CURACAO                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 ANG 366,00 26,95 44,90 71,85 3,35  
1 ALLE GEBIEDEN 15-4-2017 ANG 314,00 26,10 43,50 69,65 3,25  
33 CYPRUS                
1 ELDERS 1-1-2017 EUR 110,00 7,45 12,45 19,90 0,95  
22 DENEMARKEN                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 DKK 1.112,00 150,00 249,95 399,95 18,75  
87 DJIBOUTI                
1 DJIBOUTI (HOTEL SHERATON) 1-1-2017 DJF 32.240,0 2.182,0 3.636,0 5.817,00 273,00  
2 DJIBOUTI 1-1-2017 DJF 17.874,0 1.681,0 2.802,0 4.483,00 210,00  
4 ELDERS 1-1-2017 DJF 11.424,0 991,00 1.652,0 2.643,00 124,00  
206 DOMINICA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 USD 200,00 15,95 26,60 42,55 2,00  
85 DOMINICAANSE REP.                
2 SANTO DOMINGO 1-1-2017 DOP 9.798,00 486,00 809,95 1.295,95 60,75  
5 ELDERS 1-1-2017 DOP 1.406,00 161,60 269,30 430,90 20,20  
12 DUITSLAND                
1 FRANKFURT A/M 1-1-2017 EUR 141,00 15,00 24,95 39,95 1,85  
3 BERLIJN 1-1-2017 EUR 146,00 14,25 23,80 38,05 1,80  
4 BONN 1-1-2017 EUR 110,00 12,15 20,25 32,40 1,50  
6 ELDERS 1-1-2017 EUR 103,00 10,55 17,60 28,10 1,30  
8 HAMBURG 1-1-2017 EUR 141,00 15,00 24,95 39,95 1,85  
9 MUNCHEN 1-1-2017 EUR 192,00 12,40 20,70 33,10 1,55  
152 ECUADOR                
1 GUAYAQUIL 1-1-2017 USD 151,00 10,70 17,80 28,45 1,35  
4 ELDERS 1-1-2017 USD 79,00 8,05 13,40 21,50 1,00  
35 EGYPTE                
7 ELDERS 1-1-2017 EGP 732,00 66,05 110,10 176,20 8,25  
9 CAIRO 1-1-2017 EGP 1.481,00 113,60 189,35 302,95 14,20  
188 EL SALVADOR                
1 SAN SALVADOR 1-1-2017 USD 136,00 10,40 17,35 27,75 1,30  
5 ELDERS 1-1-2017 USD 57,00 6,30 10,50 16,80 0,80  
47 ESTLAND                
1 TALLINN 1-1-2017 EUR 97,00 13,10 21,85 34,95 1,65  
4 ELDERS 1-1-2017 EUR 81,00 12,35 20,60 32,95 1,55  
81 ETHIOPIE                
1 ADDIS ABEBA (HILTON) 1-1-2017 ETB 5.460,00 283,70 472,80 756,50 35,45  
3 ELDERS 1-1-2017 ETB 577,00 58,80 98,05 156,85 7,35  
4 ADDIS ABEBA 1-1-2017 ETB 2.879,00 203,20 338,70 541,95 25,40  
147 FILIPPIJNEN                
2 ELDERS 1-1-2017 USD 56,00 3,00 5,05 8,05 0,40  
38 FINLAND                
1 HELSINKI 1-1-2017 EUR 159,00 15,55 25,95 41,50 1,95  
2 ELDERS 1-1-2017 EUR 136,00 15,00 25,00 40,05 1,90  
14 FRANKRIJK                
1 PARIJS 1-1-2017 EUR 169,00 16,50 27,50 44,00 2,05  
2 ELDERS 1-1-2017 EUR 147,00 13,25 22,10 35,35 1,65  
136 FRANS GUYANA                
1 CAYENNE 1-1-2017 EUR 70,00 8,00 13,35 21,30 1,00  
2 ELDERS 1-1-2017 EUR 43,00 5,55 9,25 14,80 0,70  
128 GABON                
1 LIBREVILLE 1-1-2017 USD 184,00 18,75 31,25 50,00 2,35  
2 ELDERS 1-1-2017 USD 54,00 6,75 11,20 17,95 0,85  
141 GAMBIA                
1 BANJUL 1-1-2017 USD 128,00 8,65 14,40 23,05 1,10  
2 ELDERS 1-1-2017 USD 18,00 2,65 4,40 7,05 0,35  
108 GEORGIE                
1 TBILISI 1-1-2017 GEL 289,00 22,20 36,95 59,15 2,75  
2 ELDERS 1-1-2017 GEL 252,00 17,80 29,65 47,40 2,20  
137 GHANA                
1 ACCRA 1-1-2017 USD 248,00 16,05 26,75 42,80 2,00  
4 ELDERS 1-1-2017 USD 130,00 7,75 12,90 20,60 0,95  
36 GIBRALTAR                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 USD 261,00 18,45 30,70 49,15 2,30  
23 GRIEKENLAND                
1 ATHENE 1-1-2017 EUR 137,00 11,85 19,75 31,60 1,50  
2 ELDERS 1-1-2017 EUR 80,00 6,15 10,25 16,40 0,75  
178 GROENLAND                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 USD 219,00 10,85 18,10 28,95 1,35  
176 GUADELOUPE                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 EUR 69,00 8,55 14,25 22,80 1,05  
207 GUATEMALA                
2 ELDERS 1-1-2017 USD 73,00 6,60 11,00 17,60 0,85  
201 GUINEA                
3 ELDERS 1-1-2017 USD 61,00 8,20 13,65 21,85 1,00  
144 GUYANA                
2 ELDERS 1-1-2017 USD 73,00 4,75 7,90 12,65 0,60  
100 HAITI                
2 ELDERS 1-1-2017 USD 76,00 4,10 6,85 11,00 0,50  
5 PORT AU PRINCE 1-1-2017 USD 139,00 9,00 15,00 23,95 1,10  
172 HONDURAS                
1 TEGUCIGALPA 1-1-2017 USD 126,00 8,85 14,80 23,65 1,10  
4 ELDERS 1-1-2017 USD 60,00 4,60 7,70 12,30 0,60  
72 HONG KONG                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 HKD 1.775,00 125,30 208,80 334,10 15,65  
93 HONGARIJE                
1 ELDERS 1-1-2017 HUF 26.975,0 1.603,5 2.672,6 4.276,15 200,45  
2 BUDAPEST 1-1-2017 HUF 106.788, 6.073,3 10.122, 16.195, 759,20  
2 IERLAND                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 EUR 152,00 12,65 21,05 33,65 1,60  
24 IJSLAND                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 ISK 19.544,0 1.695,3 2.825,5 4.520,80 211,90  
