Onderwerp: Bezoek-historie

subtaak- en ondermandaatbesluit Directoraat-Generaal Beleid 2022
Publicatiedatum:01-01-2022Geldigheid:01-01-2022 t/m 13-04-2022Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20220101 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Subtaak- en ondermandaatbesluit Directoraat-Generaal Beleid 2022

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. bewindspersoon: Minister van Defensie of Staatssecretaris van Defensie, afhankelijk van wie het aangaat;relaties0
 • b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon besluiten te nemen;relaties0
 • c. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;relaties0
 • d. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;relaties0
 • e. directeuren: de directeur Strategie en Kennis, de directeur Operationeel Beleid en Plannen, de directeur Bedrijfsvoering en Evaluatie, de hoofddirecteur Personeel, de directeur Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid, de chief Information Officer, de directeur Internationale Aangelegenheden, de directeur Veiligheid en de chef Kabinet DGB.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2 Organisatie van het Directoraat-Generaal Beleid (DGB)

 • 1. Het Directoraat-Generaal Beleid, genoemd in artikel 4 van het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2021, bestaat uit:
  • de Directie Strategie en Kennis;
  • de Directie Operationeel Beleid en Plannen;
  • de Directie Bedrijfsvoering en Evaluatie;
  • de Hoofddirectie Personeel;
  • de Directie Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid;
  • de Chief Information Office;
  • de Directie Internationale Aangelegenheden;
  • de Directie Veiligheid;
  • het Kabinet DGB.
  relaties0
 • 2. Het organogram van het Directoraat-Generaal Beleid is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.relaties0
relaties0

Artikel 3 De Directie Strategie en Kennis (DSK)

De Directie Strategie en Kennis staat onder leiding van de directeur Strategie en Kennis. Deze is belast met de volgende taken:

 • 1.het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur-Generaal Beleid geven van ambtelijke leiding aan de DSK;relaties0
 • 2.het inhoud geven aan de strategische functie door:
  • a.het realiseren van en sturing te geven op integrale visievorming en strategieontwikkeling;relaties0
  • b.regie te voeren op proces en kalender strategieontwikkeling;relaties0
  • c.het proces van visie en strategie naar beleid en plannen aan te jagen;relaties0
  relaties0
 • 3.het ontwikkelen, onderhouden en coördineren van uitvoerbaar strategisch kennis- (wetenschap, onderzoek en technologie) en innovatiebeleid, het voeren van regie over de strategische K&I-kalender van Defensie, alsmede de governance van de kennisinstellingen TNO, NLR en Marin;relaties0
 • 4.het coördineren van overkoepelend stakeholder engagement voor Defensie, borging van de koers en plannen van Defensie en realiseren van betrokkenheid en steun bij onze stakeholders;relaties0
 • 5.Strategie en beleid t.b.v. het verhogen van het handelingsvermogen van Defensie tegen hybride dreigingen en bijdragen aan een samenhangend whole-of-society antwoord op hybride dreigingen;relaties0
 • 6.het optreden als koppelvlak van Defensie met partners, waaronder denktanks, kennisinstituten en relevante non-gouvernementele organisaties (NGO’s), zowel als opdrachtgever en als aanspreekpunt op het gebied van visie, strategie en strategisch kennis- & innovatiebeleid;relaties0
 • 7.Zorgdragen voor goede strategie- en beleidsinbedding van de dossiers nationale veiligheid, civiel-militaire samenwerking, informatiegestuurd optreden (IGO) en het cyber- en informatiedomein, inclusief inlichtingen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 4 De Directie Operationeel Beleid en Plannen (DOBP)

De Directie Operationeel Beleid en Plannen staat onder leiding van de directeur Operationeel Beleid en Plannen. Deze is belast met de volgende taken:

