Onderwerp: Bezoek-historie

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Defensie 2022
Publicatiedatum:14-04-2022Geldigheid:14-04-2022 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20220414 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Defensie 2022
De Minister van Defensie

Besluit:

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. ministerie: Ministerie van Defensie;relaties0
 • b. bewindspersoon: Minister van Defensie of Staatssecretaris van Defensie, afhankelijk van wie het aangaat;relaties0
 • c. Secretaris-Generaal: de Secretaris-Generaal van het ministerie, waaronder mede begrepen de functionaris die door de Secretaris-Generaal schriftelijk is aangewezen om bij afwezigheid van de Secretaris-Generaal diens functie waar te nemen;relaties0
 • d. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon besluiten te nemen;relaties0
 • e. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;relaties0
 • f. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2 Mandaat, volmacht en machtiging aan Secretaris-Generaal; uitgezonderde bevoegdheden

 • 1. Aan de Secretaris-Generaal wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2021.relaties0
 • 2. De verlening van bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, omvat niet:
  • a.de bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van die bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien;relaties0
  • b.de bevoegdheid tot het beslissen op een bezwaarschrift indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door een bewindspersoon of door de Secretaris-Generaal is genomen;relaties0
  • c.de bevoegdheid tot het nemen van besluiten of tot het verrichten van andere handelingen, neergelegd in een document, gericht tot:
   • 1°.de Koning;relaties0
   • 2°.de Raad van State of de Raad van State van het Koninkrijk, in gevallen waarin de Raad wordt gehoord over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur, alsmede over voorstellen tot goedkeuring van verdragen door de Staten-Generaal;relaties0
   • 3°.de ministerraad of de ministerraad van het Koninkrijk;relaties0
   • 4°.een minister;relaties0
   • 5°.de kamers der Staten-Generaal;relaties0
   • 6°.de Algemene Rekenkamer.relaties0
   relaties0
  relaties0
relaties0

Artikel 3 Ondermandaat, -volmacht en -machtiging

 • 1. De Secretaris-Generaal kan de aan hem verleende bevoegdheden in een daarbij door hem te bepalen omvang doorverlenen aan een onder hem ressorterende functionaris. De Secretaris-Generaal kan daarbij toestaan dat verdere doorverlening plaatsvindt.relaties0
 • 2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.relaties0
 • 3. De Secretaris-Generaal draagt er zorg voor dat een register wordt aangehouden van de functionarissen binnen het ministerie aan wie krachtens het eerste lid mandaat, volmacht of machtiging is verleend. In dit register wordt tevens de inhoud van de verleende bevoegdheden vastgelegd.relaties0
relaties0

Artikel 4 Ondertekening

Een document dat krachtens mandaat, volmacht of machtiging wordt ondertekend, bevat aan het slot de volgende formule:

DE MINISTER VAN DEFENSIE, (dan wel) DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

voor deze,

..... (functie, handtekening en naam van de ondertekenaar)

relaties0relaties0

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

relaties0relaties0

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Defensie 2022.

relaties0relaties0

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
2 februari 2022
De Minister van Defensie,
K.H.
Ollongren
Naar boven