1 ALLE GEBIEDEN 1-5-2017 ISK 28.098,0 1.821,8 3.036,3 4.858,20 227,75  
52 INDIA                
4 ELDERS 1-1-2017 INR 6.435,00 366,00 609,95 975,95 45,75  
5 NEW DELHI 1-1-2017 INR 10.561,0 810,25 1.350,4 2.160,60 101,30  
5 NEW DELHI 1-4-2017 INR 7.540,00 768,40 1.280,6 2.049,00 96,05  
37 INDONESIE                
1 JAKARTA 1-1-2017 USD 122,00 8,20 13,70 21,95 1,05  
3 JAKARTA (SPECIAL HOTELS) 1-1-2017 USD 225,00 12,25 20,40 32,65 1,55  
23 ELDERS 1-1-2017 USD 60,00 4,25 7,10 11,35 0,55  
129 IRAK                
1 BAGDAD 1-1-2017 USD 220,00 2,40 4,00 6,40 0,30  
3 ELDERS 1-1-2017 USD 97,00 4,15 6,95 11,15 0,50  
54 IRAN                
1 TEHERAN 1-1-2017 USD 168,00 7,60 12,65 20,25 0,95  
2 ELDERS 1-1-2017 USD 91,00 4,95 8,25 13,20 0,60  
9 ISRAEL                
1 TEL AVIV 1-1-2017 ILS 1.016,00 57,80 96,35 154,15 7,25  
3 JERUZALEM 1-1-2017 ILS 702,00 51,65 86,10 137,80 6,45  
4 HAIFA 1-1-2017 ILS 800,00 51,90 86,45 138,35 6,50  
5 NAHARIYA EN ELDERS 1-1-2017 ILS 659,00 46,50 77,50 124,00 5,80  
15 ITALIE                
1 MILAAN EN PORTE ERCOLE 1-1-2017 EUR 121,00 12,85 21,45 34,35 1,60  
2 ROME 1-1-2017 EUR 134,00 16,75 27,90 44,65 2,10  
3 FLORENCE 1-1-2017 EUR 129,00 9,85 16,45 26,30 1,25  
4 VENETIE 1-1-2017 EUR 185,00 14,80 24,65 39,45 1,85  
7 ELDERS 1-1-2017 EUR 70,00 9,10 15,20 24,30 1,15  
8 NAPELS 1-1-2017 EUR 154,00 10,85 18,10 28,95 1,35  
9 BRESCIA 1-1-2017 EUR 121,00 12,85 21,45 34,35 1,60  
142 IVOORKUST                
3 ELDERS 1-1-2017 USD 49,00 5,70 9,50 15,15 0,70  
151 JAMAICA                
1 KINGSTON (PEGASUS EN WYNDHAM) 1-1-2017 USD 194,00 13,15 21,90 35,00 1,65  
3 ELDERS 1-1-2017 USD 270,00 4,45 7,40 11,85 0,55  
3 ELDERS 16-4-2017 USD 201,00 3,30 5,55 8,85 0,40  
10 JAPAN                
1 TOKYO 1-1-2017 JPY 19.276,0 1.361,0 2.268,0 3.628,00 170,00  
16 ELDERS 1-1-2017 JPY 9.840,00 1.177,0 1.961,0 3.138,00 147,00  
180 JEMEN                
8 ELDERS 1-1-2017 USD 51,00 5,40 9,00 14,45 0,70  
30 JORDANIE                
3 AMMAN 1-1-2017 JOD 104,00 12,45 20,75 33,20 1,55  
4 ELDERS 1-1-2017 JOD 25,00 3,65 6,10 9,75 0,45  
71 KAAPVERDISCHE EIL.                
1 PRAIA 1-1-2017 CVE 10.400,0 1.059,8 1.766,4 2.826,25 132,50  
4 ELDERS 1-1-2017 CVE 4.953,00 855,25 1.425,4 2.280,70 106,90  
157 KAMEROEN                
1 DOUALA 1-1-2017 USD 99,00 8,55 14,25 22,80 1,05  
2 ELDERS 1-1-2017 USD 52,00 6,25 10,45 16,70 0,80  
115 KAZACHSTAN                
2 ALMA ATA 1-1-2017 USD 144,00 15,85 26,40 42,25 2,00  
3 ELDERS 1-1-2017 USD 83,00 8,75 14,60 23,35 1,10  
11 KENIA                
1 NAIROBI 1-1-2017 KES 19.908,0 1.290,8 2.151,3 3.442,10 161,35  
2 MOMBASA 1-1-2017 KES 12.351,0 612,60 1.021,0 1.633,65 76,60  
3 ELDERS 1-1-2017 KES 10.614,0 175,10 291,80 466,90 21,90  
