Onderwerp: Bezoek-historie

Mandaatbesluit Personele Bevoegdheden Defensie 2016
Publicatiedatum:01-09-2016Geldigheid:01-09-2016 t/m 31-08-2017Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Mandaatbesluit Personele Bevoegdheden Defensie 2016
De Minister van Defensie;

Besluit:

Artikel 1 Definities

 • 1. Minister:
  de Minister van Defensie;relaties0
 • 2. Secretaris-Generaal:
  de Secretaris-Generaal van het ministerie, waaronder mede begrepen de functionaris die door de Secretaris-Generaal schriftelijk is aangewezen om bij afwezigheid van de Secretaris-Generaal diens functie waar te nemen;relaties0
 • 3. Commandant operationeel commando:
  de Commandant Zeestrijdkrachten, de Commandant Landstrijdkrachten, de Commandant Luchtstrijdkrachten, de Commandant Koninklijke Marechaussee, voor het desbetreffende commando;relaties0
 • 5. Commandant:
  voor de uitvoering van het AMAR, BARD, het BDD, het IBBAD, het IBM en de Verplaatsingskostenregeling defensie wordt onder commandant verstaan de commandant in de bijlagen bij deze regeling, ieder voor de militairen en ambtenaren van zijn bevoegdhedenressort. In afwijking hiervan wordt onder commandant verstaan:
  • de Commandant van het dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie voor:
   • defensiepersoneel geplaatst op een arbeidsplaats behorend tot het internationaal functiebestand;relaties0
   • defensiepersoneel geplaatst op een arbeidsplaats behorende tot de Homogene Groep Internationale Samenwerking;relaties0
   • defensiepersoneel, niet genoemd in de onderdelen 1° en 2°, dat voor meer dan 30 dagen in het buitenland werkzaam is voor zover tussen het defensieonderdeel en de Commandant van het dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie is overeengekomen dat het administratief commando wordt uitgevoerd door dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie;relaties0
  • de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied voor defensiepersoneel geplaatst in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba met uitzondering van defensiepersoneel geplaatst bij het District Landelijke en Buitenlandse Eenheden van de Koninklijke Marechaussee.
  relaties0
 • 6. Tweede beoordelaar:
  de functionele chef van de eerste beoordelaar;relaties0
 • 7. Functionele chef:
  de functionaris die is geplaatst op een arbeidsplaats, zoals vastgelegd in het personeelsinformatiesysteem, waaraan leidinggevende bevoegdheden zijn verbonden. Wanneer deze bevoegdheden zelfstandig worden uitgeoefend door de functionele chef is dit, in de bijlagen als benoemd in artikel 3, verwerkt in de kolom ‘Attributie’. Wanneer de functionele chef een handeling verricht in de selfservice namens de commandant is dit, in de bijlagen als benoemd in artikel 3, verwerkt in de kolom ‘Opmerkingen’.relaties0
 • 8. Defensiepersoneel:
  de militair in werkelijke dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid onderdeel c van het AMAR en de ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van het BARD;relaties0
 • 9. Geplaatst bij:
  het als gevolg van het toewijzen of opdragen van een andere functie deel uitmaken van een bepaalde eenheid onder de verantwoordelijkheid van een van de defensieonderdelen;relaties0
 • 10. Attributie:
  de rechtstreekse toekenning van een bevoegdheid aan het bevoegd gezag;relaties0
 • 11. Mandaat:
  de bevoegdheid om in naam van het bevoegd gezag besluiten te nemen;relaties0
 • 12. Mandaatgever:
  de functionaris die de aan hem toegekende bevoegdheid mandateert;relaties0
 • 13. Gemandateerde:
  de functionaris aan wie een bevoegdheid is gemandateerd.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2 Aanwijzing commandant

 • 1. In de bijlagen A tot en met G zijn de commandanten aangewezen.relaties0
 • 2. Een aangewezen commandant oefent een bevoegdheid slechts uit ten aanzien van onder hem ressorterend personeel voor zover dit personeel niet ressorteert onder een tevens in de betreffende bijlage opgenomen commandant.relaties0
 • 3. Indien een te nemen rechtspositioneel besluit betrekking heeft op een militair en een werking heeft die de periode buiten het zendend operationeel commando overschrijdt, dient afstemming plaats te vinden met de personeelsdienst van het zendend operationeel commando alvorens het besluit wordt genomen.relaties0
relaties0

