Onderwerp: Bezoek-historie

Voorschrift inzake het merken van munitie en de verpakking van munitie 2022
Publicatiedatum:21-09-2022Geldigheid:21-09-2022 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Voorschrift inzake het merken van munitie en de verpakking van munitie 2022
De Staatssecretaris van Defensie

Besluit:

Artikel 1

Vastgesteld wordt het in bijlage gevoegde Voorschrift inzake het merken van munitie en de verpakking van munitie 2022.

relaties0relaties0

Artikel 2

  • 1. Er kan schriftelijk vrijstelling of ontheffing worden verleend van de regels gesteld in het in bijlage gevoegde voorschrift. Aan de vrijstelling of ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.relaties0
  • 2. Van een besluit zoals bedoeld in het eerste lid, wordt mededeling gedaan aan de Commandant van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen bij de Koninklijke Marechaussee.relaties0
  • 3. Aan de Directeur DMO wordt mandaat verleend voor het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen als bedoeld in het eerste lid.relaties0
  • 4. De functionaris, bedoeld in het derde lid, kan de bevoegdheid, bedoeld in respectievelijk het eerste lid, geheel of gedeeltelijk schriftelijk doormandateren aan een onder hem ressorterende functionaris.relaties0
  • 5. Bij afwezigheid of verhindering van de functionaris, bedoeld in het derde lid treedt een door die functionaris schriftelijk aangewezen plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats.relaties0
relaties0

Artikel 3

De Commandant en controleurs van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen bij de Koninklijke Marechaussee zijn belast met de controle op de naleving van het gestelde in het voorschrift.

relaties0relaties0

Artikel 4

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht 2011.]

relaties0relaties0

Artikel 5

Ingetrokken worden:

relaties0relaties0

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zijn wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst met uitzondering van de bijlage die zal worden gepubliceerd op het defensie publicatieportaal.

’s-Gravenhage
6 september 2022
De Staatssecretaris van Defensie,
C. A. van der
Maat

Bijlage

[Red: Gepubliceerd op defensie publicatieportaal.]

Naar boven