109 KOEWEIT                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 KWD 62,00 5,35 8,90 14,25 0,65  
49 KOREA (ZUID)                
1 SEOUL 1-1-2017 USD 216,00 24,75 41,30 66,05 3,10  
8 ELDERS 1-1-2017 USD 113,00 8,30 13,85 22,15 1,05  
220 KOSOVO                
1 PRISTINA 1-1-2017 USD 82,00 6,85 11,40 18,25 0,85  
2 ELDERS 1-1-2017 USD 54,00 5,25 8,75 14,00 0,65  
59 KROATIE                
1 ZAGREB 1-1-2017 HRK 679,00 54,25 90,40 144,65 6,80  
5 ELDERS 1-1-2017 HRK 543,00 38,30 63,85 102,20 4,80  
158 KYRGYZSTAN                
2 ELDERS 1-1-2017 KGS 1.856,00 196,90 328,20 525,10 24,60  
56 LETLAND                
1 RIGA 1-1-2017 EUR 101,00 7,45 12,45 19,90 0,95  
2 ELDERS 1-1-2017 EUR 84,00 8,25 13,75 22,00 1,05  
40 LIBANON                
1 BEIROET 1-1-2017 USD 185,00 9,60 16,00 25,60 1,20  
6 ELDERS 1-1-2017 USD 110,00 5,95 9,95 15,95 0,75  
198 LIBERIA                
1 MONROVIA 1-1-2017 USD 164,00 11,10 18,55 29,65 1,40  
2 ELDERS 1-1-2017 USD 51,00 3,95 6,55 10,50 0,50  
46 LIBIE                
2 ELDERS 1-1-2017 USD 108,00 7,60 12,70 20,30 0,95  
116 LITOUWEN                
1 VILNIUS 1-1-2017 EUR 107,00 7,85 13,10 20,95 1,00  
2 ELDERS 1-1-2017 EUR 71,00 5,05 8,40 13,45 0,65  
16 LUXEMBURG                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 EUR 159,00 12,20 20,30 32,45 1,50  
113 MACEDONIE                
2 SKOPJE 1-1-2017 MKD 5.227,00 435,30 725,55 1.160,85 54,40  
3 ELDERS 1-1-2017 MKD 1.876,00 162,75 271,20 433,95 20,35  
190 MADAGASCAR                
1 ANTANANARIVO 1-1-2017 USD 136,00 7,05 11,80 18,85 0,90  
2 ELDERS 1-1-2017 USD 28,00 3,35 5,55 8,90 0,40  
175 MALAWI                
9 ELDERS 1-1-2017 USD 79,00 4,50 7,50 12,00 0,55  
189 MALEDIVEN                
1 MALE 1-1-2017 USD 269,00 4,45 7,40 11,85 0,55  
2 ELDERS (ISLANDS) 1-1-2017 USD 33,00 3,20 5,35 8,60 0,40  
4 HAA ALIFU (J HOTEL & PARADISE) 1-1-2017 USD 566,00 9,35 15,55 24,90 1,15  
4 HAA ALIFU (J HOTEL & PARADISE) 1-5-2017 USD 447,00 8,05 13,40 21,45 1,00  
5 KAAFU (BANDOS) 1-1-2017 USD 403,00 14,05 23,40 37,45 1,75  
5 KAAFU (BANDOS) 1-5-2017 USD 308,00 12,60 20,95 33,55 1,55  
28 MALEISIE OOST                
1 KUALA LUMPUR 1-1-2017 MYR 429,00 34,30 57,20 91,50 4,30  
4 ELDERS 1-1-2017 MYR 302,00 17,20 28,65 45,85 2,15  
149 MALI                
1 BAMAKO 1-1-2017 USD 111,00 13,80 23,00 36,80 1,75  
3 ELDERS 1-1-2017 USD 51,00 7,80 13,00 20,85 1,00  
32 MALTA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 EUR 167,00 12,30 20,55 32,85 1,55  
89 MAROKKO                
1 CASABLANCA 1-1-2017 MAD 1.265,00 85,60 142,65 228,20 10,70  
4 RABAT 1-1-2017 MAD 1.224,00 90,10 150,15 240,25 11,25  
8 ELDERS 1-1-2017 MAD 798,00 66,45 110,75 177,25 8,30  
