Onderwerp: Bezoek-historie

Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit Hoofddirectie Financiën en Control 2016
Publicatiedatum:10-02-2017Geldigheid:10-02-2017 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit Hoofddirectie Financiën en Control 2016

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • bewindspersoon:
  de Minister van Defensie;
 • mandaat:
  de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon besluiten te nemen;
 • volmacht:
  de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;
 • machtiging:
  de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.
relaties0relaties0

Artikel 2

 • 1. Aan het hoofd Kabinet, dan wel (bij diens afwezigheid) zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge het subtaakbesluit HDFC 2016, artikel 2, onder b tot en met g tot zijn werkterrein behoren.relaties0
 • 2. Aan de directeur Begroting, dan wel (bij diens afwezigheid) zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge het subtaakbesluit HDFC 2016, artikel 3, onder b tot en met j tot zijn werkterrein behoren.relaties0
 • 3. Aan de directeur Managementinformatie en beheer, dan wel (bij diens afwezigheid) zijn plaatsvervanger, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge het subtaakbesluit HDFC 2016, artikel 4, onder b tot en met l tot zijn werkterrein behoren.relaties0
 • 4. De verlening van bevoegdheden, bedoeld in het eerste tot en met derde lid, omvat niet:
  • a.de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen inzake onderwerpen met een mogelijk politiek gevoelig karakter dan wel van principieel financieel / beleidsmatige aard;relaties0
  • b.het ondertekenen van binnen de Hoofddirectie Financiën en Control opgestelde privaatrechtelijke overeenkomsten, voor zover sprake is van principieel financiële aangelegenheden.relaties0
  relaties0
 • 5. Bij afwezigheid van de Hoofddirecteur is de directeur Begroting plaatsvervangend Hoofddirecteur bevoegd voor het gestelde onder a en b, het vierde lid.relaties0
relaties0

Artikel 3

Het Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit Hoofddirectie Financiën en Control 2009 wordt ingetrokken.

relaties0relaties0

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit Hoofddirectie Financiën en Control 2016.

relaties0relaties0

Artikel 6

Het besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

relaties0relaties0
’s-Gravenhage
1 februari 2017
De Hoofddirecteur Financiën en Control,
P.G.
Lugtenburg
Naar boven