Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit instelling Commissie Ongewenst Gedrag
Geldigheid:06-07-2016 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
06-07-16DJZBS2016011701 06-07-16

Artikel 1 Instelling

1. Er is een Commissie Ongewenst Gedrag (hierna: commissie) voor het onderzoeken van klachten inzake ongewenst gedrag en het uitbrengen van een advies ter afdoening van die klachten als bedoeld in artikel 1 van de Klachtenregeling Defensie (de regeling).

2. Per klacht worden de voorzitter en de overige leden van de commissie door de Directeur Dienstencentrum Juridische Dienstverlening (D-JDV) van de Divisie Personeel & Organisatie Defensie (DPOD) bij het Commando DienstenCentra (CDC) benoemd uit een pool van beschikbare leden.

Artikel 2 Wijze van samenstelling

1. Voor de behandeling van een klacht wordt een commissie samengesteld die bestaat uit minimaal drie leden en een secretaris, niet lid.

2. Eén van de leden van de commissie treedt op als voorzitter. Bij voorkeur is de voorzitter een (postactieve) militair of burgerambtenaar met een hogere rang of schaal dan klager en beklaagde.

3. Minimaal één van de leden van de commissie is vrouw.

4. Minimaal één van de leden van de commissie is jurist.

5. Voor de leden kunnen plaatsvervangers worden aangewezen.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

1. De commissie onderzoekt een schriftelijke klacht inzake ongewenst gedrag die de klachtbehandelaar bedoeld in artikel 7 van de regeling, aan de commissie ter advisering heeft doorgezonden. De commissie brengt na het onderzoek advies uit aan de klachtbehandelaar.

2. De commissie voert haar taken en bevoegdheden uit zoals omschreven in de regeling met in achtneming van de Aanwijzing SG A/989 (Protocol Interne onderzoeken Defensie).

Artikel 4 Beheer van de pool

1. In de pool zijn (postactieve) militairen en burgerambtenaren vanuit alle defensieonderdelen vertegenwoordigd.

2. De Hoofden van de Defensieonderdelen kunnen leden van de pool aandragen bij D-JDV.

3. De postactieve leden van de pool worden administratief ondergebracht bij het Dienstencentrum Juridische Dienstverlening.

Artikel 5 Secretariaat

1. Voor de behandeling van de klacht wijst D-JDV een secretaris aan die de commissie ondersteunt.

2. De secretaris draagt zorg voor:

  1. het in ontvangst nemen van de klacht;
  2. het vervaardigen van concepten voor correspondentie;
  3. de planning, het notuleren en uitwerken van de hoorzittingen;
  4. administratieve zaken en het archiveren van de klachten.

Artikel 6 Benaming

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Commissie Ongewenst Gedrag.

Naar boven