124 MARTINIQUE                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 EUR 70,00 9,05 15,10 24,15 1,15  
193 MAURITANIE                
1 NOUAKCHOTT 1-7-2016 USD 93,00 7,15 11,90 19,05 0,90  
2 NOUAKCHOTT HOTEL MONOTEL/HALIM 1-7-2016 USD 118,00 9,40 15,70 25,10 1,20  
3 NOUADHIBOU 1-7-2016 USD 48,00 6,20 10,35 16,55 0,80  
4 ELDERS 1-1-2017 USD 35,00 3,60 6,00 9,60 0,45  
169 MAURITIUS                
2 ELDERS 1-1-2017 USD 116,00 1,90 3,20 5,10 0,25  
164 MEXICO                
4 MEXICO STAD 1-1-2017 MXN 4.043,00 240,00 401,00 641,00 30,00  
5 ELDERS 1-1-2017 MXN 1.435,00 146,00 244,00 390,00 18,00  
117 MOLDAVIE                
3 KISHINEV 1-1-2017 USD 87,00 6,65 11,10 17,75 0,85  
4 ELDERS 1-1-2017 USD 65,00 5,85 9,75 15,65 0,75  
70 MONACO                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 EUR 200,00 10,90 18,15 29,05 1,35  
199 MONGOLIE                
3 ELDERS 1-1-2017 USD 30,00 4,70 7,80 12,50 0,60  
204 MONTENEGRO                
1 PODGORICA 1-1-2017 EUR 84,00 5,20 8,70 13,90 0,65  
2 ELDERS 1-1-2017 EUR 50,00 2,75 4,55 7,30 0,35  
102 MOZAMBIQUE                
1 MAPUTO 1-1-2017 USD 146,00 10,30 17,15 27,45 1,30  
2 ELDERS 1-1-2017 USD 53,00 6,85 11,45 18,30 0,85  
216 MYANMAR                
1 ELDERS 1-1-2017 USD 44,00 3,80 6,30 10,10 0,45  
2 NAYPYITAW 1-1-2017 USD 59,00 4,15 6,90 11,00 0,50  
165 NAMIBIE                
4 ELDERS 1-1-2017 USD 32,00 2,65 4,45 7,10 0,35  
183 NEPAL                
1 KATHMANDU 1-1-2017 USD 112,00 6,35 10,55 16,90 0,80  
3 ELDERS 1-1-2017 USD 28,00 2,35 3,90 6,20 0,30  
211 NICARAGUA                
1 ELDERS 1-1-2017 USD 78,00 5,30 8,80 14,10 0,65  
2 MANAGUA 1-1-2017 USD 113,00 8,70 14,50 23,20 1,10  
79 NIEUW ZEELAND                
2 AUCKLAND,CHRISTCH., WELLINGTON 1-1-2017 NZD 274,00 21,05 35,10 56,15 2,65  
3 ELDERS 1-1-2017 NZD 185,00 19,60 32,65 52,20 2,45  
130 NIGER                
5 ELDERS 1-1-2017 USD 65,00 9,45 15,75 25,15 1,20  
140 NIGERIA                
2 LAGOS(EKO,FED.PALACE) 1-1-2017 NGN 70.445,0 2.876,4 4.794,1 7.670,60 359,55  
3 LAGOS 1-1-2017 NGN 18.178,0 1.283,0 2.138,4 3.421,50 160,40  
6 ELDERS 1-1-2017 NGN 10.904,0 871,70 1.452,8 2.324,60 108,95  
25 NOORWEGEN                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 NOK 1.118,00 144,85 241,45 386,30 18,10  
103 OEGANDA                
7 ELDERS 1-1-2017 USD 43,00 2,95 4,90 7,85 0,35  
8 ENTEBBE 1-1-2017 USD 147,00 6,65 11,05 17,65 0,85  
104 OEKRAINE                
3 KIEV 1-1-2017 USD 126,00 9,65 16,05 25,70 1,20  
4 ELDERS 1-1-2017 USD 29,00 4,30 7,15 11,40 0,55  
105 OEZBEKISTAN                
4 ELDERS 1-1-2017 USD 42,00 3,80 6,30 10,05 0,45  
55 OMAN                
2 MUSCAT 1-1-2017 OMR 75,00 5,10 8,45 13,55 0,65  
4 ELDERS 1-1-2017 OMR 75,00 4,65 7,75 12,40 0,60  