Artikel 3 Mandaatverlening

 • 1. Bijlage 1 bevat een overzicht van de personele bevoegdheden die binnen het Commando Zeestrijdkrachten in mandaat zijn verleend.relaties0
 • 2. Bijlage 2 bevat een overzicht van de personele bevoegdheden die binnen het Commando Landstrijdkrachten in mandaat zijn verleend.relaties0
 • 3. Bijlage 3 bevat een overzicht van de personele bevoegdheden die binnen het Commando Luchtstrijdkrachten in mandaat zijn verleend.relaties0
 • 4. Bijlage 4 bevat een overzicht van de personele bevoegdheden die binnen de Koninklijke Marechaussee in mandaat zijn verleend.relaties0
 • 5. Bijlage 5 bevat een overzicht van de personele bevoegdheden die binnen de Defensie Materieel Organisatie in mandaat zijn verleend.relaties0
 • 6. Bijlage 6 bevat een overzicht van de personele bevoegdheden die binnen het Commando Dienstencentra in mandaat zijn verleend.relaties0
 • 7. Bijlage 7 bevat een overzicht van de personele bevoegdheden die binnen de Bestuursstaf in mandaat zijn verleend.relaties0
relaties0

Artikel 4 Plaatsvervanging

Bij afwezigheid van de gemandateerde treedt diens plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid in diens plaats.

relaties0relaties0

Artikel 5 Ondermandaat

Ondermandaat van de bevoegdheden is enkel toegestaan voor zover dit volgt uit de bijlagen genoemd in artikel 3.

relaties0relaties0

Artikel 6 Bijzondere gevallen

De gemandateerde maakt geen gebruik van het aan hem verleende mandaat in de gevallen waarin hij van mening is dat het naasthogere niveau een beslissing dient te nemen of een document dient te ondertekenen.

relaties0relaties0

Artikel 7 Afdoening bezwaarschriften

 • 1. Besluiten over bezwaarschriften neemt de gemandateerde één niveau hoger dan de gemandateerde die het besluit in eerste aanleg heeft genomen of een daartoe aangewezen autoriteit.relaties0
 • 2. Aan de Hoofddirecteur Personeel wordt mandaat verleend met betrekking tot het beslissen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten die zijn genomen door hoofd defensieonderdeel of commandant operationeel commando.relaties0
 • 3. In besluiten die op grond van artikel 3 zijn genomen, dient de mogelijkheid van het maken van bezwaar als volgt te worden vermeld:
  Indien u zich met het genomen besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit (binnen 13 weken voor de militair die zich om dienstredenen in het buitenland bevindt) bij mij bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het Dienstencentrum Juridische Dienstverlening (JDV), MPC 55A, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift moet worden gedateerd en ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: de aanduiding ´bezwaarschrift´, naam en adres van de indiener, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het is wenselijk om een afschrift van het besluit en afschriften van andere relevante stukken mee te zenden en uw werknemer-ID te vermelden.relaties0
relaties0

Artikel 8 Uitoefening bevoegdheid jegens zichzelf

De gemandateerde oefent een aan hem gemandateerde bevoegdheid niet uit in die gevallen, waarin hij die bevoegdheid jegens zichzelf zou moeten uitoefenen. In dat geval wordt de bevoegdheid uitgeoefend door het naasthogere niveau.

relaties0relaties0

Artikel 9 Ondertekening

De gemandateerde is gehouden het mandaat in de te nemen beschikking tot uitdrukking te laten komen door opneming van het volgende ondertekeningsblok:

Mandaatgever (geattribueerde)

voor deze

Functie van de betrokken gemandateerde

handtekening

Naam van de gemandateerde

relaties0relaties0

Artikel 10 Intrekking mandaatbesluiten

Met dit mandaatbesluit vervallen de mandaatbesluiten genoemd in bijlage H, evenals de Regeling aanwijzing commandanten defensie.

relaties0relaties0

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2016.

relaties0relaties0

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Personele Bevoegdheden Defensie 2016.

relaties0relaties0

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de serie Ministeriele Publicaties van het Ministerie van Defensie en met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Defensie
J.A.
Hennis-Plasschaert

