Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten 2021
Publicatiedatum:01-12-2021Geldigheid:01-12-2021 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten 2021
De Minister van Defensie

Besluit:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Civiele werkgever:
  • 1)De werkgever, niet zijnde het Ministerie van Defensie, waar de reservist is aangesteld dan wel met wie hij een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, of overeenkomstig, heeft gesloten;relaties0
  • 2)de reservist zelf, wanneer hij zelfstandig werkzaam is, al dan niet personeel in dienst heeft en kan aantonen dat hij met zijn activiteiten als zelfstandig ondernemer structureel in zijn levensonderhoud voorziet;relaties0
 • Langdurige inzet: verblijf in werkelijke dienst voor een onafgebroken periode van drie maanden of langer, voor tenminste 24 uur per week, dat is vastgelegd in een ‘Beschikking oproep in werkelijke dienst’;
 • Reservist: de militair die wordt opgeroepen in werkelijke dienst op grond van het tweede lid onder a van artikel 12l van de Wet Ambtenaren Defensie;
 • Werkdag: een aaneengesloten tijdruimte waarin werkzaamheden of diensten worden verricht en die is gelegen tussen twee voorgeschreven opeenvolgende onafgebroken rusttijden.
relaties0relaties0

Artikel 2 Werkgeverstegemoetkoming bij langdurige inzet

 • 1. Bij langdurige inzet van de reservist maakt de civiele werkgever van de reservist op aanvraag aanspraak op een tegemoetkoming van € 55,00 per werkdag, met een maximum van vijf dagen per week voor de duur van maximaal een jaar, als bijdrage in de kosten verband houdende met de afwezigheid van de werknemer.relaties0
 • 2. De hoogte van de uit te betalen tegemoetkoming over een periode wordt berekend door het totaal aantal gewerkte uren over die periode te delen door dagen van acht uur en dit naar boven af te ronden op hele dagen.relaties0
 • 3. De civiele werkgever heeft geen aanspraak op de in het eerste lid bedoelde tegemoetkoming wanneer de reservist wordt ingezet in het kader van afspraken gemaakt met het Instituut Samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen.relaties0
 • 4. Per reservist kunnen meerdere civiele werkgevers in aanmerking komen voor de tegemoetkoming in welk geval de tegemoetkoming wordt gedeeld naar rato van het aantal uren waarop de reservist per werkdag arbeid verricht.relaties0
 • 5. Na beëindiging van de inzet van de reservist op basis waarvan de civiele werkgever de tegemoetkoming heeft ontvangen, geldt een wachttijd van zes maanden waarin geen langdurige inzet plaats vindt, voordat er opnieuw een werkgeverstegemoetkoming voor inzet van de betreffende reservist kan worden aangevraagd.relaties0
relaties0

Artikel 3 Aanvragen van de tegemoetkoming

 • 1. De civiele werkgever van de reservist kan de in artikel 2 bedoelde tegemoetkoming aanvragen bij het ServiceCentrum Employer Support Reservisten.relaties0
 • 2. Bij de aanvraag dienen de volgende bewijsstukken te worden overlegd:
  • Een afschrift van de “Beschikking oproep in werkelijke dienst” met daarin opgenomen de periode van langdurige inzet van de reservist;
  • Een bewijs van het bestaan van de arbeidsrelatie dan wel schriftelijke bewijsvoering dat het zelfstandig ondernemerschap wordt gevoerd;
  • Bij zelfstandig ondernemerschap een bewijs dat direct voorafgaand aan de langdurige inzet met dit ondernemerschap structureel in het levensonderhoud werd voorzien en
  • Bij zelfstandig ondernemerschap een bewijs dat er kosten worden gemaakt voor het laten voortbestaan van de zelfstandige onderneming gedurende de langdurige inzet.
  relaties0
 • 3. De aanvraag voor toepassing van de Regeling kan worden ingediend uiterlijk één jaar na de aanvang van de langdurige inzet, waarvoor deze wordt aangevraagd.relaties0
relaties0

Artikel 4 Betaling en tussentijdse beëindiging

 • 1. De in artikel 2 bedoelde tegemoetkoming wordt maandelijks achteraf aan de civiele werkgever of aan de zelfstandige ondernemer betaald.relaties0
 • 2. Wanneer de inzet van de reservist tussentijds wordt beëindigd door omstandigheden die niet voor rekening of risico van de reservist zijn, waardoor de reservist korter dan een periode van drie maanden is ingezet, ontvangt de civiele werkgever de tegemoetkoming tot het moment dat de reservist zijn werkzaamheden hervat bij zijn civiele werkgever.relaties0
relaties0

Artikel 5 Hardheidsclausule

De commandant DPOD is bevoegd om van het bepaalde in artikelen 2 en 4 af te wijken indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.

relaties0relaties0

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten 2021’.

relaties0relaties0

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Deze regeling wordt met toelichting gepubliceerd in de Staatscourant.

De Minister van Defensie
Voor deze
De Hoofddirecteur Personeel
W.
Hoogendoorn
Naar boven