Onderwerp: Bezoek-historie

Subtaak- en ondermandaatbesluit Directie Communicatie 2022
Publicatiedatum:04-11-2022Geldigheid:04-11-2022 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20221104 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Subtaak- en ondermandaatbesluit Directie Communicatie 2022

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. bewindspersoon: Minister van Defensie of Staatssecretaris van Defensie, afhankelijk van wie het aangaat;relaties0
  • b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon besluiten te nemen;relaties0
  • c. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;relaties0
  • d. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2 Organisatie van de Directie Communicatie

De directie Communicatie bestaat uit:

relaties0relaties0

Artikel 3 Plaatsvervangend directeur

De directeur Communicatie laat zich bij de uitvoering van zijn taken, genoemd in artikel 7, onder a, van het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2021, bijstaan door een plaatsvervangend directeur die is belast met:

  • de plaatsvervanging van de directeur Communicatie bij diens afwezigheid.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 3a Ondermandaat, -volmacht en -machtiging Plv. directeur Communicatie

Aan de plv. directeur van de directie Communicatie wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot de aangelegenheden die ingevolge van artikel 3 tot zijn werkterrein behoren.

relaties0relaties0

Artikel 4 Uitzondering op verleende bevoegdheden

De functionaris, bedoeld in artikel 3a maakt geen gebruik van de aan hem verleende bevoegdheden in gevallen waarin de rechtshandeling of andere handeling van een zodanig gewicht is dat deze redelijkerwijs door de directeur Communicatie dient te worden verricht.

relaties0relaties0

Artikel 5 Ondertekening krachtens mandaat, volmacht of machtiging

Een document dat krachtens mandaat, volmacht of machtiging wordt ondertekend bevat aan het slot de volgende formule:

DE << BEWINDSPERSOON>> VAN DEFENSIE

voor deze,

<< functie, handtekening en naam van de ondertekenaar >>

relaties0relaties0

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

relaties0relaties0

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Subtaak- en ondermandaatbesluit Directie Communicatie 2022

relaties0relaties0

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
30 september 2022
De directeur Communicatie
W. van der
Weegen
Naar boven