Onderwerp: Bezoek-historie

Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit SG Defensie 2022
Publicatiedatum:14-04-2022Geldigheid:14-04-2022 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20220414 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit SG Defensie 2022
De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie,

Besluit:

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. bewindspersoon: Minister van Defensie of Staatssecretaris van Defensie, afhankelijk van wie het aangaat;relaties0
 • b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon besluiten te nemen;relaties0
 • c. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;relaties0
 • d. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2 Ondermandaat, -volmacht en -machtiging; uitgezonderde bevoegdheden

relaties0

Artikel 3 Doorverlenen bevoegdheden

 • 1. De verantwoordelijke, bedoeld in artikel 2, eerste lid, kan zijn mandaat, volmacht of machtiging in een daarbij door hem te bepalen omvang doorverlenen aan:
  • a.een plaatsvervanger;relaties0
  • b.een hoofd van een onder hem ressorterende organisatie-eenheid;relaties0
  • c.een andere onder hem ressorterende functionaris.relaties0
  relaties0
 • 2. De verantwoordelijke, bedoeld in artikel 2, eerste lid, draagt er zorg voor dat een register wordt aangehouden van de functionarissen aan wie krachtens het eerste lid mandaat, volmacht of machtiging is verleend. In dit register wordt tevens de inhoud van de verleende bevoegdheden vastgelegd.relaties0
relaties0

Artikel 4 Overgangsbepaling

Na de inwerkingtreding van dit besluit berusten de ondermandaat-, volmacht- en machtigingsbesluiten die zijn gebaseerd op het Ondermandaat, volmacht en machtigingsbesluit SG Defensie 2013, op artikel 3 van dit besluit.

relaties0relaties0

Artikel 5 Intrekking

Het Subtaakbesluit dienstonderdeel SG 2008 en het Ondermandaat, volmacht en machtigingsbesluit SG Defensie 2013 worden ingetrokken.

relaties0relaties0

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

relaties0relaties0

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit SG Defensie 2022.

relaties0relaties0

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
1 maart 2022
De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie,
G.E.A. van
Craaikamp
Naar boven