6 OOSTENRIJK                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 EUR 110,00 16,10 26,85 42,95 2,00  
18 PAKISTAN                
9 ISLAMABAD,RAWALPINDI 1-1-2017 PKR 11.529,0 747,50 1.245,8 1.993,40 93,45  
14 ELDERS 1-1-2017 PKR 6.017,00 390,10 650,15 1.040,25 48,75  
121 PANAMA                
2 PANAMA STAD 1-1-2017 PAB 137,00 11,85 19,75 31,60 1,50  
4 ELDERS 1-1-2017 PAB 125,00 7,40 12,35 19,80 0,95  
174 PERU                
1 LIMA 1-1-2017 PEN 527,00 31,30 52,15 83,45 3,90  
2 ELDERS 1-1-2017 PEN 251,00 19,25 32,05 51,30 2,40  
42 POLEN                
2 ELDERS 1-1-2017 PLN 445,00 31,45 52,40 83,80 3,95  
3 WARSCHAU 1-1-2017 PLN 671,00 47,35 78,95 126,30 5,90  
26 PORTUGAL                
1 ELDERS 1-1-2017 EUR 46,00 9,40 15,65 25,05 1,20  
2 LISSABON 1-1-2017 EUR 103,00 12,80 21,35 34,15 1,60  
120 PUERTO RICO                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 USD 286,00 14,85 24,80 39,65 1,85  
1 ALLE GEBIEDEN 1-5-2017 USD 179,00 13,75 22,95 36,70 1,70  
110 QATAR                
1 DOHA 1-1-2017 USD 268,00 17,40 29,00 46,40 2,20  
39 ROEMENIE                
1 BOEKAREST 1-1-2017 RON 558,00 37,75 62,95 100,70 4,70  
4 ELDERS 1-1-2017 RON 249,00 20,75 34,60 55,30 2,60  
78 RUSLAND                
1 MOSKOU 1-1-2017 RUB 11.592,0 574,95 958,25 1.533,25 71,85  
2 SINT PETERSBURG 1-1-2017 RUB 9.039,00 448,35 747,20 1.195,55 56,05  
4 ELDERS 1-1-2017 RUB 4.448,00 288,40 480,65 769,05 36,05  
106 RWANDA                
1 KIGALI 1-1-2017 USD 151,00 7,85 13,05 20,90 1,00  
5 ELDERS 1-1-2017 USD 55,00 3,75 6,20 9,95 0,45  
215 SAINT BARTEHLEMY                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 USD 640,00 17,65 29,45 47,10 2,20  
205 SAO TOME / PRINCIPE                
2 SAO TOME 1-1-2017 USD 68,00 7,25 12,10 19,35 0,90  
3 SAO TOME (OMALI, PESTANA) 1-1-2017 USD 137,00 10,95 18,25 29,20 1,35  
4 PRINCIPE 1-1-2017 USD 63,00 5,50 9,15 14,65 0,70  
45 SAOEDI-ARABIE                
14 ELDERS 1-1-2017 SAR 521,00 45,20 75,30 120,45 5,65  
131 SENEGAL                
1 DAKAR 1-1-2017 USD 122,00 12,95 21,55 34,50 1,60  
4 ELDERS 1-1-2017 USD 73,00 5,15 8,60 13,80 0,65  
101 SERVIE                
3 ELDERS 1-1-2017 USD 54,00 5,25 8,75 14,00 0,65  
4 BELGRADO 1-1-2017 USD 108,00 7,95 13,25 21,20 1,00  
168 SEYCHELLEN                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 SCR 3.019,00 156,85 261,45 418,30 19,60  
132 SIERRA LEONE                
2 ELDERS 1-1-2017 USD 52,00 4,45 7,45 11,90 0,55  
80 SINGAPORE                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 SGD 335,00 22,65 37,75 60,40 2,85  
210 SINT MAARTEN                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 ANG 284,00 20,95 34,90 55,80 2,60  
