Onderwerp: Bezoek-historie

Subtaakbesluit Hoofddirectie Financiën en Control 2016
Publicatiedatum:10-02-2017Geldigheid:10-02-2017 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Subtaakbesluit Hoofddirectie Financiën en Control 2016
De Minister van Defensie

Besluit:

Artikel 1 Organisatie van de Hoofddirectie Financiën en Control

De Hoofddirectie Financiën en Control bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

relaties0relaties0

Artikel 2 Het Kabinet HDFC

Het Kabinet HDFC staat onder leiding van het hoofd Kabinet, die belast is met de volgende taken:

 • a.Het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Hoofddirecteur Financiën en Control geven van ambtelijke leiding aan het Kabinet HDFC;relaties0
 • b.Het adviseren en ondersteunen van de Hoofddirecteur Financiën en Control bij de uitoefening van de opgedragen taken;relaties0
 • c.Het secretarieel ondersteunen van de hoofddirecteur en directeuren;relaties0
 • d.Het verbinding houden met het 2een 3e control niveau;relaties0
 • e.Het ondersteunen van de Hoofddirecteur Financiën en Control bij het interne beheer van de Hoofddirectie, w.o. het coördineren en uitvoeren van PIOFACH-taken;relaties0
 • f.De coördinatie van de beantwoording van Kamervragen en de uitvoering van moties en toezeggingen;relaties0
 • g.De coördinatie van de voorbereiding van beraden (onder andere ministerraad, SG overleg, bestuursraad, departementaal beraad en politiek beraad.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 3 De Directie Begroting

De Directie Begroting staat onder leiding van de directeur Begroting, die is belast met de volgende taken:

 • a.het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Hoofddirecteur Financiën en Control geven van ambtelijke leiding aan de Directie Begroting;relaties0
 • b.de uitvoering van de wettelijke taken op grond van de Comptabiliteitswet en het daarop gebaseerde Besluit Taak FEZ;relaties0
 • c.het ontwikkelen, beoordelen, coördineren en realiseren van financieel-economische processen en producten van de deelprocessen begroting en beleid van de BPB-procedure en het adviseren van de ambtelijke en politieke leiding hierover;relaties0
 • d.het zorgen voor de totstandkoming, indiening en beheersing van de uitvoering van de begrotingswetten, begrotingsrapportages en het jaarverslag, waarvoor de minister de verantwoordelijkheid draagt;relaties0
 • e.het voeren van de begrotingsadministratie;relaties0
 • f.het uitvoeren van en bewaken van de kwaliteit van inpasbaarheids- doelmatigheids- en rechtmatigheidstoetsing;relaties0
 • g.het beoordelen van en adviseren over (beleids)voorstellen die financiële gevolgen kunnen hebben;relaties0
 • h.het uitwerken van de inrichting en normstelling t.a.v. het financiële functiegebied inclusief sourcing;relaties0
 • i.het bepalen en voeren van financieel management;relaties0
 • j.het zorg dragen voor afstemming op fiscaal gebied.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 4 De Directie Managementinformatie en beheer

De Directie Managementinformatie en beheer staat onder leiding van de directeur Managementinformatie en beheer, die is belast met de volgende taken:

 • a.het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Hoofddirecteur Financiën en Control geven van ambtelijke leiding aan de Directie Managementinformatie en beheer;relaties0
 • b.de uitvoering van de wettelijke taken op grond van de Comptabiliteitswet en het daarop gebaseerde Besluit Taak FEZ;relaties0
 • c.het ontwikkelen, beoordelen, coördineren en realiseren van financieel-economische processen en producten van de deelprocessen managementinformatie en beheer en het adviseren van de ambtelijke en politieke leiding hierover;relaties0
 • d.Het coördineren en verbeteren van de informatievoorziening over de realisatie van beleidsdoelstellingen en resultaten opgenomen in de begroting van defensie;relaties0
 • e.Het monitoren en analyseren van aangeleverde informatie;relaties0
 • f.Het opstellen van een periodiek managementrapportage voor de SG en de minister;relaties0
 • g.Het uitvoeren van de Defensie brede risico analyse;relaties0
 • h.Het coördineren en uitvoeren van vraag gestuurde onderzoeken;relaties0
 • i.Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het jaarverslag;relaties0
 • j.Het zorg dragen voor een ordelijk en rechtmatig financieel beheer;relaties0
 • k.Het zorg dragen voor de ordelijkheid, actualiteit en integriteit van de financiële administratie/boekhouding;relaties0
 • l.Het inrichten en bewaken van de aan financiële processen gerelateerde informatievoorziening.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 5 Intrekking huidige subtaakbesluit

Het Subtaakbesluit Hoofddirectie Financiën en Control 2009 wordt ingetrokken.

relaties0relaties0

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Subtaakbesluit Hoofddirectie Financiën en Control 2016.

relaties0relaties0

Slotformulier en ondertekening

Het besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
1 februari 2017
De Hoofddirecteur Financiën en Control
P.G.
Lugtenburg
Naar boven