 • 1.het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur-Generaal Beleid geven van ambtelijke leiding aan de DOBP;relaties0
 • 2.het door middel van bijdragen aan het proces van krijgsmachtontwikkeling ontwikkelen, onderhouden en coördineren van operationeel beleid door vanuit een brede toekomstvisie te zorgen voor een gezamenlijke vertaalslag van strategie naar beleid en uitvoering, rekening houdend met de planvorming interdepartementaal en binnen NAVO, de EU en bi- en multilaterale samenwerkingsverbanden. De afdeling Operationeel Beleid geeft, op basis van gedegen analyses en zuivere afwegingen, inzicht in hoe de krijgsmacht van de toekomst eruit moet komen te zien in capabilities en concepten op operationeel niveau;relaties0
 • 3.het omzetten van beleid in integrale/uitvoerbare plannen, inclusief prioritering, passend binnen de financiële kaders en het beheer van het Defensie Lifecycle Plan (DLP). De afdeling Integrale Plannen coördineert de inpassing van de planconsequenties van het nieuwe beleid en is daarmee een integrerende link binnen het DGB;relaties0
 • 4.het voorzien in een defensiebrede kennisbasis, door middel van het initiëren, coördineren, programmeren en begeleiden van kennisopbouw en technologieontwikkeling/R&D, om tegemoet te komen aan de kennisbehoefte van Defensie, en ter ondersteuning van capability development, (grote) investeringsprojecten en operationele inzet;relaties0
 • 5.het optreden als National Capability Director (NCD);relaties0
 • 6.het optreden als plaatsvervangend DGB.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 5 De Directie Bedrijfsvoering en Evaluatie (DBE)

De Directie Bedrijfsvoering en Evaluatie staat onder leiding van de directeur Bedrijfsvoering en Evaluatie. Deze is belast met de volgende taken:

 • 1.het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur-Generaal Beleid geven van ambtelijke leiding aan de DBE;relaties0
 • 2.het ontwikkelen, onderhouden en coördineren van defensiebrede en domeinoverstijgende visie, strategie en uitvoerbaar beleid op de gebieden Bedrijfsvoering en Besturing, inclusief Compliance management, Risicomanagement, Monitoring & Evaluaties;relaties0
 • 3.het defensiebreed sluiten van de PDCA-cyclus op het gebied van beleidsontwikkeling door het regisseren en waar nodig uitvoeren beleidsevaluaties;relaties0
 • 4.het ontwikkelen, onderhouden en coördineren van het beleid op het gebied van Integrale Beveiliging, Gegevensbeschermingsrecht, Documentaire informatie/ Informatie-management en Inkoopmanagement en Afstoten;relaties0
 • 5.het namens de SG toezicht houden op naleving kaders beveiliging (BA) en gegevensbeschermingsrecht (FG);relaties0
 • 6.het faciliteren van het hoofd Afdeling Inkoop Management in de rol van Coördinerend Directeur Inkoop (CDI), met dien verstande dat op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de CDI het Taakbesluit Chief Procurement Officer Rijk en het taakbesluit Coördinerend Directeur Inkoop Rijk, zoals vastgesteld in de ICBR van 16 maart 2021, van overeenkomstige toepassing zijn.relaties0
 • 7.het optreden als de Military National Security Authority, Chief Privacy Officer en Data Protection Officer (FG);relaties0
 • 8.het in opdracht (van de SG of DGB) voeren van complexe bedrijfsvoeringsprogramma’s of -projecten.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 6 De Hoofddirectie Personeel (HDP)

Met inachtneming van artikel 4, tweede lid, van het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2021 staat de Hoofddirectie Personeel onder leiding van de hoofddirecteur Personeel. Deze is belast met de volgende taken:

