Onderwerp: Bezoek-historie

Vaststelling selectielijst voor de archieven van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en voorgangers
Geldigheid:27-04-2016 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

kenmerk: NA/2016/16432

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de nog niet overgedragen archiefbescheiden van zijn voorgangers de MID (Marine Inlichtingendienst (1941–1944), Marine Intelligentiedienst (1946-1947), Militaire Inlichtingendienst van de landmacht (1949–1972), Militaire Inlichtingendienst (1987–2003), Landmacht Inlichtingendienst (LAMID), Luchtmacht Inlichtingendienst (LUID) en Marine Inlichtingendienst (MARID) vanaf 1945’ 1 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.                   

Artikel 2

Tevens wordt de ‘generieke selectielijst voor de archiefbescheiden van het ministerie van Defensie vanaf 1945’ (vastgesteld bij besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Defensie, nr. NA/14/13082 d.d. 17 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant nr. 5937, d.d. 5 maart 2014) vastgesteld voor de MIVD en in artikel 1 genoemde voorgangers voor die archiefbescheiden die vallen buiten de reikwijdte van de in artikel 1 genoemde selectielijst. 

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 25 maart 2016

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
De algemene rijksarchivaris,
M.L. Engelhard

De Minister van Defensie,
namens deze,
De secretaris-generaal,
wnd. M. Gazenbeek

Toelichting

De generieke selectielijst voor de archiefbescheiden van het ministerie van Defensie vanaf 1945 is in 2014 vastgesteld voor (de onderdelen van) het ministerie van Defensie, met uitzondering van de MIVD. Vervolgens is een afzonderlijke selectielijst opgesteld voor de MIVD en taakvoorgangers, voor de specifieke taken die door de MIVD worden uitgevoerd: de in artikel 1 aangehaalde selectielijst voor de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) en de nog niet overgedragen archiefbescheiden van zijn voorgangers. Daarbij was het de intentie om de selectielijst voor het ministerie van Defensie te gebruiken voor de waardering en selectie van de overige door de MIVD uitgevoerde taken (zoals met name de bedrijfsvoeringstaken). In de in artikel 1 aangehaalde selectielijst voor de MIVD is verduidelijkt welke taken het betreft (onder hoofdstukken ‘1.2 Reikwijdte’ en ‘4 Lijst van processen en waarderingen’). Daartoe wordt met artikel 2 van dit besluit tevens de generieke selectielijst voor het ministerie van Defensie voor die taken voor de MIVD en taakvoorgangers vastgesteld.                

Naar boven