Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel veiligheidsonderzoeken 2021
Publicatiedatum:01-01-2021Geldigheid:01-01-2021 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel veiligheidsonderzoeken 2021
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie

BESLUITEN:

Artikel 1 Definities en toepassing

relaties0

Artikel 2 Beoordelingsperiodes

 • 1. Bij een veiligheidsonderzoek op niveau A worden de gegevens over in beginsel een periode van tien jaar direct voorafgaande aan de aanmelding van de betrokkene voor het veiligheidsonderzoek beoordeeld. Bij een veiligheidsonderzoek op niveau B geldt in beginsel een periode van acht jaar. Bij een veiligheidsonderzoek op niveau C geldt in beginsel een periode van vijf jaar.relaties0
 • 2. Met betrekking tot de partner van betrokkene worden in beginsel de gegevens over een periode van vijf jaar direct voorafgaande aan de aanmelding van betrokkene voor het veiligheidsonderzoek beoordeeld.relaties0
relaties0

Artikel 3 Justitiële gegevens

Bij de beoordeling van gegevens als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder a, van de wet wordt in ieder geval rekening gehouden met:

 • a.de aard van het gegeven;relaties0
 • b.het aantal binnen de beoordelingsperiode vastgelegde gegevens;relaties0
 • c.de strafbedreiging;relaties0
 • d.de pleegdatum van het strafbare feit;relaties0
 • e.de zwaarte van de opgelegde straf of maatregel waarop het gegeven betrekking heeft;relaties0
 • f.de leeftijd van betrokkene op de pleegdatum;relaties0
 • g.de relatie van dit gegeven tot de specifieke (te vervullen) vertrouwensfunctie.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 4 Onvoldoende gegevens

Van onvoldoende gegevens als bedoeld in artikel 8 en 10 van de wet is sprake indien:

 • a.betrokkene niet de door de UVO verzochte gegevens heeft aangeleverd,relaties0
 • b.betrokkene en/of diens partner volgens eigen verklaring gedurende de in artikel 2 bedoelde beoordelingsperiode in Nederland heeft verbleven maar dit niet aantoonbaar is gebleken in het veiligheidsonderzoek, ofrelaties0
 • c.het veiligheidsonderzoek onvoldoende gegevens heeft opgeleverd over de in artikel 2 bedoelde beoordelingsperiode vanwege verblijf of verblijven buiten Nederland van betrokkene en/of diens partner. Bij de beoordeling of het veiligheidsonderzoek onvoldoende gegevens heeft opgeleverd vanwege verblijf of verblijven buiten Nederland wordt rekening gehouden met:
  • 1°.de bestemming(en);relaties0
  • 2°.het al dan niet bestaan van een samenwerkingsrelatie tussen de AIVD dan wel de MIVD met de collega-dienst van het land of de landen van het verblijf of de verblijven;relaties0
  • 3°.de duur, frequentie en tijdvak van het verblijf of de verblijven;relaties0
  • 4°.de kwetsbaarheid van de specifieke functie enrelaties0
  • 5°.de reden van het verblijf of de verblijven.relaties0
  relaties0
relaties0relaties0

Artikel 5 Persoonlijke gedragingen en omstandigheden

Bij de beoordeling van gegevens als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder d, van de wet wordt in ieder geval gelet op de criteria eerlijkheid, onafhankelijkheid, loyaliteit, integriteit en veiligheidsbewustzijn.

relaties0relaties0

Artikel 6 Overgangsregeling

Ten aanzien van veiligheidsonderzoeken die zijn ingesteld vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregel blijft de Beleidsregel veiligheidsonderzoeken (Stcrt. 2018, nr. 10266) van toepassing, tenzij de toepassing van deze beleidsregel voor betrokkene gunstiger is.

relaties0relaties0

Artikel 7 Vervallen regelingen

De Beleidsregel veiligheidsonderzoeken (Stcrt. 2018, nr. 10266) wordt ingetrokken.

relaties0relaties0

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

relaties0relaties0

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel veiligheidsonderzoeken 2021.

relaties0relaties0

Deze beleidsregel wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage
00 november 2020
De Minister van Binnenlandse Zaken rn Koninkrijksrelaties
K.H.
Ollongren
De Minister van Defensie
A.Th.B.
Bijleveld-Schouten
Naar boven