Bijlage A behorende bij artikel 2 van dit besluit

Lijst van commandanten bij het Commando Zeestrijdkrachten

Commandant Zeestrijdkrachten Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commando Zeestrijdkrachten
Plaatsvervangend commandant Zeestrijdkrachten Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commando Zeestrijdkrachten
Directie Operaties  
Directeur Operaties CZSK Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Operaties
Bevelvoerend officier van een vaartuig, gebezigd ten behoeve van de Zeemacht, danwel van de Kustwacht voor het Caribisch gebied Voor defensiepersoneel geplaatst aan boord van een vaartuig, gebezigd ten behoeve van de Zeemacht, danwel van de Kustwacht voor het Caribisch gebied
Hoofd Maritiem Hoofdkwartier ABNL Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Maritiem Hoofdkwartier ABNL, de operationele eenheden vloot en de operationele eenheden mariniers
Commandant Marine Combat Group Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Marine Combat Group
Commandant Surface Assault and Training Group Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Surface Assault and Training Group
Commandant Seabased Support Group Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Seabased Support Group
Commandant Netherlands Maritime Special Operations Forces Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Netherlands Maritime Special Operations Forces
Commandant Netherlands Maritime Force Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van de Netherlands Maritime Force, Sea Training Command en Marine Training Command
Commandant Sea Training Command Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Sea Training Command
Commandant Marine Training Command Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Marine Training Command
Commandant Defensie Duikgroep Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Duikgroep
Hoofd Maritime Warfare Centre Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Maritime Warfare Centre
Chef der Hydrografie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Dienst der Hydrografie
Directie Materiële Instandhouding  
Directeur Materiële Instandhouding CZSK Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Materiële Instandhouding
Hoofd van de afdeling Maritieme Ondersteuning Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Maritieme Ondersteuning
Hoofd van de afdeling Programmering Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Programmering
Hoofd van de afdeling Maritieme Instandhouding Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Maritieme Instandhouding
Hoofd van de afdeling Maritieme Techniek Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Maritieme Techniek
Hoofd van de afdeling Maritieme Logistiek Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Maritieme Logistiek
Bevelvoerend officier van een marine-/marinierskazerne/-basis of-etablissement Voor defensie personeel geplaatst op de betreffende marine-/marinierskazerne/- basis of -etablissement
Commandant Korps Marinebrandweer Voor defensiepersoneel geplaatst bij het korps Marinebrandweer
Directie Personeel & Bedrijfsvoering  
Directeur Personeel & Bedrijfsvoering CZSK Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Personeel & Bedrijfsvoering
Chef Kabinet Voor defensiepersoneel geplaatst bij het kabinet
Hoofd van de afdeling Financiën & Control Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Financiën & Control
Hoofd van de afdeling Opleidingen Koninklijke Marine Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Opleidingen Koninklijke Marine
Commandant, directeur cq. hoofd van een school Voor defensiepersoneel geplaatst bij de betreffende school
Hoofd van de afdeling Personeel & Organisatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Personeel & Organisatie
Hoofd van de afdeling Integratie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Integratie
Hoofd van de afdeling Geneeskundige & Personele Zorg Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Geneeskundige & Personele Zorg
Hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering & Informatievoorziening Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Bedrijfsvoering & Informatievoorziening
Hoofd van de afdeling Juridische Zaken Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Juridische Zaken
Hoofd van de afdeling Communicatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Communicatie
Commando Zeemacht in het Caribisch gebied  
Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commandement der Zeemacht in het Caribisch gebied met uitzondering voor defensiepersoneel geplaatst bij District Landelijke en Buitenlandse Eenheden van de Koninklijke Marechaussee in het Caribisch gebied
Plaatsvervangend commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commandement der Zeemacht in het Caribisch gebied met uitzondering voor defensiepersoneel geplaatst bij District Landelijke en Buitenlandse Eenheden van de Koninklijke Marechaussee in het Caribisch gebied
Kustwachtcentrum Nederland  
Directeur Kustwacht Nederland Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Kustwacht Nederland
relaties0

Bijlage B behorende bij artikel 2 van dit besluit

Lijst van commandanten bij het Commando Landstrijdkrachten

Staf Commando Landstrijdkrachten  
Commandant Landstrijdkrachten Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commando Landstrijdkrachten
Plaatsvervangend commandant Landstrijdkrachten Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf
Chef Kabinet CLAS Voor defensiepersoneel geplaatst bij het kabinet
Hoofd afdeling Integratie CLAS Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Integratie CLAS
Hoofd afdeling Beleidsondersteuning CLAS Voor defensiepersoneel geplaatst bij Beleidsondersteuning CLAS
Directeur Training & Operaties Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Training & Operaties
Directeur Materieel & Diensten Voor defensiepersoneel geplaatst bij directie Materieel & Diensten
Directeur Personeel & Organisatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Personeel & Organisatie, voor overig CLAS-personeel waarvoor geen commandant is aangewezen en voor personeel in uitzendgebieden
Hoofd afdeling Financiën & Control Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Financiën & Control
Brigades  
Commandant Brigade Voor defensiepersoneel geplaatst bij de brigade
Plaatsvervangend commandant / Chef Staf Brigade Voor defensiepersoneel geplaatst bij de brigadestaf
Commandant Bataljon, Commandant Afdeling, of zelfstandige Compagnie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het betreffende bataljon, afdeling of zelfstandige compagnie
Operationeel Ondersteuningscommando Land  
Commandant Operationeel Ondersteuningscommando Land Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Operationeel Ondersteuningscommando Land
Plaatsvervangend Commandant / Chef Staf Operationeel Ondersteuningscommando Land Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van het Operationeel Ondersteuningscommando Land
Commandant Joint ISTAR Commando Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Joint ISTAR Commando
Commandant Civiel en Militair Interactie Commando Voor defensiepersoneel geplaatst bij het 1ste Civiel en Militair Interactie Commando
Commandant Vuursteun Commando Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Vuursteun Commando
Commandant Explosieven Opruimings Dienst Defensie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Explosieven Opruimings Dienst Defensie
Commandant Ondersteuningsgroep CLAS Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Ondersteuningsgroep CLAS
Commandant Bataljon, Commandant Afdeling, of zelfstandige Compagnie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het betreffende bataljon, afdeling of zelfstandige cie
Opleidings- en Trainingscommando  
Commandant Opleidings- en Trainingscommando Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Opleidings- en Trainingscommando
Chef Staf Opleidings- en Trainingscommando Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van het Opleidings- en Trainingscommando
Commmandant Opleidings- en Trainingscentrum Voor defensiepersoneel geplaatst bij een opleidings- en trainingscentrum
Commandant Koninklijke Militaire School Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Koninklijke Militaire School
Commandant LO/Sportorganisatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de LO/Sportorganisatie
Commandant Land Training Centre Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Land Training Centre
Commandant Land Warfare Centre Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Land Warfare Centre
1(GE/NL) Corps  
Senior National Officer -Nederland Voor defensiepersoneel geplaatst bij het 1ste (GE/NL) Corps
Senior National Staff Officer-Nederland Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van het 1ste (GE/NL) Corps
Commandant Communications & Information Systems Batallion Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Communications & Information Systems Batallion van het 1ste (GE/NL) Corps
Plaatsvervangend Commandant Base Support CommandBatallion Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commandant Base Support Command Batallion van het 1ste (GE/NL) Corps
Overige eenheden  
Commandant Personeels Logistiek Commando Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Personeels Logistiek Commando
Hoofd Trainingsgeneeskunde & Trainingsfysiologie Voor defensiepersoneel geplaatst bij Trainingsgeneeskunde & Trainingsfysiologie
Commandant Korps Commandotroepen Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Korps Commandotroepen
Commandant Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando
Commandant Materieellogistiek Commando Land Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Materieellogistiek Commando Land
Commandant Defensie Cyber Commando Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Defensie Cyber Commando
relaties0

