Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit Defensie volmacht en machtiging lokale werknemers
Publicatiedatum:13-01-2022Geldigheid:13-01-2022 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20220113 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit Defensie volmacht en machtiging lokale werknemers
De Staatssecretaris van Defensie

Handelende in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 1.2 van de Legal Status (Local Employees) Regulations 2020;

Besluit

Artikel 1 Volmacht en machtiging

  • 1. Aan de bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkzame secretaris-generaal, directeuren van bedrijfsvoeringsdirecties en uitvoeringsorganisaties en hoofden van vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in het buitenland alsmede hun plaatsvervangers wordt volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met de overeenkomstige toepassing van de Legal Status (Local Employees) Regulations 2020 inclusief het afhandelen van daarmee verband houdende geschillen bij een geschillencommissie of rechterlijke instantie ten aanzien van werknemers die voor werkzaamheden bij een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland op arbeidsovereenkomst naar lokale voorwaarden in dienst zijn genomen door Defensie.relaties0
  • 2. De in het eerste lid bedoelde functionarissen kunnen schriftelijk besluiten dat onder hen ressorterende functionarissen mede bevoegd zijn uitvoering te geven aan de in het eerste lid bedoelde volmacht en machtiging.relaties0
  • 3. De in het eerste lid bedoelde functionarissen oefenen hun in het eerste en tweede lid bedoelde bevoegdheden uit met inachtneming van de terzake:
    • a.door of namens de Minister van Defensie en de Minister van Buitenlandse Zaken gemaakte afspraken enrelaties0
    • b.door of namens de Minister van Buitenlandse Zaken gegeven instructies.relaties0
    relaties0
relaties0

Artikel 2 Ondertekening en vermelding

Het krachtens volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Defensie,

vertegenwoordigd door

[functie] van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

[handtekening]

[naam functionaris]

relaties0relaties0

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze volmacht en machtiging treedt in werking op de dag na ondertekening en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 en geldt totdat deze wordt herroepen.

relaties0relaties0
Den Haag
5 augustus 2020
De Staatssecretaris van Defensie
voor deze
De Hoofddirecteur Personeel,
P.F.M.
Reesink
Schout-bij-nacht
Naar boven