Onderwerp: Bezoek-historie

Verlening van ondermandaat door de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie aan de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie inzake intrekking en weigering van Verklaringen van Geen Bezwaar (Ondermandaat PSG Defensie inzake VGB’s 2017) - kopie
Geldigheid:01-03-2017 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Verlening van ondermandaat door de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie aan de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie inzake intrekking en weigering van Verklaringen van Geen Bezwaar (Ondermandaat PSG Defensie inzake VGB’s 2017)
27 februari 2017 Nr: BS2017005882
De Minister van Defensie
De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie,

Gelet op artikel 2a van de Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken;

Besluit:

Artikel 1 Ondermandaat aan de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal

De Plaatsvervangend Secretaris-Generaal wordt mandaat en machtiging verleend ten aanzien van stukken en besluiten met betrekking tot het weigeren dan wel intrekken van de verklaring van geen bezwaar, bedoeld in de artikelen 8 en 10 van de Wet veiligheidsonderzoeken juncto artikel 2 van de Wet veiligheidsonderzoeken.

Artikel 2 Ondertekening

In de ondertekening van de in artikel 1 genoemde stukken en besluiten brengt de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal het mandaat en de machtiging tot uitdrukking met de volgende formule:

DE MINISTER VAN DEFENSIE

voor deze

De plaatsvervangend Secretaris-Generaal

Handtekening

Naam

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2017. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 maart 2017, treedt zij in werking de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 maart 2017.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat PSG Defensie inzake VGB’s 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage,
27 februari 2017
De Secretaris-Generaal
W.J.P.
Geerts

TOELICHTING

Voor het uitoefenen van bepaalde vertrouwensfuncties is een ‘verklaring van geen bezwaar’ (VGB) vereist, als bedoeld in de Wet veiligheidsonderzoeken. Het afgeven, weigeren of intrekken van een VGB is een primair besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Daartegen kan bezwaar openstaan. In 2015 is een commissie ingesteld onder voorzitterschap van de heer L.F.F. Casteleijn voor het evalueren van de Beleidsregel veiligheidsonderzoeken uit 2013. Dit heeft geresulteerd in het ‘Rapport evaluatie beleidsregel veiligheidsonderzoeken’. Bij de aanbieding van het rapport heeft de commissie in overweging gegeven het niveau van primaire besluitvorming te verlagen, zodat besluitvorming in bezwaar op hoger (politiek) niveau gewaarborgd blijft. Hierbij wordt het advies opgevolgd. Daarnaast vormt de Unit Veiligheidsonderzoeken, gezamenlijk opgericht door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie, aanleiding om de systematiek van besluitvorming rond VGB’s aan te passen aan die van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Minister van Defensie is bevoegd tot het nemen van primaire VGB-besluiten. De bevoegdheid tot afgifte van een VGB is gemandateerd aan het Hoofd van het Bureau Veiligheidsonderzoeken Defensie. De bevoegdheid tot weigering of intrekking van een VGB is gemandateerd aan de Secretaris-Generaal. Op grond van artikel 2a van de Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet veiligheidsonderzoeken kan de Secretaris-Generaal zijn mandaat doormandateren aan de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal. Dit wordt hierbij geëffectueerd. De doormandatering biedt de mogelijkheid om de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal te betrekken bij het besluitvormingsproces. Bij diens verhindering of afwezigheid neemt de Secretaris-Generaal het primaire weigerings- of intrekkingsbesluit.

Overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van het Algemeen mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Defensie 2013, wordt dit besluit gepubliceerd in de Staatscourant.

De Secretaris-Generaal
W.J.P.
Geerts
Naar boven