Bijlage C behorende bij artikel 2 van dit besluit

Lijst van commandanten bij het Commando Luchtstrijdkrachten

Commandant Luchtstrijdkrachten Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Commando Luchtstrijdkrachten
Chef Kabinet Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van het Commando Luchtstrijdkrachten behoudens opperofficieren alsmede Militair Luchtvaart Museum (tot oprichting Nationaal Militair Museum) en Kapel Koninklijke Luchtmacht
Commandant Vliegbasis Leeuwarden Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Vliegbasis Leeuwarden
Commandant Vliegbasis Volkel Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Vliegbasis Volkel
Commandant Vliegbasis Eindhoven Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Vliegbasis Eindhoven
Commandant Defensie Helikopter Commando Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Defensie Helikopter Commando en de Groep Luchtmacht Reserve
Commandant Air Operations Control Station Nieuw Milligen Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Air Operations Control Station Nieuw Milligen en de Nationale Datalink Management Cel
Commandant Koninklijke Militaire School Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Koninklijke Militaire School Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht en de Joint Meteorologische Groep
Commandant Logistiek Centrum Woensdrecht Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Logistiek Centrum Woensdrecht
Commandant Centrum voor Mens en Luchtvaart Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Centrum voor Mens en Luchtvaart
relaties0

Bijlage D behorende bij artikel 2 van dit besluit

Lijst van commandanten bij de Koninklijke Marechaussee

Commandant Koninklijke Marechaussee Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Koninklijke Marechaussee
Commandant Landelijk Tactisch Commando Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Landelijk Tactisch Commando, voor de Districtscommandant Schiphol, de Districtscommandant West, de Districtscommandant Noord-Oost, de Districtscommandant Zuid en de Commandant Landelijke en Buitenlandse Eenheden
Commandant Staf Koninklijke Marechaussee Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van de Koninklijke Marechaussee
Commandant District Schiphol Voor defensiepersoneel geplaatst bij district Schiphol
Commandant District West Voor defensiepersoneel geplaatst bij district West
Commandant District Noord-Oost Voor defensiepersoneel geplaatst bij district Noord-Oost
Commandant District Zuid Voor defensiepersoneel geplaatst bij district Zuid
Commandant District Landelijke en Buitenlandse Eenheden Voor defensiepersoneel geplaatst bij district Landelijke en Buitenlandse Eenheden
Commandant Opleidings- en Trainingscentrum KMar Voor defensiepersoneel geplaatst bij Opleidings- en Trainingscentrum KMar
relaties0

