Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO)
Publicatiedatum:23-11-2018Geldigheid:23-11-2018 t/m 31-12-2018Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20181123 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO)
De Staatssecretaris van Defensie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. operatie:
  • 1°.een door de Minister als vredesoperatie aangemerkte daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland voor vredesafdwingende of vredeshandhavende taken in internationaal of bondgenootschappelijk verband of een andere door de Minister aangemerkte vorm van daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland;relaties0
  • 2°.een door de Minister als humanitaire operatie aangemerkte daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland voor hulpverlenende taken;relaties0
  relaties0
 • b. orgaan: relaties0
 • een orgaan van de Verenigde Naties, een bondgenootschappelijk orgaan, bondgenootschappelijke strijdkrachten of een andere internationaalrechtelijke organisatie;
 • c. inzet: relaties0
 • het verblijf buiten de standplaats ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden in het kader van een operatie, niet zijnde een detachering of een verplaatsing als bedoeld in het Verplaatsingskostenbesluit militairen, of een dienstreis als bedoeld in het Besluit dienstreizen defensie;
 • d. operatiegebied: relaties0
 • het door de Commandant der Strijdkrachten aangegeven gebied waarbinnen de operatie wordt uitgevoerd;
 • e. recuperatie: relaties0
 • een periode, niet zijnde verlof, waarin aan de militair geen feitelijke werkzaamheden worden opgedragen, opdat door afwisseling van inzet en rust de gewenste operationele inzetbaarheid wordt gehandhaafd.
relaties0relaties0

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 1.Deze regeling is van toepassing op de militair die is ingezet in het kader van een operatie. Een overzicht van de operaties als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, onder 1°, is opgenomen in tabel 3. Een overzicht van de operaties als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, onder 2°, is opgenomen in tabel 4.relaties0
 • 2.Op de militair is niet van toepassing hoofdstuk 7 van het Algemeen militair ambtenarenreglement, met uitzondering van artikel 54e, tweede lid, voor zover de verkorting van de arbeidsduur wordt toegekend in de vorm van spaaruren. De werk- en rusttijden van de militair worden bepaald aan de hand van hetgeen in het belang van de dienst tijdens de operatie noodzakelijk is.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 3 Aanvang, einde en duur van de aanspraak

 • 1.De aanspraak van de militair op voorzieningen ingevolge deze regeling vangt aan:
  • a.indien de militair vertrekt vanuit Nederland naar het operatiegebied: op de dag van vertrek van een grensstation of -overgang, uit de laatste haven of van het laatste vliegveld in Nederland dan wel;relaties0
  • b.indien de militair vertrekt vanuit het land van plaatsing buiten Nederland naar het operatiegebied: op de dag van vertrek van een grensstation of -overgang, uit de laatste haven of van het laatste vliegveld aldaar dan wel;relaties0
  • c.indien de militair vertrekt aan boord van een oorlogsschip buiten Nederland naar het operatiegebied: op de door de minister bepaalde vertrekdag van het schip naar het operatiegebied;relaties0

  en eindigt:
  • d.indien de militair terugkeert in Nederland vanuit het operatiegebied: op de dag van aankomst bij een grensstation of -overgang, in de eerste haven of op het eerste vliegveld in Nederland;relaties0
  • e.indien de militair terugkeert in het land van plaatsing buiten Nederland vanuit het operatiegebied: op de dag van aankomst bij een grensstation of -overgang, in de eerste haven of op het eerste vliegveld aldaar;relaties0
  • f.indien de militair aan boord van een oorlogsschip vertrekt uit het operatiegebied en niet eerst terugkeert in Nederland of het land van plaatsing: op de door de minister bepaalde dag waarop het schip aanvangt met zijn nieuwe opdracht,relaties0

  waarbij de dag van vertrek en de dag van terugkeer tezamen als één dag worden gerekend.relaties0
 • 2.Indien het noodzakelijk is dat een militair tijdelijk wordt ingezet buiten het operatiegebied, kan de Commandant der Strijdkrachten bepalen dat de aanspraak op de voorzieningen gedurende de tijdelijke inzet blijft bestaan.relaties0
 • 3.Gedurende de periode van recuperatie blijft de aanspraak op de voorzieningen bestaan.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 4 Samenloop

