Onderwerp: Bezoek-historie

Subtaak- en ondermandaatbesluit Hoofddirectie Financiën en Control 2022
Publicatiedatum:14-04-2022Geldigheid:14-04-2022 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20220414 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Subtaak- en ondermandaatbesluit Hoofddirectie Financiën en Control 2022

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. bewindspersoon: Minister van Defensie of Staatssecretaris van Defensie, afhankelijk van wie het aangaat;relaties0
 • b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon besluiten te nemen;relaties0
 • c. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;relaties0
 • d. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2 Organisatie van de Hoofddirectie Financiën en Control

De Hoofddirectie Financiën en Control bestaat uit:

 • a.de Directie Begroting, waaronder ressorteren:
  • 1.de Afdeling Begrotingszaken;relaties0
  • 2.de Afdeling Toezicht en Beleidscontrol.relaties0
  relaties0
 • b.de Directie Managementinformatie en Beheer, waaronder ressorteren:relaties0
 • c.het Kabinet.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 3 Directie Begroting

De Directie Begroting staat onder leiding van de Directeur Begroting. Deze is belast met de volgende taken:

 • a.geeft ambtelijke leiding aan de Directie Begroting met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Hoofddirecteur Financiën en Control;relaties0
 • b.voert de bij en krachtens de Comptabiliteitswet 2016 gestelde regels uit;relaties0
 • c.stelt de BPB-nota, de Beleidsbrief, de ontwerpbegroting, de suppletoire begrotingen en het jaarverslag op en bewaakt, borgt en verbetert de begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en -verantwoording;relaties0
 • d.werkt binnen de in het plan- en begrotingsproces gestelde kaders de inrichting en normstelling t.a.v. het financiële functiegebied uit;relaties0
 • e.voert voorafgaand financieel toezicht en beleidscontrol uit, draagt vanuit F&C oogpunt bij aan de uitvoerbaarheidstoets van de Commandant der Strijdkrachten en bewaakt de kwaliteit van het voorafgaand toezicht;relaties0
 • f.monitort en toetst ex ante beleidsevaluaties en beleidsdoorlichtingen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 4 Directie Managementinformatie en Beheer

De Directie Managementinformatie en Beheer staat onder leiding van de Directeur Managementinformatie en Beheer. Deze is belast met de volgende taken:

 • a.geeft ambtelijke leiding aan de Directie Managementinformatie en Beheer met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Hoofddirecteur Financiën en Control;relaties0
 • b.voert de bij en krachtens de Comptabiliteitswet 2016 gestelde regels uit;relaties0
 • c.richt in het kader van het bewaken van de uitvoering van de begroting de managementinformatie in, borgt de kwaliteit daarvan, stelt eisen aan de inrichting van de informatievoorziening en voert risicoanalyses uit;relaties0
 • d.richt zich op de rechtmatigheid van de aanwending van de financiële middelen en de ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer en de financiële administratie;relaties0
 • e.stuurt het Financieel Administratie en Beheer Kantoor functioneel aan;relaties0
 • f.laat vraaggestuurde onderzoeken uitvoeren.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 5 Kabinet

Het Kabinet staat onder leiding van het Hoofd Kabinet. Deze is belast met de volgende taken:

 • a.geeft ambtelijke leiding aan het Kabinet met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de Hoofddirecteur Financiën en Control;relaties0
 • b.ontwikkelt, coördineert en bewaakt de interne bedrijfsvoering van de hoofddirectie;relaties0
 • c.initieert en coördineert de ondersteuning aan de hoofddirecteur en de directeuren;relaties0
 • d.initieert, coördineert en voert directie-overschrijdende activiteiten uit;relaties0
 • e.voert diverse secretariaten;relaties0
 • f.waarborgt de kwaliteit van en houdt de koppeling met het controlveld.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 6 Functiewaarneming

 • 1. Bij afwezigheid van de Hoofddirecteur Financiën en Control is de waarnemend Hoofddirecteur Financiën en Control belast met de taken, genoemd in artikel 5 van het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2021.relaties0
 • 2. Als waarnemend Hoofddirecteur Financiën en Control kan optreden de Directeur Begroting of de Directeur Managementinformatie en Beheer.relaties0
 • 3. Bij afwezigheid van de Directeur Begroting kan de Directeur Managementinformatie en Beheer de functie van Directeur Begroting waarnemen.relaties0
 • 4. Bij afwezigheid van de Directeur Managementinformatie en Beheer kan de Directeur Begroting de functie van Directeur Managementinformatie en Beheer waarnemen.relaties0
relaties0

Artikel 7 Ondermandaat, -volmacht en -machtiging

Aan de waarnemend Hoofddirecteur Financiën en Control wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de taken, genoemd in artikel 5 van het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2021.

relaties0relaties0

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

relaties0relaties0

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Subtaak- en ondermandaatbesluit Hoofddirectie Financiën en Control 2022.

relaties0relaties0

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Hoofddirecteur Financiën & Control
E.
Bien
Naar boven