Onderwerp: Bezoek-historie

Ondermandaat- en machtigingsbesluit Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 2022
Publicatiedatum:01-03-2022Geldigheid:01-03-2022 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20220301 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ondermandaat- en machtigingsbesluit Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 2022

Gelet op artikelen 6, 7 en 9 van de Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 en de Wet veiligheidsonderzoeken en artikel 3, eerste lid van het Ondermandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit SG Defensie 2022

Besluit

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

relaties0relaties0

Artikel 2 Uitsluiting van mandaatverlening

Dit besluit is niet van toepassing ten aanzien van de onderwerpen bedoeld in de ondermandaatbeschikking personele bevoegdheden militair personeel MIVD, de ondermandaatbeschikking personele bevoegdheden burgerlijke ambtenaren MIVD en het ondermandaatbesluit uitvoerende bevoegdheden BARD MIVD.

relaties0relaties0

Artikel 3 Mandaat en machtiging (Wiv 2017)

 • 1. Ten behoeve van de mandaatregeling worden de navolgende functionarissen aangewezen als autoriteit voor het verlenen van toestemming voor de inzet van (bijzondere) bevoegdheden en gegevensverstrekkingen voor zover deze regeling in het mandaat daartoe voorziet:
  • A.Het Hoofd van het Werkverband Inlichtingen, voor zover het gaat om de inzet van bevoegdheden of gegevensverstrekkingen door of ten behoeve van teams/bureaus die onder diens verantwoordelijkheid vallen;relaties0
  • B.Het Hoofd van de Afdeling Operaties, voor zover het gaat om de inzet van bevoegdheden of gegevensverstrekkingen door of ten behoeve van teams/bureaus die onder diens verantwoordelijkheid vallen;relaties0
  • C.Het Hoofd van de Joint SIGINT Cyber Unit, voor zover het gaat om de inzet van bevoegdheden of gegevensverstrekkingen door of ten behoeve van teams/bureaus die onder diens verantwoordelijkheid vallen;relaties0
  • D.Het Hoofd van de Unit Veiligheidsonderzoeken, voor zover het veiligheidsonderzoeken betreft die onder verantwoordelijkheid van de MIVD worden uitgevoerd.relaties0
  relaties0
 • 2. Mandaat en machtiging voor het verlenen van (initiële) toestemming voor de inzet van bevoegdheden zoals genoemd in:relaties0
 • 3. Mandaat en machtiging voor het verlenen van het verlengen van de toestemming voor de inzet van bevoegdheden zoals genoemd in artikel 38, eerste lid, van de Wiv 2017 wordt verleend aan de bureau- en teamhoofden ressorterend onder de functionarissen zoals genoemd in het eerste lid, onder A tot en met D.relaties0
 • 4. In afwijking van het bepaalde in het tweede en derde lid is mandaatverlening uitgesloten indien de inzet van de bevoegdheid van zodanig gewicht is dat toestemming redelijkerwijs door de Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst dient te worden verleend.relaties0
 • 5. Mandaat en machtiging wordt verleend aan de functionarissen zoals genoemd in het eerste lid, onder A tot en met C voor het doen van mededeling van geëvalueerde (persoons)gegevens aan de in artikel 62, eerste lid, onder a tot en met c, van de Wiv 2017 genoemde personen, functionarissen en overige entiteiten, tevens kunnen deze functionarissen deze bevoegdheid doormandateren aan bureau- en teamhoofden. In afwijking hiervan is mandaatverlening uitgesloten, indien artikel 68 van de Wiv 2017 van toepassing is of indien targetinggegevens verstrekt worden.relaties0
 • 6. Mandaat en machtiging wordt verleend aan functionarissen zoals genoemd in het eerste lid onder A tot en met C voor het doen van mededeling van geëvalueerde (persoons)gegevens aan de in artikel 62, eerste lid, onder d, van de Wiv 2017 genoemde buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten en inlichtingenorganen in het kader van de eigen goede taakuitvoering of de taakuitvoering van de partner zoals genoemd in artikel 89, eerste lid van de Wiv 2017, tevens kunnen deze functionarissen deze bevoegdheid doormandateren aan bureau- en teamhoofden. In afwijking hiervan is mandaatverlening uitgesloten voor zover blijkens de wegingsnotitie van een buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst samenwerking alleen onder aanvullende of strikte voorwaarden mogelijk is, indien artikel 68 van de Wiv 2017 van toepassing is of indien targetinggegevens verstrekt worden.relaties0
relaties0

Artikel 4 Mandaat en machtiging (Wvo)

Mandaat en machtiging wordt verleend aan het Hoofd van de Unit Veiligheidsonderzoeken voor het afgeven van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 4 juncto artikel 2 van de Wvo. Het Hoofd van de Unit Veiligheidsonderzoeken kan aan hem ondergeschikte functionarissen van de Unit Veiligheidsonderzoeken bij schriftelijk besluit aanwijzen die de toestemming namens hem verlenen.

relaties0relaties0

Artikel 5 Afwezigheid of verhindering gemandateerde

Bij afwezigheid of verhindering van de gemandateerden treden de respectievelijke plaatsvervangers voor de duur van de afwezigheid of verhindering in hun plaats.

relaties0relaties0

Artikel 6 Ondertekening

 • 1. Bij ondertekening van besluiten en stukken zoals genoemd in artikel 3, tweede t/m vijfde lid door aldaar genoemde functionaris(sen) dient het mandaat tot uitdrukking gebracht te worden door het opnemen van de volgende wijze van ondertekening:
  DE DIRECTEUR MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST
  Voor deze,
  Functie van de betrokken functionaris
  Handtekening
  Naam (en militaire rang)relaties0
 • 2. Bij ondertekening van besluiten en stukken zoals genoemd in artikel 4 door aldaar genoemde functionaris(sen) dient het mandaat tot uitdrukking gebracht te worden door het opnemen van de volgende wijze van ondertekening:
  DE MINISTER VAN DEFENSIE
  Voor deze,
  Functie van de betrokken functionaris
  Handtekening
  Naam (en militaire rang)relaties0
relaties0

Artikel 7 Overige bepalingen

 • 1. De mandans is te allen tijde bevoegd de op basis van mandaat verleende bevoegdheden zelf uit te oefenen.relaties0
 • 2. De mandataris maakt geen gebruik van een aan hem verleend mandaat in de gevallen waarin hij van mening is dat de mandans een beslissing dient te nemen of een stuk dient vast te stellen en te ondertekenen.relaties0
relaties0

Artikel 8 Intrekking oude regeling

Het ondermandaat- en machtigingsbesluit Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst 2009 wordt ingetrokken.

relaties0relaties0

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt, en werkt terug tot en met 1 mei 2018.

relaties0relaties0

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat- en machtigingsbesluit Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 2022.

relaties0relaties0
De Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
J.R.
Swillens
Generaal-majoor
Naar boven