Indien de militair uit anderen hoofde aanspraak heeft op overeenkomstige voorzieningen als genoemd in artikel 5, artikel 6 en artikel 8 wordt de waarde van die aanspraak in mindering gebracht op de aanspraak ingevolge deze regeling.

relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 2 Financiële voorzieningen

Artikel 5 Huisvesting, voeding en onkosten

 • 1.De militair heeft aanspraak op:
  • a.huisvesting en voeding vanwege en voor rekening van het Rijk;relaties0
  • b.een tegemoetkoming in de onkosten volgens tabel 1.relaties0
  relaties0
 • 2.Indien – in bijzondere gevallen – om redenen van dienst geen gebruik kan worden gemaakt van rijkswege verstrekte huisvesting of voeding en hierin ook niet op andere wijze wordt voorzien, kunnen de noodzakelijk te maken kosten voor huisvesting en voeding voor het gehele operatiegebied worden vergoed tot maximaal de vergoedingen op basis van de Regeling dienstreizen defensie, bijlage C, Nederland.relaties0
 • 3.Onder onkosten wordt verstaan de tijdens de inzet bij operaties door de militair gedane uitgaven wegens bewassing, (tele)communicatie, ontspanning, recuperatie en overige incidentele kosten.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 6

De militair heeft aanspraak op een vergoeding voor de bij operatie ondervonden extra werkdruk die een gevolg is van de inzet. De vergoeding is vastgesteld in de vorm van een afkoopsom, en bedraagt € 88,99 per dag.

relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 3 Overige voorzieningen

Artikel 7 Recuperatie

 • 1.De Commandant der Strijdkrachten kan, indien operationele omstandigheden dat noodzakelijk en mogelijk maken, recuperatie verlenen.relaties0
 • 2.Recuperatie wordt slechts verleend aan personeel dat is ingezet onder operationele omstandigheden, teneinde dat personeel een rustperiode te gunnen alvorens de inzet wordt voortgezet.relaties0
 • 3.Recuperatie wordt geleid doorgebracht in of in de directe nabijheid van het operatiegebied. De Commandant der Strijdkrachten geeft aanwijzingen met betrekking tot de wijze van het doorbrengen daarvan. In dat geval worden vanwege Defensie de faciliteiten vervoer, huisvesting en voeding ter beschikking gesteld.relaties0
 • 4.Op verzoek van de militair kan de Commandant der Strijdkrachten, indien de uitzendduur tenminste vier maanden bedraagt, toestaan dat de militair de recuperatie voor eigen rekening en risico elders doorbrengt. In dat geval bestaat daarvoor geen aanspraak op vergoeding van verblijfskosten. Voor de vaststelling van de duur van de recuperatie wordt per maand inzet 2,5 dag recuperatie opgebouwd.relaties0
 • 5.Indien na beëindiging van de deelname aan de operatie blijkt dat sprake is geweest van onafgebroken inzet, zonder dat de militair de gelegenheid is geboden tussentijds te recupereren, verleent de commandant, onverminderd artikel 10, na definitieve terugkeer van de militair uit het operatiegebied, extra vrije tijd voor de duur van één werkdag per maand inzet.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 8 Recuperatiereis

