Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit Defensie mandaat attachés 2020
Publicatiedatum:13-01-2022Geldigheid:13-01-2022 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20220113 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit Defensie mandaat attachés 2020
De Staatssecretaris van Defensie

handelende in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken,

en gelet op de Attachénotitie 2020;

Besluit

Artikel 1 Mandaat

  • 1. Aan de bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkzame secretaris-generaal, directeuren van bedrijfsvoeringsdirecties en uitvoeringsorganisaties en hoofden van vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in het buitenland alsmede hun plaatsvervangers wordt mandaat verleend voor het verrichten van rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met de overeenkomstige toepassing van de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen 2020 (ACRU) op ambtenaren van Defensie die zijn uitgezonden naar een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland inclusief het behandelen van een daarmee verband houdend bezwaar of beroep.relaties0
  • 2. De in het eerste lid bedoelde functionarissen kunnen schriftelijk besluiten dat onder hen ressorterende functionarissen mede bevoegd zijn uitvoering te geven aan de in het eerste lid bedoelde mandaat.relaties0
  • 3. De in het eerste en tweede lid bedoelde functionarissen oefenen hun in het eerste en tweede lid bedoelde bevoegdheden uit met inachtneming van de ter zake:
    • a.door of namens de Minister van Defensie en de Minister van Buitenlandse Zaken gemaakte afspraken enrelaties0
    • b.door of namens de Minister van Buitenlandse Zaken gegeven instructies.relaties0
    relaties0
relaties0

Artikel 2 Ondertekening en vermelding

Het krachtens het in het eerste lid bedoelde mandaat ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

de Minister van Defensie, vertegenwoordigd door

[functie] van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

[handtekening]

[naam functionaris]

relaties0relaties0

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na ondertekening en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 en geldt totdat dit door de Minister van Defensie wordt herroepen.

relaties0relaties0
Den Haag
29 juli 2020
De Staatssecretaris van Defensie
voor deze
De Hoofddirecteur Personeel,
P.F.M.
Reesink
Schout-bij-nacht
Naar boven