Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit digitale vervanging medische documenten Defensie
Publicatiedatum:21-10-2021Geldigheid:21-10-2021 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit digitale vervanging medische documenten Defensie
De Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

relaties0relaties0

Artikel 2 Vervanging

De medische documenten van het Ministerie van Defensie worden vervangen met inachtneming van de instructie en het handboek.

relaties0relaties0

Artikel 3 Reikwijdte

De vervanging wordt uitgevoerd conform het handboek voor alle papieren medische documenten die zullen worden ontvangen of opgemaakt in de periode tot en met vijf jaar na de inwerkingtreding van dit besluit en die moeten worden opgenomen in het medisch dossier.

Dit besluit heeft terugwerkende kracht voor documenten die in het kader van het vervangingsproces door het Ministerie van Defensie zijn gescand.

relaties0relaties0

Artikel 4 Waarborgen cultureel erfgoed, recht- en bewijszoekende burger, historisch onderzoek

Bij de vervanging worden de waarborgen, neergelegd in de selectielijst, de instructie en het handboek in acht genomen met betrekking tot artikel 2, eerste lid onder c en d van het Archiefbesluit 1995.

relaties0relaties0

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant.

relaties0relaties0

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit digitale vervanging medische documenten Defensie.

relaties0relaties0

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Het handboek wordt ter inzage gelegd bij het Ministerie van Defensie en raadpleegbaar gemaakt op de internetsite van het ministerie www.mindef.nl

’s Gravenhage
5 oktober 2021
De Minister van Defensie,
Namens deze
De Directeur-Generaal Beleid
J.C.S.
Wijnands
Naar boven