 • 1.Wordt de recuperatie als bedoeld in artikel 7, vierde lid, in Nederland doorgebracht, of in een ander land indien de militair daar is geplaatst en woonachtig is, wordt de betreffende retourreis éénmaal gedurende een uitzendingsperiode van zes maanden voor rekening van Defensie gemaakt. Indien de uitzendperiode langer duurt dan 12 maanden kan de betreffende retourreis één maal per vier maanden voor rekening van defensie worden gemaakt.relaties0
 • 2.Voor het maken van de recuperatiereis dient gebruik te worden gemaakt van het door de Koninklijke Luchtmacht ingezette luchttransport. Indien een dergelijk transport ontbreekt dan wel niet beschikbaar is, kan bij uitzondering gebruik worden gemaakt van een commerciële retourvlucht voor rekening van Defensie.relaties0
 • 3.Het alsdan verstrekte vervoerbewijs is strikt persoonlijk en kan niet worden vervreemd of verhandeld. Indien het vervoerbewijs niet wordt gebruikt, dient dit onverwijld te worden ingeleverd bij de verstrekkende Defensie-instantie. Het is niet toegestaan om het vervoersbewijs in te wisselen tegen geld of andere waarden.relaties0
 • 4.Indien om welke reden dan ook geen gebruik is gemaakt van luchttransport van de Koninklijke Luchtmacht of van het vervoerbewijs van een commercieel vervoerbedrijf, wordt geen vervangend vervoerbewijs of een tegemoetkoming dan wel een vergoeding in geld toegekend.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 9 Verlof

 • 1.Aan de militair wordt gedurende de inzet geen verlof op grond van hoofdstuk 8 van het Algemeen militair ambtenarenreglement verleend, tenzij de Commandant der Strijdkrachten die verlofverlening noodzakelijk acht.relaties0
 • 2.Vrijstelling van werkzaamheden in het kader van werk- en rusttijden, alsmede verlof verleend door of vanwege het orgaan, is geen verlof als bedoeld in hoofdstuk 8 van het Algemeen militair ambtenarenreglement. Voor zover vorenbedoelde vrije tijd of verlof niet reeds is genoten, vervallen deze bij definitief vertrek uit het operatiegebied.relaties0
 • 3.Tijdens verlof, bedoeld in het eerste lid, bestaat geen aanspraak op de voorzieningen bedoeld in paragraaf 2.relaties0
 • 4.In afwijking van het gestelde in het derde lid bestaat aanspraak op de voorzieningen bedoeld in paragraaf 2 gedurende de periode dat een militair in verband met bijzonder verlof buiten het missiegebied verblijft in verband met:
  • a.ernstige ziekte van de echtgenote of echtgenoot van de militair, de persoon met wie de militair ongehuwd samenwoont of een van zijn bloed- of aanverwanten in de eerste graad;relaties0
  • b.de bevalling van zijn echtgenote of de persoon met wie de militair ongehuwd samenwoont;relaties0
  • c.het overlijden en lijkbezorging van de echtgenote of echtgenoot van de militair, de persoon met wie de militair ongehuwd samenwoont of een van zijn bloed- en aanverwanten in de eerste graad.relaties0

  zulks met een maximum van 14 dagen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 10 Vrijstelling van normale werkzaamheden en diensten

 • 1.De militair wordt aansluitend op de definitieve terugkeer uit het operatiegebied door de Commandant der Strijdkrachten vrijgesteld van zijn normale werkzaamheden en diensten.relaties0
 • 2.De vrijstelling bedraagt tien werkdagen na een inzet met een duur van tenminste zes achtereenvolgende maanden, dan wel een evenredig deel daarvan bij een inzet met een kortere duur.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 10a Uitzendgratificatie

 • 1.De defensieambtenaar die gedurende ten minste 365 dagen heeft deelgenomen aan vredesoperaties dan wel humanitaire operaties als bedoeld in tabel 3 en 4 bij deze regeling, heeft aanspraak op een eenmalige gratificatie van € 1.000.relaties0
 • 2.Voor de berekening van de periode bedoeld in het eerste lid worden slechts periodes van ten minste 30 dagen in beschouwing genomen.relaties0
 • 3.In afwijking van het eerste lid worden voor de berekening van de periode bedoeld in het eerste lid ook deelnames aan vredes- of humanitaire missies in beschouwing genomen die voorafgaand aan de totstandkoming van deze regeling hebben plaatsgevonden.relaties0
 • 4.De loonheffing en inhoudingen, bedoeld in paragraaf 5 van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP, die zijn verschuldigd over de in het eerste lid bedoelde gratificatie, komen voor rekening van Defensie.relaties0
relaties0relaties0
relaties0