1 ALLE GEBIEDEN 15-4-2017 ANG 243,00 20,20 33,70 53,95 2,55  
123 SLOVENIE                
3 ELDERS 1-1-2017 EUR 117,00 7,95 13,20 21,15 1,00  
5 LJUBLJANA 1-1-2017 EUR 137,00 11,00 18,30 29,30 1,35  
7 BLED 1-1-2017 EUR 137,00 11,00 18,30 29,30 1,35  
62 SLOWAKIJE                
1 BRATISLAVA 1-1-2017 EUR 111,00 8,90 14,85 23,75 1,10  
3 ELDERS 1-1-2017 EUR 79,00 6,05 10,10 16,15 0,75  
111 SOMALIE                
2 ELDERS 1-1-2017 USD 41,00 3,60 6,00 9,60 0,45  
4 SPANJE                
1 MADRID 1-1-2017 EUR 139,00 11,60 19,30 30,90 1,45  
2 BARCELONA 1-1-2017 EUR 136,00 10,45 17,45 27,90 1,30  
3 VALENCIA 1-1-2017 EUR 103,00 8,95 14,90 23,85 1,10  
4 ELDERS 1-1-2017 EUR 102,00 8,85 14,75 23,60 1,10  
51 SRI LANKA                
2 ELDERS 1-1-2017 LKR 9.664,00 600,15 1.000,2 1.600,35 75,00  
213 ST. KITTS AND NEVIS                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 USD 274,00 20,15 33,55 53,70 2,50  
1 ALLE GEBIEDEN 15-4-2017 USD 192,00 18,85 31,40 50,25 2,35  
192 ST. LUCIA                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 USD 163,00 18,00 30,00 48,00 2,25  
1 ALLE GEBIEDEN 15-4-2017 USD 138,00 17,90 29,80 47,70 2,25  
222 ST.VINCENT-GRENADINE                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 USD 150,00 14,10 23,55 37,65 1,75  
1 ALLE GEBIEDEN 15-4-2017 USD 140,00 13,15 21,90 35,05 1,65  
200 SUDAN                
1 KHARTOUM 1-1-2017 USD 105,00 12,55 20,95 33,55 1,55  
2 ELDERS 1-1-2017 USD 48,00 3,25 5,40 8,60 0,40  
31 SURINAME                
1 ELDERS 1-1-2017 SRD 644,00 24,95 41,60 66,60 3,10  
2 PARAMARIBO 1-1-2017 SRD 958,00 52,10 86,85 138,95 6,50  
43 SYRIE                
1 DAMASCUS 1-1-2017 SYP 66.660,0 3.791,1 6.318,5 10.109, 473,90  
2 ELDERS 1-1-2017 SYP 26.106,0 2.174,2 3.623,7 5.797,90 271,80  
77 TAIWAN                
1 TAIPEH 1-1-2017 USD 58,00 4,25 7,05 11,30 0,55  
2 ELDERS 1-1-2017 USD 58,00 4,25 7,05 11,30 0,55  
181 TAJIKISTAN                
1 DUSHANBE 1-1-2017 USD 124,00 7,35 12,25 19,60 0,90  
2 ELDERS 1-1-2017 USD 27,00 2,65 4,40 7,05 0,35  
44 TANZANIA                
5 DAR ES SALAAM 1-1-2017 USD 138,00 9,35 15,60 24,95 1,15  
6 ELDERS 1-1-2017 USD 56,00 4,30 7,15 11,45 0,55  
94 THAILAND                
1 BANGKOK 1-1-2017 THB 4.549,00 349,00 581,65 930,65 43,60  
5 ELDERS 1-1-2017 THB 1.315,00 118,75 197,90 316,65 14,85  
167 TOBAGO AND TRINIDAD                
1 TOBAGO 1-1-2017 USD 225,00 15,25 25,40 40,60 1,90  
1 TOBAGO 15-4-2017 USD 202,00 14,90 24,80 39,70 1,85  
2 TRINIDAD 1-1-2017 USD 184,00 17,30 28,85 46,20 2,15  
143 TOGO                
3 ELDERS 1-1-2017 USD 49,00 3,60 5,95 9,55 0,45  
58 TSJECHIE                
1 PRAAG 1-1-2017 CZK 3.993,00 227,10 378,50 605,60 28,40  
