Onderwerp: Bezoek-historie

Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie
Publicatiedatum:01-07-2021Geldigheid:01-07-2021 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie

Artikel 2 Plaatsvervanging

Bij afwezigheid of verhindering van de Hoofddirecteur Personeel treedt diens plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats.

relaties0relaties0

Artikel 3 Ondertekening

De gemandateerde is gehouden in de ondertekening van stukken die op basis van mandaat worden ondertekend, het mandaat tot uitdrukking te laten komen door opneming van de volgende formule:

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

voor deze

DE HOOFDDIRECTEUR PERSONEEL

Handtekening van de betrokken gemandateerde

Naam van de gemandateerde

relaties0relaties0

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1998.

relaties0relaties0

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie.

relaties0relaties0
Naar boven