Bijlage E behorende bij artikel 2 van dit besluit

Lijst van commandanten bij de Defensie Materieel Organisatie

Directeur Defensie Materieel Organisatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Materieel organisatie
Chef Kabinet Voor defensiepersoneel geplaatst bij het kabinet
Directeur Financiën & Control Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Financiën & Control
Hoofd afdeling Personeel & Organisatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Personeel & Organisatie
Hoofd Bestuur en Bedrijfsvoering Voor defensiepersoneel geplaatst bij Bestuur en Bedrijfsvoering
Directeur Materieellogistiek Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Materieellogistiek
Commandant Defensie Munitiebedrijf Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Defensie Munitiebedrijf
Commandant Kleding en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Kleding en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf
Commandant Defensie Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Defensie Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf
Directeur Defensie Pijpleiding Organisatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Pijpleiding Organisatie
Hoofd afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf
Directeur Projecten Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Projecten
Directeur Inkoop Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Inkoop
Directeur Wapensystemen Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Wapensystemen
Commandant Command and Control Centre of Excellence Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Command and Control Centre of Excellence
Hoofd afdeling Maritieme Systemen Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Maritieme Systemen
Hoofd afdeling Grondgebonden Wapensystemen Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Grondgebonden Wapensystemen
Hoofd afdeling Luchtvaartsystemen Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Luchtvaartsystemen
Directeur Joint Informatievoorziening Commando Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Joint Informatievoorziening Commando
Hoofd Staf Joint Informatievoorziening Commando Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van het Joint Informatievoorziening Commando
Hoofd afdeling Command, Control, Communication, Computers Information & Informatiebeheer Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Command, Control, Communication, Computers Information & Informatiebeheer
Hoofd afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie
Directeur Operations Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Operations
relaties0