 • 1.het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur-Generaal Beleid geven van ambtelijke leiding aan de HDP;relaties0
 • 2.het ondersteunen van de politieke leiding in de rol van werkgever;relaties0
 • 3.het ontwikkelen, onderhouden en coördineren van uitvoerbaar beleid op het gebied van personeel, waaronder mede te verstaan veteranen en postactieven;relaties0
 • 4.het ontwikkelen, onderhouden en coördineren van uitvoerbaar beleid op het gebied van militaire gezondheidszorg (MGZ), waaronder mede te verstaan de wijze waarop het zorgaanbiederschap binnen Defensie wordt uitgeoefend;relaties0
 • 5.het voeren van overleg met de centrales van overheidspersoneel over de hoofdlijnen van het personeelsbeleid en de arbeidsvoorwaarden;relaties0
 • 6.het neerleggen van de ambtelijke rechtspositie en defensiespecifieke afspraken daarover in de op Defensie van toepassing zijnde wet- en regelgeving.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 7 De Directie Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid (DMVD)

De Directie Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid staat onder leiding van de directeur Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid. Deze is belast met de volgende taken:

 • 1.het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur-Generaal Beleid geven van ambtelijke leiding aan de DMVD;relaties0
 • 2.het ontwikkelen, onderhouden en coördineren van geïntegreerd, integraal en uitvoerbaar beleid en visie op de gebieden van materieel, vastgoed en duurzaamheid in brede zin waaronder onderwerpen zoals industriebeleid, DMP, (keten- en systeem)logistiek, ruimtelijke ordening, luchtruim, facilitair management, omgevingsvraagstukken, klimaatdoelen, circulaire economie en energieopgaven.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 8 De Chief Information Office (CIO)

De Chief Information Office staat onder leiding van de chief Information Officer. Deze is belast met de taken en verantwoordelijkheden die zijn genoemd in artikel 8 van het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2021.

relaties0relaties0

Artikel 9 De Directie Internationale Aangelegenheden (DIA)

De Directie Internationale Aangelegenheden staat onder leiding van de directeur Internationale Aangelegenheden. Deze is belast met de volgende taken:

 • 1.het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur-Generaal Beleid geven van ambtelijke leiding aan de DIA;relaties0
 • 2.het ontwikkelen, onderhouden en coördineren van geïntegreerd, integraal en uitvoerbaar beleid en visie op het gebied van EU, NAVO, VN, conflictpreventie, multilaterale en bilaterale samenwerking en (samenwerking in) missies en operaties;relaties0
 • 3.het ontwikkelen, onderhouden en coördineren van geïntegreerd, integraal en uitvoerbaar beleid en visie op het gebied van (inter)nationale inzet en taken, inclusief het Caribisch gebied, Koninkrijksrelaties, cyber, hybride dreigingen, en de KMar.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 10 De Directie Veiligheid (DV)

De Directie Veiligheid staat onder leiding van de directeur Veiligheid. Deze is belast met de volgende taken:

 • 1.het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur-Generaal Beleid geven van ambtelijke leiding aan de DV;relaties0
 • 2.het ontwikkelen, onderhouden en coördineren van visie en uitvoerbaar beleid op het gebied van fysieke, sociale veiligheid en integriteit, waaronder ook bedrijfsveiligheid,- gezondheid en milieuveiligheid worden begrepen;relaties0
 • 3.het zekerstellen dat het aspect veiligheid en integriteit wordt meegenomen in beleid op andere beleidsterreinen;relaties0
 • 4.het (laten) vertalen van (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid naar Defensieregelgeving;relaties0
 • 5.het beleidsmatig onderhouden van een concern-veiligheidsmanagementsysteem;relaties0
 • 6.het onderhouden van contacten met de in- en externe toezichthouders en zuster- en expertorganisaties voor het domein veiligheid en het appreciëren van de onderzoeken die zij hebben uitgevoerd en waar nodig op basis van die onderzoeken veiligheid verhogende maatregelen implementeren;relaties0
 • 7.het vervullen van de rol van Concern Safety Policy Officer.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 11 Het Kabinet DGB

Het Kabinet DGB staat onder leiding van de chef Kabinet. Deze is belast met de volgende taken:

 • 1.het met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Directeur-Generaal Beleid geven van ambtelijke leiding aan het Kabinet;relaties0
 • 2.het coördineren en aansturen van de stukkenstroom binnen het DGB, waarbij zowel proces- als kwaliteitsbewaking van belang zijn;relaties0
 • 3.het coördineren van de voorbereiding van de overleggen waaraan de Directeur-Generaal deelneemt alsmede het adviseren van de Directeur-Generaal, zijn directeuren en in voorkomend geval de SG en de bewindspersonen, onder meer over de voorbereiding van onderraden en ministerraad;relaties0
 • 4.het opstellen van het bedrijfsplan van het DGB;relaties0
 • 5.de bedrijfsvoering en het informatiemanagement van het DGB;relaties0
 • 6.het namens de Directeur-Generaal uitzetten van opdrachten bij de directies;relaties0
 • 7.het fungeren als DGB-aanspreekpunt voor interne, departementale en interdepartementale functionarissen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 12 Algemene taken en verantwoordelijkheden

De directeuren zijn, binnen hun aandachtsgebied, verantwoordelijk voor:

 • a.het adviseren en ondersteunen, dan wel het voeren van regie daarover, van de bewindspersonen en de ambtelijke top;relaties0
 • b.het voorbereiden van onderraden en de (rijks)ministerraad;relaties0
 • c.het ondersteunen van de bewindspersonen bij hun interactie met het parlement door met name:
  • het voorbereiden en opstellen van Kamerbrieven en de beantwoording van Kamervragen;relaties0
  • het tot stand (doen) brengen van rapportages;relaties0
  • het voorbereiden en ambtelijk ondersteunen van Kamerdebatten;relaties0
  relaties0
 • d.het vertegenwoordigen van Defensie in interdepartementale en internationale gremia, bij decentrale overheden, bij private organisaties en bij burgers;relaties0
 • e.het bijdragen aan de uitvoerbaarheidstoets van de Commandant der Strijdkrachten;relaties0
 • f.het functioneel sturen door interne regelgeving en kaderstelling.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 13 Ondermandaat, volmacht en machtiging

 • 1. Aan de directeuren, dan wel bij hun afwezigheid de respectievelijke plaatsvervangers, worden mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken die ingevolge de artikelen 3 tot en met 12 van dit besluit tot hun werkterrein behoren.relaties0
 • 2. De directeuren maken geen gebruik van het aan hen verleende mandaat, volmacht of machtiging wanneer het dienstbelang naar hun inzicht vergt dat de Directeur-Generaal beleid zijn bevoegdheid zelf uitoefent.relaties0
 • 3. Verdere verlening in ondermandaat, volmacht of machtiging binnen de eigen directie is toegestaan. Wanneer hiervan gebruik wordt gemaakt, wordt de chef Kabinet hierover geïnformeerd.relaties0
 • 4. Een document dat krachtens mandaat, volmacht of machtiging wordt ondertekend bevat aan het slot de volgende formule:
  DE << BEWINDSPERSOON>> VAN DEFENSIE
  voor deze,
  << functie, handtekening en naam van de ondertekenaar >> relaties0
relaties0

Artikel 14 Intrekking

Ingetrokken worden:

 • het Subtaakbesluit DAB 1992 d.d. 9 mei 1994;
 • het Subtaakbesluit Hoofddirectie Personeel 2005 d.d. 1 mei 2005;
 • het Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit HDP 2005 d.d. 1 januari 2005 (ongenummerd)
relaties0relaties0

Artikel 15 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: subtaak- en ondermandaatbesluit Directoraat-Generaal Beleid 2022.

relaties0relaties0

Artikel 16 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

relaties0relaties0

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag
16 maart 2022
De Directeur-Generaal Beleid,
J.C.S.
Wijnands

Bijlage Organogram

Naar boven