Onderwerp: Bezoek-historie

Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit DJZ Defensie 2016
Geldigheid:01-05-2016 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vastst./Wijz datum Bron Nummer Wijz. t.a.v. Inwerkingtr. datum
13-04-16DJZBS/2015019363 01-05-16

 

Gelet op artikel 3, eerste lid, van Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit SG Defensie 2013;

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

bewindspersoon:
de Minister van Defensie;

mandaat:
de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon besluiten te nemen;

volmacht:
de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

machtiging:
de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2 Plaatsvervangend directeur en adjunct directeur

Aan de plaatsvervangend directeur en de adjunct directeur wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot de aangelegenheden die ingevolge artikel 2 van het Subtaakbesluit DJZ Defensie 2016 tot hun werkterrein behoren.

Artikel 3 Cluster wet- en regelgeving

Aan de senior-medewerkers van het cluster wet- en regelgeving  wordt mandaat verleend tot het afdoen en ondertekenen van stukken in verband met de uitvoering van de Wet Raadgevend referendum. 

Artikel 4 Cluster civielrecht

Aan de senior-medewerkers van het cluster civielrecht wordt machtiging verleend met betrekking tot de aangelegenheden die ingevolge artikel 6, onder h, van het Subtaakbesluit DJZ Defensie 2016 tot hun werkterrein behoren.

Artikel 5 Cluster bestuurs-, straf- en tuchtrecht

Aan de senior-medewerkers van het cluster bestuurs-, straf- en tuchtrecht wordt machtiging verleend met betrekking tot de aangelegenheden die ingevolge artikel 7, onder f, van het Subtaakbesluit DJZ Defensie  2016 tot hun werkterrein behoren.

Artikel 6 Voorleggen aan Directeur Juridische Zaken

De functionaris, bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5, maakt geen gebruik van de aan hem verleende bevoegdheden in gevallen waarin de rechtshandeling of andere handeling van een zodanig gewicht is dat deze redelijkerwijs door de Directeur Juridische Zaken dient te worden verricht.

Artikel 7 Intrekking oude regeling

Het Ondermandaat, -volmacht en –machtigingsbesluit DJZ 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2016.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit DJZ Defensie 2016.

Toelichting

Op  13 april 2016 heeft de secretaris-generaal van het Ministerie van Defensie het Ondermandaat, volmacht en machtigingsbesluit DJZ Defensie 2016 goedgekeurd. Het Ondermandaat, -volmacht en –machtigingsbesluit DJZ Defensie 2016 bevat regels omtrent de bevoegdheden van de functionarissen die werkzaam zijn bij de Directie Juridische Zaken (DJZ) van het Ministerie van Defensie.

De aanleiding voor het opnieuw vaststellen van het Besluit is tweeledig.

In de eerste plaats behoefden de bestaande ondermandaten, volmachten en machtigingen van de functionarissen van de Directie Juridische Zaken aanpassing aan de Wet raadgevend referendum die per 1 juli 2015 in werking is getreden. Kern van deze wet is dat de uitslag van een raadgevend referendum kan leiden tot heroverweging van een wetsvoorstel. De senior-medewerkers van het cluster wet- en regelgeving nemen namens de minister besluiten ten aanzien van referendabele Defensie wet- en regelgeving.

In de tweede plaats wordt met het Besluit voorzien in de rijksbreed gewenste kenbaarheid van mandaten, volmachten en machtigingen: anders dan voorgaande mandaat- en subtaakbesluiten van DJZ Defensie, wordt dit Besluit gepubliceerd in de Staatscourant.

Het Besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2016. 

Naar boven