Bijlage F behorende bij artikel 2 van dit besluit

Lijst van commandanten bij het Commando DienstenCentra

Commandant Commando DienstenCentra Voor Commandant Divisie Facilitair & Logistiek, Commandant Divisie Vastgoed & Beveiliging, Commandant Divisie Personeel & Organisatie Defensie, Commandant Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie, Commandant Nederlandse Defensie Academie, Directeur Bedrijfsvoering CDC, Directeur Financiën & Control CDC, Directeur Centrale Organisatie Integriteit Defensie, Commandant Militaire Muziek Krijgsmacht en de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg.
Directeur Bedrijfsvoering Voor defensiepersoneel geplaatst bij de ondersteuningsgroep en het kabinet
Directeur Financiën & Control Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Financiën & Control
Directeur Personeel & Organisatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Personeel & Organisatie
Directeur Centrale Organisatie Integriteit Defensie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Centrale Organisatie Integriteit Defensie
Inspecteur Militaire Gezondheidzorg Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Inspectie Militaire Gezondheidszorg
Commandant Militaire Muziek Krijgsmacht Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Impresariaat Militaire Muziek Krijgsmacht
Divisie Facilitair & Logistiek  
Commandant divisie Facilitair & Logistiek Voor Divisieadjudant, Hoofd afdeling Interne Ondersteunings Groep/Chef Staf, Commandant directie Vraag en Aanbodmanagement/ Plaatsvervangend Commandant Facilitair & Logistiek, Commandant directie Facilitair en Commandant directie Logistiek
Hoofd afdeling Interne Ondersteunings Groep/Chef Staf Voor defensiepersoneel geplaatst bij de afdeling Interne Ondersteunings Groep/Chef Staf
Commandant directie Vraag en Aanbodmanagement/ Plaatsvervangend Commandant Facilitair & Logistiek Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Vraag en Aanbodmanagement
Commandant directie Facilitair Voor Directeur Paresto, Commandant Facilitair Bedrijf Defensie en Commandant dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie
Directeur Paresto Voor defensiepersoneel geplaatst bij Paresto
Commandant Facilitair Bedrijf Defensie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van het Facilitair Bedrijf Defensie, Hoofd regiokantoor Breda, Den Haag, Den Helder, Havelte, Oirschot, Schaarsbergen en Soesterberg
Hoofd regiokantoor Breda Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Breda
Hoofd regiokantoor Den Haag Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Den Haag
Hoofd regiokantoor Den Helder Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Den Helder
Hoofd regiokantoor Havelte Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Havelte
Hoofd regiokantoor Oirschot Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Oirschot
Hoofd regiokantoor Schaarsbergen Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Schaarsbergen
Hoofd regiokantoor Soesterberg Voor defensiepersoneel geplaatst bij regiokantoor Soesterberg
Commandant dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie
Commandant directie Logistiek Voor de Commandant Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie, Commandant Mediacentrum Defensie, Commandant Financieel Administratie en Beheer Kantoor, Hoofd bureau Internationale Militaire Sport en Commandant KTOMM Bronbeek
Commandant Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie
Commandant Mediacentrum Defensie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Mediacentrum Defensie
Commandant Financieel Administratie en Beheer Kantoor Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Financieel Administratie en Beheer Kantoor
Hoofd bureau Internationale Militaire Sport Voor defensiepersoneel geplaatst bij het bureau Internationale Militaire Sport
Commandant KTOMM Bronbeek Voor defensiepersoneel geplaatst bij KTOMM Bronbeek
Divisie Vastgoed & Beveiliging  
Commandant divisie Vastgoed & Beveiliging Voor Hoofd Defensie Vastgoed Management, Hoofd Servicedienst, Commandant Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie en defensiepersoneel geplaatst bij de divisiestaf Vastgoed & Beveiliging
Commandant Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie
Hoofd Defensie Vastgoed Management Voor defensiepersoneel geplaatst bij Defensie Vastgoed Management
Hoofd servicedienst Vastgoed Defensie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de servicedienst Vastgoed Defensie
Hoofd divisiestaf Vastgoed en Beveiliging Voor defensiepersoneel geplaatst bij de divisiestaf Vastgoed & Beveiliging
Divisie Personeel & Organisatie Defensie  
Commandant divisie Personeel & Organisatie Defensie Voor Hoofd Commandogroep, Souschef Regie & Integratie, Souschef Bedrijfsvoering, Directeur dienstencentrum Human Resources, Directeur dienstencentrum Re-integratie, Directeur dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk, Directeur dienstencentrum Werving en Selectie, Directeur Juridische dienstverlening, Directeur Diensten Geestelijke Verzorging, Hoofd uitvoeringsbedrijf Personeelsplanning, Hoofd uitvoeringsbedrijf Rechtspositie, Hoofd uitvoeringsbedrijf Organisatie en Formatie, Hoofd uitvoeringsbedrijf Defensie Coördinatie Centrum, Hoofd uitvoeringsbedrijf Begeleidings- en bemiddelingsorganisatie, Hoofd uitvoeringsbedrijf Management Development, Hoofd uitvoeringsbedrijf Veteranen, Reservisten, Decoraties
Hoofd Commandogroep Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Commandogroep
Souschef Regie & Integratie Voor Hoofd Beleidsimplementatie P&O Domein, Hoofd Bedrijfsvoering en informatievoorziening P&O Domein, Hoofd Trends, Onderzoek en Statistiek P&O Domein en Hoofd Kwaliteit P&O domein
Hoofd Beleidsimplementatie P&O Domein Voor defensiepersoneel geplaatst bij Beleidsimplementatie P&O Domein
Hoofd Bedrijfsvoering en informatievoorziening P&O Domein Voor defensiepersoneel geplaatst bij Bedrijfsvoering en informatievoorziening P&O Domein