3 BRNO 1-1-2017 CZK 4.298,00 158,15 263,60 421,75 19,75  
8 ELDERS 1-1-2017 CZK 1.112,00 66,05 110,10 176,20 8,25  
10 CESKY KRUMLOV 1-1-2017 CZK 3.480,00 278,20 463,70 741,90 34,80  
12 PLZEN 1-1-2017 CZK 2.369,00 134,75 224,60 359,35 16,85  
163 TUNESIE                
1 TUNIS 1-1-2017 TND 206,00 15,15 25,25 40,40 1,90  
2 ELDERS 1-1-2017 TND 154,00 12,30 20,50 32,75 1,55  
27 TURKIJE                
1 ISTANBUL 1-1-2017 TRY 427,00 30,15 50,25 80,35 3,75  
2 ANTALYA 1-1-2017 TRY 308,00 25,65 42,70 68,35 3,20  
3 ANKARA 1-1-2017 TRY 291,00 24,20 40,35 64,55 3,05  
5 ELDERS 1-1-2017 TRY 170,00 17,35 28,90 46,20 2,15  
6 IZMIR 1-1-2017 TRY 382,00 31,80 53,00 84,80 4,00  
146 TURKMENISTAN                
3 ELDERS 1-1-2017 USD 64,00 3,65 6,05 9,70 0,45  
179 URUGUAY                
3 ELDERS 1-1-2017 USD 88,00 8,30 13,80 22,05 1,05  
82 VENEZUELA                
1 CARACAS 1-1-2017 USD 104,00 4,65 7,80 12,45 0,60  
5 ELDERS 1-1-2017 USD 28,00 2,15 3,55 5,65 0,25  
84 VER.ARAB.EMIR.                
1 DUBAI 1-1-2017 AED 857,00 55,55 92,60 148,15 6,95  
2 ABU DHABI 1-1-2017 AED 884,00 52,55 87,60 140,15 6,55  
4 ELDERS 1-1-2017 AED 696,00 53,40 89,00 142,45 6,70  
1 VERENIGD KONINKRIJK                
1 LONDEN 1-1-2017 GBP 183,00 10,85 18,10 28,95 1,35  
2 ELDERS 1-1-2017 GBP 155,00 10,50 17,50 27,95 1,30  
19 VERENIGDE STATEN                
1 NEW YORK 1-1-2017 USD 254,00 14,45 24,10 38,55 1,80  
2 CHICAGO 1-1-2017 USD 269,00 11,00 18,35 29,35 1,35  
4 BOSTON 1-1-2017 USD 276,00 12,45 20,75 33,20 1,55  
5 SAN FRANCISCO 1-1-2017 USD 271,00 12,20 20,35 32,55 1,50  
6 LOS ANGELES 1-1-2017 USD 261,00 11,20 18,65 29,85 1,40  
7 HONOLULU 1-1-2017 USD 276,00 10,70 17,85 28,55 1,35  
8 PHILADELPHIA 1-1-2017 USD 237,00 11,25 18,70 29,95 1,40  
9 MIAMI 1-1-2017 USD 250,00 10,20 17,05 27,25 1,30  
10 MAAGDENEILANDEN 1-1-2017 USD 328,00 16,25 27,10 43,35 2,05  
10 MAAGDENEILANDEN 1-5-2017 USD 244,00 15,15 25,25 40,40 1,90  
11 ELDERS 1-1-2017 USD 192,00 9,50 15,85 25,35 1,20  
17 WASHINGTON DC, NORFOLK 1-1-2017 USD 221,00 15,65 26,05 41,70 1,95  
202 VIETNAM                
1 HANOI 1-1-2017 USD 99,00 7,60 12,65 20,30 0,95  
3 ELDERS 1-1-2017 USD 37,00 3,50 5,85 9,35 0,45  
114 WIT RUSLAND                
1 MINSK 1-1-2017 USD 113,00 10,20 16,95 27,15 1,25  
2 ELDERS 1-1-2017 USD 38,00 4,55 7,55 12,10 0,55  
173 ZAMBIA                
3 ELDERS 1-1-2017 USD 54,00 3,45 5,80 9,25 0,45  
166 ZIMBABWE                
2 HARARE 1-1-2017 USD 124,00 9,55 15,90 25,45 1,20  
4 ELDERS 1-1-2017 USD 75,00 5,75 9,60 15,35 0,70  
214 ZUID SUDAN                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 USD 52,00 4,30 7,20 11,50 0,55  
86 ZUID-AFRIKA                
1 KAAPSTAD 1-1-2017 ZAR 1.610,00 76,20 126,95 203,15 9,50  