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 15 Mogelijkheid tot afwijken

De Minister is bevoegd te beslissen in die gevallen waarin deze regeling naar zijn oordeel niet of niet in redelijkheid voorziet.

relaties0relaties0

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 15 juli 1996.

relaties0relaties0

Artikel 18 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO)’.

relaties0relaties0
relaties0

Bijlage

Tabel 1: Tegemoetkoming onkosten per 1 januari 2018 (ad artikel 5, VVHO)
a. Military Observers en overige militairen die aanspraak hebben op een volledige dagvergoeding, inclusief huisvesting, voeding en overige onkosten van derden nihil
b. Overige militairen € 30,59

Tabel 2:

Vervallen

Tabel 3: Overzicht vredesoperaties en andere door de Minister aangemerkte vormen van daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland (ad artikel 1, onderdeel a, onder 1°, VVHO), per 1 oktober 2018
001 United Nations Truce Supervision Organization UNTSO 15-07-1996*  
002 European Union Force in en rond voormalig Joegoslavië EUFOR 02-12-2004  
003 Kosovo Force KFOR 2 11-06-1999  
005 International Security Assistance Force in Afghanistan ISAF 21-12-2001 01-01-2011
006 Nationale bijdrage aan ISAF incl. Airbase Minhad, VAE   01-08-2010  
007 Redeployment Taskforce (RDTF) ISAF, inclusief Fujaira VAE RDTF ISAF 01-04-2010  
008 European Union Police Mission EUPM 21-05-2002 01-01-2012
009 NAVO Trainingsmissie in Irak NTM-I 20-02-2005 01-01-2012
010 European Union Border Assistance Mission Rafah in Israël EU BAM 25-01-2006  
011 United Nations Mission in Sudan in Soedan UNMIS 04-03-2006 01-09-2011
012 European Union Security Sector Reform Mission in Democratic Republic Congo in de Democratische Republiek Congo EUSEC DRC 15-05-2006 01-04-2012
013 Security Sector Reform Mission in Burundi SSR Burundi 01-01-2007  
015 European Union Police Mission in Afghanistan EUPOL 15-06-2007  
016 Light Support Package t.b.v. opbouw United Nations Assistance Mission in Darfur UNAMID 13-08-2007  
017 European Union Rule of Law Mission in Kosovo EULEX Kosovo 01-01-2008  
018 NATO Support to African Union te Ethiopië (voorheen: African Union Mission in Soedan (Ethiopië)) NS2AU 01-09-2009  
019 United States Security Coordinator in Ramallah (West Bank) USSC 01-12-2009  
020 Maritieme NAVO-operatie Ocean Shield OC 09-11-2009  
021 United Nations Office on Drugs and Crime Nairobi, Kenia UNODC 03-05-2010  
022 Africa Contingency Operations Training and Assistance ACOTA 10-01-2011  
023 Inzet Ivoorkust   17-12-2010 31-01-2011
024 Inzet Libië   22-02-2011 23-03-2011
025 AWACS detachement op FOB Konya in Turkije in het kader van de nationale bijdrage aan ISAF   10-01-2011  
026 Unified Protector OUP 23-03-2011 15-12-2011
027 United Nations Assistance Mission in Afghanistan UNAMA 01-09-2011  
028 United Nations Mission In South Sudan in Soedan UNMISS 21-08-2011  
029 United Nations Mission In Syria te Syrië UNSMIS 16-05-2012  
030 Multinational Force and Observers te Egypte MFO 01-01-2013  
032 European Union Training Mission ten behoeve van Somalie EUTM 15-03-2013  