Hoofd Trends, Onderzoek en Statistiek P&O Domein Voor defensiepersoneel geplaatst bij Trends, Onderzoek en Statistiek P&O Domein
Hoofd Kwaliteit P&O Domein Voor defensiepersoneel geplaatst bij Kwaliteit P&O Domein
Souschef Bedrijfsvoering Voor Hoofd Vraag- en Aanbodmanagement, Hoofd Bedrijfsvoering, Informatievoorziening, Kwaliteit en Hoofd Interne Ondersteuningsgroep
Hoofd Vraag- en Aanbodmanagement Voor defensiepersoneel geplaatst bij Vraag- en Aanbodmanagement
Hoofd Bedrijfsvoering, Informatievoorziening, Kwaliteit Voor defensiepersoneel geplaatst bij Bedrijfsvoering, Informatievoorziening, Kwaliteit
Hoofd Interne Ondersteuningsgroep Voor defensiepersoneel geplaatst bij Interne Ondersteuningsgroep
Directeur dienstencentrum Human Resources Voor defensiepersoneel geplaatst bij het dienstencentrum Human Resources
Directeur dienstencentrum Re-integratie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het dienstencentrum Re-integratie
Directeur dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Voor defensiepersoneel geplaatst bij het dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk
Directeur dienstencentrum Werving en Selectie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het dienstencentrum Werving en Selectie
Directeur Juridische dienstverlening Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Juridische dienstverlening
Directeur Diensten Geestelijke Verzorging Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Diensten Geestelijke Verzorging
Hoofd uitvoeringsbedrijf Personeelsplanning Voor defensiepersoneel geplaatst bij het uitvoeringsbedrijf Personeelsplanning
Hoofd uitvoeringsbedrijf Rechtspositie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het uitvoeringsbedrijf Rechtspositie
Hoofd uitvoeringsbedrijf Organisatie en Formatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het uitvoeringsbedrijf Organisatie en Formatie
Hoofd uitvoeringsbedrijf Defensie Coördinatie Centrum Voor defensiepersoneel geplaatst bij het uitvoeringsbedrijf Defensie Coördinatie Centrum
Hoofd uitvoeringsbedrijf Begeleidings- en bemiddelingsorganisatie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het uitvoeringsbedrijf Begeleidings- en bemiddelingsorganisatie
Hoofd uitvoeringsbedrijf Management Development Voor defensiepersoneel geplaatst bij het uitvoeringsbedrijf Management Development
Hoofd uitvoeringsbedrijf Veteranen, Reservisten, Decoraties Voor defensiepersoneel geplaatst bij het uitvoeringsbedrijf Veteranen, Reservisten, Decoraties
Nederlandse Defensie Academie  
Commandant Nederlandse Defensie Academie Voor Chef Staf Nederlandse Defensie Academie, Commandant Koninklijk Instituut voor de Marine, Commandant Koninklijke Militaire Academie, Decaan Faculteit Militaire Wetenschappen, Directeur Instituut Defensie Leergangen, Directeur Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Commandant Expertisecentrum Leiderschap Defensie, Commandant Talencentrum Defensie en defensiepersoneel geplaatst bij het kabinet
Chef Staf Nederlandse Defensie Academie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de staf van de Nederlandse Defensie Academie
Commandant Koninklijk Instituut voor de Marine Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Koninklijk Instituut voor de Marine
Commandant Koninklijke Militaire Academie Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Koninklijke Militaire Academie
Decaan Faculteit Militaire Wetenschappen Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Faculteit Militaire Wetenschappen
Directeur Instituut Defensie Leergangen Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Instituut Defensie Leergangen
Directeur Nederlands Instituut voor Militaire Historie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Commandant Expertisecentrum Leiderschap Defensie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Expertisecentrum Leiderschap Defensie
Commandant Talencentrum Defensie Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Talencentrum Defensie
Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie  
Commandant divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie Voor Directeur Militaire Geestelijke Gezondheidszorg, Commandant Centraal Militair Hospitaal, Commandant Bijzondere Medische Beoordelingen, Commandant Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum, Commandant Militair Revalidatie Centrum, Commandant Militair Geneeskundig Logistiek Centrum, Commandant Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen, Directeur Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid, Commandant Defensie Tandheelkundige Dienst, Commandant Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf, en defensiepersoneel geplaatst bij Staf Defensie Gezondheidszorg Organisatie
Directeur Militaire Geestelijke Gezondheidszorg Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Militaire Geestelijke Gezondheidszorg
Commandant Centraal Militair Hospitaal Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Centraal Militair Hospitaal
Commandant Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum
Commandant Militair Revalidatie Centrum Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Militair Revalidatie Centrum
Commandant Militair Geneeskundig Logistiek Centrum Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum
Commandant Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen
Directeur Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid Voor defensiepersoneel geplaatst bij de directie Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid
Commandant Bijzondere Medische Beoordelingen Voor defensiepersoneel geplaatst bij Bijzondere Medische Beoordelingen
Commandant Defensie Tandheelkundige Dienst Voor defensiepersoneel geplaatst bij de Defensie Tandheelkundige Dienst
Commandant Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf Voor defensiepersoneel geplaatst bij het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf
relaties0

