Onderwerp: Bezoek-historie

Subtaak- en ondermandaatbesluit Human Resources & Bedrijfsvoering (Kerndepartement) 2022
Publicatiedatum:04-11-2022Geldigheid:04-11-2022 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20221104 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Subtaak- en ondermandaatbesluit Human Resources & Bedrijfsvoering (Kerndepartement) 2022
De Directeur Human Resources & Bedrijfsvoering (Kerndepartement),

Besluit:

Artikel 1 Definities

 • 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
  • a. bewindspersoon: Minister van Defensie of Staatssecretaris van Defensie, afhankelijk van wie het aangaat;relaties0
  • b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon besluiten te nemen;relaties0
  • c. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;relaties0
  • d. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.relaties0
  relaties0
 • 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt begrepen onder:
  • a. Kerndepartement: de Bestuursstaf;relaties0
  • b. Directie Human Resources & Bedrijfsvoering (HR&BV): de directie HR&BV die zich richt op de ondersteuning van het Kerndepartement.relaties0
  relaties0
relaties0

Artikel 2 Organisatie van de Directie Human Resources & Bedrijfsvoering

relaties0

Artikel 3 Bureau Beveiliging coördinatie/Eenheid bewaken en beveiligen

De directeur HR&BV treedt tevens op als Hoofd Bureau BC/EBB en is in dat verband belast met de volgende taken:

 • a.het geven van ambtelijke leiding aan Bureau BC en het invullen van de HR-verantwoordelijkheden voor de medewerkers die namens de (P)SG de beveiliging van (bewinds)personen in het Rijksdomein coördineren;relaties0
 • b.de beveiligingscoördinatie van het kerndepartement en de BOE’s;relaties0
 • c.het coördineren van de beveiliging van locaties van waarvan de PSG Hoofdgebruiker is en van Navo-complexen in Nederland in het kader van de Host Nation-taak.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 4 Directiebureau

Het Directiebureau staat onder leiding van de Directeur HR&BV. Deze is in dit verband belast met de volgende taken:

 • a.het geven van ambtelijke leiding aan het Directiebureau met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van Directeur Human Resources & Bedrijfsvoering;relaties0
 • b.het ontwikkelen, coördineren en bewaken van de interne bedrijfsvoering van de directie;relaties0
 • c.het initiëren en coördineren van de ondersteuning aan de directeur en de afdelingshoofden;relaties0
 • d.het initiëren en coördineren van directie-overschrijdende activiteiten;relaties0
 • e.het voeren van diverse secretariaten.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 5 HR-Advies Kerndepartement

De afdeling HR-Advies Kerndepartement staat onder leiding van het Hoofd HR-Advies Kerndepartement. Deze is belast met de volgende taken:

 • a.het geven van ambtelijke leiding aan de afdeling HR-Advies Kerndepartement (exclusief MIVD) met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van Directeur Human Resources & Bedrijfsvoering;relaties0
 • b.het gevraagd en ongevraagd adviseren op HR-gebied aan het (lijn)management van het Kerndepartement (exclusief MIVD);relaties0
 • c.het initiëren, coördineren en bewaken en uitvoeren van HR-processenrelaties0
 • d.het adviseren van lijnmanagers van het Kerndepartement (exclusief MIVD) inzake de opbouw en indeling van de organisatie-onderdelen op het gebied van organisatie, personeel en financiën, alsmede het adviseren over overige HR-onderwerpen;relaties0
 • e.het coördineren en ondersteunen van reorganisaties;relaties0
 • f.het begeleiden van medewerkers bij het verbeteren van hun duurzame inzetbaarheid en employability;relaties0
 • g.het werven en selecteren van nieuwe medewerkers.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 6 HR-Advies MIVD

De afdeling HR-Advies MIVD staat onder leiding van het Hoofd HR-Advies MIVD. Deze is belast met de volgende taken:

 • a.het geven van ambtelijke leiding aan de afdeling HR-Advies MIVD met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van Directeur Human Resources & Bedrijfsvoering;relaties0
 • b.het gevraagd en ongevraagd adviseren op HR-gebied aan het (lijn)management van de MIVD;relaties0
 • c.het initiëren, coördineren en bewaken en uitvoeren van HR-processenrelaties0
 • d.het adviseren van lijnmanagers van de MIVD inzake de opbouw en indeling van de organisatie-onderdelen op het gebied van organisatie, personeel en financiën, alsmede het adviseren over overige HR-onderwerpen;relaties0
 • e.het coördineren en ondersteunen van reorganisaties;relaties0
 • f.het begeleiden van medewerkers bij het verbeteren van hun duurzame inzetbaarheid en employability;relaties0
 • g.het werven en selecteren van nieuwe medewerkers.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 7 Afdeling Bedrijfsvoering en Veiligheid

De afdeling Bedrijfsvoering en Veiligheid staat onder leiding van het Hoofd Bedrijfsvoering en Veiligheid. Deze is belast met de volgende taken:

 • a.Het geven van ambtelijke leiding aan de afdeling Bedrijfsvoering en Veiligheid met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van Directeur Human Resources & Bedrijfsvoering;relaties0
 • b.Zorg dragen dat de behoeftes / aanvragen van de organisatie-onderdelen van het Kerndepartement worden ontvangen, behandeld, geleverd en uiteindelijk betaald;relaties0
 • c.Zorg dragen dat het VAM-proces, en met name het demand-proces voor het KD wordt uitgevoerd en dat de dienstverlening aan de KD-organisatie/-medewerkers in kwalitatief en kwantitatief opzicht adequaat is;relaties0
 • d.Initiëren, adviseren en begeleiden van het (lijn)management en medewerkers bij ontwikkelings- en veranderingsprocessen waarbij dienstverleningsaspecten aan de orde zijn;relaties0
 • e.Het binnen het KD zorg dragen voor een kwalitatief en kwantitatief adequate fysieke veiligheid. Dit richt zich met name op het gebied van Milieu, ARBO en Safety (veiligheid).relaties0
relaties0relaties0

Artikel 8 Afdeling Advies, Informatiemanagement en Projecten

De afdeling Advies, Informatiemanagement en Projecten staat onder leiding van het Hoofd Advies, Informatiemanagement en Projecten. Deze is belast met de volgende taken:

 • a.het geven van ambtelijke leiding aan de afdeling Advies, Informatiemanagement en Projecten met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van Directeur Human Resources & Bedrijfsvoering;relaties0
 • b.het geven van strategisch advies op HRM- en bedrijfsvoeringsgebied binnen het Kerndepartement;relaties0
 • c.het ondersteunen van de organisatie-onderdelen van het Kerndepartement in de voorbereiding en doorvoeren van veranderingen en uitvoeren van projecten op deze gebieden;relaties0
 • d.het invulling geven aan en verder ontwikkelen van informatiemanagement;relaties0
 • e.het ondersteunen van de organisatie-onderdelen van het Kerndepartement met managementinformatie en coördinatie over op te leveren producten met betrekking tot de managementcyclus, zoals het bedrijfsplan en managementrapportages.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 9 Ondermandaat, -volmacht en -machtiging

Aan de plaatsvervangend directeur HR&BV wordt bij afwezigheid van de Directeur HR&BV mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge de artikelen van dit besluit tot het werkterrein van HR&BV behoren.

relaties0relaties0

Artikel 10 Ondertekening krachtens mandaat, volmacht of machtiging

Een document dat krachtens mandaat, volmacht of machtiging wordt ondertekend bevat aan het slot de volgende formule:

DE << BEWINDSPERSOON>> VAN DEFENSIE

voor deze,

<< functie, handtekening en naam van de ondertekenaar >>

relaties0relaties0

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

relaties0relaties0

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Subtaak- en ondermandaatbesluit Human Resources & Bedrijfsvoering (Kerndepartement) 2022.

relaties0relaties0

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag
30 september 2022
De Directeur Human Resources en Bedrijfsvoering
A.J.A.M.
Maas

Bijlage

[Red: Niet opgenomen.]

Naar boven