033 European Union Aviation Security Mission in South Sudan EUAVSEC South Sudan 01-06-2013  
034 European Union Training Mission ten behoeve van Mali EUTM Mali 01-07-2013  
035 United Nations Disengagement Observer Force UNDOF 22-07-2013  
036 United Nations Multidimensional Intregrated Stabilization Mission in Mali MINUSMA 01-09-2013  
037 Regional Anti-Piracy Prosecution & Intelligence Coordination Centre RAPPIC 01-09-2013  
039 United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali Nationaal MINUSMA NATIONAAL 01-11-2013  
040 European Union Regional Maritime Capacity Building ten behoeve van de Hoorn van Afrika en de het westelijk deel van de Indische oceaan EUCAP NESTOR 15-03-2014  
041 European Union Force Central African Republic Forward Headquarters EUFOR CAR FHQ 15-03-2014  
047 EU Military Assistance Mission in de Central African Republic EUMAM CAR 06-04-2015  
049 European Union Capacity Building Mission in Mali EUCAP SAHEL MALI 29-06-2015  
050 AWACS detachement op FOB Konya in Turkije in het kader van de nationale bijdrage aan Operation Inherent Resolve (OIR)   12-10-2016  
051 European Union Integrated Border Assistance Mission in Libië EUBAM Libië 20-08-2016  
054 United Nations Interim Force in Libanon UNIFIL 01-05-2017  
055 United Nations Mine Action Service Iraq UNMAS IRQ 01-09-2017  
056 Operation Sea Guardian OSG 01-04-2018  
004 Operatie Enduring Freedom in gebied van verantwoordelijkheid van USCENTCOM OEF 05-11-2001  
014 Operatie Active Endeavour (OAE) in het Middellandse Zeegebied OAE 22-04-2007 14-10-2010
001 Vessel Protection Detachments VPD 22-03-2011  
031 Anatolian Protector te Turkije   15-12-2012  
038 Maritieme EVDB-operatie Atalanta Atalanta 08-12-2008  
042 Recovery MH 17 in Oekraïne MH-17 Recovery 18-07-2014  
043 Resolute Support te Afghanistan RS 01-10-2014  
044 1(NLD) ATF JOR te Jordanie, Koeweit en Qatar 1(NLD) ATF JOR 24-09-2014  
045 1(NLD) Capacity Building Mission in Iraq te Irak en Koeweit 1(NLD) CBMI 25-09-2014  
046 Forward Support Element (FSE) Mirage in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) Mirage 01-01-2015  
048 EU Naval Force Mediterranean Forward Headquarters EUNAVFOR MED FHQ 26-06-2015  
052 Baltic Air Policing 2017 in Litouwen BAP 2017 01-12-2016  
053 Enhanced Forward Presence in Litouwen eFP 04-07-2016  
057 NATO Mission in Iraq NMI 01-10-2018  

* Betreft datum inwerkingtreding VVHO

Tabel 4: Overzicht humanitaire operaties per 1 september 2017 (ad artikel 1, onderdeel a, onder 2°, VVHO)
001 United World Food Program (UN WFP) nabij Somalië 04-03-2008  
003 NAVO operatie Allied Protector, m.i.v. 14 maart 2009; 14-03-2009  
004 Humanitarian Aid and Disaster Relief Haiti (HADR Haiti). 14-01-2010  
005 Hulp Noord Irak 17-08-2014  
006 Operatie Tricolette (in het kader van Humanitaire Noodhulp Ebola Bestrijding 24-10-2014  
007 Urban Search and Rescue (USAR) 15-04-2015  
008 Humanitaire Noodhulp Dominica 01-09-2015  
009 Noodhulp Haïti 06-10-2016  
010 Noodhulp bovenwindse eilanden en Dominica 01-09-2017  
Naar boven