2 JOHANNESBURG 1-1-2017 ZAR 1.958,00 84,10 140,15 224,20 10,50  
3 PRETORIA 1-1-2017 ZAR 1.566,00 77,70 129,50 207,15 9,70  
7 ELDERS 1-1-2017 ZAR 885,00 62,45 104,05 166,50 7,80  
7 ZWEDEN                
1 STOCKHOLM EN MALMO 1-1-2017 SEK 2.088,00 153,70 256,15 409,80 19,20  
2 ELDERS 1-1-2017 SEK 1.394,00 120,95 201,60 322,55 15,10  
8 ZWITSERLAND                
1 ALLE GEBIEDEN 1-1-2017 CHF 222,00 16,35 27,25 43,55 2,05  
relaties0

Bijlage D bij de Regeling dienstreizen defensie

Canada Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto
China Peking
Finland Helsinki
Groenland Nuuk
IJsland Reykjavik
Korea Seoul
Noord- en Zuidpool  
Noorwegen Oslo
Oekraïne Kiev
Polen Warschau
Russische Federatie Moskou, St. Petersburg
Verenigd Koninkrijk Falkland Eilanden
Verenigde Staten Chicago
Zweden Stockholm
Angola Luanda
Bahama’s Nassau
Bangladesh Chittagong, Dhaka
Barbados Bridgetown
Belize Belmopan
Benin Cotonou
Bolivia Santa Cruz
Brazilië Rio de Janeiro, Sao Paulo
Burkina Faso Ouagadougou
Burundi Bujumbura
Cambodja Phnom Penh
Colombia Barranquilla
Costa Rica San Jose
Cuba Havanna
Djibouti Djibouti
Dominicaanse Republiek Santo Domingo
El Salvador San Salvador
Ecuador Guayaquil
Filipijnen Manilla
Frans Guyana Cayenne
Gabon Libreville
Ghana Accra
Guatemala de stad Guatemala
Guyana Georgetown
Haïti Port au Prince
Honduras Tegucigalpa
Hongkong Hongkong
India Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum
Indonesië Jakarta
Irak Bagdad
Ivoorkust Abidjan
Jamaica Kingston
Kameroen Douala, Yaoundé
Kenia Mombasa, Nairobi
Koeweit Koeweit
Laos Vientiane
Liberia Monrovia
Madagaskar Antananarivo
Maleisië Borneo, Kuala Lumpur, Malakka
Mali Bamako
Martinique Fort-de-France
Mexico Acapulco
Mozambique Maputo
Myanmar (Birma) Rangoon
Nederlandse Antillen Willemstad
Nicaragua Managua
Nigeria Lagos
Oeganda Kampala
Oman Muscat
Pakistan Karachi
Panama Panama
Paraguay Asunción
Puerto Rico San Juan
Saoedi Arabië Jeddah, Riyad
Senegal Dakar
Sierra Leone Freetown
Singapore Singapore
Somalië Mogadishu
Sri Lanka Colombo
Sudan Khartoem
Suriname Paramaribo
Tanzania Dar es Salaam
Thailand Bangkok
Trinidad Piarco, Port of Spain
Venezuela Caracas
Verenigde Arabische Emiraten Abu Dhabi, Dubai
Verenigde Staten Hawaii, Miami
Vietnam Ho Chi Minhstad
Zaïre Kinshasa
Zambia Lusaka
Egypte Cairo
Libanon Beiroet
Libië Tripoli
Tunesië Tunis
Uruguay Montevideo
Zuid Afrika Kaapstad

Voetnoten:

 • 1.Voor degene die is geplaatst in een buiten Europa gelegen land en die een dienstreis per vliegtuig maakt, geldt voor reizen binnen het land van plaatsing de indeling in reisklassen, zoals die geldt voor reizen per vliegtuig binnen Europa.relaties0
relaties0

Inhoudsopgave

Alles dichtklappenAlles openklappen
Naar boven