Bijlage G Behorende bij artikel 2 van dit besluit

Lijst van commandanten bij de Bestuursstaf

Secretaris-generaal Defensiepersoneel geplaatst bij de Bestuursstaf
Plaatsvervangend Secretaris-generaal Defensiepersoneel geplaatst bij de Bestuursstaf
Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Defensiepersoneel geplaatst bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Directeur Militaire Luchtvaartautoriteit Defensiepersoneel geplaatst bij de Militaire Luchtvaart autoriteit
Inspecteur-generaal der Krijgsmacht Defensiepersoneel geplaatst bij de inspecteur-generaal der Krijgsmacht
Chef van het militaire huis van Z.M. de Koning Defensiepersoneel geplaatst bij het militaire huis van Z.M. de Koning
relaties0

Bijlage H Behorende bij artikel 10 van dit besluit

Ingetrokken mandaatbesluiten

 • Besluit belegging personele bevoegdheden DMO
 • Besluit tot mandaat en ondermandaat personele bevoegdheden CLSK
 • Mandaatbesluit CKMar bevoegdheden IBBAD, IRBAD, VKB en VKR
 • Mandaatbesluit CKMar bevoegdheden IBM en IRM
 • Mandaatbesluit CKMar bevoegdheden RDD en RIRM
 • Mandaatbesluit CKMar bevoegdheden VKBM en VKRM
 • Mandaatbesluit CKMAR personele bevoegdheden AMAR en SBK
 • Mandaatbesluit CKMar personele bevoegdheden BARD en SBK
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Aanbieding Nota Herzien Reïntegratiebeleid -Defensiepersoneel
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden AMAR
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden BAA
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden BARD
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden IBBAD
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden IBM
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden IRBAD
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden IRM
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Regeling bedrijfsvakanties
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Regeling cursusfaciliteiten en studietoelage
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Regeling herplaatsing en ontslag SBK
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Regeling nevenwerkzaamheden Defensie
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden RFTDD
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden RGVGMBN
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden RIRM
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden RTODB
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden RVMA
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden Studiefaciliteitenregeling b.a.d
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden VKBD
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden VKRD
 • Mandaatbesluit CLAS bevoegdheden VV URAMAR
 • Mandaatbesluit CZSK bevoegdheden IBBAD, IRBAD
 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden AMAR
 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden BARD
 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden IBM en IRM
 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden RTIR
 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden Sociaal Beleidskader Defensie 2012–2016
 • Mandaatbesluit CZSK personele bevoegdheden VKBM
 • Mandaatbesluit CZSK Regeling bedrijfsvakanties
 • Mandaatbesluit CZSK Regeling terugbetaling opleidingskosten van dienstopleidingen burgerpersoneel
 • Mandaatbesluit CZSK Studiefaciliteitenregeling BAD
 • Mandaatbesluit Personeel, Organisatie, Formatie en Veiligheidsmanagement Bestuursstaf 2013
 • Mandaatbesluit personele bevoegdheden CDC 2014
 • Mandaatbesluit personele bevoegdheden Dienst Vastgoed Defensie 2014
 • Mandaatbesluit personele bevoegdheden Divisie V&B 2014
 • Mandaatbesluit personele bevoegdheden NLDA 2014
 • Mandaatbesluit personele bevoegdheden Directie Bedrijfsvoering OG&K
 • Mandaatbesluit SG/PSG personele bevoegdheden Bestuursstaf 2013
 • Mandaatbesluit uitvoerende bevoegdheden WAA
 • Mandaatbesluit uitvoerende personele bevoegdheden SG
 • Mandaatbesluit uitvoerende personele bevoegdheden ten aanzien van hardheidsclausules
 • Mandaatbesluit uitvoering boven- en naastwettelijke uitkeringsregelingen bij werkloosheid sector defensie
 • Mandaatbesluit uitvoering defensiespecifieke uitkeringsregelingen
 • Ondermandaatbesluit CKMar artikel 14 RUD
 • Ondermandaatbesluit CKMAR uitvoerende bevoegdheden AMAR
 • Ondermandaatbesluit CKMar uitvoerende bevoegdheden BARD
 • Ondermandaatbesluit CKMar uitvoerende bevoegdheden WAA en BAA
 • Ondermandaatbesluit CZSK Regeling bedrijfsvakanties
 • Ondermandaatbesluit CZSK uitvoerende bevoegdheden AMAR
 • Ondermandaatbesluit CZSK uitvoerende bevoegdheden BARD
 • Ondermandaatbesluit CZSK uitvoerende bevoegdheden Besluit aanpassing arbeidsduur militairen
 • Ondermandaatbesluit CZSK uitvoerende bevoegdheden Wet aanpassing arbeidsduur
 • Ondermandaatbesluit DMI/CZSK uitvoerende - en personele bevoegdheden BARD/IBBAD/IRBAD
 • Ondermandaatbesluit DOPS/CZSK uitvoerende - en personele bevoegdheden BARD/IBBAD/IRBAD
 • Ondermandaatbesluit DP&BV bevoegdheden IBBAD, IRBAD
 • Ondermandaatbesluit DP&BV bevoegdheden IBBAD, IRBAD
 • Ondermandaatbesluit DP&BV personele bevoegdheden BARD
 • Ondermandaatbesluit DP&BV personele bevoegdheden BARD
 • Ondermandaatbesluit DP&BV uitvoerende bevoegdheden BARD
 • Ondermandaatbesluit DP&BV uitvoerende bevoegdheden BARD
 • Ondermandaatbesluit DP&BV/CZSK uitvoerende- en personele bevoegdheden BARD/IBBAD/IRBAD
 • Ondermandaatbesluit DP&O bevoegdheden IBBAD, IRBAD, VKB en VKR
 • Ondermandaatbesluit DP&O bevoegdheden IBM en IRM
 • Ondermandaatbesluit DP&O bevoegdheden VKBM en VKRM
 • Ondermandaatbesluit D-P&O personele bevoegdheden AMAR EN SBK
 • Ondermandaatbesluit DP&O personele bevoegdheden BARD en SBK
 • Ondermandaatbesluit DPERS CZSK personele bevoegdheden AMAR
 • Ondermandaatbesluit DPERS CZSK uitvoerende bevoegdheden AMAR
 • Ondermandaatbesluit SCPL CZSK personele bevoegdheden IBM en IRM
 • Ondermandaatbesluit SCPL CZSK personele bevoegdheden VKBM
 • Ondermandaatbesluit SCPL CZSK uitvoerende bevoegdheden Besluit aanpassing arbeidsduur militairen
 • Ondermandaatbesluit SCPL CZSK uitvoerende bevoegdheden Wet aanpassing arbeidsduur
 • Ondermandaatbesluit SCPL Regeling terugbetaling opleidingskosten van dienstopleidingen burgerpersoneel
 • Ondermandaatbesluit SCPL studiefaciliteitenregeling burger ambtenaren defensie
 • Ondermandaatbesluit uitvoerende personele bevoegdheden ten aanzien van hardheidsclausules C-DPOD
 • Ondermandaatbesluit VBD
 • Ondermandaatbesluit VKBM en VKBBAD
 • Subondermandaatbesluit D-P&O uitvoerende bevoegdheden AMAR
 • Subondermandaatbesluit DP&O uitvoerende bevoegdheden BARD
relaties0

Bijlagen 1 tot en met 7 behorende bij artikel 3 van dit besluit

De overzichten (matrices) van de personele bevoegdheden die per defensieonderdeel zijn verleend zijn vanwege hun omvang in afzonderlijke documenten opgenomen.

Naar boven